Forskning[redigera , redigera wikitext]. Charlotte var framstående inom astronomi. Hon räknade relief paneler för astronomen ...
Miljöskydd och forskning[redigera , redigera wikitext]. Förutom att reglera de fysiska gränserna innehåller konventionen ... öar och andra anläggningar samt vetenskaplig forskning. ... forskning och lösning av tvister. Konventionen införde regler ...
Forskning om antioxidanter[redigera , redigera wikitext]. Diet and cancer report från 2007 är den hittills största ... Bär har i färsk forskning visat sig speciellt viktiga för motverkan av och minskad risk för allvarliga sjukdomar.[14] ... Dessa processer är dock komplexa och omfattande forskning sker på området. När de blir reaktiva och skadar celler, vävnader ... Marie Olsson på Sveriges lantbruksuniversitet har i sin forskning sett att starka bärextrakt från exempelvis nypon och svarta ...
Uppfattningar, teorier och forskning om homosexualitet[redigera , redigera wikitext]. Homosexualitet klassas allmänt, precis ... Över 35 år av objektiv, väl anpassad vetenskaplig forskning har visat att homosexualitet inte är förenad med mentala störningar ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. Det pågår fortlöpande utveckling av adrenalin som kan administreras under tungan ( ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. Den 15 december 2008 gick det tyska företaget THCPharm ut med att spice innehåller ... Senare forskning visade dock att det endast hittades vid enstaka prover i låga koncentrationer.[19] ...
Aktuell forskning kring miljöfaktorpåverkan[redigera , redigera wikitext]. Även om Franzén & Richter inte längre hörs i ... Uppskattningar av ärftligheten av myopi har gett tal så höga som 89%, och nyligen gjord forskning har identifierat gener som ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. Stimulering av de perifera sensoriska luktnerverna aktiverar neuroner i luktloben hos ... Nejonögon används som modellorganism i biomedicinsk forskning, där deras stora retikulospinala axon används för att undersöka ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. Gemensamt för de olika varianterna av KBT är att stor vikt läggs vid vetenskaplig ... Forskning har visat att individer som deltog i kognitiv beteendeterapi inom rehabiliteringsgarantin fick minskad sjukfrånvaro ... Senare forskning har visat att hur vi ser på våra tankar (metakognitioner) är med och styr hur vi mår, så pass att när man tar ... Även den amerikanska lingvisten Noam Chomskys forskning på det mänskliga språket var ett viktigt inslag i synen på det ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. För närvarande finns ett forskningsprojekt på Benfontein Nature Reserve i centrala ...
Forskning och kritik[redigera , redigera wikitext]. Det här avsnittet anses inte vara skrivet ur en neutral synvinkel. (2020-06 ... Fairtrade har utsatts för kritik som avfärdas som ideologisk färgad, men är föremål för akademisk forskning. Fairtrade Sveriges ... Akademisk forskning kring Fairtrade ger såväl positiv som negativ kritik, ibland motsägelsefull. Flera studier pekar på ... Fairtrade välkomnar oberoende forskning som resurs att utveckla verksamheten.[18] ...
Tidigare forskning[redigera , redigera wikitext]. Förr trodde man att man genom att forska på progerisjukas celler skulle man ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. Lewins forskning är inriktad på demokratins teori och praktik och på svensk politik, ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. Ingres[redigera , redigera wikitext]. Stonebraker började forska kring ... Michael R. Stonebraker, född 11 oktober 1943[1], är en amerikansk datalog specialiserad på forskning kring databasteori. ...
Akademisk forskning[redigera , redigera wikitext]. Vid Uppsala universitet skrevs en avhandling[förtydliga] i kulturantropologi ...
Forskning[rediger , rediger kilde]. Institutt for informatikk er inndelt i 14 forskningsgrupper:[15] ... Et viktig felt i gruppens forskning er hvordan informasjonsinfrastrukturer relateres til globalisering. Gruppen ledes av Ole ...
Övrig forskning[redigera , redigera wikitext]. CERN forskar inte bara inom partiklar utan ligger också långt fram inom IT- ... Den forskning som bedrivs är i första hand elementarpartikelfysik men även fundamental fysik inom angränsande områden. CERN ... Mer än 10 000 gästforskare från över 113 länder, och mer än hälften av världens partikelfysiker deltar i forskning vid CERN. ... Mer än 600 forskningsinstitut och universitet runt om i världen använder CERN i sin forskning.[1] ...
Forskning och utveckling[redigera , redigera wikitext]. Även om den digitala utvecklingen dominerar forskningen pågår ... fortfarande avancerad forskning inom traditionell fotokemi.. Se även[redigera , redigera wikitext]. *Histogram (fotografering) ...
Forskning[redigera , redigera wikitext]. RP-forskningen är mycket intensiv och världsomspännande. Huvudspåren inom forskningen ... Annan aktuell forskning med genterapi på försöksdjur pågår bland annat i USA. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel [1] ... om hur man framställt genetiskt modifierade grisar som utvecklar RP och därmed kan användas som modell för vidare forskning om ...
Forskning om Erlend Loe[redigera , redigera wikitext]. Det har skrivits en rad artiklar om Erlend Loe genom åren men någon ... djuplodande forskning har det varit glest med. Den som har skrivit mer omfattande på svenska om Loe är Martin Gillgren (fil.mag ...
Lundmark var en av de stora, om än inte största, astronomerna i sin generation.[56] Hans forskning, som på flera områden var ... Forskning[redigera , redigera wikitext]. När Lundmark påbörjade sitt avhandlingsarbete såg astronomernas universum radikalt ... Vetenskapshistorisk forskning har också visat att Lundmark i opublicerad form haft sin klassifikation klar redan 1922.[27] ... Lundmarks forskning tangerade ofta frågor av mer kosmologisk art, det vill säga frågor som har med universums övergripande ...
... är en typ av forskningsmetod där statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks. Det ... Inom socialvetenskapen brukar begreppet användas i kontrast till kvalitativ forskning. Arbetsprocess[redigera , redigera ... Kvantitativ forskning bygger i allmänhet på konfirmativ dataanalys (CDA), det vill säga statistisk hypotesprövning. På så sätt ... Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier ...
Forskning om sexualisering[redigera , redigera wikitext]. Sexualisering studeras främst inom social- och kulturvetenskaper, och ...
Jesu liv enligt Bibeln och etablerad forskning[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Jesu liv enligt Nya testamentet. ... Historisk kritisk forskning[redigera , redigera wikitext]. Under upplysningstiden och därefter har en historisk kritisk ... 1.1 Jesu liv enligt Bibeln och etablerad forskning *1.1.1 Födelse och barndom ... är väl dokumenterad i olika källor och genom den forskning som koncentrerats till tiden för Jesu liv. Några officiella romerska ...
... inom forskning[redigera , redigera wikitext]. Studier av tvillingar är viktiga inom medicinsk och psykologisk ... I hela världen bedrivs omfattande medicinsk forskning vid olika institutioner och vart tredje år presenteras alla nya rön vid ... Tvillingar används också i pedagogisk forskning om tvillingarna själva och tvillingskapets konsekvens för individen, jämfört ... så kallad epidemiologisk forskning. På detta sätt har till exempel sambandet mellan rökning och lungcancer upptäckts och man ...
Upptäcktsresor och forskning[redigera , redigera wikitext]. Bland hans resor från denna tid är den märkligaste en färd om 3,000 ...
Efterföljande forskning omkring oklarheter och dödsorsak[redigera , redigera wikitext]. Spekulationer kring om Kreuger ... och de följande företagsavvecklingarna med mera har föranlett omfattande forskning och offentlig debatt av ett antal skribenter ...
Utbildning och forskning[redigera , redigera wikitext]. Kunming är ett stort center för utbildning och kultur i den sydvästra ...
Biografier och forskning[redigera , redigera wikitext]. Det finns en omfattande biografisk litteratur om Benedictsson. De ...
Högre utbildning och forskning[redigera , redigera wikitext]. Det finns tio universitet i Pittsburgh. Det största är University ...