Termogen funktion, bruna fettceller har termogenin, ett enzym som bryter protongradienten i elektrontransportkedjan. Detta gör ... Fettvävnad består i huvudsak av fettceller. Vävnaden har i huvudsak följande funktioner: Energilagring, fettväv lagrar energi i ...
Vidare finns dopaminreceptorer i fettvävnad och fettceller. Där hämmar det utsöndringen och uttrycket av prolaktin (vid ... I fettceller finns troligen flera isoformer av dopaminreceptorer. Det finns belägg för att dopaminreceptorerna är ...
Lipom består av celler som utgår från fettceller. Benigna fettumörer med blodkärl med mera, kan istället vara exempelvis ...
De minskar i storlek, men finns kvar i samma antal . Det finns i huvudsak två olika typer av fettceller Vita fettceller, ... Dessutom är vita fettceller ett endokrint organ, som bland annat utsöndrar hormonerna leptin och adiponektin. Bruna fettceller ... Fettceller eller adipocyter är de celler som i kroppen specialiserats på att lagra in fett i form av triacylglyceroler i ... Bruna fettceller finns främst hos spädbarn, där de främst sitter på ryggen kring skuldrorna, samt på bröstkorgen. Hos vuxna ...
De fettceller som väl är borttagna återbildas inte vid viktuppgång. Att komplikationer uppstår vid fettsugning med laser är ...
Vid AA är antalet fettceller i benmärgen ökat och antalet blodbildande celler minskat. Den drabbade har mycket låga halter röda ...
Utsöndring av adiponektin stimuleras av att dopamin binder till D1 i fettvävnad och fettceller.[4] ...
Beige fett kan ha mycket olika cellursprung, men kan exempelvis bildas av vita fettceller. Båda reagerar på kroppsliga signaler ...
Cellerna i bindväven sköter försvar (vita blodkroppar) och produktion av fibrer (plasmaceller, fettceller och fibroblaster). ...
... är hormoner som utsöndras av fettceller som svar på olika metabola tillstånd i kroppen. Till dessa hör ...
Hans forskningsområde är studiet av fettceller på molekylär nivå, och fettcellers roll i såväl normalt tillstånd som sjukdom. ...
Det verkar också i både vita och bruna fettceller, och tycks påverka bildning av de bruna fettcellerna. Vid träning ökar ... Irisin verkar också vara ett adipokin som utsöndras från fettceller. Genom sin påverkan på brunt fett, verkar det ...
Proteinet är en potent stimulator av enzymet diacylglycerolacyltransferas i fettceller. Detta enzym sätter samman triglycerider ...
Hormonkänsligt lipas (HKL) är ett enzym som finns i cellernas cytosol och på dropparna av inlagrat lipid i fettceller ( ...
genus). Veckningen är täckt av endotel och innehåller fettceller i olika mängd, i synnerhet de större vecken, och, mer sällan, ...
Hos däggdjur kan oktopamin mobilisera frisättningen av fett från adipocyter (fettceller), vilket har lett till att det ...
De lagras i fettväv (som fettdroppar i vita fettceller) och utgör kroppens egen energireserv. Triglycerider är fettsyror som ...
Den består av massvis samlade fettceller, mellan vilka ytterst talrika och fina trakégrenar intränger. Fettkroppen tjänstgör ...
Särskilt fettceller är aktiva i denna omvandling, vilket de fortsätter med även efter klimakteriet. Östradiolets ...
... vari massor av fettceller är inbäddade. Utom för avrundande av kroppsformerna och till reservnäring har späcket för de i kalla ...
... överaktivering av dessa gener orsakar att förstadiefettceller förändras från bruna till vita fettceller. Detta leder till ökad ...
... har leptinet visat sig aktivera det sympatiska nervsystemet och termoregleringen i bruna fettceller. Leptinnivåerna sjunker ...
Lymfosarkom ur lymfkörtlar Retikelcellsarkom ur celler tillhörande det retikuloendoteliala systemet Liposarkom ur fettceller ...
Insulinet påverkar i sin tur lever-, muskel- och fettceller att öka sitt upptag av glukos, blodsockret sänks och de nämnda ...
... är derivat av b-lymfocyter och utsöndrar antikroppar Mastceller som innehåller heparin och histamin Fettceller som står för ...
Ett annat viktigt lipas är hormonkänsligt lipas som styr frisättningen av fettsyror från kroppens fettdepåer (fettceller) ...
... samt genom aktivering av de adrenerga receptorerna i bruna fettceller. Delar av artikeln är översatt från engelska wikipedias ...
... genom att minska cellernas möjlighet att ta upp glukos samtidigt som nedbrytningen av fettceller stimuleras. Mängden GH som ...
Denna process leder också till att omkring 2/3 av kroppens celler (varav de flesta är muskelceller och fettceller) tar upp ...