Det är lättlösligt i kloroform, bensen, pyridin och koldisulfid. I människokroppen omvandlas kryptoxantin till vitamin A ( ...
Det framställs genom en blandning av alkohol, koldisulfid och någon metall. Namnet kommer av den gulaktiga färgen på ...
Han framställde också kväve, koldisulfid och alkohol i fast form (1883). Hans sista arbete behandlade vätgasens ...
Det är olösligt i vatten och organiska lösningsmedel som bensen och koldisulfid. Tellurföreningar är i allmänhet giftiga och ...
Den framställs ur koldisulfid genom klorering eller som biprodukt vid framställning av diklormetan och kloroform. ...
... kan framställas genom reaktion av koldisulfid, ammoniak och klorättiksyra, som fortskrider via en mellanliggande ...
Spektroskopiska studier visar att ammoniak och koldisulfid fanns kvar i atmosfären åtminstone under fjorton månader efter ... Astronomiska spektroskopistudier visade på diatomiskt svavel (S2) och koldisulfid (CS2), ingendera hade tidigare observerat på ...
Ibland extraheras fettet med bensin eller koldisulfid. På så sätt erhållet råfett kan användas inom läderindustrin. Av det med ...
... koldisulfid, kolmonoxid, skärvätskor, samt tobaksrök var också associerade med hjärtsjukdom.[15] Elektrolytisk framställning av ... koldisulfid och fenoxisyror med TCDD i arbetsmiljön, liksom för arbete med elektrolytisk aluminiumframställning och fall av ...
Det flyktiga svavlet bildar svavelväte, vid hög temperatur koldisulfid. För kontroll av trycket i olika delar av rörnätet inom ...
... men olösliga i kloroform och koldisulfid. Den reducerar Fehlings lösning och ammoniak-silverlösningar. Den bildar inte fällning ...
Lukten beskrivs vanligen som en blandning av vitlök, koldisulfid och brinnande gummi. Blir en skunk hotad vänder den sig med ...
... så måste först bomullsfibrerna beredas genom lutbehandling och cellulosamassan löses bland annat med hjälp av koldisulfid och ...
Det är svårlösligt i vatten, men lättlösligt i eter, bensen, koldisulfid eller kokande etanol. Paradiklorbensen framställs av ...
Det är inte lösligt i vatten, men väl i kloroform, bensen, koldisulfid och terpentin. Dess smältpunkt är cirka 37 °C. ...
I gas- och vätskeform eller löst i opolära lösningsmedel som koldisulfid (CS2) eller koltetraklorid (CCl4) är fosforpentaklorid ...
Denna mals sönder och omsätts med koldisulfid och natronlut, varvid en trögflytande lösning av cellulosaxantat erhålls. Denna ...
Det finns påvisade samband med exponering för bly, koldisulfid och fenoxisyror med TCDD i arbetsmiljön, liksom för arbete med ... Arsenik, bens(a)pyren, bly, dynamit, koldisulfid, kolmonoxid, skärvätskor, samt tobaksrök var också associerade med ...
... är en färglös vätska som är lättlöslig i vatten eller etanol, men svårlösning i bensen eller koldisulfid. Diacetin ...
... är en färglös eller svagt gul kristallinsk massa, som är löslig i etanol, eter, bensen och koldisulfid. Saltet är ...
... är en genomskinlig och genomsynlig tunn folie som tillverkas genom behandling av cellulosa med natriumhydroxid och koldisulfid ...
Det är olöslig i vatten, men något lösligt i eter och etanol, något lösligt i kloroform och koldisulfid. Perylen är ...
I ett systematiskt översiktsarbete från 2017 påvisade SBU samband mellan exponering för bly, koldisulfid och fenoxisyror med ...
... reagerar med koldisulfid för att bilda dimetylditiokarbamat, en reaktant till en familj av ämnen som används för ...
Efter en extra reningsprocess genom lösning i kloroform eller koldisulfid, filtrering och indunstning erhålles en vit produkt, ...
... (kemisk formel CS2), tidigare även benämnt kolsvavla, är ett giftigt och flyktigt ämne som har använts som ... Koldisulfid används tillsammans med cellulosa för tillverkning av cellofan och viskos och tillsammans med klorgas för att ... Tidigare framställdes koldisulfid av kol eller koks, vilket krävde mycket hög temperatur. Idag framställs ämnet av naturgas, ... Trots det är koldisulfid, till skillnad från koldioxid, mycket brandfarlig. Användning[redigera , redigera wikitext]. ...
KSCN + 2 H2SO4 + H2O → KHSO4 + NH4HSO4 + COS Koldisulfid Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ...
Om gurjunbalsam löses i koldisulfid och en avkyld blandning av svavelsyra och salpetersyra tillsätts, erhålls en praktfull ...
... framställs i en tvåstegsprocess av koldisulfid som först kloreras till triklormetansulfenylklorid (CCl3SCl). C S 2 + ...
... bildas också som restprodukt vid klorering av koldisulfid vid framställning av tiofosgen. Disvaveldiklorid ...