V. *Von Willebrands faktor. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Glykoproteiner&oldid=20410601" ...
Aktiverer faktor V som bidrar til at mer trombin dannes.. *Deler von Willebrands faktor fra faktor VIII som dermed blir ...
Övrig plasma förvaras som färskfryst plasma som är rik på faktor V och VIII. Det mesta av plasman går till läkemedelsföretag. ...
2012 Corruption Perceptions Index, Transparency International ^ e.V., Transparency International. "Albania 2013 - World's ... är fortfarande en problematisk faktor för näringsidkare för att etablera sin affärsverksamhet i landet. Även om lagar mot ... e.V., Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2016". www.transparency.org. http://www.transparency.org/news/ ...
dB-skalan är logaritmisk på så sätt att en ökning med 10 dB (1 Bell) innebär en ökning av effekten med en faktor 10. 0 dB ... De olika referenserna dBV/u/v/m är angivelser för signalnivåer: dBu relaterar till elektrisk spänning. 0 dBu anger 0,775 volt ... Referensvärdet är antagligen SPL:s, men eventuell vägning i frekvensresponsen är en viktig faktor för resultatet. ...
Om v är en jämn hastighet, så är sträckan s proportionell mot tiden t med proportionalitetskonstanten v: s = v · t. Detta ... För alla reella tal gäller om minst en faktor är noll så är produkten alltid noll. Om samtliga faktorer är skilda från noll ... Multiplikationen a · b skalar b med en faktor a. b förstoras om a > 1 och förminskas om a < 1. Proportionalitet: Multiplikatorn ... Då en och samma faktor multipliceras en eller flera gånger med sig själv brukar operationen i regel skrivas om till en passande ...
De aktiverade trombocyterna fortsätter bildningen av trombiner, vilket leder till aktiveringen av kofaktorerna VIII, V, faktor ... Blödarsjuka beror på att von Willebrands faktor är defekt. En defekt von Willebrands faktor medför att trombocyterna inte kan ... Vävnadsfaktorn tillsammans med faktor VII bildar då ett komplex i blodet som sätter igång den hemostatiska processen i kroppen ... Rubbningar i någon av de hemostatiska processerna leder till ökad blödningsbenägenhet, d.v.s. att man får svårare att koagulera ...
Faktor VII aktiverar även faktor IX. Aktiverad faktor V, faktor X och kalciumjoner aktiverar protrombin (faktor II) till ... faktor II) till trombin. Trombin aktiverar fibrinogen till fibrin samt aktiverar faktor VIII och faktor V. Fibrinet bildar en ... Protein C bryter ner aktiverat faktor V och aktiverat faktor VIII. Protein C är beroende av vitamin K och kofaktorn protein S ... fibrin och faktor XII. Medfödd brist på faktor VIII eller IX orsakar blödarsjuka. Vissa av koagulationsfaktorerna (II, VII, IX ...
Denna faktor bildar tillsammans med faktor Xa protombinasekomplexet. Det är detta som är ansvarigt för den snabba omvandlingen ... Koagulationsfaktor V är viktig för blodets koagulation. Ämnet cirkulerar omkring och är inaktivt, och omvandlas under ... Owrens sjukdom innebär brist på koagulationsfaktor V. Sjukdomen är uppkallad efter den norske hematologen Paul Arnor Owren. ... Läkartidningen nr 13 2001, sidan 1574 ^ Factor V Deficiency: Background, Pathophysiology, Epidemiology. http://emedicine. ...
För åren 1887 och 1888 skulle i alla taxor, förordningar o.s.v. mått och vikt anges med både det gamla systemet och det nya. I ... Prefixet myria innebärande en faktor 104 har numera fallit praktiskt taget helt ur bruk. Även Grekland, Rumänien, Ungern och ...
Kometen passerade sedan närmast solen den 16 november, d.v.s. felet i förutsägelserna varierade mellan några dagar och en dryg ... Clairaut hade förbättrat Halleys förutsägelse med ungefär en faktor 10. Kometen fick namnet Halleys komet. Då det nästa gång ...
En ändlig superlösbar grupp har en invariant normal serie där varje faktor är cyklisk av primtalsordning. Varje grupp med ... Varje irreducibel komplex representation av en ändlig superlösbar grupp är monomial, d.v.s. inducerad från en linjär karaktär ... Inom matematiken säges en grupp vara superlösbar om den har en invariant normal serie där varje faktor är cyklisk. ...
v. =. m. {\displaystyle p_{i_{1}}\,p_{i_{2}}\,\cdots \,p_{i_{u}}=q_{j_{1}}\,q_{j_{2}}\,\cdots \,q_{j_{v}}=m}. där ingen faktor ... v. ,. {\displaystyle q_{j_{1}}\,q_{j_{2}}\,\cdots \,q_{j_{v}},}. så måste primtalet p. i. 1. {\displaystyle p_{i_{1}}}. , ... är lika med någon faktor q. j. s. {\displaystyle q_{j_{s}}}. . ...
Kravchyk, Kostiantyn V.; Wang, Shutao; Piveteau, Laura; Kovalenko, Maksym V. (2017-05). "Efficient Aluminum Chloride-Natural ... Detta resulterar i att mängden elektrolyt utgör en begränsande faktor för batteriets kapacitet vilket sänker energidensiteten. ... samt det begränsade utbudet a v elektrolyter som finns tillgängliga. Elektroder i grafit klarar att interkalera Al3+, men då ...
... aktivera faktor V som bidrar till att mer trombin bildas, dela von Willebrands faktor från faktor VIII som därmed blir ... Protrombin aktiveras till trombin vid närvaro av kalcium, faktor V och lipider, aktiverad faktor X. Utan något av dessa ämnen ... Trombin (även faktor II eller faktor IIa) är ett protein som utgör en viktig del av blodkoaguleringen. Protrombin (faktor II) ... tillsammans med aktiv faktor XII aktiverar trombin faktor XI, aktivera faktor XIII som ökar stabiliteten hos koaglet, stimulera ...
... och/eller V-faktor (nikotinamidadenindinukleotid[förtydliga], NAD) i odlingsmediet. Vanligen används hematinagar - ibland ... Ledeboer, Nathan A.; Doern, Gary V. (2011). "34. Haemophilus". i Versalovic James et al. (på engelska). Manual of Clinical ... De är mer eller mindre svårodlade vid vanlig laboratoriediagnostik, då de är fakultativt anaeroba och kräver X-faktor (hemin) ...
... med J.V. Hultcrantz, och tillsammans med Herbert Tingsten, Svensk politisk uppslagsbok (1937). Inför det så kalladet ... påfallande då sociala faktorer räknades som en betydande faktor för hur anlag utvecklas. Genuint socialmedicinska studier han ...
V / V = d P d ρ / ρ {\displaystyle Tryckmodulen,K=-{\frac {dP}{dV/V}}={\frac {dP}{d\rho /\rho }}} med enheten N/m2 eller bar. ... Därför gäller inte Boyles lag, och man ska använda den adiabatiska tryckmodulen, som är högre med en faktor γ = Cp/Cv, ... V / V d P {\displaystyle Kompressibiliteten,\kappa =-{\frac {dV/V}{dP}}} . Vanligare är den inverterade kompressibiliteten, ... Detta ger dock inte rätt värde för ljudhastighet, d.v.s. utbredningshastigheten för longitudinella vågor i luft. Orsaken är att ...
... har en mängd unika egenskaper varav den viktigaste är förmågan att bilda termoreversibla geler d.v.s stelnar vid ... Den övre smältpunkten ligger under människans kroppstemperatur , en faktor som är viktig för känslan i munnen hos livsmedel som ...
... tycktes kunna förklaras av en faktor. 1904 namngav Spearman denna faktor den generella intelligensfaktorn eller g-faktorn. ... V-faktorn) - Förmågan att sända och ta emot verbala budskap. Verbal rörlighet (W-faktorn) - Förmågan att lätt använda ordförråd ... Med sin nya faktoranalys kom Thurstone fram till att intelligent beteende inte kommer från en generell faktor utan från sju ... Thurstones lösning på dessa synbart motsägelsefulla resultat var en teori som innehöll både en allmän faktor och de sju ...
2200-talet: w f = v c 3 {\displaystyle wf={\sqrt[{3}]{v \over c}}} där v {\displaystyle v} Hastigheten på skeppet / signalen c ... är ljusets hastighet För att räkna ut vilken warp-faktor man färdas i finns det två olika formler, en för varje skala. ... v c 10 3 {\displaystyle wf={\sqrt[{10 \over 3}]{v \over c}}} där v {\displaystyle v} Hastigheten på skeppet / signalen c {\ ... För att räkna ut hastigheten vid warpfaktor och vilken warp-faktor man färdas i: artikeln warp factor på Memory Alpha ^ " ...
Pius V · Gregorius XIII · Sixtus V · Urban VII · Gregorius XIV · Innocentius IX · Clemens VIII · Leo XI · Paulus V · Gregorius ... och införde en ny faktor till den medeltida politiken, eftersom han med sig även tog advokater; en av dessa, David, var av ... Urban V · Gregorius XI · Urban VI · Bonifatius IX · Innocentius VII · Gregorius XII · Martin V · Eugenius IV · Nicolaus V · ... Innocentius V · Hadrianus V · Johannes XXI · Nicolaus III · Martin IV · Honorius IV · Nicolaus IV · Celestinus V · Bonifatius ...
Faktor V Protein C Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia ^ Activated Protein ... Mer specifikt så verkar aktiverat protein C, med protein S som kofaktor, genom att bryta ner faktor Va och faktor VIIIa. ...
... v n ] = { a 1 v 1 + a 2 v 2 + . . . + a n v n : a 1 , a 2 , . . . , a n ϵ K } {\displaystyle \ [v_{1},v_{2},...,v_{n}]=\{a_{1}v ... Om ett objekt kan beskrivas som en summa däri en mängd med exempelvis vektorer multipliceras med varsin faktor. Om en vektor u ... Låt v 1 , v 2 , . . . , v n {\displaystyle v_{1},\,v_{2},...,v_{n}} vara vektorer i något vektorrum V och a 1 , a 2 , . . . , a ... v 1 = ( x 2 , 0 , 0 ) , v 2 = ( 0 , x , 0 ) , v 3 = ( 0 , 0 , 1 ) {\displaystyle \ v_{1}=(x^{2},0,0),v_{2}=(0,x,0),v_{3}=(0,0,1 ...
... summeras bolagens justerade marknadsvärde för att sedan divideras av en faktor. Denna faktor refereras ofta som "the Divisor". ... Formeln för att räkna ut indexvärdet är följande: Index Level = ∑ ( P i ⋅ Q i ) D i v i s o r {\displaystyle {\text{Index Level ...
... e.V., som föreningen som delar ut utmärkelsen kallas, har även utmärkelsen Kinderspiel des Jahres (tyska för ... Tanken är att utmärkelsen ska vara en stor pådrivande faktor för fortsatt produktion av högkvalitativa spel från Tyskland. De ... Sedan 2011 delar Spiel des Jahres e.V. även ut utmärkelsen Kennerspiel des Jahres (tyska för Årets kännarspel) som går till ...
Varje erhållet värde med 2^n där n=(position - 1) d.v.s. första positionens faktor är 1, andra 2, tredje 4. De erhållna värdena ...
... ρ b v b A {\displaystyle \rho _{u}S_{L}A\equiv \rho _{u}v_{u}A\equiv \rho _{b}v_{b}A} Där ρ är densiteten, S L {\displaystyle S ... Konvektion är också en betydande faktor i omrörningen mellan oxidationsmedlet och bränslet. Alla typer av flammor kan delas in ... Förhållandet mellan hastigheten av det förbrända och icke-förbrända bränslet kan beskrivas med formeln: ρ u S L A ≡ ρ u v u A ... L}} är flammans hastighet, v hastigheten, A arean, indexen u och b står för hastigheten hos produkterna (burned, det ...
Såväl DSM-IV som DSM-V räknar det dock som en dissociativ störning. En person som drabbats av psykos, i synnerhet schizofreni, ... Vid depersonalisationssyndrom uppträder sådana känslor återkommande och ofta, utan att det finns en utlösande faktor. Det är ... hallucination Hypnopomp hallucination Klardrömmande Avtrubbad affekt H 00 Depersonalization/Derealization Disorder DSM-V och ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab] Resic, S., 2013. Balkans historia, Lönngård och Co., pp. 320. ISBN ... En annan viktig faktor för den kulturella utvecklingen på Balkanhalvön var Ottomanska riket. Ottomanska rikets seger mot ... Sedov, V.V., 1995, Archaeological institute of Russian Academy of Sciences, p. 195 ... a b] Fine, V.A., 1991. The Early medieval Balkans: a critical survey from the sixth to the late twelfth century, University of ...
... s konferens- och utställningscentrum, Messe Essen, är en viktig faktor för näringslivet i staden. Tillsammans med mindre ... v • r. Storstäder i Tyskland. ≳ 500 000 inv.. Berlin · Bremen · Dortmund · Dresden · Düsseldorf · Essen · Frankfurt am Main · ...
Under 1800-talet byggdes även en järnväg som har varit en viktig faktor för utvecklingen av Söderköping. Söderköping har ... v • r. Söderköpings kommun i Östergötlands län. Distrikt. Börrum · Drothem · Gårdeby · Mogata · Sankt Anna · Skällvik · ...
Nyligen belyste en nedgång i bostadsmarknaden hur stor faktor denna sektor faktiskt är och detta är nu ett hot mot den ... Koordinater: 53°N 8°V / 53°N 8°V / 53; -8. Irland. Från Wikipedia ...
Med ökande krav är kanalen i positionen att bli en unik faktor under överskådlig framtid. Ändringar i fartygens byggsätt - i ... då den tysk-romerske kejsaren och spanske kungen Karl V föreslog att en kanal genom Panama skulle underlätta resan för skepp ...
Olivoljan är en viktig faktor för balansen av ämnesomsättningen och hjärnan samt benutvecklingen i människokroppen, samtidigt ... v • r. Kök i Europas regioner. Övergripande eller speciella områden. Europeiska köket. Lappländska köket · Medelhavsköket ...
Magana, V. C., & Munoz-Organero, M. (2015). GAFU: Using a gamification tool to save fuel. IEEE Intelligent Transportation ... ökar med en faktor åtta) som gör att bränsleförbrukningen ökar drastiskt när man ökar hastigheten. ...
"Micronutrients: dietary intake v. supplement use". The Proceedings of the Nutrition Society 64 (4): sid. 543-53. November 2005 ... är fotosyntesen en viktig faktor för biosyntes.[37] Detta är troligtvis anledningen till att de flesta antioxidantrika frukter ...
V. S. Naipaul (född 1932), född i Trinidad, var en annan invandrare, som bland annat skrev Där floden flyter förbi (1979). ... var ytterligare en faktor som bidrog till romanens ökande popularitet. ...
En annan faktor som påverkar temperaturen är närheten till hav, som har en utjämnande verkan på temperaturen. Även vinden kan ...
En annan faktor som beaktas, när ALARP tillämpas, är kostnaderna för att uppskatta vilken förbättring som ernås i ett försök ... Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en Wikipedia ^ Edwards v. National Coal Board. (1949) All ER 743 ... För extremt komplexa systems kan dessa kostnader vara mycket höga, och kan utgöra den faktor som begränsar vilken riskreduktion ... Edwards v. National Coal Board år 1949. Utslaget innebar att risken måste vara obetydlig jämfört med uppoffringarna (uttryckta ...
V. Cr. Mn. Fe. Co. Ni. Cu. Zn. Ga. Ge. As. Se. Br. Kr. ... Tillgång på kväve är ofta en begränsande faktor för växter i ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] . PMID 21668816.. ... Det finns också en immunologisk faktor som inte beror på IgE, men det är inte känt om denna även förekommer hos människor.[21] ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] . PMID 20486330. http://www.csaci.ca/include/files/WAO_Anaphylaxis_Guidelines_ ...
Utlösande faktor till omröstningen var att de Geer, själv adelsman, ställde kung Karl XV inför ultimatum att antingen skaffa ... Men då prästerskapet 1614 under hänvisning till kommittenternas (d.v.s. valmännens) rätt, tvekade att anta den förändring i ... Media om folkrepresentationens historia: https://www.youtube.com/watch?v=812wnX-O7dU&t=664s ...
Det latinska alfabetets bokstäver c, q, v, x, z används inte. Uttalet av bokstäverna utan diakritiska tecken motsvarar mer ... har i vilket fall som helst varit en kraftfull konsoliderande faktor när en gemensam yorubaidentitet har vuxit fram. Yorubas ... De tre möjliga stavelsestrukturerna i yoruba är konsonant+vokal (KV), vokal ensam (V) och syllabisk (stavelsebildande) nasal (N ...
v. i. k. t. e. n. (. k. g. ). l. a. ¨. n. g. d. e. n. ×. l. a. ¨. n. g. d. e. n. (. m. 2. ). [. k. g. m. 2. ]. {\displaystyle ... Den större muskelmassan hos till exempel elitidrottare och kroppsbyggare är en bidragande faktor till att tränade personers ...
Efter brodern kung Edvard IV:s död regerade Rikard under en kort tid som förmyndare åt broderns son Edvard V, innan han ... Rosornas krig, med sina stora förluster bland adeln, var en stor faktor i försvagandet av adelsmännens feodala makt, vilket ...
Den enda tydliga förklarande faktor till variationer mellan olika fågelarters sömnmängd man funnit, är att fåglar som sover i ... d.v.s. med hela hjärnan. Studier på delfiner, som också sover unihemisfärisk icke-REM-sömn, visar att de kan både simma med ...
v. ). =. N. e. (. F. ). =. 4. N. m. N. f. N. m. +. N. f. {\displaystyle N_{e}^{(v)}=N_{e}^{(F)}={4N_{m}N_{f} \over N_{m}+N_{f ... Det varierar också beroende på om man mäter effektiv populationsstorlek beroende på vilken faktor man beräknar, eller om man ... Detta beräknas med Ne = (4N)/(Vk + 2), där Vk är variansen i mängden avkomma. ... än en som bara tar hänsyn till en faktor. Att känna till effektiv populationsstorlek är viktigt även inom evolutionsbiologin, ...
De underrättelser han samlade in sägs ha utgjort en avgörande faktor för Israels seger i sexdagarskriget 1967.[1] ... https://books.google.com/books?id=PkAEAAAAMBAJ&pg=PA15-IA2&dq=eli+cohen+six+day+war&ei=1brDSryFPKeKlQSOo7zDAw#v=onepage&q=eli% ...
... än kanske någon annan faktor. Har det funnits kvar för Forskningens Stora Tidsålder att förstöra Konstformen genom att visa upp ... Under hösten blev Nikolaj Ekks drama Putjovka v zjizn landets första talfilm. ...
En annan bidragande faktor är att katterna dödas av lokalbefolkningen som vill skydda sina tamdjur, enligt tradition anses det ... v • r. Kattdjur (Felidae). Stora kattdjur. Lejon · Tiger · Jaguar · Leopard · Marmorkatt · Trädleopard · Snöleopard ...
I mitten av 1700-talet började en ny faktor göra sig gällande. Det var skeppsmask, vilken studerats av Carl von Linné vid hans ... v • r. Stadsdelar i Göteborgs kommun. Angered · Annedal · Arendal · Askim · Backa · Bagaregården · Bergsjön · Bergum · ...
Födokonkurrens med sydlig vattensork kan vara en bidragande faktor.[1]. Källor[redigera , redigera wikitext]. Noter[redigera , ... Didžiulis V. (red.) (2014). "Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.". Species 2000: Naturalis, Leiden, ...
Sevier · Roane · Sevier · Blount · McMinn · Carroll · Houston · Hall · Carroll · Cannon · Polk · Jones · A.V. Brown · N.S. ... En viktig faktor var att Ellington ändrade sin linje i rasfrågan så att han under sin andra mandatperiod som guvernör helt och ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w] Gosler, Andrew; Clement, Peter (2007). del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; ... är en faktor i urvalet. Honor av högre kvalitet tycks välja hanar med bredare band.[4] ... IOC World Bird List (v 5.4). doi : 10.14344/IOC.ML.5.4.. *^ Packret, Martin; Jochen Martens (2008). "Taxonomic pitfalls in tits ...