I postsynapsens plasmamembran sitter en typ av jonotropa receptorer specifika för acetylkolin, vilkas jonkanaler öppnas så fort ... Active Sites) på det presynaptiska plasmamembranet, där även spänningskänsliga kalciumkanaler genomborrar plasmamembranet. Vid ...
... och negativt till D-typ yttre kaliumkanaler och till N-typ och P / Q-typ kalciumkanaler, negativt kopplade till adenylatcyklas ... CB1 kan både aktivera och ha hämmande effekt på kaliumkanaler samt kalciumkanaler av N/L/Q typ. CB1receptorer är kopplade ... Emellertid, i den makrofaga cellinjen RAW 264,7 hämmas NF-kB-aktivitet av THC, vilket tyder på att den typ av cannabinoid ... Huvudartikel: Receptorer GPR55 är en kandidat för cannabinoidreceptor typ 3 (CB3), den kodas av GPR55 genen belägen på kromosom ...
Gi - hämmar adenylatcyklas, reglerar kalium-kanaler och kalcium-kanaler. Gs - stimulering av adenylatcyklas, reglerar kalcium- ... G-proteinet namnges efter vilken typ av alfa-enhet som ingår i proteinet exempelvis Gs, Gi och Gq. ...
Även om kalciumkanaler finns i alla celler, visar kalciumantagonisterna upp en stor selektivitet för glatt muskulatur och ... Kalciumantagonister minskar flödet av kalciumjoner i celler genom att påverka en särskild typ av kanal för kalciumjoner i ...
Den andra typen av kontraktioner, de fasiska, består i korta perioder av såväl kontraktion som relaxation och ses bland annat i ... öppnandet av kalciumkanaler i glattmuskelcellen. Kontraktionens styrka beror på graden av kalciuminflöde i cellen, det vill ...