Vissa forskare anser därför att MCS har psykologiska och inte kemiska orsaker. MCS är inte upptagen på WHO:s lista över ... MCS har, liksom övriga fenomen av liknande slag, varit mycket omstritt. Inom psykiatrin har tillståndet ibland betecknats som " ... vilka inom miljömedicinen antas bero på att benägna personer utsatts för mögel eller kemiska gifter i låga doser under längre ... "somatiseringssyndrom". 10 - 30 % av befolkningen drabbas av någon form av känslighet för kemiska ämnen. ...
Samma fenomen uppstår om experimentet görs under vatten, d.v.s. vid låga temperaturer. Även sackaros har denna egenskap. Om man ... Ljusutveckling under kemiska reaktioner. Hit hör fosfors lysande i mörker, samt den ljusutveckling som kan iakttas när kalium ... Även materialen (sibirisk) topas, krita, kalciumfosfat, aragonit (fosforescera) uppvisar samma fenomen men i lägre intensitet ( ...
Området kan beskrivas som den del av fysiken som studerar kemiska fenomen med en fysikalisk utgångspunkt. Även om båda ligger i ... bildande och brytande av kemiska bindningar, kemiska reaktioner, och bildandet av nanopartiklar. Teoretiska kemiska fysiker ... Några områden som studeras är kvantmekaniska fenomen i kemiska reaktioner, solvatiseringsprocessen, inter- och intramolekylära ... och att upptäcka bra approximationer för att göra fysiken hos kemiska fenomen möjlig att datorbehandla. Molekyldynamik ...
... är den delen av kemin som handlar om kemiska aspekter av radioaktivitet och andra fenomen som härrör ur atomkärnor. ... Isotopkemin behandlar kemiska olikheter som uppstår mellan olika isotoper av ett grundämne. Isotopeffekterna är störst för ... Radiokemin utnyttjar egenskaper hos radioaktiva isotoper för att studera kemiska processer. Ett exempel på detta kan vara att ... Förutom dessa tre områden kan även kemi användas för att studera nukleära fenomen som kärnreaktioner och radioaktivt sönderfall ...
Detta fenomen kallas irisering. Vismut är ungefär dubbelt så vanligt som guld i jordskorpan. Förutom i gedigen form förekommer ... Vid kontakt med syre kan vismut oxidera (reagera med syret), och därmed bilda den kemiska föreningen vismut(III)oxid. Oxiderade ...
Denna artikel handlar om ett fenomen inom ekonomi. För det kemiska fenomenet, se aggregation För befolkningsagglomeration, se ...
Vi vet fortfarande mycket lite om hur dessa kemiska fenomen ger upphov till stjärnor, eller fasta kemiska ämnen. En rad olika ... Fysikalisk kemi använder en del fysik för att förklara och studera kemiska fenomen. Kärnkemi handlar om kemiska aspekter av ... Detta kemiska fenomen är också vad som gör växternas fotosyntes möjlig. Det finns mycket vi dock inte känner till hos ... Teoretisk kemi använder sig av främst hypotetiska modeller för att förklara eller förutsäga kemiska fenomen, som senare ...
Samma fenomen kan användas avsiktligt, exempelvis i elektrofilter, jonisatorer, kemiska reaktorer etc. Sankt Elmseld har i ...
... eller ytfysik (engelska: surface science) är ett fält inom fysikalisk kemi som behandlar kemiska och fysikaliska fenomen ...
Kemiska jämvikter är alltid dynamiska, men dynamiska jämvikter förekommer också inom bland annat ekonomi och ekologi. Inom ... kemin är det ett fenomen då övergången mellan kondensation och avdunstning sker parallellt, alltså då det avdunstar lika många ...
... och hastighetsbegrepp för kemiska reaktioner upphörde mot slutet av 1800-talet, när det klarnade att de var olika fenomen. ... Detta fenomen ligger bland annat till grund för affinitetskromatografi. Källor[redigera , redigera wikitext]. *^ [a b c] ... Affinitet, från latinska affinitas (släktskap), är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, ...
... (kortform för reduktion-oxidation-reaktion) är det kemiska fenomen vid vilket oxidationstalen hos atomer förändras. ...
... teoretisk kemi använder man sig av matematiska beskrivningar av naturlagar för att förklara eller förutsäga kemiska fenomen. En ... Men somliga räknar även in studiet av vanliga bulkegenskaper hos kemiska ämnen, uttryckt i form av enskilda molekyler. ... vilka kräver någon typ av modell för de kemiska förloppen i dessa reaktioner.Därför ses ibland området teoretisk kemi som en ... har omfånget av tillämpningsområden utökats till kemiska system som är relevanta för andra områden inom kemin och fysiken som ...
Detta fenomen är både kärnkemiskt och kärnfysikaliskt. Den kemiska aspekten berör själva ämnesomvandlingen och den fysikaliska ... och i en disciplin inom kärnkemin kallad strålningskemi där man studerar kärnreaktioners radioaktiva påverkan hos kemiska ...
Elektriska fenomen har studerats sedan antiken, även om vetenskapliga framsteg inom området inte gjordes innan 16- och 1700- ... Den skapar bland annat kemiska bindningar, normalkrafter (som hindrar föremål från att flyta in i varandra), friktion och ... Elektriciteten har kemiska verkningar vid elektrolys. Huvudartikel: Elproduktion Elektrisk energi omvandlas av andra ... Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha ...
... en är ett fenomen som består i att ljus sprids bort från strålriktningen av kolloidala partiklar och att ljuset ... Tyndall studerade effekten av ljus på kemiska reaktioner i gaser. Han använde därtill en elektrisk båglampa som ljuskälla. ...
Stark kom genom sin forskning även in på valensläran, dissociationens och fluorescensens fenomen. Hit hör monografierna Die ... i vilken han skrev sammanfattande artiklar om de kemiska elementens jonisering och spektra. Stark erhöll 1919 erhöll han ...
... kompletterar information som inhämtats genom kemiska experiment kan den i vissa fall förutsäga dittills okända kemiska fenomen ... Beräkningskemi är en gren inom kemin som använder datorer som hjälp för att lösa kemiska problem. Den använder resultat från ...
Han har studerat minimalytor, för att förklara kemiska fenomen, och bestämt strukturen på komplexa och ovanliga kristallina, så ... Lidin är verksam forskare vid Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen, Lunds universitet. Sven Lidin är ledamot ...
Okänt datum - Sveriges kemiska industrikontor inrättas. Se Otto Cyrén och Alf. Larson. 1 november - Världens, vid tidpunkten, ... ett fenomen som är grundläggande för lasrar Bigsbymedaljen: Robert George Carruthers Clarkemedaljen: Edgeworth David, walesisk- ...
Det är på samma sätt som fantasier och drömmar något som existerar under huden snarare än som ett icke-fysiologiskt fenomen. ... Rent biologiskt sker en stor mängd olika kemiska processer i kroppen. Dopamin frisätts i ökad mängd och skapar känslor av ... Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika ... Samma fenomen observerades även hos männen. Luktcentrumet aktiverades vid doften av testosteronliknande ämnen, medan ...
Metabolism: Konsumtion av energi genom att konvertera kemiska föreningar och energi till cellkomponenter (anabolism) och genom ... och för att producera de andra fenomen som förknippas med liv. Celltillväxt: Reproduktion av celler (celldelning), för att ...
... för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå. Exempelvis är förändringar i temperatur, tryck och volym hos ett ... De fysikalisk-kemiska studierna av makromolekyler lade, i kombination med tidigare forskning inom organisk kemi, grunden för ...
De "kemiska strålarna" som hittades av honom blev kallad ultraviolett strålning. Några av Ritters undersökningar erkändes som ... Ritters första vetenskapliga undersökningar rörde några galvaniska fenomen. Han tolkade de fysiologiska effekter som ... observerats av Luigi Galvani och andra forskare till att bero på den el som produceras genom kemiska reaktioner. Hans tolkning ... viktiga vetenskapliga bidrag, men han hävdade också upptäckten av många fenomen som inte bekräftades av andra forskare. Till ...
Astrokemi: Läran om de kemiska ämnena som finns i rymden, vanligen i molekylmoln, och dess skapelse, samverkan och förstörelse ... Numeriska modeller kan avslöja existensen av fenomen och effekter som annars inte skulle ha setts. Teoretiker inom astronomin ... Kosmokemi: Läran om de kemiska ämnena som finns inom solsystemet, inkluderande dess ursprung och variationer av mängden hos ... "Astronomi" kan sägas avse "studien av objekt och materia utanför jordens atmosfär samt deras fysikaliska och kemiska egenskaper ...
Ögat är mindre känsligt för våglängder längre än 650 nm (det bortre röda området). Det finns flera olika fenomen som ger färg ... Ett är förekomst av övergångsmetall antingen tillhörande ett väsentligt grundämne i den kemiska formeln eller att ett ... Absorptionsmaximum ligger vid 590 nm (gult område). De två aluminiumatomerna i krysoberyllens kemiska formel BeAl2O4 är inte ...
Han var en av de första att inse att kemiska reaktioner kan äga rum i och mellan fasta ämnen och har utfört fundamentala ... undersökningar av sådana fenomen. Han blev ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 1935, av Vetenskapsakademien 1941, av ... även författat skrifter om kemiska aspekter på arkeologi och byggnadsminnesvård. Kommendör av Nordstjärneorden (KNO) 1952: ...
Detta fenomen utnyttjas av en del vattenreningsverk i Sverige, bland annat i Södertälje.[1] ... Beroende på användningsområde ställs olika krav på sandens kornstorlek, kemiska sammansättning och renhet. ...
Andra saker som man studerar är molnens strålningsutbyte med omgivningen, optiska fenomen, molnsådd och olika typer av hydro- ... Även processer som bestämmer molnens och nederbördens kemiska sammansättning studeras inom molnfysik. Intresset för molnfysik ...
Det är först när man klonar en gen som man får den fulla kemiska förståelsen för hur den fungerar. För när man får DNA- ... Det var Osamu Shimomura som först upptäckte detta fenomen, och han isolerade och utvann proteinet från de speciella maneterna. ...
Och de såg samma fenomen - när man gjort ett vist anal redigeringar är man "fast", medan deras siffra var högre cirka 70000 ... fysik och kemiska grundelement). I andra områden är NE mer gedigen (ekonomiska och juridiska facktermer som används i Sverige ... Och det verkar vara ett fenomen att man känner sig fullt delaktig, och inte känner "utanförskap" till det som pågår här. Så ... Vi har en betydligt större bredd, såväl vad gäller nutida fenomen som historiska personer. Tostarpadius (diskussion) 21 ...
Smaksinnet är det ena av de två grundläggande kemiska sinnena och arbetar jämfört med luktsinnet på kort avstånd och med ... Blinda människor rapporterar att de kan navigera genom att tolka reflekterade ljud (speciellt sina egna fotsteg), ett fenomen ... Smaksinnet är förmågan att förnimma kemiska substanser via receptorer på tungan. Det finns åtminstone fem typer av sådana ... Luktsinnet är det andra primära sinnet för att uppfatta kemiska substanser genom att signaler från hundratals olika ...
Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen så kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av ... framför allt inom upptäckt och observation av tillfälliga fenomen som kometer och supernovor. Samtidigt förekommer inom ... Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av ... Dessutom har mätningar av kemiska koncentrationer avslöjat en stor skillnad mellan mätningar gjorda med två olika metoder. Vad ...
Detta fenomen är både kärnkemiskt och kärnfysikaliskt. Den kemiska aspekten berör själva ämnesomvandlingen och den fysikaliska ... Skillnader mellan kemiska reaktioner och kärnreaktionerRedigera. *Ett exempel på en tydlig skillnad mellan en vanlig kemisk ... och i en disciplin inom kärnkemin kallad strålningskemi där man studerar kärnreaktioners radioaktiva påverkan hos kemiska ...
Fenomen. Dagvatten · havsförsurning · marint skräp · mikroplast · oljeutsläpp · spöknät · suboxi · uppvällning · ... Marina plasters mekaniska och kemiska egenskapers långsiktiga påverkan på albatrosser". docplayer.se. http://docplayer.se/ ... 19093362-Ett-hav-av-plast-benjamin-gustavsson-narvall-marina-plasters-mekaniska-och-kemiska-egenskapers-langsiktiga-paverkan-pa ...
Detta fenomen utnyttjas till exempel i vanliga tändstickor. De elektromagnetiska krafterna har så stor betydelse att de markant ... Glidmotståndet mellan två ytor beror mindre på ytans textur/ojämnheter och mer på kemiska bindningar mellan ytorna.[1] Friktion ...
I Beitrag zur Kenntniss der Schrammen in Finnland (1860) söker han förklara istidens fenomen genom vattnets och isens ... att i meteoriterna fanns samma kemiska element som i telluriska kroppar. Dessutom bestämde och beskrev han omkring 20 nya ...
... kemiska och fysikaliska system.[48][49][50][51][52][53] På så vis kan de bli standardverktyget för en hel mängd nya industrier ... och därför på ett naturligt sätt kan beräkna och simulera kvantmekaniska fenomen. Till exempel kan kvantdatorer i princip ...
känselbortfall i fingrar och tår, stickningar och förändrad färg (från vit till blå, därefter röd) vid kyla (Raynauds fenomen). ... respektive den kemiska strukturen. ...
Det var dock först i början av 1800-talet, då den kemiska analysen var mer utvecklad, som man fick en bättre kunskap av ... När radioaktiviteten var relativt nyupptäckt och tilldrog sig stor uppmärksamhet som fenomen, konstaterades att vissa naturliga ... att vattnets kemiska sammansättning och eventuella andra effekter är kända, och att dess sammansättning, temperatur och andra ...
Detta leder i sin tur till ett optiskt fenomen. De olika ämnena kan vid bestrålning med planpolariserat ljus vrida detta ... Isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel. Termen infördes av Berzelius 1832. Föreningarna ...
Kreationister avvisar även att livets uppkomst kunde ha inträffat slumpmässigt efter en serie kemiska reaktioner (abiogenesis, ... fenomen ingår. De är utanför den vetenskapliga metodens tillämpbarhet.[27] ...
Det är på samma sätt som fantasier och drömmar något som existerar under huden snarare än som ett icke-fysiologiskt fenomen[6] ... Rent biologiskt sker en stor mängd olika kemiska processer i kroppen[10]. ... Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika ... Samma fenomen observerades även hos männen. Luktcentrumet aktiverades vid doften av testosteronliknande ämnen, medan ...
Termen infördes av Berzelius 1830.[1] Isomeri beskriver en relation mellan två kemiska föreningar och föreningar med denna ... Detta leder i sin tur till ett optiskt fenomen. De olika ämnena kan vid bestrålning med planpolariserat ljus vrida detta ... Isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan bestå av samma uppsättning grundämnen i samma proportioner och därmed ...
Detta är ett fenomen vi känner mycket väl känner till då vi är vana vid magneter som har både en positiv och en negativ pol. ... År 1820 skrev Hans Christian Ørsted en uppsats som handlade om identifikation av kemiska och elektriska krafter. I denna ... Elektromagnetism är den del av fysiken som förenar elektriska och magnetiska fenomen. De elektromagnetiska krafterna förmedlas ... Den elektromagnetiska kraften ger upphov till de flesta vardagliga fenomen, såsom induktion, friktion, normalkraft (den kraft ...
... , från grekiska "elektron", 'bärnsten'[1], är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ... Den skapar bland annat kemiska bindningar, normalkrafter (som hindrar föremål från att flyta in i varandra), friktion och ... Elektriska fenomen har studerats sedan antiken, även om vetenskapliga framsteg inom området inte gjordes innan 16- och 1700- ... Idag förklarar vi elektriska fenomen med begreppet elektrisk laddning. Fransmannen Charles Dufay (1698-1739) var den första som ...
... är en inre optisk egenskap hos färgade anisotropa mineral och kemiska ämnen. Vid pleokroism är ljusabsorptionen olika i olika ...
... och man kan sedan skilja ut vilka fysiologiska fenomen som beror på vad.[146]. För att förhindra maskeringsfenomen, det vill ... men trots att så gott som alla kända kemiska reaktioner går snabbare vid ökande temperatur bibehåller dygnsrytmen sin ... Omvandlingen av ljus till kemiska signaler i fotoreceptorer bygger på ljusets förmåga att ändra strukturen hos retinaldehyd. ... är dock ett strikt artspecifikt fenomen, och gäller inte alla fladdermusarter. Den exakta mekanismen för hur sociala stimuli ...
Båda dessa fenomen tros bero på resonans- och precessionseffekter hos insamlingsskivan.[143][144]. UGZ: Dvärgnovor av typen Z ... Fläckigheten kan bero på stora områden av solfläckar eller olikheter i den kemiska sammansättningen av ytan som orsakas av ...
Kemiska användningsområdenRedigera. Vatten används ofta i kemiska reaktioner som ett lösningsmedel eller reaktant och mer ... Det resulterar i ett ovanligt fenomen, nämligen att vattnets fasta form, is, flyter ovanpå vatten, vilket gör att varelser kan ... Vatten är en kemisk förening med den kemiska formeln H2O. En vattenmolekyl består sålunda av två väteatomer i kovalent bindning ... De viktigaste kemiska och fysikaliska egenskaperna hos vatten är: *Vatten är en lukt- och smaklös vätska i standardtryck och - ...
Inom astronomin betraktas alla ämnen tyngre än helium som "metalliska" och den kemiska koncentrationen av dessa ämnen kallas ... De skapade även astronomiska kalendrar som fokuserade på fenomen som kunde användas för att följa årstiderna. Även ... Dessa nyfödda stjärnor sänder ut jetströmmar av gas längs sin rotationsaxel, vilket skapar ett fenomen kallat Herbig-Haro- ... kemiska sammansättning och många andra egenskaper. Den totala massan är avgörande för hur stjärnan kommer att utvecklas och ...
Enligt psykoterapeuten Sauli Suominen kan de olika åsikterna betraktas som olika perspektiv på samma fenomen och behöver därför ... Förmodligen kommer vi i framtiden kunna påverka många personlighetsdrag med hjälp av kemiska substanser. I själva verket är det ...
"Den kemiska kombinationen av två substanser producerar, vilket är välkänt, en tredje substans med egenskaper skilda från de av ... Inom fysik används emergens för att beskriva en egenskap, lag eller fenomen som sker på makronivå (i tid eller rymd) men inte ... I sin tur lämnar myran kemiska spår som andra myror reagerar på. Varje myra är en självständig enhet som endast reagerar ... Emergenta strukturer kan finnas i många naturligt förekommande fenomen, inom skilda ämnen som fysik och biologi. Till exempel ...
Liknande fenomen har expeditioner till Nord- och Sydpolen fått erfara. En bra rekommendation är att proteinintaget bör vara 15- ... Enzymer påskyndar kemiska reaktioner och är grunden till att kroppen kan fungera. Varje sekund verkar miljarder enzymer i ... är att få en stekyta på matvaran för att på så vis fördjupa och förbättra smaken via komplicerade kemiska reaktioner, till ...
Detta ger ett användbart uttryck för den effektgenerering som kan förväntas av ovannämnda processer vid frånvaro av kemiska ... Detta underlättar vid matematisk modellering och kan ge fullt acceptabla idealiseringar av vissa naturliga fenomen. ...