Det gäller trafik, avlopp, sopor och industriavfall. Den framtida vattenförsörjningen av Damaskus har kommit att bli beroende ...
Vid Hovgården sorteras inkommande grov-, bygg- och industriavfall. Sorteringen sker med hjälp av bemannade plockmaskiner och ...
Avfall från industrier och liknande verksamheter betecknas industriavfall. Definitionen av hushållsavfall i svensk lag beskrivs ...
Berget har en flack topp som består av upplagda schaktmassor och en del bygg- och industriavfall. Viss tippning pågår ...
Tilltagande nedsmutsning från industriavfall, som fick sin kulmen under DDR-epoken, gjorde att floden under 1980-talet helt ...
Ungefär samtidigt började NCB använda parken för att dumpa industriavfall i vattnet utanför Kärleksudden. Parken invigdes 2014 ...
Många av Tony Craggs tidiga verk är gjorda av upphittade objekt som industriavfall och plast. Ett av hans mest omtalade verk, ...
... och industriavfall. På Sofielund har SRV idag en förbehandlingsanläggning för matavfall. Där behandlar man matavfall till en ...
Människor kan skada näringsrika sjöar genom Industriavfall: det kan innehålla giftiga ämnen som kan vara livsfarliga för sjöars ...
... förpackningar och tidningar och industriavfall. Förbundet upphandlar också tjänster för avfallsbehandling och transporter. Inom ...
... framför allt dumpning av industriavfall som resulterade i föroreningen och den efterföljande massförgiftning i Minamata och ...
... är till stor del fyllda av och delvis förorenade av industriavfall. På andra sidan Hudsonfloden ligger Athens i Greene County; ...
Några av Kenyas miljöproblem är vattenföroreningar från stads- och industriavfall samt ökad användning av bekämpningsmedel och ...
... kvicksilver och annat industriavfall vilket fått den att försvinna från vissa häckningsplatser i östra Nordamerika. På andra ...
Hushåll och delvis industriavfall ca 240 000 ton/år Installerad Effekt 60 MW Värme, 20 MW el Rökgaskondensering 12 MW Årlig ...