18 millisekunder med enzymet).[2] De molekyler som binder till den aktiva ytan i ett enzym kallas substrat. Även om enzym kan ... Huvudartikel: Enzym. Den mest välkända rollen hos proteiner i celler är som enzymer, vilka katalyserar kemiska reaktioner. ... Enzymer är vanligtvis väldigt specialiserade och skyndar endast på en eller ett fåtal kemiska reaktioner. Enzymer startar de ... Enzymer[redigera , redigera wikitext]. DNA-replikation är en av de många reaktioner i kroppen som till stor del styrs av ...
... är ett enzym som bryter ned acetylkolin, en signalsubstans i nervsystemet. Om acetylkolinesteras på något ...
... er är en grupp av enzymer som kan bryta ned kollagen. Kollagenas ingår i matrixmetalloproteinasfamiljen (MMP), en ... familj som såvitt känt består av 20 olika enzymer. Vissa sjukdomar höjer halten av kollagenas vilket leder till en ökad ...
... är enzymer som klyver peptidbindningar i proteiner hos vilka serin fungerar som en nukleofil aminosyra på enzymets aktiva sida ... och som på så sätt fyller ut enzymets aktiva centrum och förhindrar enzymet från att arbeta effektivt. Trypsin, som är ett ... Triaden lokaliseras på enzymets aktiva sida där katalysen sker, och värnas i alla serinproteaser. Triaden är en koordinerad ... Dessa enzymer kan dessutom kategoriseras baserat på deras substratspecificitet, antingen som trypsinlika, kymotrypsinlika eller ...
... är enzym som bryter ner cellulosa. De flesta cellulaser är hydrolytiska enzymer, men det finns också ... Fria men samarbetande enzym förekommer till exempel hos mögel och vednedbrytande rötsvampar. En sådan svamp kan utsöndra upp ... "Fria men samarbetande enzym", som används av aeroba svampar och bakterier (rötande organismer) ... Det kanske bäst förstådda enzymsystemet är baserat på enzymet cellobiosdehydrogenas. Vissa brunrötesvampar använder så gott som ...
Enzymer. Enzymer i tvättmedel är oftast amylas och proteas. Proteas bryter ned proteiner och proteinhaltiga fläckar som t.ex. ... Enzymer i vanliga tvättmedel fungerar ofta bäst vid temperaturer kring 50 grader. Under cirka 60 grader överlever fler ...
Det aktiverar bakteriebekämpande enzymer. Biotin kan bildas av tarmfloran om den är frisk. Det finns i nästan alla livsmedel, ...
Enzym. Skada och/eller obstruktion i lever/gallgångar Hjärtsjukdomar[redigera , redigera wikitext]. Markör. Förkortning. Typ. ... Enzym. Leverspecifik skademarkör Gamma glutamyl transpeptidas. GGT. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
När spermiecellen når fram till corona radiata utsöndras ett enzym från spermiens akrosom kallat hyaluronidas, som bryter ner ... Det viktigaste av dessa enzymer är acrosin. Enzymatiska omstruktureringen av zona pellucida gör att spermien kan penetrera ... Vid inbindning till ZP3 utsöndras ytterligare enzymer från spermiens akrosom genom att den fuserar med spermiecellens yttre ... samt enzymer som hydrolyserar ZP3-glykoproteinerna. Detta kallas zona reaction, och är en viktig funktion för att förhindra ...
Enzymet producerar alfa-ketoglutarat genom oxidativ dekarboxylering av isocitrat, vilket även ger CO2 och omvandlar NAD+ till ... Isocitratdehydrogenas är ett enzym. Det finns flera isoenzymer av isocitratdehydrogenas, varav ett som katalyserar tredje ...
Enzymet DNA-polymeras ser till så att de nukleotider som byggs ihop till den nya nukleotid-kedjan matchar de som finns på den ... Enzymet DNA-primas skapar en primer som blir en utgångspunkt för DNA-polymeraset. Primern fungerar som riktmärke för att DNA- ... Flera olika enzymer deltar i reaktionerna för att duplicera DNA-molekylerna. I dessa reaktioner krävs både snabba och exakta ... Detta sker under inverkan av enzymet helikas. Det bildas då en öppning i dubbelhelixen, en "replikationsgaffel" (replication ...
Många kan troligen även producera egna cellulosanedbrytande enzymer. De flesta arter är växtätare, som livnär sig på olika gräs ...
Dessa enzymer kallas A-transferas och B-transferas. I AB0-systemet finns tre antigener, A, B, och H. De bildar fyra olika ... Det gör att enzymet blir ineffektivt och resulterar i att en person med blodgrupp A2 har färre A-substanser och fler H- ... De byggs ihop av enzymer som finns kodade i generna hos varje individ. Därmed kodar inte generna för antigenerna som finns på ... Skillnaden mellan A1 och A2 är det enzym som fäster A-substanset vid H-substanset, eftersom en mutation (deletion och en ...
Som bilden till höger illustrerar så omsätts 1,4-butandiol av ett stort antal enzymer. Detta gör att en interaktion kan ske ... Under nerbrytningen interagerar ämnet med flera andra enzymer. 1,4-butandiol kan ge svåra eller livshotande skador. Dödsorsaken ...
5 dager). Ved spiringen dannes det flere enzymer i kornkjernen. Enzymet diastase spalter stivelse til sukker (typisk maltose), ...
Enzymer - nästan alla kroppens enzymer består av protein. Enzymer påskyndar kemiska reaktioner och är grunden till att kroppen ... Varje sekund verkar miljarder enzymer i cellerna och ser till så alla reaktioner som ska ske verkligen sker. ...
... en regleras genom att aktiviteten i tre av dess ingående enzymer moduleras. De tre enzymer som regleras i glykolysen är ... Reaktionen utförs av enzymet aldolas A.. *Lägg märke till att det bildas två molekyler här. I totalreaktionen ska alltså steg 6 ... Reaktionen utförs av enzymet pyruvatkinas och coenzymet biotin och fosforylerar en ADP till ATP. ... Reaktionen utförs av enzymet fosfoglyceratkinas. Molekylen defosforyleras medan en ADP fosforyleras till ATP. ...
Den hämmar enzym, som bryter ner cykliskt AMP. Ökningen av cykliska AMP:s leder till en ökning av glukosproduktionen.[1] ...
Födan bryts sedan ned med hjälp av enzymer. Svenska namn till trädstrukturen ^ Audouin, Jean-Victor (1826). Dictionnaire ...
... är ett enzym vars främsta uppgift är att "klippa" dsDNA så att det bildas ssDNA. Enzymet fungerar på följande sätt. Först ... Den amerikanska forskaren John Morrow upptäckte att enzymet är en typ 2. Morrow upptäckte även att enzymet ger klistriga ändar ... Enzymet kan klyva DNA-molekylen på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till en mutation. EcoRI är bland de vanligaste ... Eftersom enzymet kommer från bakterien E. coli får den namnet EcoRI. Precis som alla andra restriktionsenzymer har EcoRI fått ...
Detta katalyseras av enzymet fosfoglukomutas. En intermediär i denna omvandling är glukos-1,6-bisfosfat. Glukos-1-fosfat ...
... och MAO-B-enzymet Med hjälp av ligand bindnings analyser kunde det observeras att kavalaktonera hade en blockerande effekt ... på MAO-B-enzymets aktivitet. Den inhiberande effekten varierade mellan kavalaktonerna med följande ordning: demethoxyyangonin ...
Vid bildningen medverkar enzymet karbanhydras. Kammarvätskans sammansättning och renhet garanteras genom att cellerna i ...
I levande celler utnyttjas enzymer för att påskynda förloppet.. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title= ...
I mitokondriemembranet sitter enzymer som oxiderar FADH2 till FAD. Reaktionen genererar i slutändan 1,5 ATP per FADH2. ... Kollegan Hugo Theorell lyckades separera det gula proteinet i apoenzym och ett gult pigment, samt visade att varken enzymet ...
Detta enzym är mera aktivt mot djurribosomer än växtribosomer. Ricin är inaktivt innan det klyvs av proteasenzym. Detta för att ...
De reglerar matsmältningens enzymer och mag- och tarmkanalens motorik. De hämmas av somatostatin 28. Fastän hormonerna bildas i ...
... är enzym av typ oxidoreduktaser. De katalyserar en redoxreaktion där molekylärt syre (O2) är oxidationsmedel. I en sådan ...
Enzymet dihydropteroate syntetas inhiberas av sulfonamidantibiotika. Vissa pigment hos insekter, fiskar och reptiler utgörs av ... Pteridin och 4-aminobensoesyra konverterar genom enzymet dihydropteroate syntetas till dihydrofolsyra i närvaro av glutamat. ...