Retrospektiva studier genomförs vanligen antingen som kohortstudier eller fall-kontroll-studier. För att undersöka om ... Vid en fall-kontroll-studie så företas precis det omvända förhållningssättet. Där matchas fall av sjukdomen med slumpmässigt ... Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den ... är ovanlig så föredras en fall-kontroll-studie. Är både sjukdom som exponering vanlig kan endera av studiemodellerna väljas, ...
Kohortstudier Fall-kontrollstudier Tvärsnittsstudier Fallstudier År 1995 publicerades en av de allra första evidenshierarkierna ...