Efter fascismens genombrott i Italien spelade han ingen politisk roll. Barzilai var även verksam som juridisk och politisk ...
Han var juridisk rådgivare i Vita huset 1946-1950. Clifford spelade en central roll i Trumans kampanj i 1948 års presidentval. ...
Rättssaken efter dråpet var på många sätt en juridisk fars. Två år senare gick danskarna med på att godset efter herr Knut ... Historikerna har inte varit eniga om hur Knut Alvssons roll ska värderas. Uppfattningen sträcker sig från att se honom som en ...
Han har i en intervju från 2005 sagt sig varken ha eller eftersträva någon politisk roll. Georg Friedrich är officiellt i ... är därmed hans efternamn i juridisk mening och inte en titel. ^ "Ich brauche kein Schloss" Arkiverad 7 december 2010 hämtat ...
... ämnen till den utsträckning som juridisk pedagogik berör utbildningen av advokater och deras roll; därför kan den även ... Rättsvetenskapliga akademiker hoppas att erhålla en djupare förståelse för rätten, den makt som den utövar och dess roll i det ... Rättsvetenskap inkluderar även juridisk pedagogik vilket innebär utlärandet av rätt och juridiska ... inkludera reflektioner över använda juridiska färdigheter och metodologi (d.v.s. "juridisk tillämpning"), såsom väl fungerande ...
... och hans roll blev att vakta kruttunnorna och andra saker som lagrades i Catesbys hus i Lambeth.[38] Thomas Bates blev ... Juridisk information. Brottsnamn. Krutkonspirationen. Motiv. Återinsätta en katolsk monark. Tillvägagångssätt. Lönnmörda Jakob ...
År 1981 bildades Iran-USA-tribunalen, som ytterligare befäste Haags roll som ett centrum för internationell juridisk medling. ... Men när regeringarna återigen började spela en mera betydande roll i Holland efter 1850 expanderade staden Haag snabbt. De ...
Godsherrens roll var därmed jämförbar med landskommunens som juridisk person, även om godsherrens ämbetsuppgifter också kunde ...
Efter juridisk examen i Sankt Petersburg och anställning i ryska rikskansliet ägnade sig Nicolay från 1899 åt den då startade ... Även bland Finlands studenter och i kristliga världsstudentrörelsens spelade han en framträdande roll. Som kristen var Nicolay ...
Raphael tog även som sekreterare i Sveriges författareförening under en rad år (1894-1917), en ledande roll i dess 1904 med ... Han ägnade sig därefter åt juridiska studier, och var efter 1884 avlagd juridisk kandidatexamen, verksam i Stockholm som ... Raphael spelade på sin tid en betydelsefull roll som opinionsbildare, och fick främst anhängare bland en del socialdemokrater ...
Ur en juridisk synvinkel ledde Roe vs. Wade till en diskussion om Högsta domstolens roll som uttolkare av den amerikanska ... Konservativa grupper organiserade sig däremot för att bekämpa vad man uppfattade som en orimlig juridisk inblandning i ...
Lärandet och personalens roll[redigera , redigera wikitext]. Synen på lärandet är en central del av den bakomliggande ... Sudburyskolor har en juridisk kommitté som vanligen består av fyra roterande medlemmar, vanligtvis fyra barn/ungdomar eller tre ... Personalens roll är mest att finnas till hands för barnen/ungdomarna, exempelvis genom att svara på frågor, föreslå resurser ...
Unionen blir en enda juridisk person och pelarstrukturen avskaffas.. *Nationella parlamenten. De nationella parlamentens roll ... I och med att Europeiska unionen blev en juridisk person bytte även en rad andra juridiska benämningar namn, exempelvis blev " ... Detta system ersattes med en enhetlig struktur, där Europeiska unionen erhöll statusen som en egen juridisk person, med ... Pelarstrukturen avskaffades och ersattes av Europeiska unionen som en enda juridisk person. Samtidigt konsoliderades samarbetet ...
Kyrkans roll i undervisningen är central; till en början innehöll teologi även juridik. I Bologna undervisades dock även i ... Vid universitetets start i mitten av 1200-talet fanns filosofisk fakultet för de fria konsterna, teologisk och juridisk ... Högskola och Medicinska Högskolan i Göteborg slogs samman till Göteborgs universitet 1954 saknade man teologisk och juridisk ...
Detta visas genom en utbredd korruption och en imperialistisk roll från främmande makter i landet sedan koloniseringen. Under ... Den konstitution som antogs 1967 - och som ändrades 1994 - ger en balanserad verkställande, lagstiftande och juridisk makt. Det ... traditionellt starka verkställandet kan dock överskugga kongressen, vars roll generellt är begränsad till att diskutera och ...
Justis, eller juridisk rättvisa. Uttrycket används framför allt i nedsättande ton, då de juridiska normerna kan anses strida ... Några år efter publicerandet av Rawls bok utkom Robert Nozicks Anarki, stat och utopi (1974), som har spelat en viktig roll för ...
Horneman tog juridisk ämbetsexamen i Köpenhamn 1801, vände 1810 tillbaka till Norge som byfogde i Kragerø, vars representant ... Han var representant för sin födelsestad Trondhjem på stortingen 1824-30 och 1836-39, där han spelade en framträdande roll inom ...
Bassermann var advokat i Mannheim och juridisk rådgivare åt flera stora finansiella sammanslutningar, 1885-92 ledamot av den ... inom vilket han kom att spela en mycket framträdande roll och vars ledare han blev 1904. Som politiker rönte Bassermann stark ...
... en roll som istället övertogs av magister militum. Juridisk kunskap var därför en viktig kvalifikation för ämbetet som redan ... Under Konstantin förlorade pretorianprefekten helt sin roll som militär ledare, ...
Konsekvensen är att marknadsavdelningar inte betraktat den offentliga affären som en marknad utan bara som en juridisk ... Denna försiktighetsprincip leder till en isolering från marknadsnärvaro i syfte att upprätta en tillitsfull roll som ... är också de flesta upphandlingskonsulter antingen själva jurister eller måste regelbundet anlita juridisk expertis. Det är ... syftar till att garantera marknadens leverantörers lika behandling samt skydda den offentliga tjänstemannen i sin roll som ...
Ordbok Aktör kan syfta på: Aktör - en person som gestaltar en roll, se skådespelare Aktör (ekonomi) - en fysisk eller juridisk ...
... som hade både en politisk och en juridisk roll. Från 1326 hade de tre ständerna (skotska: Thrie Estaitis) präster, adelsmän och ...
... en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa Juridisk person - ett juridiskt begrepp för en ... Ordbok Person kan syfta på: Person - en individ av arten människa Person (grammatik) - inom lingvistik, beskriva vilken roll ...
Vid juridisk fakultet och i ingenjörsutbildningar används ofta till exempel tre- eller fyra-gradiga skalor. Flera lärosäten har ... är sannolikt ett viktigt skäl till att betygen fortsätter att spela en viktig roll i det svenska utbildningssystemet. Se även: ...
Vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte. Företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de ... är under utarbetning och väntas stärka de europeiska partiernas roll, bland annat genom att införa en egen rättslig status för ... Ett europeiskt parti måste vara registrerat som en juridisk person i ett av Europeiska unionens medlemsstater. Dessutom måste ...
... har därför en överordnad roll gentemot behov, avtal och lagar, och kan ogiltiggöra sådana. Motsatsen till jus cogens ... Jus cogens (latin: 'kompulsiv lag') är en juridisk term för grundnormer (regler, rättigheter och förpliktelser) i folkrätten ...
År 1999 gick paret skilda vägar på grund av Jaggers otrohetsaffärer, och skilsmässan skedde i form av en juridisk annullering ... Efter ett förhållande med Ferry träffade hon Mick Jagger i Rolling Stones, och de två blev ett par 1977. Den 26 november 1990 ...
... är Sydamerikas fattigaste land.[25] Detta visas genom en utbredd korruption[37] och en imperialistisk roll från ... Den konstitution som antogs 1967 - och som ändrades 1994 - ger en balanserad verkställande, lagstiftande och juridisk makt. Det ... traditionellt starka verkställandet kan dock överskugga kongressen, vars roll generellt är begränsad till att diskutera och ...
Familjens roll inom näringslivet Flera medlemmar av Lees familj innehar framträdande positioner i Singapores samhälle, och hans ... Hans stora genombrott kom när han engagerades som juridisk rådgivare åt fackföreningarna och studentföreningarna. Detta gav Lee ... Lees första erfarenhet av politik i Singapore var hans roll som valagent för sin chef John Laycock, som kandiderade för det ... Han spelade dock en viktig roll inom diplomatin, såsom vid en överenskommelse med Kina om utveckling av Suzhous industripark i ...
Högsta domstolen roll stärktes också och den har spelat en ökande roll, exempelvis fastslog den 2005 att den sydafrikanska ... Bloemfontein (juridisk) Största stad. Johannesburg. Officiella språk. afrikaans, engelska, ndebele, nordsotho, sydsotho, swazi ... Landet spelar en betydande politisk och ekonomisk roll i regionen. Den sydafrikanska unionen upprättades 1910, när de två ... I de flesta länderna som låter parlamentet välja president är dennes roll ceremoniell, se exempelvis Tyskland och Israel. ...
Kyrkans roll i undervisningen är central; till en början innehöll teologi även juridik. I Bologna undervisades dock även i ... Vid universitetets start i mitten av 1200-talet fanns filosofisk fakultet för de fria konsterna, teologisk och juridisk ... Högskola och Göteborgs medicinska högskola slogs samman till Göteborgs universitet 1954 saknade man teologisk och juridisk ...
En juridisk bestämmelse känd som Medborgarskaps- och invandringslagen[119] instiftad av Knesset 31 juli 2003 tillåter inte att ... Från och med den judiska emancipationen i Västeuropa på 1800-talet har judar en viktig roll i den västerländska musiken som ...
Istället för att satsa på en juridisk karriär blev Lenin alltmer involverad i politisk verksamhet inspirerad av Karl Marx och ... bolsjevikernas aktiva roll i februarirevolutionen hade varit försumbar. Lenin fick tillstånd (av Berlin, inte av Petrograd) att ...
I fall när den politiska ordningen omkastats vid en revolution, har media spelat en framträdande roll i att definiera vilka ... men också graden av juridisk immunitet för politiker, som kan leda till att rättvisa aldrig skipas mot uppleva politiska brott ...
Juridisk rådgivning och rättsvård Pentagon Defense Logistics Agency DLA Försvarets logistikhantering, tekniska tjänster, ... stärkte militärbefälhavarnas roll jämte försvarsgrensministrarna (Service Secretaries) och försvarsgrencheferna (Service Chiefs ... för en förklaring av dessa och deras roll, se längre ned i artikeln).[34] ...
Där skriver han bland annat: "Äktenskapet är - numera - en enkel juridisk form för att reglera inbördes ekonomi och arv och ... hjälpens politiska roll.[19] Under sina vistelser i Centralasien gjorde han flera filmproduktioner tillsammans med Kessle som ... dock utan att själv spela någon formell roll inom partiet. Varje söndag publicerades hans skriftställningar i Aftonbladet. År ...
Han inleder med att resonera kring terapeutens roll i patientens skuld. Vi tenderar idag till att behandla patientens ... Juridisk sfär. Här har vi samhällets kontrollapparat till vår hjälp.. *Samvetets sfär. Detta är terapeutens område. ...
Det var en administrativ, inte juridisk, tjänst.[4] Han ställde upp i valet efter en förfrågan från Pendergastfamiljen som ... Dessa kontroverser spelade dock inte så stor roll. Med ett världskrig som pågick var det få amerikaner som ville byta ledare så ... och James Whitmore nominerades till en Oscar för sin roll som Truman i filmen Give 'em Hell, Harry!. 1992 utkom David ...
Han var ingen aktiv aktieägare, men kom som officer i Virginias milis att spela en avgörande roll inte bara för bolaget utan ... Ohiokompaniet var ett aktiebolag och en egen juridisk person, inte ett enkelt bolag. När bolaget bildades 1748 utfärdades tjugo ...
... amerikansk rock'n'roll- och rockabillysångare (född 1939) Arjun Singh, 80, indisk politiker, Indiens minister för ... men efter en lång juridisk strid blir Berliners patent ogiltigförklarat och Edison erkänns som mikrofonens uppfinnare. 1902 - ...
... Bostad har motsvarande roll för bostadsbyggandet i Stockholmsområdet. HSB Inköp samordnar via centrala avtal inköp av ... I medlemskapet ingår bland annat tidningen Hemma i HSB, juridisk medlemsrådgivning och medlemserbjudanden. ...
Marcellos familj var rättmätiga ägare till teatern Sant'Angelo och hade fört en lång juridisk process med ledningen för att få ... styrelsen hade då uppenbarligen insett vilken betydande roll han spelade.[18] 1713 blev han huvudansvarig för musikverksamheten ...
Sverige anser att FN bör spela en central roll i ansträngningarna att lösa konflikten om Västsahara, och att en lösning bör ha ... Juridisk Publikation (2). http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/22010_Hanga-Sántha-Ylva-Lennartsson-Hartmann ...
Diesen, Christian "Göteborgsbranden, Malexander- och Söderbergsmorden - svåra mål i teorin, enkla i praktiken?", i Juridisk ... men att andra faktorer också spelade roll. De menade att det faktum att brandens orsak inte blev klarlagd förrän senare och att ...
Karl spelade en roll i fotbollens utveckling genom att ge idrotten kungligt godkännande 1681. ... och att utöva både civil och juridisk överhöghet över de områden man tagit i Indien. Tidigare under 1668 hyrde han ut öarna i ...
Engelskan har fått en allt större roll i landet och kunskaper inom engelska språket ökar i betydelse för den enskilde individen ... Det svenska teckenspråket har en juridisk ställning som liknar de officiella minoritetsspråken, och kan därför i många fall ses ...
I juridisk mening är Herefordshire både ett administrativt grevskap (utan landsting) och ett distrikt, med sammanfallande ... Även i fortsättningen kom Herefordshire att spela en roll i engelsk inrikespolitik. Under inbördeskriget på 1100-talet hölls ...
Europol spelar en central roll i unionens polisiära samarbete. Byråns uppgift är att koordinera medlemsstaternas bekämpning av ... och det polisiära och straffrättsliga samarbetet slogs samman med Europeiska gemenskapen till att bli en enda juridisk person, ...
... (även kallad juridisk aktivism eller judiciell aktivism[1], från engelskans Judicial activism) är en ... Detta ledde till en debatt i juristkretsar, där många menade att utvecklingen var en anpassning till en förändrad roll för ... som i många avseenden ger prejudikat och tidigare rättsfall en tyngre roll än vad som är fallet i kontinentaleuropeisk rätt,[1] ... och en stark roll för konstitutionen från 1787 (med tillägg från 1791-1992) och dess uttolkning. Detta innebär sammantaget att ...
Som juridisk term avseende ett förhållande, i synnerhet borgensman, gäldenär, eller delägare, där en gemenskap är av den arten ... Så sociala normer spelar roll, precis som formella institutioner. De normer som är förhärskande i höginkomstsamhällen ger ...
Klasskillnad spelar roll - från vaggan till graven, Pressmeddelande, Stockholms universitet, via forskning.se, läst 05 juli ... likaså för en juridisk ideologisk överstruktur som stödjer de underliggande klassförhållandena. ... Den tyske filosofen Karl Marx menade att klasstillhörigheten inte bestäms av levnadsstandarden, utan av vilken roll den ...
En viktig roll matematik har i vetenskap är rollen den spelar i att uttrycka vetenskapliga modeller. Observerandet och ... juridisk fakultet, medicinsk och filosofisk fakultet, som under 1900-talet började delas upp i en humanistisk, en matematisk- ... Statistisk analys har en fundamental roll i många områden av både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen. ... och att en vetenskapsmans roll i samhället har lyfts upp som en sektledare, omöjlig att ifrågasätta.[76] Denna syn på modern ...
Ett byalag är den institution som invånarna i en by organiserar sig i. I äldre tid hade byalaget en mer juridisk funktion, då ... och byalagen har där fortsatt att spela en naturlig roll. ...
Däremot kvarstod Euratom som en självständig juridisk person och Euratom-fördraget kvarstår som relativt oförändrat sedan sitt ... Slutligen har Europeiska rådet och Europeiska centralbanken (ECB) en väldigt begränsad roll. Fram till 1967, då ...
Juridisk definition[redigera , redigera wikitext]. I en dom i Indiens högsta domstol 1966 definierades hinduism på följande ... Manus lag beskriver till exempel kvinnors roll enbart i förhållande till männen. En kvinna kan vara en dotter, en maka och, om ...