... basisk hydrolys). Man kan också använda vissa enzymer - hydrolaser - vilket kan ge ytterst specifik hydrolys. Hydrolys är en av ... Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att ... Detta sker genom hydrolys. Det första steget i nedbrytningen av proteiner till mindre peptider sker i magsäcken. I magsäcken ... Det är genom hydrolys som kroppen omvandlar ATP till ADP. I denna reaktion spjälkas en fosfatgrupp av, och energin som fanns i ...
De genomgår sällan hydrolys. Etrar som har en CH-grupp bredvid syret bildar peroxider, som är mycket explosiva. På grund av ...
... bryts ner genom hydrolys. Ämnets effekter kan antingen vara centrala, i hjärna och ryggmärg, eller perifera, i andra ...
Reaktionen som katalyseras är en hydrolys. Bindningen som bryts kallas peptidbindning. Proteaser är essentiella i de flesta ...
Dess estrar produceras analogt via reaktionen mellan diketen och alkoholer, och acetoacetat kan framställas genom hydrolys av ... Acetoacetat kan framställas genom hydrolys av diketen. ...
... framställs genom hydrolys av magnesiumsilicid (Mg2Si). 5 M g 2 S i + 10 H 2 O → S i 2 H 6 + 3 S i H 4 + 10 M g O + H 2 ...
Hydrolys av dessa bindningar blir därför exergon. I adenosintrifosfat (ATP) finns det två stycken fosfoanhydridbindningar. ... Hydrolys av fosfoanhydridbindningen mellan gammafosfatgruppen och betafosfatgruppen ger ett negativt energiutbyte på -30,5 kJ/ ... Därför har dissociation av ATP genom hydrolys till adenosindifosfat (ADP) eller adenosinmonofosfat (AMP) ett negativt ... mol (räknat i Gibbs fria energi): ATP+H2O→ADP+Pi ΔG´°=-30,5 kJ/mol Hydrolys av fosfoanhydridbindningen mellan betafosfatgruppen ...
Ämnet kan framställas genom hydrolys av storax. Kanelalkohol doftar som hyacinter och används som parfym. Kanelalkohol ska ...
... framställs genom hydrolys av metylisocyanat (CH3NCO). 2 C H 3 N C O + H 2 O → ( C H 3 N H ) 2 C O + C O 2 {\ ...
Ämnet bryts ned genom hydrolys i vatten. I koncentrerad form kan ämnet vara irriterande för hud och ögon. - ...
... framställs vanligen genom hydrolys av kalciumcyanamid. C a C N 2 + H 2 O + C O 2 → C a C O 3 + C N 2 H 2 {\ ...
... bildas vid hydrolys av polysackariden stärkelse. Maltos i form av mältade, torkade och rostade sädeskorn används när man ...
Det produceras genom enzymatisk hydrolys från gelatinerad stärkelse. Maltodextrin är lättsmält, absorberas lika snabbt som ...
Stadens näringsverksamhet inkluderar anläggningar för timmerhantering och hydrolys. 12 januari 1989, folkräkning: 12 066 ...
... framställs genom hydrolys av epoxietan i vatten. Även andra glykoler, till exempel etylenglykol, bildas i ...
... er tar alltså bort en fosfatgrupp genom hydrolys. Oorganiskt fosfat frigörs vid den katalyserade reaktionen. För många ...
Sirap tillverkas genom hydrolys av socker och sockerlösningar. Råsocker är en mellanprodukt i sockertillverkningen. Bitsocker. ...
glukos från stärkelse eller från cellulosa genom hydrolys. Hydrolysen katalyseras vanligen av en syra eller enzym (amylas eller ...
... framställs industriellt genom hydrolys av maleinaldehyd (C4H2O3). C 4 H 2 O 3 + H 2 O → C 2 H 2 ( C O O H ) 2 {\ ...
Fetter kataboliseras genom hydrolys till fria fettsyror och glycerol. Glycerolen går vidare till glykolys och fettsyrorna bryts ...
Total hydrolys av proteinfibrerna behåller alla de tjugo aminosyrorna. Därför består proteinfibrer av kondensation av ...
... ger strukturell styvhet och motstår hydrolys. Amider omfattar många andra viktiga biologiska föreningar, liksom många läkemedel ...
Kemiskt ren 1-pentanol framställs genom hydrolys av 1-klorpentan. 1-Pentanol används för framställning av estrar som ...
Energin som används vid transporten bildas genom hydrolys av ATP. På ytan av vissa epitelceller finns det flimmerhår, som har ...
... framställs vanligen genom hydrolys av propylenoxid (C3H6O). C 3 H 6 O + H 2 O → C 3 H 6 ( O H ) 2 {\displaystyle ...
Denna fosfatester genomgår hydrolys samtidigt med omlokalisering av OH-gruppen. Enzymer involverade i en typisk biosyntes av ...
skopolamin och kokain, och kan erhållas genom hydrolys av dessa. Bensatropin och etybenzatropine är derivat av tropin. Det är ...
Kombinationen fukt, vatten och värme kan starta hydrolys (kemisk nedbrytning). En vanlig additiv är mjukgörare. Mjukgörare ...
Varje steg av hydrolys leder till att en fettsyra tas bort. Det första steget och det hastighetsbegränsande steget av lipolys ... Lipolys i depåfett är den process som sker när en triglycerid bryts ner genom hydrolys av esterbindningarna mellan fettsyrorna ... När lipasenzymer fosforyleras kan de komma åt lipiddroppar och genom flera steg av hydrolys bryta ned triglycerider till ...
Substansen undergår istället icke-enzymatisk hydrolys i vätskor till olika nedbrytningsprodukter. Hydrolysen är temperatur- och ...