... är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gens DNA-sekvens överförs till cellens strukturer ... Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA- ... Genuttryck är en reglerad process, som startas med hjälp av transkriptionsfaktorer. Geners aktivitet kan styras på flera nivåer ...
... uttrycket av gener grundar sig på att det finns ett starkt omvänt samband mellan graden av metylering och graden av genuttryck ... http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674%2807%2900128-6. (DNA, Genuttryck, Epigenetik). ...
Observera dock att det finns fler nivåer av kontroll av genuttryck ovanför transkriptionen. Transkriptionsfaktorer består av ... är involverade i genuttryck såsom t.ex. kromatinremodellerare och metylaser som ej har DNA-bindande regioner. Väldigt tidigt i ... är mer generell och omfattar alla sekvenser involverade i regleringen av genuttryck. Cis-sekvenser delas ofta upp i ...
Enwp, Genuttryck, Histonmodifierande enzymer). ...
Upplaga 1:1 (Genuttryck). ...
MeSH (Enwp, Nukleotider, Genuttryck). ...
På så vis kan ett inducerat genuttryck både leda till translation av den nya genen och på samma gång hämma uttrycket av andra ...
Genuttryck Systembiologi (Genuttryck, Systembiologi). ...
Förmånliga genuttryck stänger ner sekundära metaboliska vägar. P. chrysogenum reproducerar sig genom asexuella sporer (konidier ...
ISBN 978-0-7637-7992-4 (Genuttryck). ...
Hormonerna styr genuttryck, gentranskription, celldelning, celldifferentiering och tillväxt. De förekommer i tre huvudklasser: ...
De androgena effekterna uppnås alltså genom förändrat genuttryck. Androgena receptorer finns i vävnader i många olika system i ...
... är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA ... DNA-metylering kan även påverka genuttryck av mikroRNA. Histoner är proteiner som utgör nukleosomen, vilken DNA är uppvirat ...
Wikipedia:Projekt översätta källmallar, Enwp, Histonmodifierande enzymer, Genuttryck, Genetik). ...
Dessutom har de stora variationsmöjligheter att ändra sitt genuttryck. Det naturliga urvalet har selekterat för mutanter som är ...
Animation hos wku.edu Animations hos nobelprize.org (Enwp, Genuttryck). ...
Tekniken är vanlig för att undersöka genuttryck på RNA-nivå. Med vissa modifieringar kan tekniken användas för att mäta mängder ...
... erna spelar också en viktig roll i styrningen av genuttryck. Nukleosomerna är uppbyggda av ca 147 baspar långt DNA ... blev ett paradigmskifte för förståelsen av eukaryotiskt genuttryck. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material ...
Genuttryck Regulatoriskt gennätverk Epigenetik Denna genetikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
RNAi som metod hämmar genuttryck, men stoppar det inte helt. Trots sina begränsningar har RNAi blivit en mycket populär metod i ...
Långsamma förändringar, som har med förändring i cellens genuttryck att göra. Detta innebär att transkriptionen av olika gener ... beror på receptorstimulering som ger långsiktiga förändringar i cellens genuttryck. Ligand som påverkar transkriptionen av ...
... /deacetylering av histoner spelar också en roll hos genuttryck och cancer. Dessa modifieringar utförs av enzymer som ...
Detektionen av en tillräckligt hög koncentration autoinducer leder till en ändring i genuttryck. Detta innebär att bakterier ... Dessutom tillåter kommunikation via quorum sensing bakterierna att koordinera genuttryck för hela kolonin, och därmed bete sig ...
Zink är involverat i flera enzymsynteser, receptorer, proteinomsättning, i genuttryck, DNA-omsättning, och flera andra ... möss med zinkbrist uppvisar depressiva beteenden genom påverkan på amygdalas genuttryck vid stress. Zinkbrist kan orsaka ...
Det som har mest inflytande över genuttryck är kontroll av transkriptionen av DNA. I cellkärnan finns DNA i form av kromatin, ...
Klorofyll Mikrobiologi Metabolism Alger Susanne Sohl - Genuttryck vid kvävefixering, Lunds universitet (Biokemi, Metabolism). ...