... även hydroxider. Den kemiska bindning som dominerar i oxider och hydroxider är jonbindning.[8] Oxidgruppen innehåller ungefär ...
Fosfatcement bildas när oxider, hydroxider eller basiska salter reagerar med fosforsyra. Vissa typer av fosfatcement har hög ...
... hydroxider med PbO2. Alla plumbat(IV)salter är mycket starka oxidationsmedel. Några hydrerade plumbat(IV)salter sönderdelas vid ...
Delikvescenta ämnen är bland annat hydroxider av alkalimetaller (natrium, kalium), karbonater av alkalimetaller och ...
Kemiska föreningar som innehåller hydroxidjoner kallas för hydroxider. Exempel på hydroxider är natriumhydroxid: NaOH, ... http://www.ne.se/enkel/hydroxider & http://www.ne.se/enkel/hydroxidjon & http://www.ne.se/lang/nickel & http://www.ne.se/lang/ ...
Tack vare det så är den inert mot syror och hydroxider, men reagerar våldsamt vid kontakt med alkalimetaller. Vid stark ...
Till skillnad från natriumhydroxid är de flesta metallers hydroxider olösliga i vatten, varför natirumhydroxid kan användas för ...
Metalloxider, hydroxider och speciellt alkoxider är basiska och motanjoner av svaga syror är svaga baser. En bas kan ...
... kan framställas genom en fällningsreaktion i vatten mellan silvernitrat och diverse hydroxider, till exempel ...
Organiska föreningar består till stor del av väte och till metaller binder sig väte främst i hydrider och hydroxider. Deuterium ...
Diagrammet visar inom vilka områden som korrosionen är aktiv, när hydroxider och oxider bildas samt när metallen är ...
... (gr. och lat. ochra) är ett antal besläktade järnföreningar (oxider och hydroxider) som är ett förstadium till malm och ...
Som alla hydroxider är den en jonförening som i fast form bildar nätverk av positiva kalciumjoner (Ca2+) och negativa ...
Närvaro av vatten ger upphov till hydroxider, FeO2H, som sålunda är en beståndsdel i varierande mängd i det generella "ämnet" ...
... kalium och cesium förskjuter väte från vattnet vilket skapar hydroxider och vätgas. Vätgas är lättantändlig, så när vatten ...
ochra) är ett antal besläktade järnföreningar (oxider och hydroxider) som är ett förstadium till malm och finns i form av ...
... av hydroxider eller karbonater), eftersom jämvikten SO2(g) + 2 H2O ⇌ HSO3- + H3O+ är starkt förskjuten åt vänster. Sålunda OH ...
2 kan få färgen att skifta från blekt grön till djupblå alltefter halten hydroxider. Kopparhydroxid Kopparkarbonat. ...
... hydroxider och sulfider. Även andra material än metaller, såsom plaster eller keramer, kan korrodera. I dagligt tal syftar man ...
... är en förening av järn, syre och hydroxid-joner. Ibland brukar monohydratet FeO(OH)·H2O förenklas till Fe(OH)3 och kallas då järn(III)hydroxid eller ferrihydroxid. ...
... kallas en lösning av kalciumhydroxid (kemisk formel Ca(OH)2) i vatten (H2O). Kalkvatten grumlas när koldioxid (CO2) tillsätts, exempelvis genom att utandningsluft blåses ned i vätskan, och används därför inom undervisning i kemi som en reagens på koldioxid. ...
Starkt basiska oxider som bariumoxid BaO och litiumoxid är lättlösliga under bildning av hydroxider. Starkt sura oxider är ...