Koltetraklorid, CCl4. Tetryl. Metyltrinitrofenylnitroamin. Tri. Trikloretylen. Trädgårdskalk. Kalciumkarbonat, CaCO3 + ...
Mer elektronegativa ämnens klorider är kovalenta, exempelvis koltetraklorid (CCl4), tionylklorid (SOCl2) och fosforpentaklorid ...
Den ersatte koltetraklorid i många applikationer när det ämnet förbjöds på grund av sin giftighet. Kloroform Koltetraklorid ^ ...
Eter Klormetan Diklormetan Koltetraklorid Fluoroform Bromoform Jodoform ^ Triklormetan (benämning) NE.se ^ Hexmaster/Peter ... Koltetraklorid: C H C l 3 + C l 2 → C C l 4 + H C l {\displaystyle {\rm {CHCl_{3}+Cl_{2}\rightarrow CCl_{4}+HCl}}} De fyra ...
Svagt lösligt i bl.a. bensin och koltetraklorid och lättlösligt enligt nedanstående tabell. Pentyl vidgar blodkärlen och sänker ...
Diklormetan Triklormetan Koltetraklorid Fluormetan Formaldehyd Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. ... koltetraklorid). Klormetan användes vanligen som kylmedel, men har slutat användas på grund av sin toxicitet och ...
... och hälsoinformation Klormetan Triklormetan Koltetraklorid Fosgen. ...
Ämnet är svagt lösligt i vatten, men är väldigt lösligt i koltetraklorid, dietyleter och metanol. Ämnets brytningsindex är 1, ...
I gas- och vätskeform eller löst i opolära lösningsmedel som koldisulfid (CS2) eller koltetraklorid (CCl4) är fosforpentaklorid ...
Kända miljöfaktorer som ökar radikalbildning är exempelvis pesticider, cigarettrök, tjära, substanser som koltetraklorid och ...
... tillsammans med cellulosa för tillverkning av cellofan och viskos och tillsammans med klorgas för att tillverka koltetraklorid ...
... är olösligt i vatten men lösligt i de flesta organiska lösningsmedel såsom toluen, koltetraklorid, eter, kloroform, ...
CFC HCFC 1,1,1-trikloretan Koltetraklorid Metylbromid De ozonnedbrytande ämnena är flyktiga och stabila föreningar av klor och ...
Göteborgs Termometerfabrik Koltetraklorid (Freon 10) Fluortriklormetan (Freon 11) Difluorklormetan (Freon 22) Denna ...
Koltetraklorid Fluoroform. ...
... koltetraklorid (CCl4)). Kloretan (Etylklorid) 1,2-Dibrometan (Etyldibromid) 2-Jodpropan (Isopropyljodid) Denna artikel inom ...
Koltetraklorid. CCl4. 96 ppt. 510 ppt Trifluortrikloretan (CFC-113). C2Cl3F3. 80 ppt. 520 ppt ...
Kloroform, trikloretylen, perkloretylen, koltetraklorid, metylenklorid, bensen, styren och formaldehydär klassificerade enligt ...
Tucker dog 1982 48 år gammal på College Hospital i Newark, New Jersey, från att inhalera koltetraklorid medan han behandlade ...
... eller tetraklormetan (andra namn är Freon-10, Halon-104) är en färglös tung vätska med sötaktig doft. Den är ... Dess specifika ozonuttunnande potential (ODP) är 1,1. Koltetraklorid löser många organiska föreningar och har därför haft ... inte brännbar (liksom liknande föreningar som används som släckningsmedia, halon). Koltetraklorid är giftig och skadar lever, ...
Fördelen är att det är mindre giftigt än koltetraklorid samt att det genom sina kovalenta bindningar inte ger upphov till joner ...
Liknande egenskaper har det material som fås genom extration med bensin, koltetraklorid och trikloretylen av det vid ovannämnda ...
Även hos råttor som har gjorts cirrotiska med hjälp av levergiftet koltetraklorid behåller dock sin förmåga att förutsäga ...
Reaktionen sker med ett underskott på klor för att förhindra att processen fortsätter mot att producera koltetraklorid. ...
S i C l 4 + 2 H 2 O → S i O 2 + 4 H C l {\displaystyle {\rm {SiCl_{4}+2\ H_{2}O\rightarrow SiO_{2}+4\ HCl}}} Koltetraklorid ... Till skillnad från den likartade föreningen koltetraklorid så reagerar kiselklorid med vatten varvid saltsyra bildas. ...