Aspekter på 50- och 60-talets internationella konst. Walström & Widstrand, 1971. Libris 386199 ^ Jackson Pollock (1912-1956) ...
Aspekter på 50- och 60-talets internationella konst. Walström & Widstrand, 1971. Libris 386199 ...
Aspekter på 50- och 60-talets internationella konst. 1981 - Olle Skagerfors 1987 - Den barbariska modernismen 1996 - Peter Dahl ...
Aspekter på 50- och 60-talets internationella konst. Walström & Widstrand, 1971. Libris 386199 ^ Action Painting Encyclopedia ...
Aspekter på 50- och 60-talets internationella konst. Walström & Widstrand, 1971. Libris 386199 ^ Abstract Expressionism Tate. ... Den internationella konstscenen hade nu, utöver Paris, ett andra kreativt centrum i USA. Två olika tendenser kunde så småningom ...
Samtidigt måste kulturmiljön värnas och sociala aspekter beaktas. Det är därför viktigt att hänsyn tas vid alla ... De flesta skogsbolag och många privata skogsägare har certifierat sin skog enligt de internationella certifieringssystemen FSC ...
Davidsson är medlem av redaktionen för tre internationella tidskrifter och har varit medlem i programkommittéer för mer än 100 ... Hans forskningsintressen omfattar både teoretiska och praktiska aspekter av agentteknologi, informationssystem och data mining ... än 150 expertgranskade vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, konferensrapporter och böcker. ...
Han disputerade 1975 på avhandlingen Internationella koncerner i industriländer - samhällsekonomiska aspekter. I sin karriär ...
Han framhöll också naturvården, men inte några lokalekonomiska eller sociala aspekter. Under rubriken The future of ecotourism ... Ordet ekoturism myntades 1983 av Héctor Ceballos-Lascuráin vid Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Han talade då om såväl ...
Thomas Say Publications in Entomology - Dessa böcker behandlar allsköns aspekter av entomologi och ger mycket utförlig och ... "Internationella grenen", det vill säga resten av världen. ESA och Entomological Foundation delar årligen ut priser och andra ... Journal of Medical Entomology - Denna tidskrift behandlar alla aspekter av medicinsk entomologi och medicinsk acarologi, ... Tidskrifter Annals of the Entomological Society of America - Artiklar om grundläggande biologiska aspekter beträffande ...
Utställningen behandlar ett tema, vilket berör hela nationen, men som även har internationella aspekter./.../För en ort som ... Gunnar Vestin, rektor Kurt Samuelsson, med sång av operasångerskan Busk Margit Jonsson, uppvisning av Internationella ... Men utställningen visar också att vår invandrarpolitik har mera mänskliga aspekter. Språkträningen, fritidsgårdarna, ...
... ägda internationella bolagen. Labban menar att en del av lösningen ligger i att skapa internationella institutioner och ... Både energibrist och priser som är allt för rörliga eller utan konkurrens är således aspekter av energisäkerhet. Säkra ... På den internationella oljemarknaden, om priserna följer utbud och efterfrågan, råder sällan risk för tillgångsbrist på energi ... Många av dessa bolag har etablerat sig på den internationella marknaden, och tillsammans med OPEC:s nya framgångar har detta ...
... stora internationella koncerner, börsmarknader, storbanker och internationella organisationer. Globalization and World Cities ... Kulturella, politiska eller demografiska aspekter har inte beaktats. Det finns således ett flertal huvudstäder och stora ... Man har alltså använt förekomsten av sådana företagstjänster i en stad som ett indirekt mått på hur många internationella ... De städer som betraktas som världsstäder av GaWC, är alltså huvudsakligen städer som är internationella affärs- och ...
Verksamheten ändrades dock till att även omfatta tillverkning, vilket ledde till problem på grund av de internationella ... var ett svenskt företag inom radioteknik som spelade en nationell pionjärroll inom många aspekter av radio. Företaget grundades ...
Internationella konferenser i medical geography eller health geography ordnas regelbundet och brukar delas i sessioner med vitt ... I Sverige förekommer enstaka korta högskolekurser med inriktning på geografiska aspekter av hälsa. Det var i de hippokratiska ... Med IT har man möjlighet att simulera eller rekonstruera spridningsförlopp i olika perspektiv från det internationella till det ...
Vinnaren av det Svenska Juniorvattenpriset deltar i den internationella finalen av Stockholm Junior Water Prize. Priset delas ... Projekten kan behandla vattenmiljöfrågor ur olika aspekter och inom olika ämnesområden, från naturvetenskap och teknik till ...
Tredje delen av filmen heter Don't Mind the Men Behind the Curtain och handlar om internationella banksystem och inkomstskatter ... Avsnittet fortsätter genom att ifrågasätta alla aspekter av World Trade Centers kollaps efter att två flygplan kolliderat med ...
Idag har Petoro, som är ett norskt statligt aktiebolag med ansvar över att förvalta de affärsmässiga aspekter som angår statens ... Från 1960-talet till idag har flera internationella oljesällskap sitt norska huvudkontor i Stavanger.[14] Oljedirektoratet ... Flera andra internationella oljesällskap har sitt norska huvudkontor i Stavanger. Oljedirektoratet upprättades år 1972 vid ... och de flesta internationella oljesällskapen valde att slå sig ner i Stavanger. Detta ledde till ökad invandring och flera ...
... är aspekter som högskolan beaktar och högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ...
... internationella avtal och unionens förbindelser med internationella organisationer och tredjeländer. EU upprätthåller samarbete ... Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller de aspekterfolkhälsa som anges i fördraget ... FN / Kofi Annan (2001) · Carter (2002) · Ebadi (2003) · Maathai (2004) · Internationella atomenergiorganet / ElBaradei (2005) · ... Arbetsrätt · Fördrag · Internationella avtal · Förordningar · Direktiv · Unionsmedborgarskap · Territoriellt tillämpningsområde ...
... , född 17 juli 1958 i Rom, är en italiensk ekonom som bl.a. har studerat innovationer och internationella ... Han har också intresserat sig för olika aspekter av globalisering, i synnerhet teknikutbyte. Den här artikeln är helt eller ...
2017 - Illis Quorum, 12:e storleken, för sitt arbete mot antibiotikaresistens som ökat den internationella politiska ... där många handlar om olika aspekter av antibiotikabehandling. Hans publicering har 2018 ett h-index enligt Google Scholar på 56 ... och på liknande sätt 2005 en drivande kraft bakom bildandet av det internationella nätverket ReAct med syftet att "with the ...
Organisationen står vart tredje år värd för den internationella mässan NPE, en av de största inom plastindustrin. SPI ... Det grundades 1937 och inkluderar medlemmar från alla aspekter av plasttillverkning, inklusive leverantörer av råmaterial, ...
Den juridiska avdelningens företrädare närvarar på alla rådssammanträden för att klargöra juridiska aspekter och konsekvenser. ... översättning samt upprätta arkiv för bland annat internationella avtal. Rådssekretariatet fungerar även som en juridisk och ...
År 2000 togs ett dokument fram av den australiska regeringen som presenterar alla aspekter av dess försvarspolicy. Det så ... Den tredje prioriteringen är att bidra till internationella koalitioner utanför Australiens omedelbara närhet där australiska ... är att bidra till säkerheten i Australiens omedelbara omgivning genom att samarbeta med internationella koalitioner med styrkor ...
Werner lyckades under sin tid som premiärminister att etablera flera Europeiska- och internationella institutioner till ... och regeringschefer att leda en grupp som skulle undersöka olika aspekter av att införa en monetär union i dåvarande (EG). ... Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF). Den 29 december 1953, på sin 40-årsdag, blev Werner utnämnd till finans- ... och vice ordförande för den internationella katolska studentorganisationen Pax Romana (1937). 1939 gifte Werner med Henriette ...
Det finns frimureriska konspirationsteorier som berör samhället ur alla aspekter. Merparten av dessa teorier grundar sig på ... Dessa omfattar bland annat USA:s federala regerings myndigheter och myndighetsutövande, men även internationella händelser ( ...
Hans forskningsintresse handlar om hur ny teknik påverkar olika sociala fenomen och aspekter av vardagslivet. Inom ramen för ... Journal of Psychosocial Research on Cyberspace och medlem av redaktionsrådet för den internationella tidskriften Sexualization ...
Hon är känd för att i samarbete med sin far Bernhard Wosien ha utvecklat den internationella dansrörelse som i Sverige kallar ... Wosien disputerade 1969 på en avhandling om strukturella och tematiska aspekter av ryska folksagor. Genom sina studier av det ...
Följande aspekter täcks dock inte in i fördraget: Begreppet plats som också kan appliceras på historiska landskap och ... Under Andra internationella kongressen för arkitekter och specialister kring historiska byggnader, antogs 13 resolutioner av ... som kallades Första internationella kongressen för arkitekter och specialister kring historiska byggnader. Resultatet av denna ...
Dickens satiriserade våldsamt om olika aspekter av samhället, inklusive fattighus i Oliver Twist och brister i det juridiska ... nått stora internationella framgångar. ...
Internationella standarder, som de som certifieras av ISO, försöker underlätta portering genom att specificera detaljer i en ... Komplexiteten i detta rör bland annat icke-portabla aspekter av programspråk, skillnader mellan tillgängliga programbibliotek ...
Han anordnade många internationella möten, till exempel, det sjunde internationella symposiet om boronneutronterapi som hölls i ... Han studerade både fysiska och biologiska aspekter av strålkirurgi, och i samarbete med patologer och neurokirurger studerade ... Larsson hade många internationella samarbetspartners. Han var rådgivare till många stora internationella acceleratorcentra, som ... För sina bidrag till vetenskapen fick Larsson flera nationella och internationella priser genom åren, bland annat ...
Internationella samarbeten[redigera , redigera wikitext]. Se även: Edward Snowden och FRA-lagen. ... mp3-ljudfil där Anders Wik berättar om FRA:s verksamhet och tillhörande juridiska aspekter ...
nämnas Leipzig liest, som hålls i samband med bokmässan i Leipzig, lit.COLOGNE i Köln, och Internationella litteraturfestivalen ... med upplysningens mer utpräglade förnuftsideal kom litterära riktningar som på olika vis lade mer betoning på andra aspekter i ...
De delade befogenhetsområdena innefattar: Inre marknaden Socialpolitik, i fråga om aspekter som anges i fördraget Ekonomisk, ... havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken Den gemensamma handelspolitiken Vissa internationella ... säkerhet och rättvisa Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller de aspekterfolkhälsa som anges i ...
Sådana brukar dock diagnosticeras enligt vedertagna, internationella standarder.[20] Funktionella, organiska och drogutlösta ... Självacceptans - har en positiv bild av sig själv, sitt förflutna och accepterar olika aspekter av självet. ... I länder utanför USA används ofta DSM vid det diagnostiska arbetet, men den internationella diagnosmanualen ICD-10 är den som ...
På det internationella planet präglades thatcherismen av en betydande skepticism mot samarbete som riskerade att inskränka ... Thatchers anhängare framhäver ofta olika aspekter av hennes politik beroende på den egna politiska inriktningen. ... Internationella Demokratiska Unionen · International Young Democrat Union · Kategori:Konservativa partier ... brittisk självständighet; detta fick konsekvenser främst inom den internationella europeiska politiken. Hon stödde vidare den ...
Internationella rankningarRedigera. Organisation Undersökning Rankning Heritage Foundation/The Wall Street Journal Index of ... På detta följde den vediska perioden, som lade grunden till hinduismen och andra kulturella aspekter av det tidiga indiska ... Indien har den största koncentrationen av människor som lever under Världsbankens internationella fattigdomsgräns på 1,25 ...
Den internationella upphovsrätten har vuxit fram ur två helt olika rättstraditioner. *Den europeiska/franska, som har sitt ... Europeisk upphovsrätt är alltså ett resultat av lagstiftare som försökt skapa lagar som är rättvisa ur många olika aspekter, ... Upphovsrättslagen är anpassad till olika internationella överenskommelser, framför allt Bernkonventionen för skydd av litterära ... Lagen kompletteras av bestämmelser i upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994: ...
Egypten lät lätta på vissa aspekter av blockaden av Gaza till följd av händelserna Presidenten för Europaparlamentet Jerzy ... Sveriges kristna socialdemokraters förbunds internationella sekreterare Dror Feiler - konstnär Mattias Gardell - ...
Dessa konserter är minnesvärda ur flera aspekter, bland annat fick bandet nyheten att These Days når förstaplatsen på ... 1996: BRIT Awards: Bästa internationella band. *2001: My VH1 Music Awards: Video Of The Year "It's My Life" ...
En dvärgplanet är, per definition av Internationella astronomiska unionen (IAU), en himlakropp som ligger i en bana kring solen ... är otillgängliga för människan varför det finns få studier och säkra observationer kring många aspekter av artens ekologi. Den ... Efter andra världskriget ställdes Ribbentrop inför rätta inför den Internationella militärtribunalen i Nürnberg och dömdes till ...
Utgrävningarna vid Rangoons internationella flygplats inleddes hösten 2012 och i januari 2013 hittade man faktiskt stora ... Spitfiresite.com, Ett ambitiöst on-line dokumentationsprojekt om alla aspekter på Spitfire ...
Flera aspekter, som kön, etnicitet, religion, ålder, klass och sexuell läggning, spelar alla in i bestämmandet av en individs ... Bland annat menar Vetenskapsrådet att det finns ett glapp mellan den internationella teoribildningen som karakteriseras av ...
Eichmann anlände år 1950 till Argentina med ett falskt pass utfärdat av Internationella Rödakorskommittén i Genève; han hade ... praktiska och ekonomiska aspekter vad gällde en allomfattande lösning av den judiska frågan inom den tyska inflytandesfären i ... inför Den internationella militärtribunalen i Nürnberg i januari 1946. Wisliceny hade i februari 1945 träffat Eichmann och ...
Det har genomförts flera vetenskapliga studier, både svenska och internationella, som visar att rasism antar olika skepnader ... Rasgränserna markeras och avgränsas genom kroppsliga eller fysiska yttre och inre aspekter och fenotypiska markörer, såsom ...
Där fanns också montrar och interiörer som visade upp olika aspekter av seklets kulturella och sociala historia. Föremålen ... År 1928 grundades Internationella utställningsbyrån, Bureau International des Expositions (BIE) som en mellanstatlig ... Utställningarna organiseras av ett värdland som bjuder in andra länder och företag, internationella organisationer, privata ... för att skapa internationella handelskontakter, presentera uppfinningar och tekniska innovationer, ta hem idéer och annat ...
Den internationella kvinnokampssymbolen finns i många olika versioner, här i en modern. Den som Grupp 8 använde sig av ritades ... Elisabeth Elgán: Kvinnorörelsen och '68 : aspekter och vittnesbörd, Huddinge, 2001. *Nationalencyklopedin, Grupp 8 ... Grupp 8 började uppmärksamma internationella kvinnodagen med demonstrationer från år 1971, som 1978 drog 2 000 deltagare. 1971- ...
Den internationella gemenskapen här står International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences för.[43] ... kvalitativa aspekter av världen.[74] ...
... med samma syfte som i punkten ovan men med fler politiska aspekter. Nazistisk provokation - i syfte att visa omvärlden att det ... för att misskreditera polacker inför den internationella allmänheten. Frågan som ställs är hur ett tiotal civila personer under ...
Sedan 2009 delas det stora internationella priset Birgit Nilsson Prize ut vid en gala på Stora scenen. ... men också ur andra scentekniska aspekter, har det under 2000-talets första årtionde höjts flera röster för att Stockholm bör få ... Operan har genom åren varit spelplats för många svenska och internationella scenpersonligheter och speciellt hedersutnämnda ...
Den internationella kennelfederationen Fédération Cynologique Internationale (FCI) har erkänt två hundraser som är resultatet ... då olika aspekter kan vara lika hundens eller vargens, med stora variationer till och med inom en kull. Värt att notera är att ...
Internationella måttenhetssystemets Kelvinskala är baserad på vattnets trippelpunkt, definierat som exakt 273,16 K eller 0,01 ° ... De fysikaliska egenskaperna hos havsvatten skiljer sig från färskvatten i några viktiga aspekter. Det fryser vid en lägre ...
... är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter. Samhällsvetenskap kan, ... Internationella relationer. *Freds- och konfliktkunskap. *Tvärvetenskapliga discipliner *Arbetsvetenskap. *Biblioteks- och ...