För att mäta apornas intelligens använder man sig av intelligenstester. Dessa går ut på att mäta djurens generella färdighet ...
Från 1916 började intelligenstester användas i USA:s armé och från 1919 i skolor och företag i USA. Resultatet från dessa ... Huruvida västerländska intelligenstester också är rättvisande mått på verklig intelligens och kognitiv förmåga i andra kulturer ... Beträffande intelligenstester ifrågasätts numera om dessa verkligen mäter intelligens som är oberoende av uppväxtmiljö. Själva ... Frågan har rönt uppmärksamhet från det att intelligenstester började användas brett vid slutet av första världskriget fram till ...
Intelligenstester fokuserar därför på olika typer av respons på sensorisk stimuli. Det finns också kritik gentemot slutsatsen ...
Han utvecklade en modell där variationerna i poängresultat från intelligenstester kunde förklaras av två faktorer. Den första ... Förhållandet mellan g och intelligenstester kan lättare förstås med en parallell jämförelse. Oregelbundna föremål, som ... men korrelerar trots detta med mera omfattande intelligenstester. Att avgöra om ett ljus är rött eller blått eller om det finns ... är utmärkande för resultaten från alla intelligenstester. Psykometrikern Charles Spearman upptäckte under tidigt 1900-tal att ...
Han var också kritisk till Stanford-Binet och Wechsler intelligenstester för användning vid hjärnkirurgi. Dessa tester har ...
Intelligenstester som Cattell Culture Fair IQ Test, Ravens matriser och "performance"-skalan i WAIS ger alla ett mått på gF. ... Det vore kanske rimligt att anta att intelligenstester inte kan reflektera individers nivåer av flytande intelligens alldeles ...
Senare studier visar på ett möjligt samband mellan möjligheten att kunna vänta och att prestera väl på intelligenstester. ...
Enligt Raëls böcker är dagens intelligenstester inte tillräckligt bra på att bedöma "äkta intelligens", som egentligen handlar ...
Baserat på Alfred Binets arbete gjordes flera försök att standardisera intelligenstester och som grund för vidare forskning ...
... samt kontroverser runt intelligenstester. Evolution Psykologi Evolutionspsykologi Humanekologi Kulturell evolution Sociobiology ...
Spearman hade utfört faktoranalys med tidigare metoder och kom fram till att resultaten av alla intelligenstester, oavsett ... statistik och studier av människans intelligens genom intelligenstester och andra psykologiska mätningar. Han är mest känd för ...
The Flynn effect) är tendensen att resultaten från intelligenstester under lång tid blev högre för varje år, ett fenomen som i ...
... en svenskättad pionjär inom faktoranalys och intelligenstester, men läste också filosofi för Rudolf Carnap. Därefter arbetade ...