... är en antagonist för GABA(A)-receptorns modulerande säte. Det används som antidot vid överdosering av ... vilka till skillnad från flumazenil aktiverar GABA(A)-receptor/jonkanalkomplexet och främjar inflöde av kloridjoner.. ...
Man måste dock komma ihåg att en sorts receptor kan ha affinitet för flertal olika droger, som till exempel GABA-receptorn som ... Dissociativa droger kan dock bete sig på ett annat sätt då de istället karakteriseras av att de är en antagonist till NMDA- ... och inte vilken sorts receptor den binder, som i exempelvis opioidernas fall. Detta gör att det finns ett brett urval av ... än mångfalden av strukturellt olika molekyler som binder till en viss receptor. Hallucinogener har en nästan total frånvaro av ...
... with Antagonist Activity at the CB1 Receptor ^ The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9- ... CB1-receptorer kan både verka stimulerande och hämmande på bland annat dopamin, GABA, noradrenalin, serotonin, kolecystokinin, ... The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor ^ GPR55 is a cannabinoid receptor that increases intracellular ... Receptorerna, där de mest undersökta är CB1 (cannabinoid receptor 1) samt CB2 (cannabinoid receptor 2) aktiveras av ...
GABA-receptorer: GABA-A, GABA-c (GABA) Nikotinerga acetylkolinreceptorer: (nikotin, acetylkolin) En metabotropisk receptor har ... Antagonist (farmakologi), kallas även receptorantagonist Zinkbrist Ligand ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm? ... GABA-receptorer: GABA-B (GABA) Histaminreceptor (histamin) Muskarinerga acetylkolinreceptorer (acetylkolin, muskarin) ... En jonotropisk receptor består dels av en del där molekyler av en speciell signalsubstans kan fästa och en del som fungerar som ...
... www.semanticscholar.org/paper/Sigma-1-Receptor-Antagonist-Haloperidol-Attenuates-Krutetskaya-Milenina/ ... Haldol har visat sig binda till GABAA-receptorn hos möss, emellertid har det inte klarlagts hur det är angående GABAA-receptorn ... Det finns dock roll för 5-HT2A-receptor - Denna serotonerga receptor har varit inblandad i etiologi för schizofreni, och dess ... Det har föreslagits att de kan ha förmånseffekter på NMDA-receptorer uttryckta på GABA-neuroner, men denna hypotese har ...