Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppfylle Wikipedias kvalitetskrav. Du kan hjelpe Wikipedia ved å forbedre den. Mangler som er blitt anført: Fotosyntese som underkategori til Stoffskifte - hele kategoriseringen i biologi og kjemi er dårlig. --SOA 13. mai 2007 kl. 22:30 (CEST ...
Huvuddelen av ATP-genereringen sker i oxidativ fosforylering. Oxidativ fosforylering är slutsteget i en kedja av ... Oxidativ fosforylering ADP + PO2 → ATP Ett protein (ATP-syntas) släpper tillbaka 2 av de protoner som hopats på ena sidan av ... Cellandningen består av delprocesserna glykolys, citronsyracykeln, 6o2elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering. ... se elektrontransport och oxidativ fosforylering). En synonym till cellandning är inre andning. ...
Fosforylering av hydroxylgruppen förändrar aktiviteten hos målproteinet. En tyrosinrest spelar också en viktig roll vid ...
I människokroppen har fosfor till funktion att bidra till fosforylering. Detta inträffar i viktiga processer som proteinkinasen ... och cellens energihantering (se exempelvis adenosintrifosfat och oxidativ fosforylering). Fosfor förekommer i ren form i flera ...
I människokroppen har fosfor till funktion att bidra till fosforylering.[14] Detta inträffar i viktiga processer som ...
... er är en grupp enzymer som katalyserar (påskyndar) fosforylering av proteiner. Med fosforylering menas att en ...
Bad, som inhiberar Bcl2, kan i sin tur inhiberas genom fosforylering. Den kan då inte binda Bcl2, utan Bcl2 blir fri och kan ...
Vid oxidativ fosforylering används en utifrån kommande substans som elektronmottagare när ATP bildas. Det är här aeroba ... och oxidativ fosforylering. Vid fermentering bildas ATP samtidigt och i samma reaktionsväg som någon annan organisk förening ...
II.B.3 Cell membrane receptor-dependent - Aktivering beroende av second messenger fosforylering.. II.B.3.a Resident nuclear ...
Proteinernas form och funktion förändras genom att fosfatgrupper tillförs (fosforylering) eller tas bort (defosforylering). ...
Adenosindifosfat Adenosintrifosfat Citronsyracykeln Glykolys Oxidativ fosforylering Glukoneogenes Denna biokemi-relaterade ...
Proteinernas form och funktion förändras genom att fosfatgrupper tillförs (fosforylering) eller tas bort (defosforylering). ...
Proteinernas form och funktion förändras genom att fosfatgrupper tillförs (fosforylering) eller tas bort (defosforylering). ...
Utöver dessa finns även enzym som påverkar fosforylering, ubiquitinylering, sumoylering, ADP-ribosylerring, deiminering, samt ...
Detta bidrar till att ATP orsakar fosforylering. Detta i sin tur får proteinet att ändra form vilket för ut natriumjonerna från ...
Även hos cyanobakterier där man muterar kaiC så att dess fosforylering störs fortgår nämligen en biologisk rytm.[103] Hur denna ... fosforylering) och göra sig av med fosfatgrupper (defosforylering). Normalt är kaiC defosforylerat, men proteinet kaiA kan ... Förutom denna rytm som alstras av cyklisk fosforylering och defosforylering av kai utan inblandning av gener, verkar det också ...
Det kan sedan reagerara vidare i olika tredje steg, där det genom fosforylering via ATP bildar kreatinfosfat (CrP). I det ... än nyproduktion av ATP via oxidativ fosforylering. Detta gör att kreatinfosfat kan agera nödreserv för energiförbrukande celler ...
... fosforylering, fotolys och reduktion av vätetransportören). I ljusreaktionerna omvandlas solens energi till kemiskt bunden ...
Den här fosfatgruppen skapas genom fosforylering av ett tyrosinkinasenzym. Hos friska celler slås dessa tyrosinkinasenzymer av ...
När ATP skapas på detta vis kallas det för fosforylering på substratnivå, eftersom fosfatgrupper byter plats från olika ...
En vanlig signaltransduktionsväg är JAK-STAT-signaltransduktionsvägen, som leder till fosforylering och dimerisering av STAT- ...
Förbrukat ATP återfås via oxidativ fosforylering medan fosforyleringen av andra nukleotider regleras av NDP-kinaser och NMP- ... Nukleosidtrifosfaterna används ofta som energibärare och bidrar med fosfater vid fosforylering. De naturligt förekommande ...
Aspartokinas katalyserar en fosforylering av aspartat varvid aspartyl-beta-fosfat bildas. Bakterien E. coli reglerar sedan ...
Vid oxidativ fosforylering flyttas elektroner från molekylerna i maten till syre, via metaboliska omvandlingsvägar som ... ATP används också för att placera fosfatgrupper på olika molekyler (fosforylering). Oorganiska ämnen har också viktiga ... Principerna för den process som växterna använder för att utvinna solenergi liknar oxidativ fosforylering. Båda processerna ...
Signalvägen leder bland annat till fosforylering av proteinet Bad, som leder till att den antiapoptopiska faktorn Bcl-2 ...
... såsom fosforylering, allosterisk reglering, hydroxylering, med mera. Genreglering Regulatoriskt gennätverk Denna ...
... ett enzym som katalyserar ATP-beroende fosforylering av shikimat till att bilda shikimat-3-fosfat. Shikimat-3-fosfat kopplas ...
Detta kallas posttranslationell modifiering och exempel på sådana reaktioner är acetylering, metylering och fosforylering. På ...
... vilket i slutändan genererar ATP genom oxidativ fosforylering. Man kan beräkna den totala mängden ATP som genereras, normalt ...