Vissa chalkoner visar förmåga att blockera spänningsberoende kaliumkanaler. De är också intermediärer vid biosyntes av ...
Giftet tros verka på mitokondriemembranen, vars kaliumkanaler slås på. Detta leder till kemiska obalanser och mekaniska skador ...
Gi - hämmar adenylatcyklas, reglerar kalium-kanaler och kalcium-kanaler. Gs - stimulering av adenylatcyklas, reglerar kalcium- ...
... öppnandet av kalium-kanaler. Då kommer kalium-jonerna att diffundera ut med koncentrationsgradienten till utsidan av neuronet. ...
CB1 aktiverar främst sybtyp Gi/o, men kan även aktivera Gs/q. CB1 kan både aktivera och ha hämmande effekt på kaliumkanaler ... CB1receptorer är kopplade positivt till inåtlikriktande och A-typ yttre kaliumkanaler, och negativt till D-typ yttre ... kaliumkanaler och till N-typ och P / Q-typ kalciumkanaler, negativt kopplade till adenylatcyklas och positivt till ...
Substansens verkan via bindning till SUR1-receptorn, en underenhet av ATP-känsliga kaliumkanaler av ß-celler i de Langerhanska ...
ATP-sensitiva kaliumkanaler (KATP), eller adenosinsignaleringen i centrala nervsystemet, men dieten kan möjligen ha sin ...