Utvärdering görs bland annat i så kallade fokusgrupper. Sveriges Radio P3 testar kanalen, P3 Star, som är riktad till ungdomar ...
intervjuer, fokusgrupper, enkäter eller webbformulär. Information om målgruppens intressen, bostadsförhållanden, ålder, ...
... fokusgrupper och djupintervjuer ingår i verksamhetsfältet. Personliga intervjuer genomförs även i städer där Norstat inte har ...
Denna gång hade man gjort detta mer varsamt och använt sig av "fokusgrupper" för att användartesta sajten. Man började också ...
Exempel på nackdelar med fokusgrupper kan vara att de intervjuade kan prata i munnen på varandra och det kan vara svårt att ...
I en studie där både gymnasielärare och gymnasieelever intervjuades i form av fokusgrupper visade det sig att begreppet ...
... fokusgrupper, innehållsanalys samt programvara för kvalitativ dataanalys. Kvalitativa metoder är också besläktade med grundad ...
... fokusgrupper, innehållsanalys, aktionsforskning samt deltagande aktionsforskning. Kvalitativ data kan kvantifieras ...