Inga fysiska fenomen uppvisar någonting liknande. Vi kan därför definiera det mentala genom att säga att det är de fenomen som ... Brentano såg intentionaliteten som det som kännetecknar alla psykiska fenomen och skiljer dem från alla fysiska. Han menade ... är det verkligen riktiga fysiska spindlar man är rädd för, så måste det vara de riktiga fysiska spindlarna som är det ... var som sagt enligt Brentano det som skilde det psykiska från det fysiska. Fysiska företeelser kunde enligt honom inte äga ...
... av andra graden Åsyn av fysiska spår från en utomjordisk farkost. Det kan handla om atmosfäriska fenomen eller ...
Den börjar med påståendet att mentala fenomen i någon mening är icke-fysiska.[7] En av de tidigaste formuleringarna av kropp- ... Fysiska händelser kan orsaka andra fysiska händelser och fysiska händelser kan orsaka mentala händelser, men mentala händelser ... Epifenomenalism är en doktrin som först formulerades av Thomas Henry Huxley.[32] Den består av synen att mentala fenomen är ... Man studerar främst fysiska processer, som anses vara den mentala aktivitetens och beteendets grund.[58] Biologins ...
Den är till sin natur ett magnetohydrodynamiskt (MHD)fenomen, utan hydrodynamisk motsvarighet. I solnebulosans inre och yttre ... Balbus och Hawley var först med att inse instabilitetens astrofysiska vikt och förklara dess fysiska mekanism. Deras ...
Icke-levande, fysiska system[redigera , redigera wikitext]. Inom fysik används emergens för att beskriva en egenskap, lag eller ... Emergenta strukturer kan finnas i många naturligt förekommande fenomen, inom skilda ämnen som fysik och biologi. Till exempel ... fenomen som sker på makronivå (i tid eller rymd) men inte på en mikroskala, trots att ett makrosystem kan ses som en samling av ...
Senare ansåg man att alla fysiska fenomen bestod av att kropparna eller deras smådelar avlägsnar sig från eller närmar sig ... Denna teori gav i sin tur upphov till teorin om de fysiska krafternas enhet. De olika fysiska fenomenen var enligt denna teori ... Denna invecklade teori gav småningom vika för den dynamiska teorin, enligt vilken alla fenomen hade sin orsak i rörelser hos ... Urkrafter sägs vara uråldriga fenomen såsom ljus, mörker och kaos. Ofta var urkrafterna i form av mytologiska ting, till ...
Psi inkluderar: Telepati, klärvoajans och prekognition, som med en sammanfattande beteckning kallas mentala fenomen eller ESP ( ... Extrasensorisk perception, utomsinnlig varseblivning). Fysiska manifestationer, psykokinesi eller PK, som rör tankens påverkan ... Psi, sammanfattande benämning för alla olika typer av parapsykologiska fenomen. ...
4: fenomen vid varseblivningens gränser. Elementärt är att de fysiska föremålen gärna tillerkänns existens på grund av ... än de fysiska föremålens existens om inte förnimmelserna grundade sig på den fysiska verkligheten. De stenar som ligger i ... När fysiska föremål existerar betyder det att de är knutna till bestämda platser i rumtiden. Om en apelsin ligger på en viss ... Fysiska föremål kan tränga ut varandra eller förstöra varandra om de söker få samma plats. Men om vi i stället betraktar två ...
Det är extremt lätt, men tillräckligt starkt för att stå emot den fysiska påfrestningen som det innebär att lyfta, flyga och ... På grund av detta fenomen har fåglar ofta färre ben än andra landlevande ryggradsdjur. Fåglar saknar även tänder och käkbenen ...
Eftersom många fysiska samband beskrivs med matematik samordnas matematikundervisningen så att den matematik som behövs har ... Undervisningen brukar betrakta många fenomen som idealiska genom att, till exempel bortse från luftmotstånd. ...
Han studerade fysiska fenomen kring optisk polarisation, magnetism i stål och järn, fotoluminans. Numera är han mest berömd för ...
... er används exempelvis till väderprognoser och simuleringar av komplicerade fysiska fenomen, till exempel aerodynamik ...
Hubbles kommentar var relativt okänd eftersom explosionens fysiska fenomen inte var känt vid den tiden. Elva år senare, när det ... Baserat på expansionen av molnet, mätt med spektroskopi, kunde astronomer bestämma dess fysiska storlek och avstånd, vilket man ... är uppfattat som två distinkta fenomen, novor och supernovor. Nova 1054, som redan nämnts av bioterna 1843, ingår i listan. Den ... var ett faktum att supernovor är mycket ljusstarka fenomen klarlagts av Walter Baade och Fritz Zwicky och när deras natur ...
Dr Lockyer från fysiska laboratoriet i South Kensington trodde att det var kraftiga norrsken. Reflexer från höga cirrusmoln var ... 1883 hade ett liknande fenomen inträffat efter ett stort utbrott på Krakatau (i nuvarande Indonesien), vilket hade synts på ...
1800-talet fanns också en etablerad industri som via postorderförsäljning tillhandahöll material till alla de fysiska fenomen ... Magikern Harry Houdini var en av de fysiska fenomenens största kritiker och ägnade en stor del av sin karriär åt att avslöja ... Spiritism förknippas med intressen för övernaturliga fenomen för fenomenens egen skull medan spiritualism har en andlig ... Sedan möjligheter till mörkerseende och mörkerfotografering blev vanliga har de fysiska manifestationerna upphört förutom för ...
I filmen finns även simuleringar där det är möjligt att träna sig på att bryta mot de fysiska lagarna, vilket är svårt men inte ... Även filmen Inception bygger till stora delar på klardrömmar och andra drömrelaterade fenomen. I filmen Vanilla Sky av Cameron ... lucidity) inträder då personen inser att det som händer i drömmen inte är något som sker i den vanliga fysiska verkligheten, ... Detta koncept är också mycket likt vad som kan upplevas i klardrömmar, då klardrömmar inte heller begränsas av fysiska lagar ...
... även om det tekniskt sett rör sig om samma fysiska fenomen. Den storhet som normalt används när g-krafter skall uttryckas ...
Han har bland annat skrivit om fysiska straff i irakiska skolor, som är ett utbrett fenomen. Adel Fakhir på Deutsche Welles ...
Fysisk information Finns det fysiska fenomen, som svarta hål eller vågfunktionens kollaps, som oåterkalleligen förstör ... Sekulära fenomen Flera långsiktsvariationer saknar i dag godtagen teoretisk förklaring, till exempel Milanković-cyklerna och ... och förklarar värdena på alla fysiska konstanter? Är konstanterna verkligen konstanta i tiden? Finns det en teori som förklarar ... Lokalitet Finns det icke-lokala fenomen inom kvantmekaniken? Om de finns, kan energi och materia teleporteras, eller bara ...
Enligt klassiska fysiska regler kommer detta inte att fungera, om man inte givit bollen tillräcklig hastighet. Men ... Fenomen som fältemission, vilket är viktigt för flashminnen, förklaras genom tunnling. Ytterligare ett exempel är ... Tunneleffekt, tunnling är ett fenomen inom kvantfysik som väsentligen innebär att kvantmekaniska partiklar kan ta sig förbi ...
Det är på samma sätt som fantasier och drömmar något som existerar under huden snarare än som ett icke-fysiologiskt fenomen. ... Den biologiska förklaringen är att symmetri visar på att en individ klarar av psykiska och fysiska påfrestningar och därmed har ... Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika ... Samma fenomen observerades även hos männen. Luktcentrumet aktiverades vid doften av testosteronliknande ämnen, medan ...
Lönearbetet som fenomen kom att dominera ekonomin; därmed ändrades samhällets klasstruktur. Förr hade befolkningsmajoriteten ... Där personlig egendom alltså är konventionella fysiska ting med bruks eller bytesvärde, utan att vara ett produktionsmedel. ... Detta bygger dock på ett missförstånd då privategendom och personlig egendom är helt och hållet separata fenomen. ...
Detta kemiska fenomen är också vad som gör växternas fotosyntes möjlig. Det finns mycket vi dock inte känner till hos ... För att bättre förstå oss på de tyngre grundämnenas spridning i universum, måste vi också lära oss mer om hur dessa fysiska och ... Kan detta fenomen även bindas hos vanliga molekyler och därav ge oss en praktisk användning? Ett tänkbart användningsområde är ... Detta fenomen verkar motsäga flera termokemiska modeller. Ännu finns ingen tillfredsställande förklaring, och det är möjligt ...
... är ett beteendefenomen och psykiskt fenomen som innebär de fysiska och psykiska mekanismerna bakom att en person återkommande ... De fysiska komponenterna kan yttra sig i fysisk abstinens (till exempel darrhänthet, frossa, illamående) och toleransökning. ... I äldre versioner av manualen var fysiska abstinenssymtom ett krav för att ett beteende skulle räknas som ett beroende. Alla ... Kroppen vänjer sig vid substansen eller beteendet, och då man slutar upplever man jobbiga fysiska och psykiska symtom. Dessa ...
Viljan är inte fri, den är ett fenomen bundet av orsak och verkan, men det finns någonting bakom viljan som är fritt.[källa ... Den utgör en syntes mellan indisk karma och det moderna fysiska synsättet: Free Will. ... Vissa menar att kvantmekanikens indeterminism är begränsad till mikroskopiska fenomen.[50] Påståendet att händelser på atomär ... Hobbes tillskrev ibland sådan kompatibilistisk frihet till personen, snarare än något abstrakt fenomen som vilja, till exempel ...
... är det inte ett välförstått fenomen.[7] Det finns experimentella och fysiska bevis som talar för att det sinnet finns i svag ... Blinda människor rapporterar att de kan navigera genom att tolka reflekterade ljud (speciellt sina egna fotsteg), ett fenomen ... är ett skilt fenomen som sammanflätas med alla andra sinnen, också känsel. Nuförtiden menas smärta enligt vetenskapen vara en ...
Genom att använda en QR-kod scanner konverteras koden från den visuella världen till läsbar information i den fysiska världen ... Detta fenomen kallas hyperlänk eller hardlinking.[8]. Maxkapacitet. Enbart decimala siffror. 7 089 tecken. ...
... och att fall där det finns få fysiska bevis får svårare eftersom jury-medlemmar förväntar sig "bevis som i CSI". Detta fenomen ... uppsamling av fysiska bevis på brottsplatser och rekonstruktion av brott. Många avsnitt skildrar långa sekvenser där experiment ...
Och de såg samma fenomen - när man gjort ett vist anal redigeringar är man "fast", medan deras siffra var högre cirka 70000 ... Kan inte se redaktionen slå i fysiska uppslagsverk. Mina spekulationer, men varför skulle dom inte kunna använda källbelagda ... Och det verkar vara ett fenomen att man känner sig fullt delaktig, och inte känner "utanförskap" till det som pågår här. Så ... Vi har en betydligt större bredd, såväl vad gäller nutida fenomen som historiska personer. Tostarpadius (diskussion) 21 ...
Vid undersökningen av bittermandeloljans bildningssätt upptäckte de den klass av fenomen som kallas fermentverkningar och som ... och djurlivets livsvillkor och fysiska förhållanden. Resultaten av sina spekulationer och försök på detta område skrev han om i ...
... är förknippad med ett annat kvantmekaniskt fenomen känt som vågfunktionskollaps i vilket själva ... att på en elementärnivå existerar inte det fysiska universumet i en deterministisk form - utan snarare som en samling ...
Ordet har senare kommit att omfatta även andra fenomen i atmosfären och fått den betydelse den har idag.[1] ... Det kan till exempel vara hav, skogar, islandskap och städer som har olika fysiska egenskaper, som reflektionsförmåga (albedo ... Väder avser tillstånd, eller aktiviteten hos fenomen, under korta tidsperioder (timmar eller dagar). Väderlek avser vädret ...
Fysiska metoder som har rapporterats inkluderar försök att lura termometrar, orsaka uppsvullnader, fördröja sårläkning, träna ... och i att tillämpa den föreskrivna behandlingen Förekomsten av antisociala personlighetsstörningar Några ovanliga fenomen som ...
Fysiska egenskaper[redigera , redigera wikitext]. Herbig-Haro-objekten HH1 och HH2 befinner sig omkring ett ljusår från ... Herbig-Haro-objekt är övergående fenomen som varar i som mest ett par tusen år. De kan utvecklas över tämligen korta tidsskalor ... Fysiken hos de infraröda bokchockerna kan förstås ungefär på samma sätt som Herbig-Haro-objekten eftersom dessa fenomen i stort ...
... även om det finns andra frågor rörande medvetandets natur som inte involverar dess relation till den fysiska kroppen. Dualism ... framför allt inom upptäckt och observation av tillfälliga fenomen som kometer och supernovor. Samtidigt förekommer inom ... mentala egenskaper och deras relation till den fysiska kroppen. Kropp-själs-problemet, det vill säga förhållandet mellan ... på att hämta och analysera data medan teoretisk astronomi försöker förklara företeelser och göra förutsägelser om olika fenomen ...
Dessa fenomen har å andra sidan också förts samman med separatistiska idéströmningar i Europa.[7] Ett annat exempel på ... Parallellsamhällen har också beskrivits i termer av identitetsskapande fysiska och sociala enklaver, som åtminstone i någon ... Parallellsamhällenas slutenhet gör offrena osynliga för offentligheten.[12] Sådana fenomen har emellertid också tolkats i ...
Spelet är en förstapersonsskjutare som spelas över nätverk med fysiska motståndare, ett multiplayer-spel. Counter-Strike har ... Det finns strategiska skillnader mellan till exempel Nordamerikanska, Europeiska och Asiatiska klaner.[33] Detta fenomen ...
Denna "vandring" från ordning till oordning kan ses som ett rent statistiskt fenomen och är inte skönjbar på atomernas nivå, ... Här råder symmetri mellan det förflutna och framtiden, och olika fysiska processer kan lika gärna ske i vilken tidsriktning som ... är en fundamental egenskap eller om den kan härledas ur andra fysikaliska fenomen[5]. Ett typiskt argument tar sin utgångspunkt ... över varenda atom och deras rörelser i det fysiska universum han skapat. "Han är och har alltid varit fördold i Sitt eget ...
Till detta fenomen hörde exempelvis sådana folkrörelser som tarantismen i Italien och S:t Veitsdansen i Tyskland. Föregångna av ... Masshysteri kan även förekomma i form av kollektiva konversionssyndrom där en grupp människor plötsligt får märkliga fysiska ...
Viljan är inte fri, den är ett fenomen bundet av orsak och verkan, men det finns någonting bakom viljan som är fritt.[källa ... Den utgör en syntes mellan indisk karma och det moderna fysiska synsättet: Free Will. ... Vissa menar att kvantmekanikens indeterminism är begränsad till mikroskopiska fenomen.[50] Påståendet att händelser på atomär ... Hobbes tillskrev ibland sådan kompatibilistisk frihet till personen, snarare än något abstrakt fenomen som vilja, till exempel ...
Ett annat fenomen som bör hanteras är skydd mot "relä"-utrustningar (se vidstående figur). De innebär att en person med en ... Dessa skyddssystem har gjort att bilstölder minskat och endast blir möjliga med fysiska rån, där föraren tvingas lämna bilen ...
När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt Unesco. ... Målet är att bevara arten och att bedriva forskning kring trädets användningsområden samt dess fysiska och socioekonomiska ...
Artefakter är de fysiska ting som en viss kultur skapar.. Kulturella dimensioner[redigera , redigera wikitext]. Att ... En viktig anledning till vilka kulturella fenomen som lärs in och vilka som förbises är de kulturella normer och värderingar ... I dagens värld beror dock övertagande av andras kulturella fenomen dock inte på kulturimperialism i någon planerad mening eller ... är i vilken grad kulturella fenomen är beständiga över tid. Enligt en konstruktivistisk eller postmodernistisk uppfattning ...
Känslor kan ofta ha fysiska uttryck som svettningar, rodnad, pirr i magen etc. Genom att de kan komma till uttryck har de ... Han har bland annat studerat hur meditation kan påverka ett fenomen kallat neural synkronisering. Begreppet innebär att ... Känslor tar sig ofta fysiska uttryck, som exempelvis människors tendens att le när de är glada. ...
... en organisation eller ett fenomen vara kodat som maskulint eller feminint.[1] Exempel på en sådan kodning kan vara färger. Rosa ... är i det här sammanhanget inte det samma som att förneka den materiella existensen av rent fysiska skillnader mellan människor ...
... som fenomen är mycket äldre, och kan historiskt säkerställas från forntiden och antiken i Orienten och ... Dessutom utbildades de i musik, av patriotiska skäl, och i gymnastik, av fysiska skäl. Atenarnas utbildning innefattade även ...
Man tar inte avstånd från evolutionsteorin i sin helhet men framför tesen att "det finns vissa fenomen inom universum och bland ... ID-förespråkarna letar efter fysiska egenskaper hos levande organismer som visar tecken på konstruktion - dessa system kallas ...
Det är på samma sätt som fantasier och drömmar något som existerar under huden snarare än som ett icke-fysiologiskt fenomen[6] ... Den biologiska förklaringen är att symmetri visar på att en individ klarar av psykiska och fysiska påfrestningar och därmed har ... Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika ... Samma fenomen observerades även hos männen. Luktcentrumet aktiverades vid doften av testosteronliknande ämnen, medan ...
I mitten av 1980-talet blev han ytterligare känd för sina självbiografiska böcker om UFO-fenomen och sina påstådda möten med, ... Hans psykiska och fysiska hälsa försämras, med huvudvärk, trötthet, feberliknande tillstånd, depression, ...
"Gravitationen och de grundläggande fysiska lagarna". Upptäckterna som förändrade världen och människorna bakom dem. Månpocket. ... Baserat på observationen av ett fenomen, kan vetenskapsmän formulera en modell. Detta är ett försök att förklara fenomenet med ... Beräkningsvetenskap använder datorkraft för att simulera situationer från den fysiska världen, som är för svåra att beräkna för ... Stanovich påpekar också att vetenskapsmän undviker att söka efter en enda magisk sak som orsakar ett fenomen. Detta är ...
Övernaturliga fenomen[redigera , redigera wikitext]. Padre Pio blev berömd av sitt arbete och det hävdas att han kunde läsa ... även ha haft fysiska slagsmål med Satan, liknande dem som ska ha utkämpats av S:t Jean-Marie Vianney, och ha fått uttalade ... Detta fenomen fortsatte i femtio år, ända till hans död. Blodet som flödade från såren ska ha doftat av parfym eller blommor, ... ett fenomen som omnämns i flera helgons liv och kallas för helgondoft. ...