... framställs industriellt av genom oxidation av tetrahydrofuran (C4H8O) som i sin tur framställs genom oxidation av n-butan (C4H10).. ...
... , NaH, är ett salt av natriumjoner och hydridjoner. NaH är ett vitt pulver med kristallgitter av NaCl-typ. Den används främst som en stark bas inom organisk syntes; pKa för den korresponderande syran är 25. Den deprotonerar med lätthet alkoholer, fenoler, tioler, indoler med mera. Den reagerar med flytande ammoniak under bildande av natriumamid. Den framställs industriellt genom att leda torr vätgas över smält natrium vid temperaturer runt 350 °C. Natriumhydrid är ytterst fuktkänslig och reagerar med vatten under bildande av natriumhydroxid och vätgas, som är mycket brandfarlig. Av säkerhetsskäl levereras ofta natriumhydrid som en dispersion i mineralolja (cirka 60 viktprocent). ...
Under större delen av 1900-talet var den huvudsakliga användningen av fosforpentoxid framställning av fosforsyra genom att lösa det i vatten. På senare tid har dock "våtprocessen" där fosforsyra utvinns ur kalciumfosfat tagit över eftersom det inte kräver vit fosfor som råmaterial. ...
... används för att bleka pappersmassa och för att lösa ut mineraler från malm. Natriumperoxid används också för att rena luft i slutna system, till exempel i rymdfarkoster och ombord på ubåtar. Det reagerar med koldioxid och bildar natriumkarbonat varvid syrgas frigörs. ...
displaystyle {\rm {{\it {n}}\ (CH_{3})_{2}Si(OCH_{3})_{2}+{\it {n}}\ H2O\rightarrow [(CH_{3})_{2}SiO]_{\it {n}}+2{\it {n}}\ CH_{3}OH ...
De genomgår sällan hydrolys. Etrar som har en CH-grupp bredvid syret bildar peroxider, som är mycket explosiva. På grund av ...
... bryts ner genom hydrolys. Ämnets effekter kan antingen vara centrala, i hjärna och ryggmärg, eller perifera, i andra ...
... kan användas för basdriven hydrolys av estrar (såsom vid förtvålning), amider och alkylhalider. ...
EC 3 Hydrolaser: katalyserar hydrolys av olika kemiska bindningar. *EC 4 Lyaser: klyver olika kemiska bindningar på andra sätt ... Till exempel används ofta hydrolys av ATP till att driva andra kemiska reaktioner.[44] ...
... framställs genom hydrolys av metylisocyanat (CH3NCO). 2 C H 3 N C O + H 2 O → ( C H 3 N H ) 2 C O + C O 2 {\ ...
Salter av vätecyanid kallas cyanider; vätecyanid kan bildas genom hydrolys av cyanid. Ämnet inaktiverar cellandningen genom att ...
... framställs vanligen genom hydrolys av kalciumcyanamid. C a C N 2 + H 2 O + C O 2 → C a C O 3 + C N 2 H 2 {\ ...
Det produceras genom enzymatisk hydrolys från gelatinerad stärkelse. Maltodextrin är lättsmält, absorberas lika snabbt som ...
Stadens näringsverksamhet inkluderar anläggningar för timmerhantering och hydrolys. Folkmängd[redigera , redigera wikitext]. * ...
... er tar alltså bort en fosfatgrupp genom hydrolys. Oorganiskt fosfat frigörs vid den katalyserade reaktionen. För många ...
glukos från stärkelse eller från cellulosa genom hydrolys. Hydrolysen katalyseras vanligen av en syra eller enzym (amylas eller ...
... framställs vanligen genom hydrolys av propylenoxid (C3H6O). C 3 H 6 O + H 2 O → C 3 H 6 ( O H ) 2 {\displaystyle ...
skopolamin och kokain, och kan erhållas genom hydrolys av dessa. Bensatropin och etybenzatropine är derivat av tropin. Det är ...
... upptäcktes vid hydrolys av amygdalin, ur ett extrakt av bittermandel. Derivat av mandelsyra bildas som resultat av ... Mandelsyra framställs vanligen genom hydrolys av mandelonitril, vilket är cyanohydrinen av bensaldehyd. Mandelonitril kan också ...
Det katalyserar en hydrolys av triglycerider i lipoproteinerna VLDL och kylomikroner. Lipoproteinlipas i fettvävnad stimuleras ...
... undergår vid kontakt med vatten hydrolys, som producerar väteperoxid och borat. Monohydratet och tetrahydrat är ...
... är ett transportprotein som genom ATP-hydrolys transporterar kloridjoner i epitelceller. Över 1000 mutationer är kända i CFTR. ...
Hydrolys kan ske i rent vatten, eftersom detta innehåller små koncentrationer av vätejoner. Surt vatten innehåller mer högre ... Silikater, den vanligaste mineralgruppen, bryts i huvudsak ned av hydrolys, som är en reaktion med vätejoner i vatten. ... Kalifältspat, ett vanligt mineral som bland annat ingår i höga halter i granit reagerar enligt följande i hydrolys: 2KAlSi3O8 ... koncentrationer av vätejoner, och ger därför en kraftigare hydrolys. ...
Hydroxiden och fettsyrorna reagerar med varandra genom hydrolys och bildar glycerol och fettsyrasalt (tvål). ^ saponifiera i ...
Betanin är en glykosid av glukos och betanidin och kan uppdelas i dessa genom hydrolys. Det används som livsmedelsfärg (E162) ... Tillsats av 2,2,2-trifluoretanol (TFE) har rapporterats förbättra stabiliteten mot hydrolys för vissa betalainer i ...
Proteinet (kollagenet) utvinns från råvarorna genom hydrolys, det vill säga det extraheras i varmt vatten. Det proteinhaltiga ...
Reaktionen som katalyseras är en hydrolys. Bindningen som bryts kallas peptidbindning. Proteaser är essentiella i de flesta ...
... har två globulära delar som kan förflytta sig längs mikrotubuli-trådarna genom hydrolys av ATP. Mikrotubuli är polärt ...
... framställs genom hydrolys av magnesiumsilicid (Mg2Si). 5 M g 2 S i + 10 H 2 O → S i 2 H 6 + 3 S i H 4 + 10 M g O + H 2 ...
Hydrolys av dessa bindningar blir därför exergon. I adenosintrifosfat (ATP) finns det två stycken fosfoanhydridbindningar. ... Hydrolys av fosfoanhydridbindningen mellan gammafosfatgruppen och betafosfatgruppen ger ett negativt energiutbyte på -30,5 kJ/ ... Därför har dissociation av ATP genom hydrolys till adenosindifosfat (ADP) eller adenosinmonofosfat (AMP) ett negativt ... mol (räknat i Gibbs fria energi): ATP+H2O→ADP+Pi ΔG´°=-30,5 kJ/mol Hydrolys av fosfoanhydridbindningen mellan betafosfatgruppen ...