Förutom dessa räknas vidare peptidhormonerna aktiviner, relaxin, inhibiner och anti-Mülleriskt hormon som könshormoner. ...