Väldigt tidigt i genomikens tidevarv upptäcktes att den uppfattade komplexiteten hos en art inte korrelerade särskilt bra till mängden arvsmassa eller ens antal gener. Människans genom består t.ex. av ca. 20 000 gener fördelade på ett genom som är ca. 3.2 Gb stort [2] medan t.ex. granens (Picea abies) genom består av c.a. 28 000 gener fördelade över 20 Gb arvsmassa[3]. Samtidigt får potatisen (Solanum tuberosum) nöja sig med ca. 0,85 Gb som innehåller ca. 39 000 gener[4]. Vad vi vet idag är att många gener återfinns i många olika släkten och att de stora skillnaderna i genomstorlek och antal gener till stor del beror på genduplikationer, alltså att olika arter har olika många kopior av samma gener[5]. Skillnaden i antalet unika gener är betydligt mindre och innebär att vertebrater generellt endast innehar dubbelt så många unika gener som invertebrater, trots deras stora skillnader i komplexitet[5]. Svaret ligger till stor del i att mer komplexa organismer har utvecklat ...
Ordbok Ordbok Ordbok Ordbok Transkription kan avse: Transkription (språkvetenskap) - en språkvetenskaplig term Transkription (genetik) - en process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA Transkription (musik) - överföring av ett stycke skrivet för ett visst musikinstrument till ett ...
... står för "Sterol regulatory element-binding protein" och är en transkriptionsfaktor som binder till DNA sekvensen "TCACNCCAC", även kallad "sterol regulatory element". SREBP-1 och SREBP-2 är två isoformer av transkriptionsfaktorn, de är indirekt viktiga för kolesterolsyntesen (SREBP-2), samt upptag och metabolism av fettsyror (SREBP-1). Celler behöver kolesterol i ett flertal olika processer, bland annat bildningen av ämnen som gallsalter och kortisol. När kolestrolnivåerna sjunker signalerar cellen detta genom SREBP-2, som inducerar nysyntes av kolesterolmolekyler genom att de enzymer som medierar denna nysyntes transkriberas i större mängder av cellen. Insulin och kolestrolderivat ökar aktiviteten hos SREBP-1. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Sterol regulatory element-binding protein, 20 oktober 2011 ...
... är ett proteinkomplex som består av ett flertal olika subenheter. Dess funktion är att reglera transkriptionsfrekvensen av olika gener genom att föra ihop de aktiverande transkriptionsfaktorer som är bundna till enhancersekvenser nära genen. Det rekryterar även funktionella komponenter för transkription, såsom RNA-polymeraser, som behövs för att genomföra transkriptionen. Transkription (genetik) ^ "KI MeSH - Mediator Complex". KI MeSH. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D05.500.374&tool=karolinska. Läst 29 januari 2012 ...
... är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gens DNA-sekvens överförs till cellens strukturer och funktioner. Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, tRNA). Processen börjar med transkription av DNA till mRNA (budbärar-RNA). På detta följer post-transkriptionella modifieringar samt translation till protein, som sedan veckas, genomgår post-translationella modifieringar och transporteras till rätt del av cellen. Genuttryck är en reglerad process, som startas med hjälp av transkriptionsfaktorer. Geners aktivitet kan styras på flera nivåer: (Se även bild) Transkription, då RNA bildas från DNA. mRNA processing, då RNA-transkript modifieras så att de blir aktiva, innefattar bland annat splitsning och polyadenylering. Uttransport från cellkärnan till cytosolen via kärnporer, eftersom all translation sker antingen fritt i cytosolen eller på ...
... är den process i cellen som tillverkar proteiner. Ibland används begreppet specifikt om det steg, translationen, där RNA översätts till sekvenser av aminosyror i cellens ribosomer, men oftast åsyftas en flerstegsprocess som börjar med transkription och slutar med translationen. Proteinsyntesen skiljer sig något mellan eukaryoter och prokaryoter. Huvudartikel: Transkription (cellbiologi) Transkriptionen utgår från den ena av trådarna i DNA-molekylens dubbelspiral. Ett enzym, RNA-polymeras II, binds till en specifik position på DNA:t, promotorn, som markerar startpunkten för transkriptionen. DNA-molekylens trådar särar därvid på sig. RNA-polymerasmolekylen förflyttar sig sedan längs den ena av DNA-trådarna och skapar en komplimenterande RNA-sekvens, mRNA (messenger RNA). Processen avslutas med att den nyss producerade mRNA-kedjan förses med skyddande molekyler i de båda ändarna för att förhindra nedbrytning. I 5'-ändan läggs en 5'-cap till och 3'-ändan ...
Det är inte känd när papyrusrullen upptäcktes. 1895 såldes större delen av rullen i Akhmim [2] av franske affärsmannen Frenay till nederländske fotografen och antikhandlaren Jan Herman Insinger.[1][4][5] Insinger bodde i Luxor där han bl.a. samarbetade med Gaston Maspero.[8]. Manuskriptet är det mest omfattande och betydelsefulla av de bevarade texterna i genren Visdomslära, en av de äldsta genrer bland Den egyptiska antikens litteratur.[4] I motsats till andra bevarade visdomsläror som poängterar korrekt socialt beteende lägger Insinger-papyrusen betoningen på ett etiskt korrekt beteende.[1][5]. 1925 publicerade nederländske Pieter Adriaan Aart Boeser den första transkription i artikeln "Transkription und Übersetzung des Papyrus Insinger" med översättning i tidskriften "Internationales Archiv für Ethnographie" (vol 26).. 1926 publicerade franske François Lexa en transkription med kommentarer och tolkningar i boken "Papyrus Insinger".. I slutet på 1970-talet upptäckte ...
... er är lösliga ämnen, främst proteiner, som styr transkriptionen av gener genom att binda till cis-regulativa element. Detta kan antingen aktivera genen, genom att rekrytera mediatorkomplexet eller göra kromatinstrukturen mer lucker, eller så kan det inaktivera genen, genom att blockera aktivatorer från att binda in. Aktivatorer - binder till mediatorkomplexet eller generella transkriptionsfaktorer och för dessa närmare promotorsekvensen, vilket ökar chansen att genen transkriberas. Repressorer - blockerar aktivatorer från att binda in till cis-regulativa element eller hindrar aktivatorerna från att interagera med mediatorkomplexet eller de generella transkriptionsfaktorerna. De kan också binda till och hålla fast preinitieringskomplexet så att transkriptionenen inte kan påbörjas. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Trans-acting, 14 juli 2011 ...
... är en promotor-sekvens som förekommer i kromosomer hos archaea och i eukaryoter. Det är en region rik på adenin och tymin som utgör startpunkt för RNA-polymeras II vid transkription. TATA-boxen är placerad ca 25 baspar uppströms från transkriptionsstart. TATA-bindande protein Pribnow-box Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
... är den enzymatiska process vari strukturen hos kromatinet förändras genom att olika enzymer binder in och förändrar affiniteten mellan DNA och histoner samt dess associerade proteiner. Detta gör att transkriptionsfaktorer kan binda in och aktivera transkriptionen av gener inom området som blottats. Kromatinremodellering är en form av genreglering som innebär att geners aktivitet mer eller mindre temporärt kan stängas av eller sättas på, utifrån yttre signalering. Ett exempel är SWI/SNF-komplexet, som återfinns hos flera eukaryota organismer. Ett annat exempel är RSC[förtydliga] som återfinns hos jästsvampar. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Chromatin remodeling, 14 november 2011 ...
... är en av de mer direkta signaltransduktionsvägarna. Den involverar enbart ligandinducerad dimerisering av receptorerna (cytokinreceptorer), vilket aktiverar dess tyrosinkinasaktivitet. Detta leder i sin tur till att de binder och fosforylerar STAT-proteiner, vilka bildar dimerer som kan gå in i cellkärnan och fungera som transkriptionsfaktorer. JAK står för Januskinas, medan STAT står för Signal Transducers and Activators of Transcription. Prolaktin är ett exempel på en ligand som aktiverar JAK-STAT-signalvägen i bröstkörtlar, där de aktiverar transkription av gener involverade i produktionen av bröstmjölk. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
... en kännetecknas av spontan penselföring, duttar och färgklickar direkt från tuben, emellanåt klotter som påminner om kalligrafi. Inte så sällan blandas den ihop med, eller ses som synonym till, den närliggande, samtida lyriska abstraktionen (abstraction lyrique), som också ingår i gruppen informell konst men egentligen betecknar en stil med annat uttryck och temperament.[1][2] Dessa ska dock mer ses som beskrivande stilbeteckningar än formella riktningar eller skolor, och hos vissa konstnärer ses båda dessa stilar. ...
Ett regulatoriskt gennätverk (Eng. Gene Regulatory Network, eller GRN) är en uppsättning DNA-segment i en (biologisk) cell som interagerar med varandra (indirekt genom deras RNA och proteinuttryck) och med andra ämnen i cellen, genom att reglera hastigheterna med vilka gener i nätverket transkriberas till mRNA. I allmänhet går varje mRNA molekyl som transkriberas från DNA vidare för att göra ett specifikt protein (eller uppsättning av proteiner). Beroende på vilket protein det gäller, så har det en av flera möjliga uppgifter. Till exempel kan det vara ett strukturellt protein som ackumuleras i cellväggen eller inuti cellen för att ge cellen särskilda strukturella egenskaper. I andra fall kan proteinet blir ett enzym, en molekylär mikromaskin som katalyserar en viss kemisk reaktion, som till exempel spjälkning av ett födoämnen eller toxin. Vissa proteiner fungerar dock bara för att aktivera andra gener och det är dessa så kallade transkriptionsfaktorer som är ...