Europeiska unionens symboler Europeiska unionen har fem olika symboler som är starkt förknippade med unionen: europeiska ... förnybar energi inom Europeiska unionen och kärnkraft inom Europeiska unionen Energipolitiken har sitt ursprung i Europeiska ... Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska ... För andra betydelser, se EU (olika betydelser). Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska länder ...
Kodifiering ^ "The European Union's efforts to simplify legislation - Annual Burden Survey 2021" (på engelska). Europeiska ... "Refit - enklare, billigare och framtidssäkrad EU-lagstiftning". Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/info/law/law- ...
Europeiska konventet Konvent Regeringskonferens ^ "Artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen". EUT C 202, 7.6.2016, s. 42 ... Ett konvent är ett tillfälligt organ som bildas i samband med fördragsändringar inom Europeiska unionen. Konventet sammankallas ... Europeiska rådet kan med enkel majoritet efter godkännande av Europaparlamentet besluta att inget konvent ska sammankallas, ... Däremot har två konvent sammankallats av Europeiska rådet tidigare, ett i samband med utarbetandet av stadgan om de ...
Om Europeiska konstitutionen hade trätt i kraft skulle "direktiv" ha ersatts med "europeisk ramlag". Direktiv följer, i likhet ... Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande för ... Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå. sid. 90-94. ISBN 978-92-78-40724-7 ^ [a b] "Artikel 289 i fördraget om ... Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om de genomförandeåtgärder de vidtar och överlämna texten till alla ...
Omarbetning ^ "The European Union's efforts to simplify legislation - Annual Burden Survey 2021" (på engelska). Europeiska ... "Refit - enklare, billigare och framtidssäkrad EU-lagstiftning". Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/info/law/law- ...
a b c d] "Artikel 2 i protokoll 1 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ... a b c d] "Artikel 3 i protokoll 2 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ... Ett lagförslag, formellt ett utkast till lagstiftningsakt, inom Europeiska unionen läggs i regel fram av Europeiska ... på rekommendation av Europeiska centralbanken eller på begäran av EU-domstolen eller Europeiska investeringsbanken. Efter att ...
... (förkortat EBU) är en buddhistisk paraplyorganisation för de buddhistiska organisationer som ... Inom unionen finns ett flertal nätverk som ansvarar för en viss verksamhet eller lyfter fram ett buddhistiskt perspektiv inom ... Europeiska buddhister började planera paneuropeiskt samarbete redan på 1930-talet. Den första internationella kongressen hölls ... https://www.nbo.org.uk/resources/european-buddhist-union/. Läst 5 oktober 2021. ^ [a b] "European Buddhist Union (EBU)" (på ...
Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå. sid. 90. ISBN 978-92-78-40724-7 ^ [a b] "Artikel 288 i fördraget om Europeiska ... Om Europeiska konstitutionen hade trätt i kraft skulle "förordning" ha ersatts med "europeisk lag". Förordningar följer, i ... En förordning är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Förordningar utgör den ... Delegerade förordningar antas av Europeiska kommissionen för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en ...
Beslut utfärdas bland annat när en befattning inom unionen tillsätts, till exempel Europeiska rådets ordförande eller ... Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå. sid. 94-95. ISBN 978-92-78-40724-7 ^ [a b] "Europeiska unionens beslut". ... Beslut kan även i vissa andra fall antas av Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska centralbanken, samt av rådet och ... Ett beslut är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. I likhet med förordningar är ...
Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå. sid. 95-97. ISBN 978-92-78-40724-7 ^ "Artikel 289 i fördraget om Europeiska ... Ett yttrande är en typ av icke-bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett yttrande gör det ... Rekommendation ^ [a b] "Artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C 202, 7.6.2016, s. 171-172. EUR-Lex ... Den rättsliga grunden för yttranden återfinns i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: Yttranden är ...
"Artikel 2 i protokoll 1 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ... "Artikel 3 i protokoll 2 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ... Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå. sid. 95-97. ISBN 978-92-78-40724-7 ^ "Artikel 289 i fördraget om Europeiska ... "Artikel 36 i fördraget om Europeiska unionen". EUT C 202, 7.6.2016, s. 35-36. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ...
En gemensam kommitté är en typ av kommitté som vanligtvis inrättas när Europeiska unionen ingår internationella avtal med ...
... är en process som innebär att ett land upphör att vara medlem av Europeiska unionen. Möjligheten ... Ingen stat har före 2019 lämnat Europeiska unionen. Storbritannien utträdde ur unionen den 31 januari 2020, efter att ha anmält ... Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer ska unionen förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för ... En medlemsstat som vill utträda ur unionen ska anmäla sin avsikt till Europeiska rådet. Det görs av regeringschefen ( ...
För det ursprungliga fördraget om Europeiska unionen, se Maastrichtfördraget. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget ... är tillämpligt i samtliga Europeiska unionens medlemsstater. Europeiska unionens fördrag Fördraget om Europeiska unionens ... Den 1 november 1993 trädde fördraget i kraft och därmed bildades Europeiska unionen. Fördraget innehåller bestämmelser om bland ... "Fördraget om Europeiska unionen". EUT C 202, 7.6.2016, s. 13-45. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/? ...
"Protokoll 22 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C 202, 7.6. ... invandringspolitiken Gemensamma viseringspolitiken Giltiga resehandlingar inom Europeiska unionen Pass inom Europeiska unionen ... "Protokoll 21 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C 202, 7.6. ... a b] "Gemensam åtgärd av den 16 december 1996 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om ...
Den gemensamma standarden för registreringsskyltar inom Europeiska unionen fastställdes av Europeiska unionens råd genom en ... Registreringsskyltar inom Europeiska unionen har ett standardiserat format sedan 1998. Varje registreringsskylt har ett blått ... formatet för registreringsskyltar behöver inte ha ett separat nationalitetsmärke så länge de befinner sig inom Europeiska ...
... är ett av Europeiska unionens politikområden och en del av befogenhetsområdet området ... Det gemensamma polissamarbetet inrättades ursprungligen genom fördraget om Europeiska unionen den 1 november 1993. Det utgjorde ... Området med frihet, säkerhet och rättvisa Straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen ^ Europaparlamentet: Polissamarbete ... Genom Amsterdamfördraget överfördes delar av den tredje pelaren till den överstatliga första pelaren, Europeiska gemenskaperna ...
... uppgick 2019 till 26,4 procent av elproduktionen inom Europeiska unionen. Kärnkraften ... Europa 2020 Förnybar energi inom Europeiska unionen Kärnkraft ^ "Nuclear energy statistics" (på engelska). Eurostat. Februari ... omfattas av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) bestämmelser. Euratom är formellt en egen organisation, fristående från ...
Se även: Europeiska unionens historia De första stegen för att standardisera pass inom Europeiska gemenskaperna - Europeiska ... namn Innehavarens namnteckning Pass Giltiga resehandlingar inom Europeiska unionen Uppehållstillstånd inom Europeiska unionen ... Pass inom Europeiska unionen utfärdas av de nationella myndigheterna till de egna medborgarna och, i vissa undantagsfall, andra ... Huvudartikel: Giltiga resehandlingar inom Europeiska unionen Pass är, i enlighet med rörlighetsdirektivets bestämmelser, en ...
... innefattar rättigheter för passagerare vid flyg-, tåg-, båt- och bussresor. ... är ett delat befogenhetsområde inom Europeiska unionen. De regleras genom fyra olika förordningar. De första ... I mars 2021 konstaterade Europeiska unionens domstol att en strejk som organiseras av en fackförening för personal vid ett ... Passagerarrättigheterna finns fastställda i en rad olika rättsakter, som har sin rättsliga grund i fördraget om Europeiska ...
... regleras genom ett antal olika direktiv och förordningar. De första bestämmelserna om ... Artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Europeiska unionens jordbruks- och fiskeripolitik). ... Artikeln föreskriver att unionen och dess medlemsstater ska "fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser" ... De EU-gemensamma bestämmelserna grundar sig på europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur och avspeglar fem ...
... är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är ... Stöd som är oförenligt med den inre marknaden kan återkrävas av Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol och i ... Artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ^ Artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. ^ ... Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt Rådets förordning 659/99 om förfarandet vid anmält statsstöd EU-kommissionens ...
Europeiska unionen har stödjande befogenhet vad gäller civilskydd. Det innebär att unionen har befogenhet att vidta åtgärder ... Civilskydd inom Europeiska unionen är en stödjande befogenhet mellan unionen och dess medlemsstater. Det gemensamma ... Civilskydd inom Europeiska unionen, Europeiska unionens befogenhetsområden, Räddningstjänst). ... Precis som inom Europeiska unionens övriga befogenhetsområden fyller Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska ...
... även en särskild status i förhållande till Europeiska unionen. När Finland anslöts till Europeiska unionen 1995 krävdes Ålands ... Huvudartiklar: Ålandsprotokollet, Territorier associerade med Europeiska unionen och Europeiska unionsrättens territoriella ... Ålands undantag inom Europeiska unionen gäller dels EU-medborgarskapet, dels EU:s lagar. EU godkänner Ålands egna ... Territorier associerade med Europeiska unionen, Politik på Åland). ...
... , även kända som EU-representationer, är diplomatiska beskickningar på ... Ständig representation Ständiga representanternas kommitté Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen ^ "EU- ... regeringsnivå som företräder Europeiska unionens medlemsstater i deras diplomatiska förbindelser med Europeiska unionen. De ... De ständiga representationerna fyller en central funktion vid förhandlingarna inom Europeiska unionens råd. Företrädare från de ...
Europeiska unionens utbredning och utvidgning Fördjupade samarbeten inom Europeiska unionen ^ [a b c d] "Freedom in the World ... även förhållandena i de europeiska länderna utanför unionen. De flesta europeiska länder utanför EU är republiker, med undantag ... Europeiska kommissionen (6 maj 2006). "The History of the European Union". 1993. Arkiverad från originalet den 24 juli 2006. ... Politiska system inom Europeiska unionen syftar på medlemsstaternas olika beslutssystem. Eftersom varje medlemsstat är ...
... är ett av Europeiska unionens politikområden och en del av befogenhetsområdet ... Det gemensamma straffrättsliga samarbetet inrättades ursprungligen genom fördraget om Europeiska unionen den 1 november 1993. ... säkerhet och rättvisa Polissamarbete inom Europeiska unionen ^ Europaparlamentet: Straffrättsligt samarbete (Straffrättsligt ... Det utgjorde då en del av rättsliga och inrikes frågor, den tredje pelaren inom unionen som präglades av mellanstatlighet. ...
"Artikel 5 i protokoll 19 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ... "Artikel 7 i protokoll 19 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ... Europeisk unionsrätt Europeiska unionen Europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde K.3-konvention Permanenta ... Fördjupade samarbeten inom Europeiska unionen, tidigare närmare samarbeten, är ett förfarande som innebär att minst nio av ...
Enligt fördraget om Europeiska unionen ska Europeiska rådet besluta med konsensus, utom i vissa fall som specificeras i ... "Artikel 2 i protokoll 37 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ... "Artikel 6 i protokoll 13 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ... "Artikel 64 i protokoll 3 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ...
... när Montenegro ansökte om medlemskap i Europeiska unionen. Europeiska rådet beslutade vid sitt sammanträde i december 2010 att ... Montenegros anslutning till Europeiska unionen påbörjades den 15 december 2008, ... Europeiska unionens] engagemang för hela Balkans framtid i EU". Europeiska unionens utvidgning Montenegro ^ "Montenegro is ... För att kunna bli medlem i unionen måste Montenegro bekämpa den omfattande organiserade brottsligheten och korruptionen i ...
Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen förvärrade situationen eftersom Storbritannien var en nettobetalare till unionens ... Europeiska unionens budget Europeiska unionens egna medel ^ [a b c d e f] "Artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens ... Se även: Europeiska unionens historia Fram till slutet av 1980-talet reglerades Europeiska gemenskapernas finansiella ramar ... Åtagandebemyndiganden fastställer hur stora ekonomiska åtaganden unionen kan ingå under ett år. Att unionen ingår ett åtagande ...
... ändringarna skulle göra det svårare för Sverige att lämna Europeiska unionen. "SOU 2008:125 : En reformerad grundlag : Del 1" ( ...
... södra Skåne Projektet var ursprungligen till en del finansierat av Europeiska unionen genom sitt Interreg IIIB ...
... när en medlemsstat inom Europeiska unionen går längre än nödvändigt för att genomföra ett europeiskt direktiv (Förgreningssidor ...
a b] "Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto". Paris: International Astronomical Union (News Release - ... På kinesiska, japanska och koreanska blev namnet översatt till undervärldens kungastjärna (冥王星), Flera andra icke-europeiska ... a b] "IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes". International Astronomical Union (News Release - IAU0603 ...
... är ett av Europeiska unionens politikområden som reglerar fisket inom unionen. EU:s fiskeripolitik syftar till att fastställa ... Europeiska unionens befogenhetsområden, Europeiska unionens jordbruks- och fiskeripolitik, Fiskerätt). ... övervaka fiskeflottans storlek inom unionen, bidra med finansiering och tekniskt stöd till initiativ som kan göra näringen mer ...
Europeiska unionen under 2010-talet, Cyperns ekonomi, Greklands ekonomi, Irlands ekonomi, Italiens ekonomi, Portugals ekonomi, ... Den 28 november 2010 beslöt Europeiska unionens medlemsstater att ge 67,5 miljarder euro i lån till Irland för att hjälpa ... Mekanismen omfattar totalt 750 miljarder euro, vilket även inkluderar kapital från IMF och Europeiska kommissionen. Skuldkrisen ... återställa förtroendet för den gemensamma europeiska valutan. Sverige bidrog med ett bilateralt lån till Irland om 600 miljoner ...
... återfallsförebyggande behandling vid akut myeloisk leukemi inom Europeiska unionen. Histamin finns naturligt i livsmedel, och ... Histamindihydroklorid (en syntetisk form av histamin med varunamnet Ceplene) godkändes i juli 2008 av den europeiska ...
WHO och Europeiska unionen, EU och har därigenom fått ett stort inflytande. Uppgifter som ICNIRP arbetar med är analyser av ...
Europeiska radio- och TV-unionen. http://www.eurovision.tv/page/news?id=michal_szpak_with_color_of_your_life_for_poland. ^ " ... Europeiska radio- och TV-unionen. http://www.eurovision.tv/page/news?id=allocation_draw_the_results. Officiell musikvideo på ... Europeiska radio- och TV-unionen via Youtube. 14 mars 2016. https://www.youtube.com/watch?v=Sjup9PJ25LM. ^ Jordan, Paul (25 ...
a b c d e] "Protokoll 13 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C ... "Protokoll 16 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". EUT C 202, 7.6. ... För övriga medlemsstater som inte har euron som valuta utvärderar Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken i var ... är fyra ekonomiska kriterier som varje medlemsstat inom Europeiska unionen som inte har euron som valuta måste uppfylla för att ...
Varje år ger IFS ut en kartläggning av kränkningar av fackliga rättigheter (Annual Survey of violation of trade union rights). ... Man har nära samarbeten med bland andra Europeiska fackliga samorganisationen, Internationella arbetsorganisationen, ... Internationella fackliga samorganisationen (IFS) (engelska: International Trade Union Confederation, ITUC), är världens största ...
... som används i många av Europeiska unionens medlemsstater och ett antal andra stater utanför unionen. De länder som använder ... Europeiska centralbanken: Grekland (Eurosamarbetet efter land, Greklands ekonomi). ... Euro Euromynt ^ "Exchanging national cash". Europeiska centralbanken. Arkiverad från originalet den 15 augusti 2004. https:// ...
Harmonisering inom Europeiska unionen, IT). ... Europeiska unionens direktiv, Fri rörlighet för tjänster, ...
Han utbildade sig på Universitetet i Stuttgart med examen 1986, Cooper Union i New York och Princeton University 1992-94. ... Jürgen Mayer H. fick 2003 speciellt omnämnande av juryn för Europeiska unionens pris för samtidsarkitektur för Stadshuset i ...
Skyddade ursprungsbeteckningar inom Europeiska unionen). ...
Unionen kom att vara (med undantag för oredan kring det första världskriget) i närmare 340 år fram till Sovjetunionens ... Ukrainskspråkiga författare och intellektuella inspirerades av den nationalistiska andan som spirade bland europeiska folk som ... I anslutning till unionen mellan Polen och Litauen flyttade polacker, tyskar, armenier och judar till området vilket ledde till ... En del kosacker knöt kontakter med Tsarryssland och år 1654 bildade man en gemensam union som syftade till att försvara sig ...
Gemensamma fiskeripolitiken Handelsnormer för frukt och grönsaker inom Europeiska unionen Marknadsordningsförordningen ^ ... Europeiska unionens budget 2018 (Europeiska unionens befogenhetsområden, Europeiska unionens jordbruks- och fiskeripolitik, ... är ett av Europeiska unionens befogenhetsområden. CAP står för cirka 37 procent av unionens utgifter. Den gemensamma ...
... gick 1973 med i Europeiska ekonomiska gemenskapen, föregångaren till Europeiska unionen. Finanskrisen 2008 slog hårt mot ... Medlemskapet i Europeiska unionen har gett Irland fördelar som till exempel ekonomiskt stöd under många år och en större ... Irland är medlem i Europeiska unionen, Eurosamarbetet, Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, ... Ekonomisk protektionism avvecklades i slutet av 1950-talet och Irland gick med i Europeiska ekonomiska gemenskapen 1973. ...
Han var därefter departementsråd och chef för UD:s enhet för europeisk integration 1998-1999 och enheten för Europeiska unionen ...
Han utnämndes till ambassadör 2006 och var 2008-2013 Italiens ständiga representant till Europeiska unionen (EU-ambassadör). ... Han var från 16 juli 2014 till 31 oktober samma år ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande ... Efter att Antonio Tajani blivit invald i Europaparlamentet i valet 2014 utsågs Nelli Feroci till hans efterträdare i Europeiska ...
Det kroatiska utrikesministeriet ansvarar bland annat för Kroatiens förbindelser med utlandet och Europeiska unionen. ... Ministeriet för utrikes- och europeiska frågor skapades i samband med antagandet av Kroatiens författning den 31 maj 1990. Det ... Ministeriet för utrikes- och europeiska frågor (kroatiska: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, akronym MVEP) är ett av ...
Följande tio länder/regioner stod 2015 för den största produktionen av vete: Europeiska unionen - 157,98 miljoner ton Kina - ...
... är en metod som introducerades 1985 för att säkerställa att varor på den inre marknaden inom Europeiska unionen uppfyller ... tillsammans med införandet av kvalificerad majoritet för harmoniseringsåtgärder genom europeiska enhetsakten, i fulländandet av ... står i bjärt kontrast mot det tidigare tillvägagångssättet för att harmonisera produktbestämmelser inom Europeiska ...
... och Europeiska unionen (2013). Vägen mot EU var långdragen men 2013 blev Kroatien slutligen medlem i unionen. Lista över ... Från ungersk sida hävdades att Kroatien fortfarande var i union med Ungern enligt pacta conventa men detta avvisades. Kung Karl ... Unionen med Ungern innebar att den kroatiska adeln i Slavonien (norra Kroatien) kom att magyariseras[källa behövs], bland annat ... sina befogenheter till det sydslaviska nationalrådet som några dagar senare beslöt att Kroatien skulle ingå i en union med ...
"Peter Terrin - European Union Prize for Literature". Europeiska unionen. Arkiverad från originalet den 29 november 2012. https ... Peter Terrin belönades 2010 med Europeiska unionens litteraturpris för sin roman De bewaker (Väktaren). 2012 tilldelades han ...
Liechtenstein försökte komma med i ESC, men i avsaknad av ett nationellt TV-bolag som är medlem i Europeiska radio- och TV- ... unionen (EBU) förhindrades Liechtenstein att deltaga. EBU hade vid denna tid insett att ett värdland inte kunde stå för hela ...
... år 2010 försökte Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) få bland annat Italien, Luxemburg och Monaco att återkomma till ...
Vägen började byggas 2010, blev klar året därpå och finansierades av Europeiska Unionen. Förut gick 23/47 på "Vetlandavägen" ...