... er återfinns i höga koncentrationer i cellmembranet hos celler. En ceramid består av sfingosin och en fettsyra. De är en ... Detta vet man nu att det inte är hela sanningen. Ceramider kan också fungera som signalmolekyler. Den mest kända ... av celler. Sfingolipider ^ Lipincotts Microbiology Nationalencyklopedin Engelskspråkiga Wikipedia Wikimedia Commons har media ...
Enda behandling är att ta bort hela sköldkörteln med kirurgi. Medullär cancer kan vara del av MEN typ 2. "Sköldkörtelcancer". ... Medullär cancer kommer från parafollikullära C-celler. Tumören kan utsöndra kalcitonin, serotonin, ACTH och prostaglandiner. ...
för title- och group-rubriker, samt above- och below-celler. (CSS). titlestyle. - för mallens rubrik (title). (CSS). groupstyle ... för hela mallen, men påverkar inte defaultvärden för övriga tabellceller. (CSS). basestyle. - ... Tänk på att mallen används för att standardisera alla navigationsrutor på hela svenskspråkiga Wikipedia, så var god ändra inte ... Sätter alla ränder i hela mallen till att ha den valda stilen. ...
I Sverige finns den i hela södra delen, och norrut längs Norrlandskusten; i Finland finns den i den södra halvan av landet, och ... Som mest kan ett bo innehålla 1 000 celler. Utbredningsområdet omfattar England, Wales, ett fåtal lokaler i Skottland via ...
Sidorna av VNOs hålrum täcks av icke-sensoriska celler klädda i cilier. Hela organet ligger i skyddat i brosk. Från ... Vid studier av människoembryon har man funnit celler med liknande egenskaper som de celler som i ormar och andra reptiler ... är kantade med både cilieklädda celler och bägarceller. Till skillnad från reptiler och gnagare ter det sig som att de celler ...
Anstalten hade under hela sin verksamhetstid en hög beläggning. Detta berodde inte minst på att kronohäktet även tjänade som ... Byggnaden var i tre våningar, med 53 celler och en administrationsflygel i vinkel. Byggnadskostnaden blev 174 000 kronor. Vid ...
Anatomiskt sett gör stroma att andra celler behåller formen, håller ihop, och inte flyter ut. Cellbiologiskt sett är all vävnad ... Det finns stromaceller i många andra organ i hela kroppen. Skleros (medicin) ^ http://www.cancer.gov/dictionary?cdrid=559134 ... Stromaceller förekommer i lymfkörtlar, där de organiserar andra celler. Kvinnobröst innehåller stroma både i och runt loberna. ... I loberna innehåller stroma inflammatoriska celler såsom lymfocyter och mastceller. I äggstockarna finns stroma, vilka omsluter ...
Hela det cirkulatoriska systemet, från hjärtat till minsta kapillär, täcks på insidan av endotel. Endotel är inte ett passivt ... Endotel eller endotelium är det lager av celler, endotelceller, som täcker blodkärlens insida. Endotelet utgör alltså ... Endotelcellerna är polära celler - de olika sidorna, den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen, ...
SD-6 är en av 12 celler i en allians, The alliance of Twelve. Cellerna sträcker sig från SD-1 till SD-12 och är utplacerade ... Hela hennes familj och bekantskapskrets visar sig vara, eller blir, involverade. Inför varje uppdrag skapar Sydney en ny ... Även om Sydney som spion reser på uppdrag över hela världen så är i princip alla exteriörscener och locations tagna/byggda på ...
Celler[redigera , redigera wikitext]. Introduktionen av mobiltelefonin och den tekniska lösningen bör främst tillskrivas ... Nätet täckte hela landet från 1978. Under 1990-talet övergick man från manuell till automatisk samtalsförmedling. Till att ... När landskapet uppdelas i celler behöver inte sändaren i basstationen ha stor effekt, och olika sändare på skilda platser kan ... Tankesättet om uppdelning i celler fanns redan på 1950-talet, men med modern halvledarelektronik har denna idé kunnat ...
I vår människokropp finns det tio gånger fler mikrober än vad vi har celler. Hela 1 kg av mikroberna har vi i tarmkanalen, se ...
Under hela sin existens slets partiet av konflikter mellan olika fraktioner. Koreas Kommunistiska Parti anslöts till ... Efter upplösningen av partiet levde partistrukturen kvar i form av oberoende lokalorganisationer och celler. Efter delningen av ...
Den kvadratiska strukturen består av 177 celler och en traditionell buddhistisk stupa i mitten. Rummen användes av munkarna för ... Platsen är idag betydelsefull för buddhistarkitekturen som influerat byggnadsmönstren i hela Sydasien. Somapura Mahavihara fick ... har 177 celler, flera vihara, ett antal stupor, tempel och ett antal andra underordnade byggnader. På de yttre murarna finns ...
... ämnesomsättning genom att påverka aktiviteten hos benvävnadens celler. Osteoklaster är speciella celler i benvävnad som har ... Benvävnaden ommodelleras kontinuerligt, och ska hela tiden stå i en balans mellan nedbrytning och uppbyggande. Både över- och ... Skelettet består endast till en liten del av celler, och majoriteten av benvävnaden utgörs av så kallat extracellulärt matrix, ... som består av mineraliserade proteiner, som bildas och omsätts av skelettets celler. Vid osteogenesis imperfecta (sjukdomen ...
I första steget bildas citronsyra som fått ge namn åt hela reaktionscykeln. oxalättiksyra + acetyl-CoA + H2O → citronsyra + CoA ... Energin utvinns i form av högenergimolekylerna NADH, FADH2 och GTP (analog till ATP). I människans celler sker citronsyracykeln ... Citronsyracykeln, känd även som Krebscykel och Trikarboxylsyrecykeln, är en serie biokemiska reaktioner i levande celler. ...
Alla celler regleras av en cellcykel som fungerar som start och broms för cellens replikering. Turmörsupressorgener är de gener ... Sådana tumörer kan förekomma över hela kroppen, men är mest framträdande på bröst och rygg. Tumörerna som bildas i hönsens ... Det pro-inflammatoriska cytokinet MIF kontrollerar aktiveringen av både T-celler och makrofager som har en stor roll i ... p53 är ett tumörsuppressorprotein som utgör ett skydd av celler från malign transformation via dess förmåga att transaktivera ...
Byggnaden uppfördes i tre våningar, hade status av centralfängelse och var ett av de större i landet med sina 175 celler. Den ... Genom skjutbara väggar är hela byggnaden delad på tvären i två olika stora hälfter. I den södra är det egentliga straffängelset ... inrymt, i den norra ransakningsfängelse och celler för bötesfångar.-- På ekonomibyggnadens vind finnes skolsal så inrättad att ...
Oftast är det bara en cellkärna som upptar ungefär en sjättedel av hela amöban. Det förekommer att Acanthamoeba-celler har ... Acanthamoeba-släktet innehåller de vanligaste amöbaarterna.[3] Arterna finns spridda över hela världen. De har hittats i allt ... Acanthamoeba-släktet är utbrett över hela världen. Arterna kan både vara frilevande och parasiter. Som parasiter tar de sig ...
Några celler, lever dock och tillåter passage av vatten genom dem. Exodermierna är omgivna av velamen, bestående av en till ... Vid absorption av vatten, blir de döda cellerna transparenta, vilket gör att hela velamenvävnaden sedan verkar grön. Den här ... flera skikt av celler, som kan utveckla rottrådar under lämpliga miljöförhållanden. Velamen uppstår från rotens spets genom ...
En del celler används till förvaringsrum för förråden, i andra utvecklas larverna. Dessa sexsidiga celler finns i tre storlekar ... Larven växer nu så snabbt att den på nionde dagen från äggets läggning fyller nästan hela cellen. Cellen förses då med ett ... En del celler innehåller nektar för de närmaste dagarna. Andra, vanligen de översta cellerna i varje kaka, innehåller förråd ... Kakornas celler bildar regelbundna sexsidiga prismor, med tresidiga bottnar. Cellerna ligger i varje kaka i två lager med ...
Detta sker genom att celler från trofoblastet delar sig och bildar ett så kallat cytotrofoblastlager. Dessa celler smälter ... Syncytotrofoblastet är väldigt invasivt och arbetar sig in genom mucosaväggen tills hela blastocysten är omsluten av ... Detta eftersom embryocellerna är genetiskt olika mot moderns celler, vilket immunförsvaret känner av, och normalt hade det ... och till sist omsluter hela endometriet. Detta kallas för decidualreaktionen, och samtidigt som den sker kommer leukocyter i ...
... var en afroamerikansk tobaksodlare som blev känd för att ha gett upphov till HeLa-celler. Ibland har hon felaktigt refererats ... Det hela började med att Henrietta kände en "knuta" i sin livmoder, vilket hon tillsammans med sin kusin trodde var ett tecken ... Strålningen gjorde hela hennes skinn på magen svart och torrt samt hennes förmåga att få barn igen försvann. Hade hon vetat om ... Henrietta var under hela sitt liv plågad av olika sjukdomar. Hon led av andningssvårigheter ändå från sin barndom, på grund av ...
Utbredningsområdet omfattar nästan hela USA och Kanada, med undantag för de allra nordligaste delarna av Alaska och Kanada. ^ [ ... Som mest kan det innehålla 3 500 celler, även om det vanligen rymmer under 2 000. Antalet arbetare är normalt omkring 400, även ...
Tillväxten av celler regleras av flera faktorer. Hudens åldrande är en långsam process under hela livet. Tecken observeras ... Hornlagrets hudceller, främst keratinocyter, "nöts" hela tiden bort och ersätts av nya celler som bildas i tillväxtlagret som ... Överhudens celler avstöts kontinuerligt och ersätts av celler som bildas i hudens basala lager. Hudens yta, hornlagret, utgörs ... Hornlagret kallas det översta lagret av överhuden, vilket består av döda celler som innehåller det hårda hornämnet keratin. ...
Viruset finns hos tamkatter över hela världen. Även lejon och andra vildkatter har viruset men utvecklar sällan några symtom. ... Viruset attackerar immunsystemet hos värden, bland annat CD4 celler som har en viktig roll i organiseringen av immunsystemet. ...
Även på stjälkarna finns sådana stora klara celler som ett slags bark. Genom kapillärcellernas hål sugs vatten upp, så att ... vitmossorna, när vatten finns tillgängligt, hela tiden är vattenfyllda som tvättsvampar. Sporogoniet är klotrunt, saknar skaft ... klorofyllfria celler, kapillärceller, vars väggar har ring- och spiralformiga förtjockningslager och runda hål. ...
Flygmusklerna hos vissa insekter har den högsta syrgaskonsumtion som över huvud taget uppmätts i hela djurvärlden. Men kanske ... Trakeolerna finns omedelbart intill vävnadernas celler. Hos mindre insekter sker transporten av syrgas genom diffusion från ...
... består av nervvävnad som i sin tur består av dels nervceller, neuroner och dels av stödjande celler, gliaceller. ... Trådformade cellutskott, så kallade nervtrådar, går genom hela kroppen och utgår från nervcellskroppar som är ansamlade i ... Nervsystem och celler, www.1177.se, läst 4 augusti 2007 artificiellt neuronnät nerv hjärna ryggmärg sensoriska nerver motoriska ...
Alla kroppens celler producerar en mängd molekyler som reglerar produktionen av andra molekyler, i den egna eller intilliggande ... celler. De klassiska hormonerna fungerar för att reglera kroppens funktion på en övergripande nivå, hela organismens funktion. ... Hormoner frisätts från endokrina celler, antingen i blodomloppet, i andra kroppsvätskor eller direkt till näraliggande vävnader ... Under fosterstadiet och puberteten sätter hormoner igång invecklade utvecklingskedjor som påverkar hela kroppens utveckling. ...
Ytepitelcellerna täcker hela slemhinnans yta samt de små trattliknande groparna. Dessa celler är högt cylindriska, med en höjd ... ECL-celler. Cardiakörtlarna och antrumkörtlarna producerar huvudsakligen slem, medan huvudkörtlarna förutom slem även ... Dessa celler är till stor del fyllda med sekretkorn, som vid stimulering med föda töms ut i körtelns utförsgång. ... En liten andel av epitelcellerna utgörs av endokrina celler. Dessa producerar hormoner, såsom gastrin, somatostatin och ghrelin ...
För att ett antibiotikum skall kunna användas måste det kunna skada eller avdöda bakterieceller (prokaryota celler) utan att i ... Det är riskfritt att ta antibiotika så länge man tar hela dosen, under exakt ordinerad tid. Vid varje antibiotikabehandling som ... Bakterier saknar cellkärna men har liksom eukaryota celler DNA. Kinoloner och metronidazol stör på olika sätt DNA-syntesen ... Till skillnad från eukaryota celler kan bakterier tillverka folsyra. Trimetoprim är ett exempel på ett vanligt antibiotikum som ...
Hela spelet kan spelas utan att föra krig eller mörda andra varelser. En van spelare kan klara av att nå den femte fasen på 3-5 ... Om figuren äter mest andra celler eller kött utvecklas varelsen till köttätare. Om den äter mest växter utvecklas den till ... Saker läggs hela tiden till och ändras i spelvärlden. Enligt spelproducentern Thomas Vu finns det ett undantag. Den sista fasen ...
Minikvadraten ska nu läggas ut över hela den stora kvadraten, hela tiden hörn mot hörn så långt det går, för att få mönstret. I ... Dock ska bara de celler markerad med en prick bli ersatta med sin siffra. ...
Syre är ett livsviktigt ämne men syre kan också orsaka skador på kroppens celler[9]. Biokemiskt betecknas andning respiration ... För frukt hade den femtedel som åt mest hela 72 % mindre risk för hjärtkärl sjukdom jämfört med den femtedel av deltagarna som ... Med oxidativ stress menas förhöjda nivåer av skadliga reaktiva syreradikaler i celler och vävnader. En normal cell uppehåller ... Radikalerna skulle snabbt döda celler utan ett effektivt enzymatiskt försvar som finns mot dem. Både hormoner och enzymer och ...
... är likartade med cellerna i växtkroppen samt att alla animaliska vävnader dels uppstå ur celler, dels hela sitt liv utgörs av ...
Under gynnsamma förhållanden kan det uppgå till 4 %. Sett över hela jorden är genomsnittet 0,1 %. Energiinnehållet i växter är ... är hur mellanstegen i koldioxidfixeringen sker i växtens celler. Växter med dessa olika reaktioner kan därför delas in i C3- ...
Titan har en enda cell som täcker hela dess yta och Venus verkar inte ha några celler alls. ... Ett annat exempel är orkanen Katrina 2005 som lade hela staden New Orleans under vatten och tvingade samtliga invånare att ... Detta kan jämföras med Jupiters randiga utseende som avslöjar minst ett dussin celler. ...
Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin tur myofibriller ... och därmed hela muskeln) att dras ihop. ...
Hela stycket är en omskrivning/sammanfattning av ne.se/fiskar/föda *^ "Cyprinodon diabolis, Devils Hole pupfish" (på engelska ... Dessutom har många fiskarter specialiserade celler som är ansvariga för mycket fina lukt- och smaksinnen. Trots att de har öron ... Detta är, till skillnad mot till exempel däggdjur, inte uppdelat i tunn- och tjocktarm utan är lika tjock hela vägen till ...
I hela världen drabbas 0,05-2 % av befolkningen av anafylaxi någon gång under sin livstid, och frekvensen ser ut att öka. ... Hjärtats blodkärl kan plötsligt dras samman (artärspasm) på grund av frisättning av histamin från vissa celler i hjärtat.[10] ... Frisläppningen av dem beror vanligtvis på en reaktion i immunsystemet, men kan även bero på att dessa celler är skadade, något ... eftersom de skadar vissa celler i vävnaderna, vilket i sin tur gör att de frisätter histamin (mastcellsdegranulering).[12] ...
Den äldre delen hade endast 54 vanliga celler och beläggningen var de första åren inte stor, inte ens då häktet i Sundsvall ... I samband med missväxten 1868 då fångantalet steg i hela landet hade man vid en tidpunkt 80 fångar. Arbetet under 1800-talet ... Väster om och parallellt med den gamla byggnaden uppfördes en ny cellflygel i tre våningar med 78 vanliga celler och 14 ... År 1912 uppfördes en separat psykiatrisk avdelning, fast de där intagna vistades nattetid i vanliga celler. Vid utbyggnaden ...
Tillförlitligheten när hela fostrets arvsmassa undersöks går inte heller att bedöma. SBU skriver också att samtidigt som ... DNA-sekvensen utgör den ärvda genetiska informationen i celler och bestämning är därför viktig både i grundläggande forskning ... Enligt SBU:s granskning förekommer det i vissa testpaket att fostrets hela arvsmassa analyseras, trots att den primära frågan ... Tekniken gör det möjligt att undersöka fostrets hela arvsmassa utifrån ett blodprov från kvinnan. Eftersom metoden ger så ...
Över hela världen dog uppskattningsvis ungefär 59,000 barn av neonatal stelkramp under 2008.[9] ... Bakterien bildar giftet tetanustoxin som blockerar nervimpulserna från vissa celler i ryggmärgen och orsakar muskelspasmer, ...
Det innebär att hela bisamhället sitter samlat på vaxkakor i trä- eller plastramar. Ett normalt samhälle sitter på 10 till 30 ... i vaxkakornas celler. Binas syfte med honungsinsamlingen är att använda honungen som vinterföda. Den biodlare som på hösten ...
IUCN kategoriserar den som livskraftig (LC). Vanlig näbbmus återfinns i princip över hela Nord-, Öst- och Centraleuropa förutom ... även de celler som inte är könsceller har ett variabelt kromosomantal; hanarna varierar mellan 21 och 27 kromosoner och honorna ...
... och mutationer i andra celler (somatiska celler) som bara berör den aktuella individen. De kan senare ge upphov till cancer. ... Ifall mutationen inte är av trefaldig typ sker en frameshift-mutation, vilket skadar hela genen "nedströms". ... Om en mutation uppstår i en könscell kan det ge upphov till att avkomman bär mutationen i alla celler. Det är det här som sker ... Å ena sidan kan en mutation uppstå i en av organismens somatiska celler. Sådana mutationer kommer att vara befintliga i alla ...
Under hela första världskriget fanns en avdelning av flottan vid Nya Varvet, som mest bestod av mindre fartygstyper, samt de ... Kasernlängorna byggdes om till arrestlokaler och celler. Enligt ett kungligt brev 5 maj 1876 blev Nya Varvet en självständig ... Istället skulle kronans hela varvsdrift läggas ut på entreprenad till handelsmannen Peter Bagge, som gett anbud på varvsdriften ... återtog Kustartilleriet hela Nya Varvets område, och Fångvårdsstyrelsen flyttade till Härlandafängelset. Under perioden 1907- ...
Det finns även vissa andra sjukdomar hos bina som innebär att bina river upp celler med larver och kastar ut dem. Även här är ... över hela världen ... Varroahonor föredrar att lägga sina ägg i celler avsedda för ...
I lymfan finns celler som hör till immunförsvaret, lymfocyter, och lymfan avlägsnar även gamla eller skadade celler. Lymfan ... Lymfknutor finns utspridda längs hela trädet av lymfkärl. Ansamlingar av dessa finns under armarna, i ljumskarna, i halsen, i ... T-celler färdas till brässen där de mognar, medan B-cellerna mognar i benmärgen. Sedan de mognat cirkulerar både B- och T- ... celler i lymfan, och ansamlas i de sekundära lymforganen: mjälten, lymfknutorna och annan lymfvävnad såsom tonsillerna och ...
Förr trodde man att man genom att forska på progerisjukas celler skulle man kunna finna viktig information om de biologiska ... Antalet drabbade individer vid liv i hela världen är omkring 80 - 100 personer. ...
Nationella navelsträngsblodbanken är en allmän biobank, det vill säga den är tillgänglig för alla människor i hela världen. Det ... är det en begränsad mängd celler som kan tas från varje navelsträng och förlossning. Fördelarna är att; stamceller som normalt ... Totalt har över 30 000 navelsträngsblodstransplantationer genomförts i hela världen (2014). I december 2005 beslutade Sveriges ...
Bakterierna förökar sig i värdcellens vakuoler tills cellen dör och bakterierna släpps ut och sprids till nya celler. ... År 2001 publicerades en omfattande molekylärbiologisk utredning som kom att omdana kunskaperna om hela rickettsiaordningens ... Ehrlichiabakterierna är gramnegativa, strikt intracellulära som lever och förökar sig i cytoplasmavakuoler i eukaryota celler ...
Könsceller, spermier och äggceller innehåller endast en uppsättning kromosomer, så kallade haploida celler. Antalet kromosomer ... En kromosom innehåller en lång tråd av DNA i vilken hela eller delar av genomet finns. ... Numeriska avvikelser där hela kromosomer saknas eller extra kromosomer tillkommit. Sådana avvikelser uppstår genom felaktig ... Hos vissa arter, främst växtarter, förekommer kromosomerna i flerdubbel uppsättning, så kallade polyploida arter/celler. ...
Dessutom ingår hela 7 atomer som kan vara antingen höger- eller vänstervända - och alla måste hamna korrekt för att rätt ämne ... vid tillverkningen av DNA i våra celler. ... Han förblev Harvard trogen under hela sin karriär, från 1950 ...