Den är brandfarlig, giftig vid inandning, mycket giftig vid förtäring, giftigt vid hudabsorption, och frätande. ...