Ytterligare kostnadsbesparingar kan göras då digitala abonnentsteget kan brytas ut och flyttas närmare abonnenterna (utbrutet ...
Tillämpning ger också den snabbaste ekonomiska vändpunkten genom kostnadsbesparingar. Det publika nätverkets infrastruktur är ...
Planen utvecklades delvis parallellt och därför kunde kostnadsbesparingar uppnås. Boeing stod därför relativt väl rustat för ...
Nyttor kan vara relaterade både till kostnadsbesparingar och intäkter. Till skillnad från andra kalkyleringsmetoder, försöker ...
"Företagens uttalade motiv är ofta att uppnå kostnadsbesparingar och samordningsvinster via synergieffekter. De dolda motiven ...
... är att skapa gemensamma samarbetsområden eller plattformar utifrån vilka man kan skapa kostnadsbesparingar såsom ...
... och kostnadsbesparingar i deras produktion. Industrislag är ett stort produktområde, där Beijer Tech är marknadsledare i ...
... med ett uttalat fokus på produktioneffektivitet och kostnadsbesparingar. Kort efter tillträdet introducerade Moström ett ...
Persson införde under sin tid som VD för Volvo en funktionell organisation, banade väg för kostnadsbesparingar och slöt ...
... där man utredde möjligheterna till kostnadsbesparingar beträffande offentliga byggnader. Utredningen om Taberg generade en ...
Skå kostar 25 miljoner kronor mer än Halmsjön, men SAS årliga kostnadsbesparingar vid Skå beräknas 1965 uppgå till 9,5 miljoner ...