Den infogades därefter i Karolinska Institutet som en odontologisk fakultet. Namnet "tandläkarhögskolan" är fortfarande en ...
... i Malmö utgör sedan 1999 en odontologisk fakultet inom Malmö universitet. Tandvårdshögskolan grundades 1948 ... professor i odontologisk röntgendiagnostik 1974-1976: Lars Hammarström, professor i cariologi 1976-1977: Göran Frostell, ... som en självständig tandläkarhögskola, men uppgick 1964 i Lunds universitet som dess odontologiska fakultet. Senare utökades ...
... är titeln för en tandläkare som avlagt licentiatexamen vid odontologisk fakultet eller motsvarande. Motsvarande doktorsexamen ... Juris licentiat, förkortas JL eller jur.lic., är titeln för den som avlagt licentiatexamen vid juridisk fakultet eller ... Teologie licentiat, förkortas TL eller teol.lic., är titeln för den som avlagt licentiatexamen vid teologisk fakultet eller ... är i Sverige en titel för en student som avlagt licentiatexamen vid medicinsk fakultet. Medicine licentiat var i Sverige förr ...
I Sverige har en tandläkare med examen från odontologisk institution eller fakultet vid universitet eller högskola samt ... Endodonti (rotfyllnad) Bettfysiologi Odontologisk radiologi (oral röntgen) Käkkirurgi Oral protetik (kronor, broar, proteser mm ... orofacial medicin eller odontologisk radiologi. Specialiseringstjänstgöring (ST) kräver ytterligare tre års teoretiska och ...
1999 införlivades dåvarande odontologiska fakulteten som institution i en ny medicinsk-odontologisk fakultet, som 2004 bytte ... gick upp i universitet i form av medicinsk och odontologisk fakultet, vilket kompletterades med matematisk-naturvetenskaplig ... En fakultet för lärarutbildning bildades först år 2000, men den övergick 2009 i en ny organisationsform, som högskola inom ... Inom varje fakultet finns ett antal institutioner, som bedriver utbildning och forskning inom sitt ämnesområde, till exempel ...
... farmaceutisk och odontologisk fakultet. En motsvarande utveckling har också skett i andra länder. I samband med att begreppet ... För den matematiska operatorn, se fakultet (matematik). En fakultet är en organisatorisk enhet vid en högskola eller ett ... I Sverige delades humanistisk fakultet 1964 i en humanistisk och en samhällsvetenskaplig fakultet. Under samma period började ... I Sverige uppdelades filosofisk fakultet 1956 i humanistisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet och 1964 tillkom även ...
1999 blev den dåvarande odontologiska fakulteten vid Umeå universitet en institution i en ny medicinsk-odontologisk fakultet, ... Sjukhuset är granne med Umeå universitet och har också ett nära samarbete med dess medicinska fakultet. Sjukhuset är det ... men 1956 fick Umeå en odontologisk klinik i form av Tandläkarinstitutet i Umeå (som filial till Tandläkarhögskolan i Stockholm ... När Umeå universitet invigdes 1965 inrättades en medicinsk fakultet. Alltsedan dess har sjukhusets verksamhet vilat på tre ben ...
... i Sverige en titel för den som disputerat för doktorsgrad eller doktorsexamen vid tandläkarhögskola eller odontologisk fakultet ... Innan odontologie doktorsgrad infördes i Sverige 1949, kunde tandläkare enbart disputera vid medicinsk fakultet "såsom för ...
Lundström var redaktör för Nordisk lärobok i odontologisk ortopedi som utkom med en första upplagas 1958. Från 3:e upplagan ( ... innan denna gick upp i Karolinska Institutet som dess odonotologiska fakultet, som Lundström därefter var dekanus för 1964-1977 ... Nordisk lärobok i odontologisk ortopedi. Stockholm: Sveriges tandläkarförb. Libris 1248111 ^ Björk Arne, Lundström Anders, red ... tillförordnad laborator i ortodonti 1944-1948 och professor i odontologisk ortopedi (senare namnbytt till ortodonti) vid ...
... till hedersdoktor vid odontologisk fakultet, och 1972 utsågs han även till hedersdoktor vid medicinska fakulteten I samband med ...
Odontologisk revy. Supplement, 0472-5131 ; 11. Lund. Libris 866231 ^ - Jan Suhr, Min släkt - Ingrid Brynolf-Eriksson Arkiverad ... behovet av tandläkarutbildning och uppbyggnad av en medicinsk fakultet. Ord i rättan tid, med tanke på att regeringen i juni ... fick tillfälle att framhålla betydelsen av att ha odontologisk litteratur samlad även i Norrland. 1947 fick de båda även ...
Den uppgick därefter i Umeå universitet som dess odontologiska fakultet, som senare blivit institutionen för odontologi. " ... bland annat genom att en odontologisk högskoleklinik skulle inrättas i anslutning till det dåvarande länslasarettet i Umeå. ... Den tidigare tandläkarhögskolan utgjorde 1964-1999 universitetets odontologiska fakultet, och är från 1999 organiserad som en ...
Vid universitet brukar odontologin antingen ligga som egen fakultet eller som en institution under den medicinska fakulteten. I ... som har en tydlig odontologisk orsak och som kan förhindras eller förbättras genom förebyggande åtgärder. Även tillstånd som ...
År 1964 uppgick högskolan i Lunds universitet som dess odontologiska fakultet, men fortsatte att finnas i samma lokaler i Malmö ... Forskning bedrivs inom cariologi, endodonti, käkkirurgi och oral medicin, materialvetenskap och teknologi, odontologisk ...