Den viktigste proteinkomponenten i kromatin er histoner, som pakker DNAet sammen. Kromatin finnes kun i eukaryotiske celler, ... DNA pakket rundt histoner danner nukleosomer; "perler på en snor" struktur (eukromatin). ...
När den befruktande spermiens kärna packas upp inne i ägget byts protaminerna ut mot histoner och DNA kan åter bli aktivt. Den ... Protaminer ersätter histoner under bildningen av spermier. I och med utbytet till protaminer kondenseras (tätpackas) ...
Syntes av nya histoner sker samtidigt med DNA-replikationen. Hypotesen om nukleosomer, som framlades av Don och Ada Olins samt ...
Väl inne i ägget tas protaminerna bort och ersätts med histoner så att DNA kan användas igen. Histonerna upptäcktes 1884 av ... För ort, se Histon (ort). För parish, se Histon (parish). Histoner är globulära proteiner kring vilka kromosomernas långa DNA- ... "histoner". www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/histoner. Läst 11 mars 2018. ...
De verkar på histoner, som är proteiner som cellens DNA är upplindat på. Histon-DNA-nystanen kallas kromatin. ... Histonacetyltransferaser katalyserar överföring av en acetylgrupp från acetyl-CoA till lysinrester i histoner. Denna ...
... ets struktur bestäms av hur upplindad DNA-spiralen är runt kromatinets histoner. Nästan allt av cellens DNA är packat i ... Kromatin är komplex av DNA och proteiner, huvudsakligen histoner men även andra genregulatoriska proteiner, i eukaryota celler ...
När det gäller den eukaryota cellens DNA består den av linjära kromosomer med bundna histoner. Alla kromosomer finns inne i ...
Alla Neomura har histoner som bidrar till packningen av kromosomerna och de flesta har introner. Alla använder metionin som ...
HDAC:ar påverkar inte bara acetyleringen av histoner, utan även på en stor mängd andra enzymer och proteiner. På så vis ...
Kromatin kondenseras och packas ihop till kromosomer med hjälp av proteiner som kallas histoner. De är nu dubblerade och ...
... histoner, till kromatin i cellkärnans kromosomer. I allmänhet ligger största delen av genomet inaktivt och hoppackat på detta ...
I alla högre organismer finns DNA-molekylerna i kombinationer med proteiner, histoner, i en tätpackad form som kallas kromatin ... Inom kromosomerna finns proteiner så som histoner som packar och organiserar kromosomen till kromatin. Dessa kompakta ...
Detta packas på ett raffinerat sätt i kromosomer, med hjälp av en sorts spolar som kallas histoner. Varje kroppscell hos en ...
... vari strukturen hos kromatinet förändras genom att olika enzymer binder in och förändrar affiniteten mellan DNA och histoner ...
Vidare ansåg man länge att histoner saknades (förutom hos de mest basala grupperna, till exempel Amoebophrya) men man har ... hittat en viss mängd histoner även hos andra dinoflagellater.[5] Ytterligare en egenhet är att både plastiderna (kloroplasterna ...
Hos eukaryoter består varje kromosom av en DNA-tråd som är lindad kring proteiner av olika typer som kallas histoner. Den ...
Det kan också bero på att metylbindande proteinkomplex binder till metylgrupperna och på så vis hindrar transkription Histoner ...
... som kallas histoner, iakttogs och studerades först av honom 1884. Hans undersökningar är till allra största delen publicerade i ...
Generne består af DNA og udgør (sammen med proteiner, bl.a. histoner) cellens kromosomer. Det sted, som et gen sidder på et ...
I kjernekromosomene til eukarytoene ligger DNA-molekylene i en delvis ordnet struktur, hvor det er brettet rundt histoner og ...
Hos eukaryoter består varje kromosom av en DNA-tråd som är lindad kring histoner (i spermierna kring protaminer), som är ...