Histoner är globulära (mer eller mindre runda) proteiner kring vilka kromosomernas långa DNA-spiraler är uppsnurrade. Graden av ... Väl inne i ägget tas protaminerna bort och ersätts med histoner så att DNA kan användas igen. Histonerna upptäcktes 1884 av ... "histoner". www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/histoner. Läst 11 mars 2018. (Genetik, Proteiner). ...
När den befruktande spermiens kärna packas upp inne i ägget byts protaminerna ut mot histoner och DNA kan åter bli aktivt. Den ... Protaminer ersätter histoner under bildningen av spermier. I och med utbytet till protaminer kondenseras (tätpackas) ...
Syntes av nya histoner sker samtidigt med DNA-replikationen. Hypotesen om nukleosomer, som framlades av Don och Ada Olins samt ...
Histoner är proteiner som utgör nukleosomen, vilken DNA är uppvirat kring. Efter att ett protein translaterats, sker olika ...
Nukleosom (DNA och histoner) (Artiklar som behöver källor 2019-12, Alla artiklar märkta med mallen källor, Alla artiklar som ... Kromatinets struktur bestäms av hur upplindad DNA-spiralen är runt kromatinets histoner. Nästan allt av cellens DNA är packat i ... Kromatin är komplex av DNA och proteiner, huvudsakligen histoner men även andra genregulatoriska proteiner, i eukaryota celler ...
Den grupp som kallas histoner iakttogs och studerades först av honom 1884. Hans undersökningar är till allra största delen ...
... /deacetylering av histoner spelar också en roll hos genuttryck och cancer. Dessa modifieringar utförs av enzymer som ...
De verkar på histoner, som är proteiner som cellens DNA är upplindat på. Histon-DNA-nystanen kallas kromatin. ... Histonacetyltransferaser katalyserar överföring av en acetylgrupp från acetyl-CoA till lysinrester i histoner. Denna ...
I alla högre organismer finns DNA-molekylerna i kombinationer med proteiner, histoner, i en tätpackad form som kallas kromatin ... Inom kromosomerna finns proteiner så som histoner som packar och organiserar kromosomen till kromatin. Dessa kompakta ...
När det gäller den eukaryota cellens DNA består den av linjära kromosomer med bundna histoner. Alla kromosomer finns inne i ...
Alla Neomura har histoner som bidrar till packningen av kromosomerna och de flesta har introner. Alla använder metionin som ...
Detta packas på ett raffinerat sätt i kromosomer, med hjälp av en sorts spolar som kallas histoner. Varje kroppscell hos en ...
HDAC:ar påverkar inte bara acetyleringen av histoner, utan även på en stor mängd andra enzymer och proteiner. På så vis ...
I cellkärnan finns DNA i form av kromatin, det vill säga DNA bundet till histoner och andra icke-histonproteiner. I de delar av ...
Kromatin kondenseras och packas ihop till kromosomer med hjälp av proteiner som kallas histoner. De är nu dubblerade och ...
... histoner, till kromatin i cellkärnans kromosomer. I allmänhet ligger största delen av genomet inaktivt och hoppackat på detta ...
Hos eukaryoter består varje kromosom av en DNA-tråd som är lindad kring histoner (i spermierna kring protaminer), som är ...
... vari strukturen hos kromatinet förändras genom att olika enzymer binder in och förändrar affiniteten mellan DNA och histoner ...
Vidare ansåg man länge att histoner saknades (förutom hos de mest basala grupperna, till exempel Amoebophrya) men man har ... hittat en viss mängd histoner även hos andra dinoflagellater. Ytterligare en egenhet är att både plastiderna (kloroplasterna) ...