Mitokondrier och kloroplaster har slående likheter med bakterieceller. De har sitt eget DNA, som är skild från det DNA som ... Endosymbiontteorin och mitokondrier och kloroplaster[redigera , redigera wikitext]. Det finns övertygande bevis för att ... Ett dubbelt membran omger både mitokondrier och kloroplaster, ett ytterligare bevis för att var och en intogs av en primitiv ... Under miljontals år av evolution har mitokondrier och kloroplaster blivit mer specialiserade och i dag kan de inte leva utanför ...
Växter har förutom mitokondrier även kloroplaster. I kloroplasterna blir NADP+ reducerat av ferredoxin-NADP+-reduktas som ett ...
Samma enzym finns i kloroplaster och bakterier. Boyer påbörjade sina studier av ATP-bildning redan på 1950-talet. Hans ... klarlades att huvuddelen av ATP bildas vid cellandningen i mitokondrierna och vid fotosyntesen i växternas kloroplaster. År ...
Dessa skyttelsystem har samma transportfunktion även hos kloroplaster. Eftersom både den oxiderade och den reducerade formen av ...
Hos växterna finns fotosyntespigmenten i cellernas membranomgivna kloroplaster. Den gröna färgen hos fotoautotrofer beror på ...
Hos både Chromista och växter sker fotosyntesen i kloroplaster. Men hos växter finns kloroplasterna i cytosolen, medan de hos ... de saknar de två tilläggsmembran som kan omsluta kloroplasterna utanför det dubbelmembran som alla kloroplaster har ...
Andra dinoflagellater har istället kloroplaster som härrör från tertiär endosymbios eftersom en fästalg (Haptophyta) i klassen ... Dessutom finns dinoflagellater vilka innehåller kloroplaster "stulna" från byten. Dessa stulna plastider kallas därför ...
Kloroplaster innehåller DNA och har en struktur som gör att de liknar cyanobakterier. Man förmodar därför att kloroplaster en ... Några innehåller plastider men inte kloroplaster och några saknar till och med kloroplaster. Denna artikel var ursprungligen en ... Två andra grupper har gröna kloroplaster som innehåller klorofyll b: Euglenider Chlorarachniophyta Deras kloroplaster omges av ... De återstående algernas kloroplaster innehåller alla klorofyll a och c. Klorofyll c finns inte hos prokaryota eller primära ...
... en sker i särskilda strukturer, kloroplaster hos eukaryoter, som finns i växtcellerna. Kloroplasterna innesluts i ett ...
Protoplastfusion mellan Petunia sp. (från blad, med gräna kloroplaster) och Impatiens neuguinea (från blomblad, färgad). ...
Cellerna innehåller även bland annat cellkärnor (nukleus), mucocyster och kloroplaster (se bild). De marina arterna kan ...
Trots detta finns kloroplaster nu i mycket olika organismer, till och med i organismer som inte är direkt släkt med varandra. ... Kloroplaster är en typ av organeller som finns i växternas och algernas celler. Kloroplasterna innehåller pigmentet klorofyll. ... Detta har troligtvis inträffat en enda gång, vilket skulle betyda att kloroplaster härstammar från en enda bakterie. ... Det senare beror på senare sammanslagningar av eukaryotiska celler där den ena innehåller kloroplaster. Ordet kloroplast ( ...
När de uppvisar autotrofi använder sig Euglena av kloroplaster, därav deras gröna färg. Kloroplasterna innehåller klorofyll a, ... Marin med flera reviderade 2003 släktet till att inkludera flera arter utan kloroplaster, tidigare klassificerade som Astasia ...
Proplastider och unga kloroplaster delar sig ofta, men även mogna kloroplaster har kvar förmågan. Hos växter kan plastider ... Odifferentierade plastider (proplastider) kan utvecklas till någon av följande former: Kloroplaster: för fotosyntes; se även ...
kloroplaster) en gång i tiden var frilevande prokaryoter (bakterier) som upptogs av andra prokaryoter och utvecklat ett liv i ... De flesta gener som kodar för proteiner verksamma i mitokondrier och kloroplaster finns idag i cellkärnan. Det tyder på att en ... Genom genetiska metoder undersökte man mitokondrier och kloroplaster och fann då att dessa organeller bär på eget DNA. Man har ... Varför finns vissa gener kvar i organellerna? Anledningen att mitokondrier och kloroplaster fortfarande bär på en del gener är ...
Alla dessa organismer liknar varandra genom att de har kloroplaster med exakt två membran. Landväxterna utvecklades ur ...
I kloroplaster (fotosystem II), fungerar den som en elektrondonator i minskningen av oxiderad klorofyll. I denna process, ...
I dessa blåsor finns kloroplaster som innehåller det klorofyll som ger grönalgen dess färg. På utriklarna kan i mikroskop ses ... Den undre märgvävnaden består av långa celltrådar, så kallade slangceller, och är färglös då den saknar kloroplaster. De ...
Kloroplaster sköter fotosyntesen genom att de innehåller klorofyll eller något annat växtpigment till exempel xantofyll. Olika ...
Många euglenider har kloroplaster, medan andra är färglösa. Många färglösa euglenider livnär sig genom att sluka bakterier, ... Man tänker sig att eugleniderna fick kloroplaster genom att en slukad grönalg överlevde inne i eugleniden och att de båda ...
I bladet återfinns kloroplaster som har grönt färgämne med klorofyll, det är här som fotosyntesen sker. I andra delar av växten ...
Kloroplasterna i kiselalger har strukturella drag gemensamma med kloroplaster i andra heterokonter: fyra membranskikt och ...
Faktum är att chromisternas kloroplaster är belägen i det endoplasmatiska nätverkets lumen i stället för i cytosolen. Vidare ... Efter detta har många ickefotosyntetiserande protiststammar som ansetts att ha förlorat sina kloroplaster sekundärt blivit ...
... er finns i kloroplaster i gröna växters blad och hos cyanobakterier och är platsen för fotosyntesens ljusreaktion. ...
Kloroplaster som innehåller fukoxantin finns dock även bland haptofyterna vilket antyder att de två grupperna, och möjligtvis ... Om så är fallet var denna anfader en alg och alla färglösa grupper uppstod genom förlust av kloroplaster. Många stramenopiler ...
En mindre del återfinns dock ofta i organismernas mitokondrier eller kloroplaster. Prokaryota celler (bakterier och arkéer) ...
På ett liknande sätt antas kloroplaster vid en andra endosymbioshändelse ha tagits upp av förfäderna till våra dagars gröna ...
Både fotosystem II och cytokrom C ligger inbäddade i tylakoid-membranet i kloroplaster. Denna molekylärbiologi-relaterade ...
Till exempel har man testat teorin om att mitokondrier och kloroplaster är intracellulära symbionter som från början har en ...