... snabb teknik kräver etisk analys". I Humanekologi 1995, nr 1-2. "Speciesism eller moralisk individualism?" I Tvärsnitt 1993, nr ...
Etisk analys: skakvåld. Stockholm: Statens medicinsk-etiska råd, 2016.". http://www.smer.se/nyheter/etisk-analys-av-skakvald/. ... En särskild etisk analys som publicerades av SMER i anslutning till SBU:s översikt framhåller att själva termen skakvåld är ...
Libris 1897033 Thunberg, Anne-Marie (1971). Den olösta konflikten: en etisk analys av abortutredningen. Stockholm: Gummesson i ... aldrig sviktande etisk envishet och ett stillsamt, aldrig vikande hopp om människorna och framtiden" 2005 - Manfred Björkquist- ...
2003 Carina Lundberg, direktör och chef för Etisk analys. 2004 Maria Masoomi, dietist och kostekonom. 2005 Lottie Knutson, ...
Dessutom fann man en stärkt etisk problematik då mer information än den tillfrågade fås fram ur denna analys.[8] NGS i ... Mikroarrayanalys är en nyare form av genomisk analys som innebär mer detaljerad information om fostrets genuppsättning.[1] I en ... Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21. Stockholm: Statens ... Karyotypering är en form av genetisk analys som innebär att man färgar in kromosomer från fostret för att kunna upptäcka olika ...
Enligt SBU:s utvärdering behövs det en djupare etisk analys och eventuell reglering av hur den information som metoden ger ska ... bli ett etiskt problem om kvinnan och partnern inte getts möjlighet att ta ställning till om de verkligen vill ha sådan analys ...
För vetenskaplig analys av Bibeln som historiskt dokument, se Bibelforskning och Textkritisk bibelforskning. Bibelkritik är ... kritik av gamla testamentets såväl som nya testamentets kanoniska böcker som etisk vägledning eller historisk källa. ...
Formulering, analys och utvärdering av ett företags taktiska position ingår även det inom marknadsstrategin. Etisk ... Några exempel på etisk prissättning är priskrig, prisdiskriminering och dumping. Etisk marknadsföring betonar metoder som ... Etisk prissättning finns för att företagen ska kunna sälja sina varor eller tjänster utan att lura eller vilseleda sina kunder ... En etisk marknadsstrategi utformas med hjälp av noggranna analyser av företaget, konsumenterna och marknaden ett företag är ...
... övervägande på psykologisk och etisk analys anlagda behandling söker uppvisa den poetiska idén som gestaltande princip i ...
I The Meaning of Meaning menar Ogden och Richards att en etisk utsaga i princip inte innebär något annat än att signalera ... och deras filosofiska analys fick heller inget större genomslag bland brittiska samtida filosofer. Däremot hade deras olika ...
Ibland beskrivs det till och med som en etisk vändning för retoriken. Pat Gehrke kallar problemet som då uppstår för "the ... Etik och retorik", Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer. Patrik Mehrens & Jon Viklund (Red.), ... Platons verk Gorgias består av en dialog som handlar om etisk retorik. I samtalet argumenterar Sokrates med Gorgias om retorik ... Jon, "Kenneth Burke och dramatismen", Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Otto Fisher. Patrik Mehrens & Jon ...
Här görs en vetenskaplig samt etisk bedömning och ansökan granskas ur två aspekter: *säkerheten skall vara den högsta möjliga ... www.sbu.se/309 "Uppsättningar av prioriterade utfall för forskning om förlossningsvård - sammanställning och analys"]. SBU, ... i syfte att studera ett läkemedels egenskaper måste man ansöka om tillstånd hos Läkemedelsverket samt hos en regional etisk ...
ISBN 91-578-0053-7 Ekner, Reidar (1962). Hans Larsson om poesi: en analys av hans estetik. Stockholm: Norstedt. Libris 8072281 ... 1924 Etisk diskussion, 1925 Litteraturintryck, 1926 Minne av Gottfrid Billing, 1926 Minnesteckning över Christopher Jacob ...
Kirsch i sin analys menar att det är först i den här delen som Audens rika, karakteristiska röst träder fram, och att den ... det vill säga att samtidigt försöka vara en etisk-religiös och estetisk hjälte. I delen "The Temptation of St. Joseph" försöker ... Cappeluti i sin analys menar istället att oratoriet, liksom Audens dikter i allmänhet, är resultatet av Audens tendens att låta ... en analys som kopplar an till McDiarmids nedan) och den otrogne Kallman i förhållandet med Auden. Bland andra Mendelson och ...
Huvudartikel: Etisk naturalism Värdenaturalismen är dock en teori om att värdeomdömen egentligen beskriver naturliga eller ... Andra inflytelserika metaetiker såsom R.M. Hare har menat att en analys av moralbegreppens innebörd och logiska egenskaper ...