... är celler som isolerats från en livmoderhalscancer och som används över hela världen vid cellbiologisk, virologisk ... Kromosomerna i HeLa-celler är en kombination av mänskliga kromsomer och gener från det virus, humant papillomavirus (HPV 18) ... HeLa-celler har haft och har fortfarande mycket stor betydelse för både naturvetenskaplig och medicinsk forskning, vilket ... Det har uppskattats att den totala massan av existerande HeLa-celler vida överstiger massan som resten av Henrietta Lacks kropp ...
Originalcellerna har dock kontaminerats med HeLa-celler. Wikimedia Commons har media som rör HEK-celler. Bilder & media ( ... HEK är en förkortning för Human Embryonic Kidney, det vill säga celler från njuren hos mänskliga embryon. Andra namn är HEK 293 ... eller 293-celler. Cellerna är lätta att använda och används därför ofta inom cellbiologi. ...
Enda behandling är att ta bort hela sköldkörteln med kirurgi. Medullär cancer kan vara del av MEN typ 2. "Sköldkörtelcancer". ... Medullär cancer kommer från parafollikullära C-celler. Tumören kan utsöndra kalcitonin, serotonin, ACTH och prostaglandiner. ...
Tillväxten av celler regleras av flera faktorer. Hudens åldrande är en långsam process under hela livet. Tecken observeras ... Hornlagrets hudceller, främst keratinocyter, "nöts" hela tiden bort och ersätts av nya celler som bildas i tillväxtlagret som ... Överhudens celler avstöts kontinuerligt och ersätts av celler som bildas i hudens basala lager. Hudens yta, hornlagret, utgörs ... Hornlagret kallas det översta lagret av överhuden, vilket består av döda celler som innehåller det hårda hornämnet keratin. ...
Äggen läggs i celler i slutet på sidogångar. Cellerna hålles ihop med ett desinficerande körtelsekret. I varje cell lägger ... Pälsbina finns i hela världen utom Antarktis, Sydöstasien och Australasien. Totalt finns omkring 750 arter. I Sverige finns ...
... er återfinns i höga koncentrationer i cellmembranet hos celler. En ceramid består av sfingosin och en fettsyra. De är en ... Detta vet man nu att det inte är hela sanningen. Ceramider kan också fungera som signalmolekyler. Den mest kända ... av celler. Sfingolipider ^ Lipincotts Microbiology Nationalencyklopedin Engelskspråkiga Wikipedia Wikimedia Commons har media ...
... som infekterar grisar finns hos grisar i hela världen, men förekommer mest hos de som är frigående. Morfologin och ... Äggen genomgår en celldelning och utvecklas till två celler. I nästa stadium går cellerna igenom ett avancerat klyvningsstadium ... Hela svalgkomplexet kallas stichosom. Den bakre delen innehåller organismens reproduktionsorgan, varje organism, både hanar och ...
Ensamma celler har flera flageller för att röra sig. De ihopkopplade cellerna omslutas av ett rörformigt hölje och hela ...
På Högsboanstalten i Göteborg finns 83 celler men 99 intagna. Vilket är ett mönster som går igen i hela landet. Inom fem år ( ... Under hela 2000-talet så har antalet interner på de svenska anstalterna stadigt minskat men 2017 skedde ett trendbrott och ... Enskilda celler infördes i Sverige under 1800-talet och anses bland annat minska risken för fängelsevåldtäkter[källa behövs]. ... Svenska anstalter har egna celler till varje intagen, vissa fängelser med radio och TV[ej i angiven källa] Anstalten ger ...
I Sverige finns den i hela södra delen, och norrut längs Norrlandskusten; i Finland finns den i hela landet, men glesare längre ... Som mest kan ett bo innehålla 1 000 celler. Utbredningsområdet omfattar England, Wales, ett fåtal lokaler i Skottland via ...
... är ett cellgummi med främst öppna celler. Det tillverkas genom att vispa upp eller jäsa gummilatex till ett skum, ... varefter det hela koaguleras och vulkas. Det används eller har bland annat använts till stoppning i madrasser och kuddar. I ...
Hela populationen anses vara stabil. IUCN listar aren som livskraftig (LC). ^ [a b c d] Stritch, L. 2018 Hamamelis virginiana ... En av de substanserna har cytotoxiska effekter mot koloncancer-celler. I delstaten Connecticut rapporterades flera exemplar som ...
Utsöndras hela tiden, inte enbart vid måltid. Ser till att smörja tänder och tandkött även vid tal med mera. Saliv kan tas som ... Dessa olika sorters saliv bildas i två olika sorters celler. Seröst sekret: Lättflytande, innehåller mycket amylas och ...
Celler från deras vävnader används bland annat i vaccin mot polio. Med hjälp av andra celler från vävnaden som täcker apornas ... En grön markatta tros att under Halloween 2006 ha orsakat ett strömavbrott som drabbade hela ön. Apan klättrade tidigt på ...
... ökade på HeLa cellernas dödlighet. Därmed har IFITM3 en skyddande effekt i HeLa celler under zikavirusinfektion. Den exakta ... Överexpression av IFITM3 i HeLa-celler skyddade betydligt cellerna från zikavirusinfektion, medan utarmning av IFITM3 ökade på ... Överexpression av IFITM3 minskade också på HeLa cellernas dödlighet, medan utarming av IFITM3 däremot ...
Hela spelet kan spelas utan att föra krig eller mörda andra varelser. En van spelare kan klara av att nå den femte fasen på 3-5 ... Om figuren äter mest andra celler eller kött utvecklas varelsen till köttätare. Om den äter mest växter utvecklas den till ... Saker läggs hela tiden till och ändras i spelvärlden. Enligt spelproducentern Thomas Vu finns det ett undantag. Den sista fasen ...
Sidorna av VNOs hålrum täcks av icke-sensoriska celler klädda i cilier. Hela organet ligger i skyddat i brosk. Från ... Vid studier av människoembryon har man funnit celler med liknande egenskaper som de celler som i ormar och andra reptiler ... är kantade med både cilieklädda celler och bägarceller. Till skillnad från reptiler och gnagare ter det sig som att de celler ...
Projektet har inte studerat hela det DNA som finns i mänskliga celler. Vissa heterokromatina områden, omkring åtta procent av ...
Även på stjälkarna finns sådana stora klara celler som ett slags bark. Genom kapillärcellernas hål sugs vatten upp, så att ... vitmossorna, när vatten finns tillgängligt, hela tiden är vattenfyllda som tvättsvampar.[källa behövs] Det är bara om man ... klorofyllfria celler, kapillärceller, vars väggar har ring- och spiralformiga förtjockningslager och runda hål. ...
På en tusen kilometer lång åskfront finns många celler. En kvalificerad gissning är att de är sammanlänkade i atmosfären och i ... En punkt på marken nås inte av ljudet från hela blixtkanalen samtidigt. Det tar ljudet cirka 20 sekunder att utbreda sig längs ... Åskmolnet kan bestå av flera celler. Man talar om multiceller. Cellen är positiv laddad högst upp och negativ laddad underst ... En vägg av sammanvuxna åskmoln kan bildas längs hela fronten - sådana åskväder är ofta mycket intensiva men kortvariga eftersom ...
Hela det cirkulatoriska systemet, från hjärtat till minsta kapillär, täcks på insidan av endotel. Endotel är inte ett passivt ... Endotelcellerna är polära celler - de olika sidorna, den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen, ... Endotel eller endotelium är det lager av celler, endotelceller, som täcker blodkärlens insida. Endotelet utgör alltså ...
De finns i hela världen från arktiska till tropiska vatten i både den pelagiska och bentiska zonen. De flesta insamlingarna av ... Till utseende så liknar de choanocyter som fungerar som specialiserade celler hos svampar. Choanoflagellater är frilevande, ... Hos arterna Monosiga brevicollis och Salpingoeca rosetta har hela genomet kartlagts och därmed spelat en avgörande roll i ...
KEGG har som mål att representera alla celler, organismer och slutligen hela biosfären. Databasen byggs upp och underhålls av ...
Här var det hela tiden både i ord och handlingar fråga om korrektion, arbete och inspärrning. Fängelsedirektören, predikanten, ... Principerna i behandlingen skulle bli isolering i celler, religionsundervisning, skolundervisning, arbete och disciplin. I ... Barnamord ansågs vara ett av de största kriminalpolitiska problemen i hela Västeuropa. För att minska barnamorden hade man vid ...
Titan har en enda cell som täcker hela dess yta och Venus verkar inte ha några celler alls. Jupiters kända stora röda fläck är ... Ett annat exempel är orkanen Katrina 2005 som lade hela staden New Orleans under vatten och tvingade samtliga invånare att ... Detta kan jämföras med Jupiters randiga utseende som avslöjar minst ett dussin celler. ...
Anstalten hade under hela sin verksamhetstid en hög beläggning. Detta berodde inte minst på att kronohäktet även tjänade som ... Byggnaden var i tre våningar, med 53 celler och en administrationsflygel i vinkel. Byggnadskostnaden blev 174 000 kronor. Vid ...
De produceras och härrör från multipotenta celler i benmärgen som kallas hematopoetiska stamceller. Leukocyter finns i hela ... förstadiet till makrofager Lymfocyter B-celler T-celler Granulocyter Neutrofila granulocyter Basofila granulocyter Eosinofila ... Mogna röda blodkroppar är unika bland celler i människokroppen, genom att de saknar en cellkärna (även om erytroblaster har en ... Röda blodkroppar är mycket mindre än de flesta andra mänskliga celler. Röda blodkroppar bildas i den röda benmärgen från ...
Rotorn drivs av en turbin, och hela systemet är monterat så att den totala friktionen skall bli så låg som möjligt. ... Ett viktigt användningsområde är att separera olika beståndsdelar av celler i cellbiologisk forskning. Den svenske fysikaliske ...
Det innebär att hela bisamhället sitter samlat på vaxkakor i trä- eller plastramar. Ett normalt samhälle sitter på 10 till 30 ... Honungen lagras, liksom pollen, i vaxkakornas celler. Binas syfte med honungsinsamlingen är att använda honungen som vinterföda ... Halmkupans form har givit namnet kupa åt hela företeelsen att hålla bostad till honungsbin. Halmkupan fungerar så att tunna ...
Under hela första världskriget fanns en avdelning av flottan vid Nya Varvet, som mest bestod av mindre fartygstyper, samt de ... Kasernlängorna byggdes om till arrestlokaler och celler. Enligt ett kungligt brev 5 maj 1876 blev Nya Varvet en självständig ... Istället skulle kronans hela varvsdrift läggas ut på entreprenad till handelsmannen Peter Bagge, som gett anbud på varvsdriften ... År 1907 återtog Kustartilleriet hela Nya Varvets område, och Fångvårdsstyrelsen flyttade till Härlandafängelset. Under perioden ...
Anatomiskt sett gör stroma att andra celler behåller formen, håller ihop, och inte flyter ut. Cellbiologiskt sett är all vävnad ... Det finns stromaceller i många andra organ i hela kroppen. Skleros (medicin) ^ http://www.cancer.gov/dictionary?cdrid=559134 ... Stromaceller förekommer i lymfkörtlar, där de organiserar andra celler. Kvinnobröst innehåller stroma både i och runt loberna. ... I loberna innehåller stroma inflammatoriska celler såsom lymfocyter och mastceller. I äggstockarna finns stroma, vilka omsluter ...
Makrofager, T-celler, B-celler och fibroblaster är bland de celler som samlas för att skapa ett granulom, där lymfocyterna ... BCG är dock inte lika effektivt i områden där mykobakterier inte är så vanliga och därför vaccineras inte alltid hela ... T-celler (CD8+) kan också direkt döda smittade celler. Det är viktigt att notera att bakterierna inte alltid elimineras i ett ... Bakterierna fångas upp av dendritiska celler som inte tillåter dem att föröka sig, även om dessa celler kan transportera ...
I första steget bildas citronsyra som fått ge namn åt hela reaktionscykeln. oxalättiksyra + acetyl-CoA + H2O → citronsyra + CoA ... Energin utvinns i form av högenergimolekylerna NADH, FADH2 och GTP (analog till ATP). I människans celler sker citronsyracykeln ... Citronsyracykeln, även känd som Krebs cykel och trikarboxylsyracykeln, är en serie biokemiska reaktioner i levande celler. ...
Man kan färga med monoklonala antikroppar för att se om lymfomet utgår från T-celler eller B-celler samt för att fastställa ... Eftersom lymfvävnad finns över hela kroppen kan lymfom starta nästan var som helst. Det vanligaste symptomet vid NHL är en ...
Upp till 8 celler kan konstrueras i en rad, alla cellerna med ett ägg och näring i form av bibröd (pollen blandat med nektar). ... Bina är värmekrävande, de flyger endast när temperaturen når upp till 21 °C. De är aktiva under hela dagen. Xylocopa sulcatipes ...
För att ett antibiotikum skall kunna användas måste det kunna skada eller avdöda bakterieceller (prokaryota celler) utan att i ... är riskfritt att ta antibiotika så länge man tar hela dosen, under exakt ordinerad tid. Vid varje antibiotikabehandling som ... Bakterier saknar cellkärna men har liksom eukaryota celler DNA. Kinoloner och metronidazol stör på olika sätt DNA-syntesen ... Till skillnad från eukaryota celler kan bakterier tillverka folsyra. Trimetoprim är ett exempel på ett vanligt antibiotikum som ...
... ämnesomsättning genom att påverka aktiviteten hos benvävnadens celler. Osteoklaster är speciella celler i benvävnad som har ... Benvävnaden ommodelleras kontinuerligt, och ska hela tiden stå i en balans mellan nedbrytning och uppbyggande. Både över- och ... Skelettet består endast till en liten del av celler, och majoriteten av benvävnaden utgörs av så kallat extracellulärt matrix, ... som består av mineraliserade proteiner, som bildas och omsätts av skelettets celler. Vid osteogenesis imperfecta (sjukdomen ...
Minikvadraten ska nu läggas ut över hela den stora kvadraten, hela tiden hörn mot hörn så långt det går, för att få mönstret. I ... Dock ska bara de celler markerad med en prick bli ersatta med sin siffra. Nu ska resten av siffrorna fyllas i. De placeras ut ...
Syre är ett livsviktigt ämne men syre kan också orsaka skador på kroppens celler. Biokemiskt betecknas andning respiration och ... Q10 är absolut livsnödvändig för cellens hela energiförsörjning. Q10 stoppar kedjereaktioner med fleromättade fettsyror, det ... De tas aktivt upp i celler där tokoferoler följer med och skyddar fleromättat fett. Alfatokoferol β-tokoferol γ-tokoferol γ- ... När de blir reaktiva och skadar celler, vävnader eller DNA kan mutationer med efterföljande sjukdom uppstå. Oxidativ stress kan ...
... är likartade med cellerna i växtkroppen samt att alla animaliska vävnader dels uppstå ur celler, dels hela sitt liv utgörs av ...
De egentliga bladmossorna kännetecknas av att peristomet har tandkransar som byggs upp av celldelar, inte hela celler; så ...
SD-6 är en av 12 celler i en allians, The alliance of Twelve. Cellerna sträcker sig från SD-1 till SD-12 och är utplacerade ... Hela hennes familj och bekantskapskrets visar sig vara, eller blir, involverade. Inför varje uppdrag skapar Sydney en ny ... Även om Sydney som spion reser på uppdrag över hela världen så är i princip alla exteriörscener och locations tagna/byggda på ...
Men trots det tänker han fortsätta med sin plan och efter en strid med Cloud kommer han i kontakt med Jenovas celler och ... Så småningom i staden Edge avslöjar Rufus för Kadaj att han hela tiden haft Jenovas huvud under sin vita kåpa. Till Kadajs ... Efter alla tragiska händelser med bland annat experimenten på Vincent försöker hon ta sitt liv men Jenovas celler i hennes ... När han fick reda på att hela hans existens kretsade kring ett genetiskt experiment förändrades allt, Sephiroth förlorade ...
Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin tur myofibriller ... och därmed hela muskeln) att dras ihop. Kontraktionen kan antingen vara isometrisk eller isotonisk. En isometrisk kontraktion ...
... är uppbyggda av celler som fylls med luft genom skärmens fart genom luften. Cellernas form och sammansättning med varann ger då ... är större då instruktörerna har möjlighet att hjälpa eleven hela tiden till dess att skärmen är utlöst. Eleven börjar här hoppa ...
Hennes ryggbesvär gjorde att hon inte kunde arbeta fullt ut hela dagar, hon måste begränsa sin arbetstid så hon kände att hon ... Utom för polis, fanns lokaler för förråd, skyddsrum, celler med fönster av järn och 10 mm tjockt, splitterfritt glas. Bofors i ... Där skulle kunna bli en samlingslokal för invånarna i byn som de kunde nyttja hela året. Arkitekt Mabel Bratt anlitades som ...
Den äldre delen hade endast 54 vanliga celler och beläggningen var de första åren inte stor, inte ens då häktet i Sundsvall ... I samband med missväxten 1868 då fångantalet steg i hela landet hade man vid en tidpunkt 80 fångar. Arbetet under 1800-talet ... Väster om och parallellt med den gamla byggnaden uppfördes en ny cellflygel i tre våningar med 78 vanliga celler och 14 ... År 1912 uppfördes en separat psykiatrisk avdelning, fast de där intagna vistades nattetid i vanliga celler. Vid utbyggnaden ...
... med sin make kunde hon vidareutveckla sina tekniker för in vitro-odling av vävnader och visa hur enskilda celler påverkade hela ... 1915 publicerade Margaret och Warren Lewis en omfattande analys av mitokondriernas former och rörelser i odlade celler. Lewis ... var därmed bland de första forskarna som iakttog mitokondriers rörelser i levande celler. Bland hennes banbrytande studier ...
Han fortsatte tillsammans med sina kollegor att visa att melatonin hade vidsträckta effekter i hela centrala nervsystemet, ... vilka förmedlar impulser mellan hjärnans celler. Hans forskning har haft stor betydelse för vår förståelse av hur psykofarmaka ...
Inom några månader hade en verkställande kommitté etablerat ett nätverk av celler och arbetare och studenter i städerna, det ... hela rörelsens del i södra Ryssland blev tillintetgjord, samtidigt som han tilläts rekrytera i S:t Petersburg och där bli en ... som spelat en central roll i arbetet att förena olika lokala grupper i bildandet av socialistrevolutionära partiet hela tiden ... fanns även celler inom armén och flottan. Medlemsantalet var relativt lågt, men nätverket väl utbyggt och fanns i ett femtiotal ...
Tillförlitligheten när hela fostrets arvsmassa undersöks går inte heller att bedöma. SBU skriver också att samtidigt som ... DNA-sekvensen utgör den ärvda genetiska informationen i celler och bestämning är därför viktig både i grundläggande forskning ... Enligt SBU:s granskning förekommer det i vissa testpaket att fostrets hela arvsmassa analyseras, trots att den primära frågan ... Tekniken gör det möjligt att undersöka fostrets hela arvsmassa utifrån ett blodprov från kvinnan. Eftersom metoden ger så ...
Över hela världen dog uppskattningsvis ungefär 59,000 barn av neonatal stelkramp under 2008. Det behövs en vävnadsskada som ... Bakterien bildar giftet tetanustoxin som blockerar nervimpulserna från vissa celler i ryggmärgen och orsakar muskelspasmer, ...
De konvektiva celler som styr plattektoniken är dessutom nödvändiga för att generera jordens magnetfält. "Låg massa" är förstås ... Men nuvarande data representerar antagligen en något sned syn på det hela då sådana supermassiva planeter nära sin stjärna är ... Detta gör den ideal som material för de komplexa mekanismer som bildar levande celler. Väte och syre, i formen av vatten, ... Genomsnittet är på hela 0,25. Hög excentricitet betyder förmodligen en gräns för en planets beboelighet, men exakt var gränsen ...
IUCN kategoriserar den som livskraftig (LC). Vanlig näbbmus återfinns i princip över hela Nord-, Öst- och Centraleuropa förutom ... även de celler som inte är könsceller har ett variabelt kromosomantal; hanarna varierar mellan 21 och 27 kromosoner och honorna ...
För att skapa dessa bilder av hela områden tas först tiotusentals bilder av ett område, för att sedan sammanställa dessa. När ... Då valet av excisions/inversionsplats sker slumpmässigt i varje cell, kommer denna manipulation resultera i neurala celler ...
Majoriteten av dessa organismer är passiva och består av celler som utökar den spelarstyrda varelsens storlek när dessa blir ... Kritikerna fann spelet på det stora hela icke utmanande. Roper menade att "det finns faktiskt ingen typ av utmaning här", i ... Dessa fientliga organimser frigör många celler när de dödas som kan återställa hälsan på spelarens varelse, tillfälligt öka ...
... och mutationer i andra celler (somatiska celler) som bara berör den aktuella individen. De kan senare ge upphov till cancer. ... Ifall mutationen inte är av trefaldig typ sker en frameshift-mutation, vilket skadar hela genen "nedströms". En nukleotid byts ... Om en mutation uppstår i en könscell kan det ge upphov till att avkomman bär mutationen i alla celler. Det är det här som sker ... Å ena sidan kan en mutation uppstå i en av organismens somatiska celler. Sådana mutationer kommer att vara befintliga i alla ...