är antalet frihetsgrader delat med 2 (3/2 för monoatomiska gaser, 5/2 för diatomiska gaser). För en monoatomisk ideal gas är γ ... Notera att ovanstående formel endast gäller klassiska ideala gaser, och alltså inte fermi- eller Bose-Einstein-gaser. ... 2 Ideala gaser *2.1 Härledning av P. V. γ. =. konstant. {\displaystyle PV^{\gamma }=\operatorname {konstant} \qquad }. ... Ideala gaser[redigera , redigera wikitext]. För enkla ämnen måste den inre energin i den substans som utför arbetet minska ...
Gaser[redigera , redigera wikitext]. Även gaser utvidgas med stigande temperatur. För en ideal gas är ...
Gaser[redigera , redigera wikitext]. Kål, liksom exempelvis bönor och lök, innehåller stora mängder svårsmälta kolhydrater. ... Denna process skapar gaser.[15] Förvällning av kålen gör det lättare för matsmältningen och mindre mängd gas bildas. ...
Klassiska gaser[redigera , redigera wikitext]. Partiklarna i gaser interagerar endast slumpmässigt genom relativt sällsynta ... Den mest använda av dessa är allmänna gaslagen för ideala klassiska gaser, som säger att dessa har en temperatur som är ... Liksom vätskor och plasman är gaser fluider, med förmågan att flöda och avsaknad av tendenser att återgå till dess tidigare ...
Förgiftning med gaser och ångor[redigera , redigera wikitext]. Förgiftning med gaser och ångor är den sjätte vanligaste ...
1.2 Klass 2: Gaser. *1.3 Klass 3: Brandfarliga vätskor. *1.4 Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen ...
Gaser:. ~96% väte (H2). ~3% helium. ~0,4% metan. ~0,01% ammoniak. ~0,01% vätedeuterid (HD). 0,0007% etan. Ispartiklar:. ... som sedan drog till sig gaser genom sin tyngdkraft. Den andra är att den skiva av rymdgrus som omgav den unga solen sprack upp ...
Gaser:. 80±3,2% väte (H2). 19±3,2% helium(He). 1,5±0,5% metan(CH4). ~0,019% vätedeuterid (HD). ~0,00015% etan(C2H6). ... som sedan drog till sig gaser genom sin tyngdkraft. Den andra är att den skiva av rymdgrus som omgav den unga solen sprack upp ...
Gaser under tryck:. -Komprimerade gaser. -Kondenserade gaser. -Kylda kondenserade gaser. -Lösta gaser. Produkten är en ... Oxiderande gaser. Oxiderande vätskor. Oxiderande fasta ämnen Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med ... Brandfarliga gaser. Brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor Brandfarliga fasta ämnen. Självreaktiva ämnen och blandningar. ... Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser. Organiska peroxider ...
Skjuvspänningen i gaser: τ. =. μ. ∂. u. ∂. y. {\displaystyle \tau =\mu {\frac {\partial u}{\partial y}}}. ... Kinetisk viskositet i gaser: ν. =. μ. ρ. {\displaystyle \nu ={\frac {\mu }{\rho }}}. ... Gaser är uppbyggda av atomer (ädelgaser) eller molekyler som rör sig i en konstant slumpartad rörelse. De rörliga partiklarna ... Kinetiska gasteorin är en del av statistisk mekanik som förklarar de makroskopiska egenskaperna för gaser med iakttagande av ...
... är uppsvälld buk med gaser (flatus). Uppkommer efter ökad produktion av gaser. Orsakerna är olika. Mathållning med ... Gaser i magen. 15 oktober 2012. Läst 2013-01-09. Nationalencyklopedin: meteorism Privatmedicin: väderspänning/meteorism/ ...
En av dessa gaser är kvävgas. N2 är mycket stabil, så dess produktion är mycket exoterm, vilket förklarar varför kväve är en ... Det innehåller kväve och syre i nästan exakta proportioner för förbränning till NOx-gaser vilket leder till en extremt snabb ...
För ideala, linjärt viskösa gaser gäller: τ. i. j. =. (. μ. [. ∂. u. i. ∂. x. j. +. ∂. u. j. ∂. x. i. ]. −. δ. i. j. (. 2. 3. μ ... är en gaskonstant med typiskt värde 1.4 för vanliga gaser, μ. {\displaystyle \mu }. är fluidens viskositet och k. {\ ... Navier-Stokes ekvationer beskriver hur flöden av vätskor och gaser beter sig. De har fått sitt namn från Claude-Louis Navier ... Detta gäller med stor marginal för "normala" flödesproblem men kan behöva beaktas vid analys av gaser vid mycket låga tryck. ...
gaser vid en given temperatur innehåller molekyler i ett brett spektrum av hastigheter finns det nästan alltid vissa ... För den stora planeten Jupiter är det möjligt att hålla kvar så lätta gaser som väte och helium som försvinner från planeter ... Venus och Mars atmosfärer består mestadels av koldioxid med mindre delar kväve, argon, syre samt spår av andra gaser. Jordens ... För andra betydelser, se Atmosfär (olika betydelser). Atmosfären är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har ...
Luften består av ca 21 % syrgas och 78 % kvävgas (samt 1 % andra gaser). Vid dykning med luft kan dessa två gaser ge olika ... Det finns alltid, även till vardags, gaser i kroppen eftersom gaserna tränger in (löser sig) i kroppens vävnad. När kroppen är ... En gasblandning är en blandning av gaser. Den vanligaste gasblandningen är luften vi andas . Det är också främst luft som ...
gaser, omfattas istället av aerodynamiken och aerostatiken. Av intresse att studera är bl.a. fartygs flytkraft och turbulens ...
Enligt Boyles lag expanderar gaser när trycket minskar. Detta kan leda till ytterst allvarliga fall av luftemboli, även kallad ...
Drivgaser, gaser för att driva ut t.ex. sprayer ur en förpackning. ...
Vid speciella behandlingar kan även andra gaser anslutas. Effekten av respiratorbehandling kan mätas genom ett arteriellt ...
Vid högre temperatur kan plasten utsöndra giftiga gaser.[7] Materialet är svårnedbrytbart i naturen, vilket kan medföra ...
För ideala gaser och ideal-liknande gaser (t.ex. luft) kan skillnaden i entropi, ΔS, beräknas beroende på vilken kombination av ... För gaser skiljer sig konstanten c här beroende på om processen sker vid konstant tryck, cp, eller vid konstant volym, cv. För ...
En flottholme hålls uppe av inneslutna gaser som ökar dess lyftkraft. Mikroorganismer och svampar bilder gaser som metan och ...
Dessutom bildas under absorptionen bland andra gaser helium innanför stålhöljet; dessa gaser kan förorsaka ett högt tryck ...
Eftersom gaser är ett problem bör gasbildande mat undvikas. Exempel på gasbildande mat är läsk, bönor och lök. Majs och nötter ...
Vid svetsning pratas både om inerta gaser och aktiva gaser. inerta gaser är sådana, som inte reagerar med andra ämnen. Exempel ... på sådana gaser är Helium (He) och Argon (Ar). Skyddsgaser kan även vara en blandning av olika gaser. exempel på detta är Argon ...
Idag är dikväveoxid den största källan av ozonpåverkande gaser. I dag finns det anläggningar för sjukhus att destruera lustgas ...
Gaser, främst lägre alkener, eten och propen men även alkyner som acetylen bildas vid krackningen. Dessa gaser används bland ... Det är inte bara bränslen utan även gaser, fetter och kemikalier som lämnar raffinaderiet. Till exempel etyn (acetylen) som ...
Det finns vulkaner som ibland släpper ut giftiga gaser. Kamerun. Kamerun indelas i fem större geografiska zoner som åtskiljs av ...
Exempelvis kan en gas bestå av flera andra gaser. Fas är ett mer specifikt begrepp än aggregationstillstånd; materia i samma ...
Gaser, främst lägre alkener, eten och propen men även alkyner som acetylen bildas vid krackningen. Dessa gaser används bl a ...