... är icke-tvärstrimmig muskelvävnad, som styrs av det autonoma nervsystemet (ej viljestyrda). Glatt muskulatur ... Även i läderhuden i anslutning till hårfolliklar finns glatt muskulatur. Hjärtat är dock ingen glatt muskel utan en hjärtmuskel ... Glatt muskulatur har förmåga att upprätthålla långvarig muskelkontraktion utan att förbruka mycket energi. Ett exempel på en ... leiomyocyt). Glatt muskulatur täcker väggarna i många av kroppens rörformiga håligheter, exempelvis luftstrupen, matstrupen och ...
En orsak till detta är att det skänker lugn genom dess påverkan på glatt muskulatur. På grund av dess höga plasmanivåer vid ... Förutom glatt muskulatur, påverkar oxytocin skelettmusklerna. Fungerande oxytocinaktivitet är avgörande för nybildning av ...
Den innehåller också glatt muskulatur och apokrina svettkörtlar. Håret på huvudet tolkas ofta som dels solskyddande, dels av ' ...
De är uppbyggda av fettvävnad, glatt muskulatur och svällkroppsvävnad. Huden har naturligt en del hår på utsidan medan insidan ...
... bindväv och glatt muskulatur. Det mellersta lagret består av glatt muskulatur, kollagen och elastin. Det yttre lagret består av ...
De finns i cellmembranet i framför allt hjärnan, men också hjärtat, glatt muskulatur och flera andra ställen i kroppen. ... Muskarin M2-receptor: Finns i hjärnan, hjärtat och glatt muskulatur. Muskarin M3-receptor: Förmedlar kolinergt sammandragande, ... bland annat i bronkernas glatta muskulatur. Muskarin M4-receptor: Finns i lungor och corpus striatum. Muskarin M5-receptor: ...
Huvudartikel: Glatt muskulatur Glatt muskulatur är icke-tvärstrimmig muskelvävnad som styrs av det autonoma nervsystemet, det ... glatt muskulatur och hjärtmuskulatur efter utseende och funktion. Hjärt- och skelettmuskulatur kallas tvärstrimmig muskulatur ... Glatt muskulatur förekommer bland annat i tarmsystemet, blodkärlen och lungorna. Den täcker också väggarna i många av kroppens ... Glatt muskulatur har en speciell metabol konfiguration som gör det möjligt att upprätthålla långvarig muskelkontraktion utan ...
De påverkar bl.a. hjärnan, hjärtmuskeln, glykogenolys och glatt muskulatur. De verkar också på långtidsminne och synaptisk ...
... är naturligt förekommande fettsyror som verkar sammandragande på glatt muskulatur. Därigenom kommer ... och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel. Det mest aktiva prostaglandinet ...
... och glatt muskulatur. Den nedersta (sista tredjedelen) av matstrupen innehåller enbart glatt muskulatur och är därav inte alls ... och glatt muskulatur. Översta tredjedelen av matstrupen innehåller tvärstrimmig muskulatur, den andra tredjedelen innehåller en ... är känslig för neurologiska problem och försvagad inre muskulatur, se vidare dysfagi (tugg- och sväljningssvårigheter). Att ...
... består av glatt muskulatur, kollagena fibrer och elastiska fibrer. Vid vasokonstriktion är det den glatta ...
... samt utövar effekt på glatt muskulatur. H3 reglerar frisättning av signalsubstanser. Glatt muskulatur påverkas av histamin ... H1 reglerar bland annat genomsläppligheten i blodkärl, glatt muskulatur och hjärnans sockersyntes. H2 aktiveras i reaktion på ... Det påverkar immunförsvaret, mag-tarmsystemet, glatt muskulatur, glukoneogenes och som frisättare av signalsubstanser. I ...
... är ett lager glatt muskulatur som finns under huden på pungen. Hos män kallas lagret tunica dartos och ligger under ...
Bülbrings intresse för glatt muskulatur berodde på frustration över deras oförutsägbara reaktioner. Hon har citerats för att ... Bülbrings inflytande och arbete under en 40-årsperiod gjorde det möjligt för det unga området för glatt muskulatur att blomstra ... Tidigt i gruppen forskade hon om metabolism och passiva elektriska egenskaper hos glatt muskulatur. Hon studerade också den ... var en brittisk-tysk forskare inom området fysiologi för glatt muskulatur och även en av de första kvinnorna som blev invald i ...
de yttre blygdläpparna, labia majora, är uppbyggda av fettvävnad, glatt muskulatur och svällkroppsvävnad. Deras funktion är att ...
Bronkioler i andingssystemet är omgivna med glatt muskulatur och kan regleras vid ventilation. Ju mer dessa kontraherar och ...
Skillnader mellan artärer och vener: Artärer har tjockare glatt muskulatur, samt mer elastisk bindväv. Detta för att kunna ...
Det tredje lagret heter Tunica muscularis och utgörs av två lager av glatt muskulatur; ett inre cirkulärt (stratum circulare) ... ett underliggande bindvävslager som kallas lamina propria och innerst ett tunt laget glatt muskulatur som kallas lamina ...
Vårtgården har glatt muskulatur som reagerar på bl.a. kyla, för att underlätta amning. När musklerna drar ihop sig, skjuts ...
Luftstrupen består av hästskoformade ringar av hyalint brosk, som sluts samman av glatt muskulatur. Detta medför att ...
Det finns dock dopaminreceptorer i andra organ, i synnerhet hjärtat, njurarna, lungartärer och glatt muskulatur. Nigrostriatala ...
Digestionskanalen genererar motilitet med hjälp av glatt muskulatur vars muskelceller är sammankopplade med gap junctions. De ...
I urinledarnas vägg finns det glatt muskulatur som hjälper till att pressa urinen ner i urinblåsan. Urinen samlas upp i ...
cartilagines tracheales). Bronkioler däremot är omgivna av glatt muskulatur och luftflödet kan därigenom regleras genom ...
Corpus cavernosum är fylld av endotelbeklädda hålrum, som genomkorsas av stråk av glatt muskulatur och bindväv. De glatta ...
... n har även en del glatt muskulatur som hjälper till att pressa ut sperma vid utlösning. Därför har den kallats mannens ...
... är ett slags cancer av typen sarkom i glatt muskulatur vars tumörer bildas av spindelceller. Leiomyosarkom ... det vill säga i livmoderns glatta muskulatur. Symtomen på leiomyosarkom är lokal smärta, som regel magsmärta. Vid ...
Kärlväggarna innehåller glatt muskulatur som kan dilatera och kontrahera vid ökad aktivitet i vävnadens sympatiska nervfibrer. ...
... en har en kramplösande verkan på glatt muskulatur, särskilt på gallväggarna, men även i mag-tarmkanalen. Försök med ...
NO har effekten att det får glatt muskulatur runt blodkärl att slappna av lokalt varpå blodkärlen expanderar. Kvävemonoxid ...
Errector pili är glatt muskulatur och kan följaktligen kontrahera i respons på signalsubstanser och hormoner som påverkar ...
... effekter på blodkärl och glatt muskulatur: exempelvis medför frisatt histamin ökad kärlpermeabilitet och frisatta leukotriener ...
... övergången mellan artär-kapillär vilka innehåller mindre elastisk vävnad och mer glatt muskulatur än artärerna. Dessa kallas ...
... ben Synovialsarkom uppstår nära leder i arm och ben Angiosarkom uppstår i blodkärlens väggar Leiomyosarkom i glatt muskulatur ...
... som i hjärtmuskulatur och vissa typer av glatt muskulatur, och som är synkroniserade elektriskt. Ett annat (korrekt och ...
... är en kula med en diameter på omkring 20-35 millimeter, med glatt yta och av varierande tyngd, typiskt i spannet 20 ... Denna muskulatur kan ha försvagats efter graviditet och förlossning, av tunga lyft, övervikt eller med ålder. Knipkulor kan ...
... blir en endogen acetylkolinförgiftning med en blandning av muskarinlika symtom med stimulering av körtlar och glatt muskulatur ... och nikotinlika symtom med överstimulans av tvärstrimmig muskulatur. Det kan också finnas en genetiskt betingad låg ...
Dessutom skickas sympatiska signaler till glatt muskulatur i blodkärlens väggar, vilket i sin tur leder till kontraktion. ...
... avslappning av glatt muskulatur med mera. Läkemedlen används bland annat vid vissa ögonsjukdomar, astma, KOL, Parkinsons ...
... men i ductus thoracicus finns samma typ av glatt muskulatur som finns artärer och i matspjälkningskanalen ^ "Bättre behandling ...
Rak rygg och högt ansatt svans, glatt buren i en båge över ryggen och rikligt hårbeklädd. Shih tzun har ett brett, fyrkantigt ... Den skall ha stabil, rektangulär kropp, med kraftig benstomme och utvecklad muskulatur. Bred, djup bröstkorg. Mycket ...
Då koldioxid ökar svarar istället bronkioler som är omgivna av glatt muskulatur genom att vidgas så att överskottet kan passera ...