ω-conotoxiner' hämmar N-typ spänningsstyrda kalciumkanaler i det presynaptiska membranet och därmed frisättningen av ... LD50 för conotoxin varierar från 5-25 μg/kg beroende på vilken typ av conotoxin vilket i sin tur beror på vilken kägelsnäcka ... Richards, Claire; Williams, Neil A.; Fitton, J. Helen; Stringer, Damien N.; Karpiniec, Samuel S.; Park, Ah Young (2020-05-08 ... Detta beror på conotoxinets hämmande av jon/kalciumkanaler i hjärtats hålrum. Det påverkar också nerver och muskelceller. ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s] Peter Abbott (2016). Kava: a review of the safety of traditional and recreational ... och kalciumkanaler, minskat upptag av dopamin och noradrenalin, potentiering av acetylkolin och möjligtvis en svag inhibering ... den mest framstående teorin baseras på likheten mellan kavadermopati och sjukdomen lamellar iktyos typ 3(IL3). Det sistnämnda ... n/a-n/a. doi:10.1002/ptr.3464. ISSN 0951-418X. http://dx.doi.org/10.1002/ptr.3464. Läst 16 oktober 2020. ^ Wu, Guoyao; Fang, ...