Fotografiskt material baserade på kemiska processer[redigera , redigera wikitext]. Glasplåtar, negativ och papperskopior åldras ...
"Kemiska processer i kriminalteknik". http://www.give2all.org/3/2014/01/kemiska-processer-i-kriminalteknik.html. Läst 4 juni ...
Begreppet har sitt ursprung i industriell design av kemiska processer. Med den ökande komplexiteten i informationsåldern, har ... Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer.[2] Då inkluderas funktioner som teknik, ...
... är kemiska processer som koncentrerar kol från organiska föreningar. Förkolning kan bland annat bestå i att vatten ...
Radiokemin utnyttjar egenskaper hos radioaktiva isotoper för att studera kemiska processer. Ett exempel på detta kan vara att ... Isotopkemin behandlar kemiska olikheter som uppstår mellan olika isotoper av ett grundämne. Isotopeffekterna är störst för ... Kärnkemi är den delen av kemin som handlar om kemiska aspekter av radioaktivitet och andra fenomen som härrör ur atomkärnor. ... Detta kan exemplifieras genom kemiska detektorer. Den så kallade Frickedetektorn är till exempel baserad på en kemisk oxidation ...
... och dess derivat kan också produceras i kemiska processer. Koenzym A är en viktig kofaktor som spelar en central roll ... I celler orsakar koenzym A aktivering eller inaktivering av vissa kemiska förändringar, som enzymer. Koenzym A, i form av ...
I processindustri tillverkas produkter, halvfabrikat och material genom fysikaliska och kemiska processer. Dit räknas bland ...
... för att styra kemiska processer. Vattnets ytspänning gör små vattendroppar stabila vilket är avgörande för växternas ... Kemiska användningsområden[redigera , redigera wikitext]. Vatten används ofta i kemiska reaktioner som ett lösningsmedel eller ... Vatten är en kemisk förening med den kemiska formeln H2O. En vattenmolekyl består sålunda av två väteatomer i kovalent bindning ... är essentiellt och centralt i dessa metaboliska processer. Dessa metaboliska processer skulle utan vatten inte kunna fungera. ...
Den fysiska geografin beskriver vilka processer som styr och hur dessa processer påverkar och formar landskapet. ... I Sverige studeras de fysikaliska aspekterna av sötvatten inom ämnet hydrologi och de biologiska och kemiska aspekterna inom ... I Geomorfologi studeras jordytans morfologi och de processer som har skapat dessa, så som vittring, erosion och ... Inom hydrologin studeras förekomst och processer av vattnet på jordens landområden. Den tidigare termen hydrografi används idag ...
Den fysiska geografin beskriver vilka processer som styr och hur dessa processer påverkar och formar landskapet. Huvudartikel: ... I Sverige studeras de fysikaliska aspekterna av sötvatten inom ämnet hydrologi och de biologiska och kemiska aspekterna inom ... I Norden avgränsas ämnet oftare till att bara inbegripa de fysikaliska och kemiska egenskaperna och processerna. Fysisk ... Huvudartikel: Hydrologi Inom hydrologin studeras förekomst och processer av vattnet på jordens landområden. Den tidigare termen ...
... bildas som biprodukt i små mängder vid många kemiska processer, t.ex. vid plastförbränning, och ... Dioxin, som är ett tämligen harmlöst ämne, ingår som en del i den kemiska strukturen hos polyklorerade dibensodioxiner. ... Polyklorerade dibensodioxiner är en kategori av kemiska föreningar omfattande klorerade derivat av dibenso-1,4-dioxin. ... Totalt finns 210 olika kemiska föreningar i kategorin. I massmedier och miljödebatt används ofta termen "dioxin" eller " ...
I Sverige finns exempel på skrubbrar som användes för att fukta luft i industriella processer. Man skiljer då på kallskrubber ( ... Mer ofta som man använder kondensering är raffinaderier, där man separerar olika kemiska substanser. Andra fall kan vara ... En skrubber kan möjliggöra värmeåtervinning ur fuktiga gaser eller fukta luft för industriella processer. Skrubbrar används ... Skrubbers förekommer vid olika processer. Ett särskilt fall är rening av rökgaser, rökgaskondensering. ...
Stärkelsen modifieras till distärkelsefosfat, en ester av fosforsyra, med hjälp av olika kemiska processer. Distärkelsefosfat ...
Det limbiska systemet är ett system som arbetar med både kemiska signaler och nervimpulser. Hjärnan påverkas av det limbiska ... Den orbitala barken integrerar tänkandets känslomässiga markörer med resterande kortikala processer. Systemet i den orbitala ... den orbitala barken som utgör kortikala huvudlänken i sammanförandet av känslor och sociala situationer med kognitiva processer ...
Beläggning på svetselektroder Fernissor Katalysator i vissa kemiska processer Tillverkning av färgämnen för textilfärgning. ...
Vid ett nedslag på jorden producerar energirika, kemiska processer starka syror av saltvatten och luft. Den förångade stenen i ... Sedan börjar erosion och andra nedbrytande geologiska processer sitt arbete med att sudda ut och täcka över kratern. Till slut ... Få kratrar äldre än 200 miljoner år har dock upptäckts, vilket alltså måste motsvara den tid som jordens geologiska processer ...
... är genom fysisk-kemiska processer i en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder. Det är ett ...
En dynamisk jämvikt är ett balanstillstånd där två motverkande processer sker med samma hastighet. Kemiska jämvikter är alltid ...
... är industri som bedriver tillverkning av kemiska produkter eller med hjälp av kemiska processer. ...
Han tilldelades 2007 års Nobelpris i kemi "för hans studier av kemiska processer på fasta ytor".[2] ...
Det påverkar nästan alla fysiologiska processer i kroppen, däribland tillväxt och utveckling, ämnesomsättning, kroppstemperatur ... Den kemiska strukturen för trijodtyronin, notera de tre lila jodatomerna.. Trijodtyronin, liotyronin, eller 3,3',5-trijod-L- ...
Dessa bildas också vid flera typer av förbränning och kemiska industriella processer och kallas då ofta "NOx". Vid reaktion med ... Okända kemiska egenskaper. Alkalimetall. Alkalisk jordartsmetall. Lantanoid. Aktinoid. Övergångsmetall. Övrig metall. Diatomisk ... Kväve används på grund av sin reaktionströghet som skyddsgas vid metallurgiska processer, och i vissa glödlampor, ofta blandat ...
Reaktionskinetiken, som med olika fysikalisk metoder studera hastigheten hos kemiska processer, ger ofta värdefulla ... Reaktionsmekanismen innefattar hur de kemiska bindningarna förändras, vilka intermediat, aktiverade komplex och ...
... överföring av tal konstruerade och patenterade Meucci många apparater baserade på kemiska och mekaniska processer. ...
Dessa bildas också vid flera typer av förbränning och kemiska industriella processer och kallas då ofta "NOx". Vid reaktion med ... Kväve används på grund av sin reaktionströghet som skyddsgas vid metallurgiska processer, och i vissa glödlampor, ofta blandat ...
Här ingår ett mycket stort antal kemiska reaktioner. Dessa processer utgör grundvalen för själva livet. De gör det möjligt för ... Många av proteinerna är enzym, som katalyserar de kemiska processer som metabolismen består av. Andra proteiner utgör den ... Enzymerna är centrala för dessa processer, för de gör det möjligt för cellen att utföra termodynamiskt ofördelaktiga processer ... Det gäller till exempel anaboliska processer och muskelarbete. ATP tillverkas av kataboliska processer. Vid varje given ...
Det kemiska slammet som bildas pumpas vidare till slamhanteringen där det efterbehandlas tillsammans med slam från övriga ... processer. Slamhantering[redigera , redigera wikitext]. Syftet med slamhanteringen är att minska volymen på slammet, hindra ... Det renade vattnet leds till det kemiska reningssteget. Luftningen som är den mest energikrävande processen på reningsverket ...
... främsta arbeten låg på det fysikalisk-kemiska området och behandla den fysikaliska kemins tillämpning på tekniska processer. ... i fråga om gaskriget samt i egenskap av chef för krigsministeriets byrå för kemiska angelägenheter i fråga om den tyska kemiska ... 1886-91 vid universiteten i Heidelberg och Berlin samt vid tekniska högskolan i Charlottenburg och praktiserade sedan i kemiska ...
Crutzens, Molinas och Rowlands forskning har klargjort hur ozon bildas och bryts ner genom kemiska processer i atmosfären. De ... Istället för att fortsätta med väderprognosmodeller inriktade han sitt forskningsarbete på mer kemiska frågeställningar i form ...
... är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Hit hör bland ... vilket syns bland annat i att deras grundläggande kemiska processer är mycket lika. Detta gäller även detaljer som man skulle ... Kemiska ämnesgrupper inom biokemin[redigera , redigera wikitext]. Biokemin studerar hur de olika molekylerna i cellen fungerar ... Biokemin undersöker hur dessa byggstenar är uppbyggda, hur de bildas, och vilka kemiska egenskaper och vilken betydelse för ...
Det är först när man klonar en gen som man får den fulla kemiska förståelsen för hur den fungerar. För när man får DNA- ... att man kanske kunde använda GFP i biologiska processer. Chalfie kom därför med idén att binda GFP till en promotor, alltså ...
Det innebär att vi dras in i alla de processer som är typiska för krigförande nationer. Bland annat försöken att hålla kontroll ... Försvarsväsendets kemiska anstalt (FKA) • Generalstaben • Krigsmaterielverket • Krisberedskapsmyndigheten (KBM) • ...
Det fungerar också som ett koenzym vid en lång rad kemiska processer i cellerna, däribland syntesen av DNA och RNA. Folsyra är ...
Dessa processer är dock komplexa och omfattande forskning sker på området. När de blir reaktiva och skadar celler, vävnader ... Antioxidanter eller antioxidationsmedel är kemiska föreningar som motverkar oxidering. Oxidation är en kemisk reaktion som kan ... Mer komplicerade processer bildas särskilt från lipider i membran som innehåller för radikalbildning känsliga fleromättade ... Förklaringen till antioxidanternas funktion ligger i deras kemiska struktur vilka generellt har lätt att omfördela elektroner ...
Kemiska reaktionerRedigera. Kemisk formel för koldioxidfixerande fotosyntes[1]: 6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 ( ... "I växtfysiologien förstås med assimilation sammanfattningen af alla de processer, hvarigenom de af växten upptagna ... Den kemiska reaktionen som binder solljuset sker genom molekyler av klorofyll eller karotenoider (som är gula till färgen) som ... Koldioxiden binds i själva verket genom en lång process med en rad katalysatorer och kemiska reaktioner i flera olika steg i ...
Den kemiska termen för kvarlevorna är calcine (kalciumaska).[1] Flambaserad likbränning har använts i olika kulturer i mer än ... Kemiska processer. *Förbränning. *Infrastruktur. Dolda kategorier: *Artiklar med döda externa länkar 2017-06 ...
Denna process kan ske på många olika sätt, delvis beroende på vilken plast som skall brytas ned, men det alla processer har ... Då plasten är genomskinlig, tål kemiska påfrestningar och dessutom har en väldigt hög resistans mot utmattning (d.v.s. du kan ... Termoplaster mjuknar vid smältning och kan formas om medan härdplaster inte kan smältas ner utan att dess kemiska struktur ... Genom att fästa olika kemiska grupper på polymerkedjan (oftast på monomeren innan den genomgår polymerisation) kan man ge ...
Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen så kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av ... Medvetandefilosofi är den gren av filosofin som studerar medvetandets natur, mentala processer, mentala funktioner, mentala ... Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av ... Dessutom har mätningar av kemiska koncentrationer avslöjat en stor skillnad mellan mätningar gjorda med två olika metoder. Vad ...
... från perifera neurala processer (de processer som sker i det perifera nervsystemet). När giftet får tillgång till hämmande ... även ett starkt skydd mot kemiska och fysiska faktorer. Inom klassen Clostridia finns släktet Clostridium och av de arter som ...
Man kan skilja mellan egentliga in situ-processer och modifierade in situ-processer. Egentliga in situ-processer kräver inte ... Oljeskifferns kerogen är i fast form, men genom den kemiska processen pyrolys kan det omvandlas till syntetisk råolja i ... Sådana processer kan potentiellt få ut mer olja från ett visst område än ex-situ-processer, eftersom de kan få tillgång till ... I de flesta processer upphettas skiffern i en syrefri miljö till en temperatur då kerogen sönderfaller (pyrolyserar) till gas, ...
Kemiska egenskaperRedigera. Normalliter och volymliterRedigera. Petroleumprodukter har stor volymutvidgningskoefficient; cirka ... Krackning är ett samlingsnamn för en rad olika processer som möjliggör mer varierad eller önskad oljeproduktion.[2] ... Eftersom marknadens efterfrågan inte alltid är densamma som utbudet har man möjlighet att vid ännu fler processer skapa nya ... Dessa används som raffinaderibränsle eller i andra processer men ofta har man ingen möjlighet att använda dem, därav lågorna. ...
... er ingår också som ett naturligt och nödvändigt led i vissa processer i celler. För flercelliga organismer kan det vara ... strålning eller inverkan av vissa kemiska ämnen och virus. ... Många andra organismer har processer för att eliminera i andra ... ts processer för att reparera skadan en stor roll i att skydda den egna kroppen från sjukdomar. När en DNA-skada väl har ...
... er förekommer i praktiskt taget alla cellens olika maskinerier och processer. Namnet protein användes första gången av ... Den mest välkända rollen hos proteiner i celler är som enzymer, vilka katalyserar kemiska reaktioner. Enzymer är vanligtvis ... Enzymer startar de flesta av reaktionerna involverade i exempelvis metabolism och även vad gäller DNA-processer som replikation ... Vissa enzymer agerar på andra protein genom att lägga till, eller ta bort, kemiska grupper i en process som kallas ...
... ingår i flera viktiga processer i kroppen och finns därför i alla celler. Koncentrationen är dock högre i könskörtlar och ... Kemiska egenskaper. Oxidationstillstånd. ±2, 4, 6. Oxider (basicitet). (starkt sur). Elektronegativitet. 2,48 (Paulingskalan). ...
Enligt den abiogeniska teorin utgörs de fossila bränslena av resultaten av kemiska processer under jordens forntid. ...
För den termisk-katalytiska omvandlingen av lättbensin till stadsgas erfordras fem kemiska processer, exemplet är från ... Samtliga processer sker under högt tryck och är kontinuerliga i en seriekopplad så kallad sträng. I Värtagasverket fanns det ...
Raffinaderier framställer även andra kemikalier, varav några används i kemiska processer för att framställa plast och andra ...
Skriften innehåller recept på kemiska processer och är som sådant ett av de äldsta bevarade manuskripten från alkemins tidiga ... 16 centimeter med sammanlagt 154 recept på kemiska arbetsbeskrivningar. Texten är skriven på klassisk grekiska och innehåller ... historia . Manuskriptet ger stor insikt om de kemiska kunskaperna i Egypten och Grekland under antiken . Papyrus graecus ...
... kemiska reaktioner, och bildandet av nanopartiklar. Teoretiska kemiska fysiker skapar simuleringar av de molekylära processer ... Området kan beskrivas som den del av fysiken som studerar kemiska fenomen med en fysikalisk utgångspunkt. Även om båda ligger i ... Kemiska fysiker studerar ofta strukturen och dynamiken hos joner, fria radikaler, polymerer, kluster och molekyler. Några ... Experimentella kemiska fysiker använder flera olika spektroskopiska tekniker för att få bättre förståelse för vätebindning, ...
Eftersom ATP har en energirik bindning används det för att driva kemiska processer i cellen som inte kan ske spontant (för att ... I cellen utförs många processer som kräver tillförsel av energi. För det mesta tillhandahålls den energin i form av ATP. [3] ... Den kemiska formeln är C10H16N5O13P3. ...
... är ett instrument för mätning av strålning, vars funktion grundar sig på strålningens termiska eller kemiska ... effekter och processer. Aktinografen är en relaterad anordning för att uppskatta aktinisk kraft i belysning vid fotografering. ... Bland aktinometrar som grundar sig på strålningens kemiska verkningar kan nämnas den av Bunsen och Roscoe använda ...
Kreationister avvisar även att livets uppkomst kunde ha inträffat slumpmässigt efter en serie kemiska reaktioner (abiogenesis, ... års processer avvisades även dessa lagar av USA:s högsta domstol. Kreationism ansågs av domstolen vara mer av en religion än en ...