Diffusion: spontana fenomen som minimerar Gibbs fria energi. ^ Spontaneous process - Purdue University ^ Entropy and ... Arkiverad 2009-12-13 - ChemEd DL (Termodynamik, Kemiska processer). ...
Vi vet fortfarande mycket lite om hur dessa kemiska fenomen ger upphov till stjärnor, eller fasta kemiska ämnen. En rad olika ... Fysikalisk kemi använder en del fysik för att förklara och studera kemiska fenomen. Kärnkemi handlar om kemiska aspekter av ... Detta kemiska fenomen är också vad som gör växternas fotosyntes möjlig. Det finns mycket vi dock inte känner till hos ... Teoretisk kemi använder sig av främst hypotetiska modeller för att förklara eller förutsäga kemiska fenomen, som senare ...
Samma fenomen kan användas avsiktligt, exempelvis i elektrofilter, jonisatorer, kemiska reaktorer etc. Sankt Elmseld har i ... Läst 20 maj 2023 St Elmseld i cockpit över Frankrike (Elektriska fenomen, Folktro, Meteorologi). ...
Detta fenomen utnyttjas av en del vattenreningsverk i Sverige, bland annat i Södertälje. Beroende på användningsområde ställs ... olika krav på sandens kornstorlek, kemiska sammansättning och renhet. Uppslagsordet "Mellansand" leder hit. För ön i Finland, ...
Vissa forskare anser därför att MCS har psykologiska och inte kemiska orsaker. MCS är inte upptagen på WHO:s lista över ... MCS har, liksom övriga fenomen av liknande slag, varit mycket omstritt. Inom psykiatrin har tillståndet ibland betecknats som " ... vilka inom miljömedicinen antas bero på att benägna personer utsatts för mögel eller kemiska gifter i låga doser under längre ... är en benämning på symptom som drabbade personer upplever uppstår i kontakt med olika kemiska substanser. Symtomen som ofta ...
Samma fenomen uppstår om experimentet görs under vatten, d.v.s. vid låga temperaturer. Även sackaros har denna egenskap. Om man ... Ljusutveckling under kemiska reaktioner. Hit hör fosfors lysande i mörker, samt den ljusutveckling som kan iakttas när kalium ... Även materialen (sibirisk) topas, krita, kalciumfosfat, aragonit (fosforescera) uppvisar samma fenomen men i lägre intensitet ( ...
Området kan beskrivas som den del av fysiken som studerar kemiska fenomen med en fysikalisk utgångspunkt. Även om båda ligger i ... bildande och brytande av kemiska bindningar, kemiska reaktioner, och bildandet av nanopartiklar. Teoretiska kemiska fysiker ... Några områden som studeras är kvantmekaniska fenomen i kemiska reaktioner, solvatiseringsprocessen, inter- och intramolekylära ... och att upptäcka bra approximationer för att göra fysiken hos kemiska fenomen möjlig att datorbehandla. Molekyldynamik ...
... (kortform för reduktion-oxidation-reaktion) är det kemiska fenomen vid vilket oxidationstalen hos atomer förändras. ...
... är den delen av kemin som handlar om kemiska aspekter av radioaktivitet och andra fenomen som härrör ur atomkärnor. ... Isotopkemin behandlar kemiska olikheter som uppstår mellan olika isotoper av ett grundämne. Isotopeffekterna är störst för ... Radiokemin utnyttjar egenskaper hos radioaktiva isotoper för att studera kemiska processer. Ett exempel på detta kan vara att ... Förutom dessa tre områden kan även kemi användas för att studera nukleära fenomen som kärnreaktioner och radioaktivt sönderfall ...
... teoretisk kemi använder man sig av matematiska beskrivningar av naturlagar för att förklara eller förutsäga kemiska fenomen. En ... Men somliga räknar även in studiet av vanliga bulkegenskaper hos kemiska ämnen, uttryckt i form av enskilda molekyler. ... vilka kräver någon typ av modell för de kemiska förloppen i dessa reaktioner. Därför ses ibland området teoretisk kemi som en ... har omfånget av tillämpningsområden utökats till kemiska system som är relevanta för andra områden inom kemin och fysiken som ...
Detta fenomen är både kärnkemiskt och kärnfysikaliskt. Den kemiska aspekten berör själva ämnesomvandlingen och den fysikaliska ... och i en disciplin inom kärnkemin kallad strålningskemi där man studerar kärnreaktioners radioaktiva påverkan hos kemiska ...
Elektriska fenomen har studerats sedan antiken, även om vetenskapliga framsteg inom området inte gjordes innan 16- och 1700- ... Den skapar bland annat kemiska bindningar, normalkrafter (som hindrar föremål från att flyta in i varandra), friktion och ... Elektriciteten har kemiska verkningar vid elektrolys. Huvudartikel: Elproduktion Elektrisk energi omvandlas av andra ... Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha ...
Det kemiska tecknet är Bi efter latinets bisemutum, som i sin tur kommer från tyskans Wismuth. Detta kan i sin tur ha kommit ... Detta fenomen kallas irisering. Vismut är ungefär dubbelt så vanligt som guld i jordskorpan. Förutom i gedigen form förekommer ... Vid kontakt med syre kan vismut oxidera (reagera med syret), och därmed bilda den kemiska föreningen vismut(III)oxid. Oxiderade ...
Astrokemi: Läran om de kemiska ämnena som finns i rymden, vanligen i molekylmoln, och dess skapelse, samverkan och förstörelse ... Numeriska modeller kan avslöja existensen av fenomen och effekter som annars inte skulle ha setts. Teoretiker inom astronomin ... Kosmokemi: Läran om de kemiska ämnena som finns inom solsystemet, inkluderande dess ursprung och variationer av mängden hos ... "Astronomi" kan sägas avse "studien av objekt och materia utanför jordens atmosfär samt deras fysikaliska och kemiska egenskaper ...
... kompletterar information som inhämtats genom kemiska experiment kan den i vissa fall förutsäga dittills okända kemiska fenomen ... Beräkningskemi är en gren inom kemin som använder datorer som hjälp för att lösa kemiska problem. Den använder resultat från ...
Han har studerat minimalytor, för att förklara kemiska fenomen, och bestämt strukturen på komplexa och ovanliga kristallina, så ... Lidin är verksam forskare vid Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen, Lunds universitet. Sven Lidin är ledamot ...
Detta fenomen ligger bland annat till grund för affinitetskromatografi. ^ [a b c] Affinitet i Nordisk familjebok (andra ... Denna sammanblandning av jämvikts- och hastighetsbegrepp för kemiska reaktioner upphörde mot slutet av 1800-talet, när det ... är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, den "dragningskraft" som gör att dessa reagerar ... klarnade att de var olika fenomen. Inom biokemi används fortfarande begreppet affinitet, framför allt som ett mått på styrkan ...
Metabolism: Konsumtion av energi genom att konvertera kemiska föreningar och energi till cellkomponenter (anabolism) och genom ... och för att producera de andra fenomen som förknippas med liv. Celltillväxt: Reproduktion av celler (celldelning), för att ...
De "kemiska strålarna" som hittades av honom blev kallad ultraviolett strålning. Några av Ritters undersökningar erkändes som ... Ritters första vetenskapliga undersökningar rörde några galvaniska fenomen. Han tolkade de fysiologiska effekter som ... observerats av Luigi Galvani och andra forskare till att bero på den el som produceras genom kemiska reaktioner. Hans tolkning ... viktiga vetenskapliga bidrag, men han hävdade också upptäckten av många fenomen som inte bekräftades av andra forskare. Till ...
... för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå. Exempelvis är förändringar i temperatur, tryck och volym hos ett ... De fysikalisk-kemiska studierna av makromolekyler lade, i kombination med tidigare forskning inom organisk kemi, grunden för ...
... eller ytfysik (engelska: surface science) är ett fält inom fysikalisk kemi som behandlar kemiska och fysikaliska fenomen ...
Kemiska jämvikter är alltid dynamiska, men dynamiska jämvikter förekommer också inom bland annat ekonomi och ekologi. Inom ... kemin är det ett fenomen då övergången mellan kondensation och avdunstning sker parallellt, alltså då det avdunstar lika många ...
... av en syn på psykisk störning och psykisk ohälsa som en blandning av biologiskt-kemiska processer och psykologiska fenomen. Det ...
Ögat är mindre känsligt för våglängder längre än 650 nm (det bortre röda området). Det finns flera olika fenomen som ger färg ... Ett är förekomst av övergångsmetall antingen tillhörande ett väsentligt grundämne i den kemiska formeln eller att ett ... Absorptionsmaximum ligger vid 590 nm (gult område). De två aluminiumatomerna i krysoberyllens kemiska formel BeAl2O4 är inte ...
Han var en av de första att inse att kemiska reaktioner kan äga rum i och mellan fasta ämnen och har utfört fundamentala ... undersökningar av sådana fenomen. Han blev ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 1935, av Vetenskapsakademien 1941, av ... även författat skrifter om kemiska aspekter på arkeologi och byggnadsminnesvård. Kommendör av Nordstjärneorden (KNO) 1952: ...
Det är på samma sätt som fantasier och drömmar något som existerar under huden snarare än som ett icke-fysiologiskt fenomen. ... Rent biologiskt sker en stor mängd olika kemiska processer i kroppen. Dopamin frisätts i ökad mängd och skapar känslor av ... Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika ... Samma fenomen observerades även hos männen. Luktcentrumet aktiverades vid doften av testosteronliknande ämnen, medan ...
Detta fenomen kan göra så att man kan räkna en stjärnas precisa massa, ålder och kemiska sammansättning och kommer att vara ...
Detta är ett fenomen vi känner mycket väl känner till då vi är vana vid magneter som har både en positiv och en negativ pol. ... År 1820 skrev Hans Christian Ørsted en uppsats som handlade om identifikation av kemiska och elektriska krafter. I denna ... Då enligt Maxwells teorier och ekvationer elektromagnetiska vågor och ljusvågor var samma fenomen, tog det inte lång tid innan ... Elektromagnetism är den del av fysiken som förenar elektriska och magnetiska fenomen. De elektromagnetiska krafterna förmedlas ...
... kan användas för att rationalisera och förklara en rad av kemiska fenomen, däribland anomereffekt, gauche- ...
... samt de fenomen som dessa tillsammans ger upphov till och som inte täcks av övriga naturvetenskaper Kemi - Studiet av ... grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra Biologi - Studier av fysiska ...