För klusteranalys inom datavetenskap, se klusteranalys (datavetenskap). Klusteranalys är en metod inom retoriken för att ... Klusteranalys baseras på den amerikanske litteraturteoretikern Kenneth Burkes tänkande. Huvudprincipen är denna: varje ...
Inom datavetenskap och statistik innebär klusteranalys gruppering av datamängder i delmängder som kallas kluster. Klusteranalys ... Klusteranalys genomförs genom att man definierar en avståndsfunktion, utifrån de features som beskriver ett element. Därefter ... ögats förmåga att upptäcka avvikande element innebär klusteranalys ett kraftfullt analysverktyg. (Artiklar som behöver källor ...
Allans varians är en metod som är baserad på klusteranalys. En dataström delas in i kluster av en viss specifik längd. ...
... klusteranalys och metaforanalys. Sedan antiken har retoriklärarna kunnat urskilja tre typer av tal, nämligen rättsliga, ...
... vilka representerar ett klassificeringsschema och visualiserar en klusteranalys inom multivariat statistik. Denna ...
Exempel på typer av algoritmer: klusteranalys, för att gruppera liknande poster i en tabell till ett kluster eller en kategori ...