Den medicinska fakulteten vid Université Montpellier 1 är den äldsta aktiva i världen. Antalet invånare i kommunen Montpellier ... I fakultetens rika bibliotekssamlingar finns en större samling manuskript av drottning Kristina. Det av François-Xavier Fabre ... Sammanbyggd med katedralen ligger medicinska fakultetens gamla byggnad, rester av det medeltida klostret vilket 1536-1791 ...
Medeltida medicinska och farmaceutiska manuskript 2003 - Dokumentarvet om alla förslavade människor i Karibien 2001 - ... manuskript från 1180 1997 - 1997 - Safvet beg Basagics (bosnisk författare) samling av gamla islamska manuskript och böcker ... 2003 - Uråldriga litterära manuskript av Naxi Dongba 2005 - Guldlistorna från Qingdynastins kejserliga examineringar 2005 - ... Samlingen med manuskript av Khoja Ahmed Yasawi 2005 - Audiovisuella dokument från Internationella antinukleära rörelsen "Nevada ...
Från 1656 blev Bartholin senior vid medicinska fakulteten och dess decanus perpetuus, och drog sig som sådan allt mer bort från ... 1670 brann hela gården ned, däribland hans bibliotek, vilket innebar en förlust av många manuskript. Kung Kristian V av Danmark ...
Manuskriptet är ett av de bevarade Fornegyptiska medicinska papyri. 1989 publicerade franske Serge Sauneron en utförlig ... äldre manuskript. Det är inte känt när papyrusen upptäcktes, den fanns i privat ägo hos Charles Edwin Wilbour och donerades av ...
De bevarade manuskripten utgör ofta troligen avskrifter av ännu äldre manuskript:[2][3][4][5][6][7] ... De Fornegyptiska medicinska papyri är papyrusfynd från Forntida Egypten och antikens Egypten och innehåller de äldsta bevarade ... En omfattande studie av de bevarade medicinska papyri gjordes i Berlin under 1950-talet av tyske egyptologen Hermann Grapow som ... innehåller texter om sjukdomar och behandlingar, den mest omfattande medicinska papyrusen. *det är okänt när papyrusen ...
Detta arbete, som i manuskript utgjorde 16 foliovolymer med 100 tabeller och 400 planscher, har inte publicerats i sin helhet, ... utan blott i utdrag publicerat i Medicinska akademiens skrifter. Han utövade ett stort inflytande på den dåtida ortopedin. ...
... ringde upp Worth och frågade om hon kunde få redigera vissa av de medicinska detaljerna i manuskriptet och fick till svar att ... inspirerades av detta och skickade Coates ett handskrivet manuskript om sina erfarenheter från 1950-talets London. Coates, som ...
Utöver de manuskript Leven donerade till universitetsbiblioteket kort före sin död rymmer volymerna även avskrifter och ... Leven argumenterade starkt i sina skrifter för att medicinska åtgärder och kirurgiska ingrepp på hästar skulle grundas på ... I Uppsala universitetsbiblioteks samlingar finns åtta volymer handskrivna manuskript tillskrivna Leven vilka handlar om ...
Han efterlämnade i manuskript en ganska fullständig förteckning över medicinska, naturhistoriska, kemiska, fysiska, ekonomiska ... efter att redan förut ha förestått den medicinska adjunkturen vid universitetet, och var 1788-1809 regementsläkare vid ...
ytterligare 7 manuskript med texter från Gamla Testamentet med stora delar ur Första Moseboken (P IV), Fjärde Moseboken (P V), ... Den medicinska texten är den äldsta bevarade skriften om ändtarmssjukdomar. Huvuddelen av manuskripten dateras till cirka 300- ... de äldsta bevarade manuskript av dessa kristna texter. P 46 (P Beatty II), om 86 ark med delar ur Paulus brev och Hebreerbrevet ... de äldsta bevarade manuskript av dessa kristna texter. P 47 (P Beatty III), med delar ur Uppenbarelseboken, daterad till cirka ...
Senare författare ansåg trots det, vissa på grund av de skriftliga källorna, andra av medicinska skäl, att Erik dött en ... som då endast var tillgänglig i manuskript, och som även innehåller uppgiften om att det skall ha varit förgiftad ärtsoppa). De ... Efter att ha utfört ingående textilhistoriska, kemiska och medicinska analyser kom man fram till att "fynden i sin helhet ger ...
Redan 1616 hade Harvey enligt hans egna manuskript bevarade i British museum börjat föreläsa om blodets kretslopp. 1628 efter ... men utan några medicinska bevis för sina tankar. ...
Efter hennes död färdigställde den framstående jungianen Marie-Louise von Franz hennes manuskript och publicerade det som The ... Freud hade själv lågt renommé i medicinska kretsar, och var angelägen om psykoanalysens spridning. Jung tvivlade emellertid ... liksom hans medicinska kontaktnät tagit avstånd från honom när han vänt sig till psykoanalysen). Under 1910-talet genomlevde ...
Efter att ha varit demonstrator anatomiæ vid den medicinska skolan i Great Windmill Street i London blev han under en följd av ... som han hade efterlämnat i manuskript. Wikimedia Commons har media relaterad till Benjamin Collins Brodie (läkare). Bilder & ...
Vid sin död efterlämnade doktor Hall bland annat en samling manuskript som systematiskt beskrev svampar med tillhörande ... var Birger Martin inskriven vid Västgöta nation som student vid Uppsala universitets medicinska fakultet där professor Carl ...
... över alla anteckningar och manuskript, fortsatte ända till sin död 2011 att göra urval och publicera hans anteckningar. 23 ... 15 januari 1982 flyttades Sjalamov mot sin vilja till demensavdelningen efter den medicinska kommissionens utlåtande. På vägen ...
Inga manuskript från denna era har hittills hittats. Det finns däremot flera dussin verk som överlevt till våra dagar och som ... medicinska recept, stamtavlor och kontrakt. Exakt när den skapades är dock inte känt. En vanlig uppskattning är att den började ... Från Qingdynastin har tusentals manuskript överlevt till våra dagar. Ett av de äldsta exemplen är Yuèfēng (粵風), en bok med ...
Den första kända rapporten om örten på engelska finns i ett opublicerat manuskript skriver 1938 av professor GW Groff och Hoh ... Plantan är mest känd för sin söta frukt, som används för medicinska ändamål, och som sötningsmedel. Vanligtvis säljs frukterna ...
I Egypten skrevs text i regel på enskilda vanliga papyrusark och endast längre manuskript på papyrusrullar och först under ... den mest omfattande av de Fornegyptiska medicinska papyri Ryland-fragmentet, religion, John Rylands Library, Manchester ... Manuskript skrevs i regel i kolumner på rullar och på rectosidan. Läsning gjordes genom att rulla isär från höger och rulla ... Dessa manuskript är enbart på klassisk grekiska. 1778 gjordes det första dokumenterade fyndet av ett papyrusmanuskript i ...
Richard Horton, redaktör för den brittiska medicinska tidskriften The Lancet, har sagt att ... välja ut och sålla bort inkomna manuskript och projektförslag samt ge synpunkter och kompletteringsuppgifter. Dessa granskare ( ...
Utdrag ur Huss efterlämnade manuskript utgavs 1891 under titeln Några skizzer och tidsbilder från min lefnad. Magnus Huss väg ... år den första verkliga medicinska kliniken i Sverige. Vid denna klinik infördes de fysikaliska undersökningsmetoderna i ...
Wilhelm konsulterade två av de bästa grekiska manuskripten av Arkimedes; manuskript som båda därefter har försvunnit. ... medicinska och vetenskapliga texter från grekiska till latin. Hans översättningar hade stort inflytande på hans tid, då få ...
Han reste med häst och fot och med sig hade han sin journal, botaniska och ornitologiska manuskript och papper för att pressa ... Rothman var däremot av motsatt åsikt när han förutspådde att Linné kunde ha framgång inom det medicinska fältet. Doktorn erbjöd ... Rothman baserade sin rekommendation på två professorer verksamma vid medicinska fakulteten i Uppsala: Olof Rudbeck den yngre ... biblioteket och samtliga manuskript och brevväxlingar, från hans änka och dotter, och förde alltihopa till London. Under de ...
Medicinska tillstånd[redigera , redigera wikitext]. Ett antal läkemedel och andra hälsoproblem kan predisponera för diabetes.[ ... Diabetes är en av de först beskrivna sjukdomarna,[62] med ett egyptiskt manuskript från ca 1500 f.Kr. och nämner "för stor ...
Kock-Petersen rekvirerade prästens manuskript till genomsyn i kyrkoministeriet och krävde att Bertelsen tillrättavisade prästen ... utredning av sociala och medicinska förhållanden, samt genom omröstning vid beslutsfattande. Hon genomförde även en ...
En sida från ett manuskript av den engelska receptsamlingen Forme of Cury från sent 1300-tal med recept på drebee, förvällda ... Sociala och medicinska normer kunde också diktera att den arbetande befolkningens mat skulle vara mindre förfinad än elitens ... En munk provar klostervinet; illuminering från ett manuskript av Li livres dou santé av Aldobrandino of Siena, sent 1200-tal. ... Eftersom de manuskript som överlevt är i relativt gott skick har mathistorikern Terence Scully föreslagit att de varit ett sätt ...
Rothman var däremot av motsatt åsikt, när han förutspådde att Linné kunde ha framgång inom det medicinska fältet. Doktorn ... biblioteket och samtliga manuskript och brevväxlingar, från hans änka och dotter, och förde alltihopa till London.[139][9] ... Rothman baserade sin rekommendation på två professorer verksamma vid medicinska fakulteten i Uppsala: Olof Rudbeck den yngre ... botaniska och ornitologiska manuskript och papper för att pressa växter. Det tog Linné elva dagar för att nå Umeå via Gävle ( ...
Hans skrev också flera medicinska skrifter, bl.a. en traktat om astma. Ett brev (1199) till vännen och hans översättare Samuel ... Maimonides manuskript. *Jewish Encyclopedia.. *Maimonides i Libris. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width: ...
Moore läste dock igenom filmens manuskript och han kommenterade att det innehöll felaktigheter och han har även sagt att "[ ... skickades till ett koncentrationsläger på grund av sin sexuella läggning och där utfördes det medicinska experiment på henne, ...
Rayfield föreslår även, något försiktigt, utifrån medicinska ledtrådar, att Olga kan ha fått ett utomkvedshavandeskap snarare ... då tidiga manuskript avslöjar att han ofta skrev med extrem försiktighet, och ständigt omarbetade texten.[36] Grigorovitjs råd ... beskrev omfånget av sin brors medicinska åtaganden: " Från första dagen då Tjechov flyttat till Melichovo började de sjuka ... åt att ideellt bistå bönder från hela trakten med sina medicinska tjänster, trots att hans tuberkulos bröt ut vid flera ...
... känd scen paralleller mellan medicinforskning som utfördes på utvecklingshindrade barn och medicinska experiment på judar under ... Guldbaggen för bästa manuskript. *Mottagare av Litteris et Artibus. *Personer från Göteborg ...
Efter ett år som gästprofessor vid Stanford University blev han drivande vid tillkomsten av den medicinska fakulteten vid ... efterlämnade manuskript av Hugo Areskoug, Lunds universitet. ^ Gabriel Anrep (1858-64) Svenska Adelns Ättar-Taflor, Afdelning 4 ...
Eftersom de manuskript som överlevt är i relativt gott skick har mathistorikern Terence Scully föreslagit att de varit ett sätt ... Sociala och medicinska normer kunde också diktera att den arbetande befolkningens mat skulle vara mindre förfinad än elitens ... Kumys, jäst häst- eller kamelmjölk, var känt i Europa, men var även den begränsad till medicinska ändamål. Mjöd har ofta ... Även synnerligen exotiska råvaror som kamelmjölk och gasellkött fick mer positiva omdömen i dåtida medicinska texter. Öl var ...