Lamingenen består av 12 exoner. Genom alternativ splitsning, finns 2 stora proteiner som genereras, lamin A och en kortare ...
Genen utgörs av fem exoner. Det protein som genen kodar för, klotho, består av 1014 aminosyror, och består av ett ...
Genen består av fem exoner varav alla är kodande. Genom alternativ splicing kan genen ge upphov till 12 olika transkript varav ...
Sjutton exoner, d.v.s. för proteinet kodande områden, återfinns. Andelen 2145 (= 715×3) icke-kodande baspar i förhållande till ... Generellt varierar förhållandet mellan introner och exoner från gen till gen kraftigt. Så det finns vissa gener utan introner, ... än hos exoner. Från denna mutationsfrekvens kan en gens historia rekonstrueras. Den beräknade tidsperioden skulle väl ...
Hos eukaryota celler består varje gen av en till hundratals exoner. Dessa bitar av funktionell DNA-kod kan sättas ihop i olika ...
De delar av nukleotidsekvensen som verkligen kodar delar av proteinet kallas exoner. (Spliceosom, RNA-splitsning). ...
Genen CBS ligger på kromosom 21q22, är kodande och har 14 exoner. Det finns tre transkriptvarianter. Sjukdomen nedärvs ...
Genen har 11 exoner (alla är proteinkodande) och 18 olika alternativa splice-former. MCAD-brist kan orsakas av många olika ...
Genen har 79 olika exoner och mutationen kan vara i olika av dessa. DNA-test kan påvisa mutationen och även användas för att ...
Genen är ca 24 Kbp lång, innehåller fyra exoner och har 12 olika transkript. Den är associerad med 3 olika fenotyper varav en ...
Den mänskliga genen för ferrochelatase finns vid kromosom 18q21.3 och består av 11 exoner. En defekt i genen för ferrochelatase ...
Borttagningen av en eller flera exoner av dystrofin-DMD-genen orsakar Duchenne och Beckers muskeldystrofier. Det stora ...
Variant 2 kodas av 15,505 baspar bestående av 11 exoner och ger ett protein på 396 aminosyror. Sjukdomen är en monogen, ... Variant 1 kodas av 12,973 baspar bestående av 12 exoner och ger ett protein på 426 aminosyror. ...
I eukaryoter, förekommer dessa i delad form uppdelad i introner och exoner, men i prokaryoter är de kontinuerliga. De ...
Nästan all pre-mRNA från papillomvirusets DNA innehåller exoner och introner samt stycken med mer än en läsram. ...
... är 21,248 baspar lång och består av 6 exoner . EFTDH genen ligger på q-armen hos kromosom 4 (q32.1), är 37,499 baspar lång och ...
Genen som kodar för PTHRP finns på kromosom 6, på lokationen 12p11.22, och består av sju exoner, samt liknar genen för ...
107,992,334-108,018,117 på forward strand med en storlek på 25.784 baspar utspritt på 12 kodande exoner enligt assembly av ...