... det vill säga fler jonkanaler eller lättare aktivering av jonkanaler, exempelvis TRPV1), eller sänkt tröskel för ... Jonkanaler[redigera , redigera wikitext]. *TRPV1 (vanilloidreceptorn) är en ickeselektiv katjonkanal som aktiveras av capsaicin ...
Ligandstyrda jonkanaler. Referenser[redigera , redigera wikitext]. Notförteckning[redigera , redigera wikitext]. *^ "Jonkanaler ... Jonkanaler är nödvändiga för olika biologiska funktioner som nervernas signalöverföring, musklernas funktion och hjärtats slag ... Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av elektrisk spänning (membranpotentialen ... Jonkanaler är vanliga mål för läkemedel, till exempel hjärtmediciner, bedövningsmedel och medel som påverkar centrala ...
Detta mellanrum innehåller spänningskänsliga jonkanaler. Denna anatomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan ...
Jonkanaler öppnas och den postsynaptiska cellens membranpotential förändras. Om den ökar från −70 mV mot −55 mV ökar ...
Förmågan att öppna dessa snabba jonkanaler beror på vilopotentialens polarisation; de är nämligen inte helt stängda förrän ... Natriumjoner Kalciumjoner Kaliumjoner Dessa flödar genom cellmembranet genom olika jonkanaler: Snabba natriumjonkanaler ...
Dessa områden kallas för Ranviers noder, och innehåller spänningskänsliga jonkanaler. Myelinet förhindrar läckage av laddning ...
Membranet vid axonhalsen är inte myeliniserat och innehåller många spänningstyrda jonkanaler. Aktiviteter vid synapser sprider ...
Jonpumpar och jonkanaler[redigera , redigera wikitext]. Två särskilda klasser av protein hanterar jon-gradienter över membran i ... I motsats till jonpumpar kan jonkanaler inte bygga upp kemiska gradienter. Det är snarare så att de utjämnar gradienterna för ... naturen, jonkanaler och jonpumpar. Både pumpar och kanaler är inbäddade membranproteiner som är placerade så att de löper ...
Denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras, vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar. Sympaticuspåslag Flera ...
Oerhört många proteiner består av flera subenheter, såsom hemoglobin, jonkanaler, receptorer, DNA-polymeras, nukleosomen och ...
Kanske bildar latrotoxinet jonkanaler genom vilka positiva joner kan röra sig in eller ut ur nervänden.. ...
På grund av depolariseringen av cellen öppnas även, men med en viss fördröjning, K+-specifika jonkanaler. Detta resulterar i ... Mottagarcellen kommer att påverkas genom att jonkanaler antingen ökar eller minskar sin transportförmåga vilket leder till en ... varigenom spänningskänsliga jonkanaler öppnas och en ny aktionspotential alstras längs axonet. ...
När detta sker ökar den redan tidigare igångsatta utströmningen av kaliumjoner (K+) via K+-jonkanaler i cellmembranet. Därmed ... Depolarisering av en nervcell innebär att natriumjoner (Na+) strömmar in genom Na+-jonkanaler i nervcellens membran, varvid den ...
... verkar genom att öka permeabiliteten av ligandstyrda jonkanaler, så att celler, framför allt nervceller, blir ...
NMDA-receptorn, AMPA-receptorn och Kainat-receptorn är jonkanaler för natrium och kalium och, beroende på receptortyp, kalcium ...
Den biokemiska receptormekanismen bygger på jonkanaler i smakcellernas cellmembran. Surhet är smaken som registrerar ett ämnes ... pH-värde genom att reagera på oxoniumjoner, H3O+, och den biokemiska receptormekanismen med jonkanaler liknar den för sälta. ...
Dessa transportsystem består av jonkanaler lika dem i nervcellerna. Det finns ännu en viktig mekanism när det gäller centrala ...
År 2010 vann han Shawpriset för sitt arbete att identifiera jonkanaler som är involverade i olika aspekter av nociception. År ...
När en nervsignal når en muskelcell avger nerven acetylkolin som påverkar jonkanaler i muskelcellen att alstra en elektrisk ...
En av de många slående funktionerna i Chlamydomonas är att det innehåller jonkanaler, (channelrhodopsins), som direkt aktiveras ...
... "för strukturella och mekanistiska studier av jonkanaler". Han delade prissumman med sin landsman Peter Agre. MacKinnon blev ...
... cell-matrixkontakter samt fungerar som jonkanaler. Initialt är dialys aktuell. Eftersom njurens funktionella enheter kallade ...
I postsynapsens plasmamembran sitter en typ av jonotropa receptorer specifika för acetylkolin, vilkas jonkanaler öppnas så fort ...
Jonkanaler såsom ATP-känsliga K+-kanaler, spänningskänsliga Ca2+-kanaler och syrakännande jonkanaler (ASIC). ... jonkanaler, kväveoxidsyntes och polyaminmetabolism vilket motiverat till vidare forskning om potentiella tillämpningar. Det tog ...
Permeabiliteten är ett resultat av proteiner som fungerar som selektiva jonkanaler genom cellmembranet. ^ "vilopotential". NE. ...
Detta kommer att påverka den cellens funktion, antingen genom att öppna jonkanaler eller påverka cellens metabolism genom bl.a ...
Vissa proteiner, så som jonkanaler, är öppna åt båda hållen och släpper både in och ut ämnen genom membranet. Andra proteiner, ... så som jonkanaler med portar, kan öppna och stänga genomsläppligheten åt något håll. De så kallade jonpumparna är ett protein ...