Mellan 1927 och 1943 Mannich var professor i farmaceutisk kemi vid universitetet i Berlin. Hans specialområden var ketobaser, ... Från 1911 till 1917 var Mannich extraordinarie professor i farmaceutisk kemi i Göttingen men flyttade 1920 till Frankfurt. ... över ledarskapet för farmaceutisk kemi vid Tekniska högskolan i Karlsruhe. Mannich är mest känd för sin upptäckt 1912 av en ... Carl Ulrich Franz Mannich, född den 8 mars 1877 i Breslau, Tyskland, död den 5 mars 1947 i Karlsruhe, var en tysk farmaceutisk ...
... programmet är idag på 180 högskolepoäng och innehåller kurser inom områdena farmaci, farmaceutisk kemi och ...
... kemi Fakulteten för idrott; idrott och fysisk träning Fakulteten för utbildning och omskolning av personal; engelsk språk och ... öppna en farmaceutisk institution; apotek. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ukrainskspråkiga ...
Hans publikationer gällde organisk, fysiologisk och farmaceutisk kemi, framför allt enzymer. ^ Ohlsson, Erik i Vem är det 1969 ... Han var t.f. professor i kemi 1921-1922, i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet 1929, respektive i ... Han blev professor i kemi och geologi vid Alnarps lantbruksinstitut 1924, var professor i kemi och kemisk farmaci vid ... Ohlsson blev filosofie doktor vid Lunds universitet 1917, medicine kandidat 1936, medicine hedersdoktor 1936, docent i kemi ...
Universitetet erbjuder ett antal kurser inom medicin, odontologi, farmaci, farmaceutisk kemi, omvårdnad, vårdvetenskap, ...
Evan studerade farmaceutisk kemi på King's College i London mellan 1968 och 1970. Ian Anderson hade under tiden flyttat in i en ...
Han fick sin doktorsexamen i farmaceutisk analytisk kemi från Uppsala biomedicinska centrum 1994. Från 1996 till 2011 arbetade ... Mohamed Abdel-Rehim, född 10 mars 1952 i Alexandria i Egypten, är en egyptisk-svensk kemist och professor i analytisk kemi. Han ... År 2007 blev han professor vid National Research Center i Egypten (NRC). 2011 blev han professor i analytisk kemi vid ... Han fick kandidatexamen i kemi från Alexandria University. Under 1980-talet flyttade han till Sverige för att avsluta sina ...
Den sistnämnda examen omfattade tre olika förhör: det första i anatomi, naturalhistoria och farmaceutisk kemi; det andra i ... Undervisning i nämnda ämnen, liksom i kemi och obstetrik, bedrevs sedermera vid kollegiets skola, åtminstone tidvis, dels av ...
Ett år efter ankomsten till Uppsala, 1991, blev Hallberg ämnesföreträdare för avdelningen för organisk farmaceutisk kemi och ... Efter ett halvår som forskare vid Nobel Kemi i Karlskoga genomförde han en post-doc-period vid University of Arizona, Tucson, ... I januari 1980 disputerade han i organisk kemi vid Lunds universitet på avhandlingen Methoxythiophenes and Related Systems. ... Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi (2004) Särskilt framstående forskare, Stiftelsen för strategisk ...
Särskild högskolebehörighet i form av Matematik D/4, Biologi B/2, Kemi B/2 samt Fysik B/2 krävs. Utbildningen består av kurser ... medicinsk och farmaceutisk kontroll av läkemedel), samtidigt som de förskriver läkemedlet. Internationellt sett varierar såväl ... I USA utbildas alla apotekare till en klinisk inriktning, medan de svenska apotekarprogrammen har kvar mycket kemi i sina ... inom områdena farmakologi, farmaci, kemi, farmakoterapi och biovetenskap. Ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng och 6 ...
Sundvik blev medicine och kirurgie doktor 1882 och var professor i fysiologisk kemi och farmakologi vid Helsingfors universitet ... Hans främsta insats var organiserandet av apotekarutbildningen, som förlades till en 1897 inrättad farmaceutisk institution, ...
Scharling tog 1828 farmaceutisk och 1834 polyteknisk examen samt blev 1839 lektor och 1842 professor vid universitetet och ... Han sysslade särskilt med organisk kemi och verkställde många grundliga undersökningar. År 1857 författade han Bidrag til at ...
... ur kollegiets läroverk och Jöns Jacob Berzelius 1815 blivit dess professor i kemi och farmaci började egentlig farmaceutisk ... Övergång till farmaceutisk fakultet[redigera , redigera wikitext]. 1965 fattades riksdagsbeslut om att göra om Farmaceutiska ... Någon fullständig farmaceutisk utbildning kan därför inte sägas ha bedrivits vid kollegiet. Först sedan Karolinska Institutet ... I början av 1900-talet utgjordes lärarpersonalen av två e.o. professorer, i kemi respektive botanik, varav en också fyllde ...
Keyser blev student i Uppsala 1841 och promoverades där till filosofie magister 1848, varpå han kallades till docent i kemi vid ... Förutom en mängd vetenskapliga avhandlingar, införda i "Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien" samt i "Farmaceutisk ... Organisk kemi (1866-67, andra upplagan 1876), Kemien (1869-76, i "Bibliotek för populär naturkunnighet"), Förstudier till den ... utnämndes 1857 till lärare i kemi och kemisk teknologi vid Tekniska elementarskolan i Norrköping, samt antogs året därpå till ...
Nordiska Fernströmpriset, 2009 Hedersdoktor i medicin och farmaceutisk kemi, Universitetet i Milano, Milano, Italien, 2008 ...
Kort lärobok i organisk kemi (1906), Den kemiska forskningens historia (1907), Lärobok i farmaceutisk kemi (1909-1910), och ... 1904-1921 var han professor i kemi och kemisk farmaci vid Farmaceutiska institutet samt 1904-1914 och 1918-22 tillika dess ... Ekecrantz grundade 1897 Svensk farmaceutisk tidskrift, vars redaktör han var till 1906. Han var sekreterare i Farmaceutiska ...
Hon fortsatte med att studera kemi vid University of Washington, och tog efter fyra år kandidatexamen i både farmaceutisk kemi ... Hon bestämde sig för att flytta tillbaka till Hawaii för att avlägga en magisterexamen i kemi. År 1915 blev hon den första ...
Barfoed blev student 1832 och undergick 1835 farmaceutisk samt 1839 polyteknisk examen, varefter han med offentligt understöd ... varjämte han under 1850-59 var lärare i kemi vid krigshögskolan. De viktigaste av Barfoeds utgivna arbeten är Lærebog i den ... några år studerade kemi i utlandet. 1845 blev Barfoed docent vid veterinärskolan i Köpenhamn och 1848 lektor vid ...
Han var assistent i kemi och fysik vid Farmaceutiska institutet från 1884 och lärare i teknisk farmaci samt farmaceutisk ...
... för Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen vid Helsingfors universitet och professor i farmaceutisk kemi ...
... har två doktorsexamina, en i farmaceutisk vetenskap 1968 från Tokyos universitet och en i kemi från Tokyo ...
År 1797 tog han farmaceutisk examen. Han var sedan under ett par år föreståndare för ett apotek i Köpenhamn, medan han ... fortsatte med studier i filosofi, estetik, fysik och kemi. Han fick universitetets guldmedalj för besvarandet av en prisfråga i ...
Moureu blev docent vid École supérieure de pharmacie 1899, professor i farmaceutisk kemi där 1907 och professor i organisk kemi ...
... för att senare fortsätta till fakulteten för farmaceutisk kemi vid universitetet i Florens. Han lyckades emellertid inte ...
Schmidt är författare till många arbeten inom allmän och farmaceutisk kemi samt drogkemi, bland annat av läroböcker i dessa ... professor i farmaci och kemi och var 1884-1919 ordinarie professor i samma ämnen i Marburg. ...
Han var 1984-1997 professor i farmaceutisk kemi och biokemi vid Åbo Akademi och blev 1997 professor i cellfysiologi vid Uppsala ... Han var 1979-1982 assistent och biträdande lärare vid institutionerna för medicinsk kemi och patologi vid Helsingfors ...
Han var främst intresserad av farmaceutisk kemi och var bland annat en verksam medlem av kommissionerna till utarbetandet av ...
Han var assistent i kemi och fysik vid Farmaceutiska institutet från 1884, lärare i teknisk farmaci och farmaceutisk ... Han utgav Farmaceutisk teknik (1898), Den svenska farmaciens historia (1907-1908) med flera arbeten. Ahlberg, Karl Abraham i ...
År 1895 blev han privatdocent vid Berlins universitet, utnämndes 1900 till e.o. professor i farmaceutisk kemi och inrättade ...
År 1797 tog han farmaceutisk examen. Han var sedan under ett par år föreståndare för ett apotek i Köpenhamn, medan han ... fortsatte med studier i filosofi, estetik, fysik och kemi. Han fick universitetets guldmedalj för besvarandet av en prisfråga i ...
Moureu blev docent vid École supérieure de pharmacie 1899, professor i farmaceutisk kemi där 1907 och professor i organisk kemi ...
Spela upp media En brustablett är en farmaceutisk beredningsform som är avsedd att lösas upp i vatten, vilket ger snabbare ... school.chem.umu.se, Kemi i en brustablett av Stina Karlsson. ...
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense) ... Farmaceutisk omsorg. *Farmaci. *Farmakognosi. *Farmakologi (farmakodynamik og farmakokinetik). *Farmakologisk receptkontrol. * ...
Mats Larhed professor i organisk-farmaceutisk kemi, tilldelas Ulla och Stig Holmquists pris i organiska kemi för 2014. Larheds ... professor i radiofarmaceutisk organisk kemi, har bedrivit visionär världsledande forskning inom organisk kemi med inriktning ... Med sin kreativitet och djupa kunskap i organisk kemi, katalys och fotokemi har han med stor framgång lyckats utveckla bättre ... Hon arbetar även aktivt med att informera om betydelsen av organisk kemi i ett modernt samhälle genom populärvetenskapliga ...
Han utbildade sig särskilt sig i analytisk kemi, vari han senare skulle bli en stor mästare. I omkring ett år uppehöll han sig ... tog han 1815 farmaceutisk examen, senare magisterkonferensen och försvarade 21 oktober 1817 en doktorsavhandling om alkaliernas ... I juni 1822 var utnämndes han till extraordinarie professor i kemi, som nu äntligen fick en egen professur, besatt med en ... Då universitetet inte hade vare sig en professur i kemi eller övningslaboratorium inom detta ämne, ville Zeise komma utomlands ...
Internationellt används beteckningen medicinsk kemi också som synonym för farmaceutisk kemi, och utgör i denna betydelse en del ... Medicinsk kemi skall inte förväxlas med klinisk kemi, som är ett ämnesområde som är inriktat på kemisk analys i klinska/ ... Medicinsk kemi är ett område på gränsen mellan kemi och medicin. När beteckningen används på svenska avser den vanligen den del ... av farmakologin som är fokuserat på läkemedelssubstansers kemi. ...
Trier avlade 1825 farmaceutisk examen, erhöll 1827 privilegium på inrättandet av apoteket i Nysted, som han innehade til 1830, ... "Arkiv for Farmaci og teknisk Kemi", vilken han redigerade tillsammans med P. Faber till 1850 och därefter ensam till sin död. ...
... adjunkt i medicinsk kemi och toxikologi där 1866-79, lärare i farmaceutisk kemi och mineralogi vid Farmaceutiska institutet ... 1873-77, tillförordnad rättskemist i Stockholm 1874-76, extra ordinarie professor i kemi vid Karolinska institutet 1879-83 samt ...
... algoritmer för kemi- och biofarmacuetisk programvara, inklusive analyser av biologisk aktivitet och andra frågor som rör ... Farmaceutisk Bioinformatik är en del av det generella forskningsområdet bioinformatik, men som har ett specifikt fokus på att ... Medan traditionell bioinformatik är ett brett ämne främst med fokus på molekylär biologi, så har farmaceutisk bioinformatik ett ... Ett av de viktigaste områdena inom farmaceutisk bioinformatik är in silico prediktion av metabolism för kemiska substanser. ...