Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Hormonerna styr genuttryck, gentranskription, celldelning, celldifferentiering och tillväxt. De förekommer i tre huvudklasser: ...
Tekniken är vanlig för att undersöka genuttryck på RNA-nivå. Med vissa modifieringar kan tekniken användas för att mäta mängder ...
... erna spelar också en viktig roll i styrningen av genuttryck. Nukleosomerna är uppbyggda av ca 147 baspar långt DNA ... blev ett paradigmskifte för förståelsen av eukaryotiskt genuttryck. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material ...
Långsamma förändringar, som har med förändring i cellens genuttryck att göra. Detta innebär att transkriptionen av olika gener ... beror på receptorstimulering som ger långsiktiga förändringar i cellens genuttryck. Ligand som påverkar transkriptionen av ...
Klorofyll Mikrobiologi Metabolism Alger Susanne Sohl - Genuttryck vid kvävefixering, Lunds universitet. ...
Detektionen av en tillräckligt hög koncentration autoinducer leder till en ändring i genuttryck. Detta innebär att bakterier ... Dessutom tillåter kommunikation via quorum sensing bakterierna att koordinera genuttryck för hela kolonin, och därmed bete sig ...
Observera dock att det finns fler nivåer av kontroll av genuttryck ovanför transkriptionen. ... är involverade i genuttryck såsom t.ex. kromatinremodelerare och metylaser som ej har DNA-bindande regioner[1]. ... är mer generell och omfattar alla sekvenser involverade i regleringen av genuttryck. Cis-sekvenser delas ofta upp i ...
Zink är involverat i flera enzymsynteser, receptorer, proteinomsättning, i genuttryck, DNA-omsättning, och flera andra ... möss med zinkbrist uppvisar depressiva beteenden genom påverkan på amygdalas genuttryck vid stress. Zinkbrist kan orsaka ...
Stor del av icke-kodande DNA transkriberas också, och har betydelse för genreglering och genuttryck. En liten del av det icke- ...
Ranjan Sen och David Baltimore 1986.[32] Deras avsikt var att identifiera kärnfaktorer som krävs för LG-genuttryck i B- ...
Graden av uppsnurrning styr kromatinets struktur, och därmed är histonerna viktiga för reglering av genuttryck. När spermier ...
Förmånliga genuttryck stänger ner sekundära metaboliska vägar. P. chrysogenum reproducerar sig genom asexuella sporer (konidier ...
Analys av molekylärbiologiska data såsom DNA- och protein-sekvenser, data från studier av genuttryck, och morfologiska ...
... även kan ge förändringar i dess genuttryck. Dessa förändringar är i regel mer långsiktiga än de som jonotropa receptorer ger ...
En betydande del (cirka 10 %) av detta aktiva icke-kodande dna är inblandad i genreglering och genuttryck. Genuttrycket för ...
De androgena effekterna uppnås alltså genom förändrat genuttryck. Androgena receptorer finns i vävnader i många olika system i ...
Genuttryck Regulatoriskt gennätverk Denna biologirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
Dessutom har de stora variationsmöjligheter att ändra sitt genuttryck. Det naturliga urvalet har selekterat för mutanter som är ...
RNAi som metod hämmar genuttryck, men stoppar det inte helt. Trots sina begränsningar har RNAi blivit en mycket populär metod i ...
... exempelvis genuttryck. Exempel på rapportörgener är lacZ från E. coli-bakterien, som kodar för beta-galaktosidas, ett enzym som ...
I denna fas leder kalciumet till en ökning av transkriptionsfaktorer vilket i sin tur leder till ett ökat genuttryck och ...
... tumörsuppressorprotein som utgör ett skydd av celler från malign transformation via dess förmåga att transaktivera genuttryck ...
Genom att titta på tumörcellernas genuttryck kan behandling optimeras för cancerceller med just en genotyp. Bröstcancer är den ...
Spekulationer antyder att det rör sig om förändringar i genuttryck och eventuellt expansion av nervceller i hippocampus. Att ...
... på grund av ett samspel av olika genuttryck (proteiner) och utlösande faktorer i vår omgivning. En studie vid Uppsala ...
På så vis kan ett inducerat genuttryck både leda till translation av den nya genen och på samma gång hämma uttrycket av andra ...
... används ofta inom molekylärbiologin för att visa och jämföra genuttryck mellan olika prover, särskilt då ...