Det föreligger en betydande skillnad gentemot longitudinella studier i och med att longitudinella studier undersöker subjekten ...
Ett annat område för Kundts studier är anomala dispersionen, vilken han visade sammanhänga med vissa ämnens benägenhet att ... Synnerligen värdefull är den av honom uppfunna metoden att medelst stavars longitudinella vibrationer försätta luftpelare i ...
Det kan vara kliniska prövningar, registerstudier, retrospektiva studier, longitudinella befolkningsstudier m.m. Läkaren John ... För att kunna hitta dessa samband mellan yttre och inre faktorer och hälsotillståndet, måste man göra studier av något slag. ... och studier om orsaken till sjukdom och ohälsa. Epidemiologi är en viktig del av hälso- och medicinsk vetenskap, och har under ...
Forskningen bedrivs huvudsakligen genom longitudinella studier, interventionsstudier, experimentella studier, registerstudier ... Experiment/interventioner och utnyttjande av naturliga experiment som longitudinella uppföljningar och analyser i nationella ... och registerdata från mycket stora grupper till mätintensiva studier av små grupper som till exempel omfattande registreringar ... och kvalitativa studier - där metoderna inkluderar verktyg främst från medicin, psykologi och fysiologi. Angreppssättet ...
Det behövs fler longitudinella studier med tDCS för att kunna säga något om eventuella bieffekter på lång sikt, och om uppmätta ... Flera stora studier har dock kommit under senare år (2016-2017) på hundratals patienter som har visat goda resultat för tDCS ... Vissa studier visar att tDCS kan ha påverkan på motoriska, somatosensoriska och kognitiva förmågor som minne. Detta är dock ... Variationen i resultaten kan tänkas ha att göra med att olika styrka på strömmen används och att studier skiljer sig i hur ...
Den kan användas för att få en ögonblicksbild av olika fenomen eller för longitudinella studier som spårar förändringar över ...
Senare års studier har mycket varit inom brottsbekämpning och brottsprevention. Farrington belönades 1984 av American Society ... Inom ramarna för CSDD har han genomfört en av de längsta och mest extensiva longitudinella studierna på ungdomsbrottslighet och ...
Det behövs fler longitudinella studier med tDCS för att kunna säga något om eventuella bieffekter på lång sikt, och om uppmätta ... Studier har även visat att tDCS kan användas tillsammans med antidepressiva med goda resultat . Vissa studier visar att tDCS ... Flera stora studier har kommit under senare år (2016-2017) på hundratals patienter som har visat goda resultat för tDCS som är ... Mängden studier av tDCS ökar dock konstant och hitintills har inga allvarliga bieffekter kunnat påvisas även om försiktighet ...
I longitudinella studier har man sett att de kognitiva försämringarna över tid korrelerar med en förändrad funktionell ... I studier har man kunnat påvisa en förändring i glukos-metabolismen i bakre gördelvindlingen hos patienter i ett mycket tidigt ... fMRI-studier tyder på att bakre gördelvindlingen har en central roll i kognitiva funktionsnedsättningar. Man har även sett både ... I studier har man sett att människan kan ställa om sin funktionella konnektivitet (dvs. maktbalans mellan hjärnsystem) genom ...
För seismiska studier av oljereservoarer kan hydrofoner ge ytterligare information. Volymvågor utbreder sig genom det inre av ... Det finns två typer av volymvågor: primära (P-vågor) och sekundära (S-vågor). P-vågor (primära vågor) är longitudinella vågor ( ...
Enligt vissa studier har fåglarna förmågan att lära sig hur magnetfältet "upplevs" vid det tillfälle och på den plats där ... Studierna visar också att det inte, som vid vanlig kompassnavigering är magnetfältets longitudinella riktning som är det ... Dessa slutsatser baserade han på studier av läten hos bofinkar eftersom han under flyttningsperioder observerat bofinkar med ...
Tesla ansåg att dessa i själva verket var longitudinella vågor, likt de som skapas i plasma. I plasma eller i ett slutet ... eftersom han inte fortsatte sina studier efter den första terminen under tredje året, eftersom han hade slutat närvara vid ... Med hjälp av longitudinella vågor överförde Tesla energi till mottagaranordningar. Han skickade elektrostatisk energi genom ... utrymme kan det finnas vågor som är longitudinella eller transversella eller en blandning av båda. Det finns kända exempel på ...
Senare års studier har mycket varit inom brottsbekämpning och brottsprevention. UtmärkelserRedigera. Farrington belönades 1984 ... Inom ramarna för CSDD har han genomfört en av de längsta och mest extensiva longitudinella studierna på ungdomsbrottslighet och ...