Homeostas[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Homeostas.. De flesta reglerande hormoner ingår i ett så kallat ...
... är kroppens mekanismer att kvarhålla sina fysiologiska och metabola funktioner när miljöfaktorer rubbar homeostasen så att den slås ut.. Vid enantiostas är effekten på kroppens inre kemi eller fysiologi motsatt en annan yttre eller inre kemisk eller fysiologisk reaktion, och inträffar för att skydda individen vid miljöombyte och ändå bibehålla den fysiologiska funktionaliteten. Enantiostasen kan till exempel handla om termoregleringen vid byte av temperatur i miljön (som vid hypotermi och ännu mer hos växelvarma djur).. Enantiostatiska reaktioner förekommer t.ex. hos osmokonforma djur såsom blötdjur och nässeldjur som kan anpassa sitt inre osmotiska tryck efter omgivningen och därmed upprätthålla saltbalansen. Sådan enantiostas är fysiologiskt krävande för individen, eftersom den upprättshålls genom ett komplicerat nätverk av kedjereaktioner för att skydda sig mot skadan i den förändrade elektrolytbalansen, vilket ofta sker genom förändringar i ...
Termoregleringen är en av kroppens mekanismer för homeostas. Det uppnås bland annat genom svettning och nerkylning av kroppen. ...
Dess huvudsakliga funktion är beskydd, absorption av näringsämnen, och homeostas. I strukturen består den av förhornat ...
På så vis eftersträvas en balans, homeostas, i det långa loppet. Dessutom så ökas blodtrycket av den kemiska närvaron av ...
I denna homeostas samverkar POMC bl.a. med leptin, glukokortikoider och insulin. Vid djurförsök har dopaminerga antagonister ...
... n är kemikalier som stör hormonfunktionen hos varelser och därmed deras homeostas. En vanlig källa till ...
Teorin säger att människors risktagande är ungefär konstant, alltså en form av homeostas. Kommer vi över den accepterade ...
cellbiologi, allostas och homeostas). Det handlar därför i mycket om biologisk mångfald och kan i någon mening sägas ha en ...
Denna isolering är en viktig förutsättning för homeostas, det vill säga en jämn kroppstemperatur. ...
Tillståndet kan därför antingen bero på en bristande homeostas eller på problem med den intracellulära signaleringen. Kvinnor ...
Hormonerna används även för att reglera homeostas. Man brukar dela in hormonerna som insöndras i kroppen i fyra klasser: ...
Fysiologiska anpassningar är sådant som förbättrar organismens fysiologiska funktioner som tillväxt, homeostas, vätskebalans ...
Hit hör de sympatiska och parasympatiska nervsystemet, som bland annat är viktigt för att upprätthålla kroppens homeostas under ...
... homeostas. Homeostasen blir dock kontinuerligt rubbad (ger exempelvis törst, närings-, sömn- och sexualbehov), varmed drifterna ...
Känslor hos människor är starkt kopplade till att upprätthålla kroppens homeostas. Levande organismer är autopoietiska system ...
Blodsockernivåerna regleras genom negativ feedback i syfte att vidmakthålla kroppens homeostas. Nivåerna av glukos i blodet ...
Modellen bygger på att kroppens inbyggda dygnsrytm i kombination med kroppens sömn-vakenhets homeostas underlättar eller ...
... spelar en viktig roll i kroppens homeostas, framför allt för osmoreglering. Via utsöndringen lämnar också slaggprodukter ...
Homeostas: Reglering av den interna miljön för att upprätthålla ett visst tillstånd; till exempel, elektrolytkoncentration ... homeostas) och för att producera de andra fenomen som förknippas med liv. Celltillväxt: Reproduktion av celler (celldelning), ...
... som har flera viktiga funktioner relaterade till homeostas. Det är ett område i hjärnan som står för merparten av centrala ... viktig egenskap för upprätthållandet av homeostas Kärnor i thalamus Amygdala - del Basala telencephalon, storhjärnan ...
Hypotalamus är viktig för att upprätthålla homeostas, och kontrollerar därför funktioner som ger upplevelse av basala ...
Tillsammans med naiva T-celler är naiva B-celler de enda celltyper som under homeostas reguljärt transporteras mellan blod och ...
Vid rubbningar i kroppens pH-värden kan homeostas upprätthållas med hjälp av fysiologiska buffertsystem. Mindre, temporära ...
Denna isolering är en viktig förutsättning för homeostas, det vill säga en jämn kroppstemperatur. Pälsens utformning och färg ...
... andra sidan har en kraftig lutning skulle säsongerna bli extrema vilket skulle göra det svårt för biosfären att uppnå homeostas ...
Sekretion Homeostas#Vatten- och jonbalans Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi saknar väsentlig ...
Dessa mekanismer har delvis till funktion att göra sig av med slaggprodukter och för homeostas. Törsten reglerar intaget av ...
I dess paraventrikulära samt supraoptiska kärnor deltar histamin i homeostas genom att påverka oxytocin och vasopressin. ...