För kontrast som används vid röntgenundersökningar, se kontrastmedel. I samband med synperception är kontrast en stark skillnad ...
I andra fall måste man tiltföra ett kontrastmedel, t. ex. en uppslamning av bariumsulfat vid undersökning av magtarmkanalen ...
För att få tillräckligt tydliga bilder används kontrastmedel såsom barium. Videofluoroskopi är en bra metod för att bedöma ...
Inom sjukvården är gadoliniumföreningar viktiga som kontrastmedel vid MR-diagnostik. Vidare kan gadolinium användas inom ...
... sulfat är praktiskt taget olösligt och används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Bariumnitrat (Ba(NO3)2) är ...
Kontrastmedel såsom gadolinium används för att förbättra bildkontrasten vid en del undersökningar. Vid undersökningen ligger ...
... övriga urinvägarna görs synliga på röntgenbilder med hjälp av ett jodhaltigt kontrastmedel. Kontrastmedlet sprutas in i blodet ...
Sådant som skadar dessa celler kan vara bland annat kontrastmedel som används vid röntgenbildtagning, opioider, kyla eller ...
De angiografiska undersökningarna byggde på att en kateter fördes in i blodkärlet via en nål för att kunna dosera kontrastmedel ... å ena sidan få in tillräcklig mängd kontrastmedel på rätt ställe, och å andra sidan undvika att den använda utrustningen ...
talsvårigheter eller svårigheter att svälja undersöks med kontrastmedel och genomlysning av odontologiska radiologer. Cone Beam ...
Allvarligare komplikationer såsom allergi mot kontrastmedel, infektioner som leder till hysterektomi (0,5%), att kvinnan går in ...
Röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel, som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen. Denna ...
För kontrast som används vid röntgenundersökningar, se kontrastmedel.. Vänstra sidan av fotot har lägre kontrast än högra sidan ...
Kontrastmedel för ultraljudsundersökningar kan innehålla mikropartiklar av galaktos, mikrosfärer av humant albumin och ...
Den amerikanske kirurgen William McCunes lyckades med detta 1968 genom att injicera kontrastmedel via ett specialutrustat ...
Metoden går ut på att kontrastmedel sprutas in i ett kärl på foten, för att sedan följas genom venerna. Skulle det finnas en ...
Man har försökt att överblicka den genom att röntgenundersöka med hjälp av ett kontrastmedel som sväljs ned, och som i sin tur ...
... används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar av mag-tarmkanalen. Dess vattenlösliga salter är ofta giftiga ...
... blodflöden utan behov av radioaktivitet eller kontrastmedel. Principen är densamma som för ekolod, att man via en ...
V04 Diagnostiska medel V06 Näringspreparat V07 Tekniska hjälpmedel V08 Kontrastmedel V09 Diagnostiska radiofarmaka V10 ...
... utgörs av ett ämne som är mindre genomträngligt för röntgenstrålning än den övriga kroppen. Exempel på ämnen som ... Kontrastmedel är ett ämne som tillförs en kropp som ska röntgenundersökas för att någon särskild del av kroppen eller något ... ATC-kod V08: Kontrastmedel - lista Denna artikel om praktisk medicin, sjukvård, friskvård, hälsovård eller hälsolära saknar ... används som kontrastmedel är jod och barium. Det sistnämnda kan ges oralt i form av bariumgröt (bariumsulfat, BaSO4) för ...
... är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för ...
Kan orsakas av kontrastmedel, syrebrist (akut tubulär nekros), övre urinvägsinfektion, trombotisk småkärlssjukdom, cytostatika ...
I andra fall måste man tillföra ett kontrastmedel, exempelvis en uppslamning av bariumsulfat vid undersökning av magtarmkanalen ...