... är den process i utvecklingen hos embryon hos ryggradsdjur då neuralröret, det tidiga anlaget till det centrala nervsystemet, bildas.. Neurulationsprocessen börjar med bildandet av neuralplattan. Neuralplattan viks inåt och bildar en fåra, neuralfåra eller neuralränna. När neuralplattans veckning tilltar djupnar fåran och till sist möts vecken och ett slutet rör, neuralröret, bildas.. Hos människan börjar neurulationsprocessen under tredje graviditetsveckan, med utvecklingen av neuralplattan runt dag 18. Neuralröret är fullbildat dag 26 eller 27.. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Anatomi är läran om kroppens uppbyggnad i vävnader och organ. För artiklar om hur kroppen och organen fungerar, se Kategori:Fysiologi. ...
Denna artikel om embryologi eller utvecklingsbiologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ...
... histologin och embryologin. Hit hör Ueber den Bau und die Entwickelung von Dictyosiphon foeniculaceus (1900), Ueber die ...
Djurens fysiologi studeras inom olika fält så som anatomi och embryologi. Genetik och utvecklingsmekanismer hos djur studeras ...
Embryologi var fram till 1900-talet en nästan helt deskriptiv vetenskap. Dagens embryologi, liksom dagens utvecklingsbiologi, ... Subdiscipliner - Evolutionär utvecklingsbiologi, Embryologi, Utvecklingsgenetik, Regenerativ medicin. *Fenomen - ... Embryologi · Ekologi · Epidemiologi · Epigenetik · Evolution · Farmakologi · Fylogeni · Fysiologi · Färskvattenbiologi · ... Embryologi är den avdelning av utvecklingsbiologin som studerar organismerna från encellsstadiet, det vill säga i de flesta ...
Agduhr studerade bland annat histologi och embryologi i Stockholm, Uppsala, Amsterdam och Leiden. Han blev 1915 prosektor vid ... med undervisningsskyldighet i histologi och embryologi. Han invaldes 1939 i Vetenskapsakademien. Agduhr gjorde sig särskilt ...
Schenk blev medicine doktor 1865 och var 1873-1900 professor i embryologi vid Wiens universitet. Han utvecklade livlig ... författarverksamhet och utgav bland annat läroböcker i embryologi, histologi och bakteriologi. De från hans laboratorium ...
Reicherts arbeten berör huvudsakligen embryologin och histologin, bland vilkas ivrigaste och framgångsrikaste forskare han ...
Hon studerade bland annat cytologi, genetik och embryologi. Hon var dotter till den norske skolmannen och politikern Jacob Aall ...
Selenkas viktigaste arbeten behandlar tagghudingarnas och ryggradsdjurens embryologi. Han författade Zoologische Studien (två ...
Han författade skrifter i anatomi, embryologi, histologi och teratologi. Wrete, C Martin A i Vem är det 1969. ...
Han utförde viktiga undersökningar rörande ryggradsdjurens anatomi och embryologi. Av stor betydelse var hans grundliga ...
Embryologi Denna biologirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
Ernst von Baer publicerar Über Entwickelungsgeschichte der Thiere och lägger därmed grunden till den jämförande embryologin. ...
Nothobranchius Denna artikel om embryologi eller utvecklingsbiologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
Denne förordade dock redan samma år att en särskild tjänst som professor i embryologi borde tillsättas för att leda institutet ... Tornbladinstiutet är ett forskningsinstitut för jämförande embryologi vid Lunds universitet. Det ingår sedan januari 2005 ...
... media Denna artikel om embryologi eller utvecklingsbiologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra ...
Olssons forskning ägnas främst åt huvudets embryologi hos de lägre ryggradsdjuren. Han har även lämnat en rad bidrag till den ...
Han författade skrifter inom embryologi, funktionell anatomi, reumatologi, kirurgi och antropologi. Armour from the Battle of ...
... maskarnas och kräftdjurens embryologi samt över blodkärlens byggnad hos ryggradslösa djur. År 1903 lämnade Bergh sin ställning ... Han blev 1890 docent i histologi och embryologi vid Köpenhamns universitet. Här lade han grunden till det histologisk- ...
Han bedrev framstående forskning i patologisk anatomi, embryologi och allmän patologi; han var en av de första, som använde ...
... arbeten behandlade mossornas floristik och geografiska utbredning och högre kryptogamers och en del blomväxters embryologi och ...
Redan som student på 1850-talet visade Haeckel stort intresse för embryologi, en vetenskap som då var ganska outvecklad; bilder ...
... även grundläggande i studier av växternas embryologi och evolutionära historia. Likaledes är paleobotaniken viktig för ...
Hans lärobok i embryologi, Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere (1886-88; åttonde upplagan i förkortad form ... Han var till en början inriktad på jämförande anatomi och embryologi, men publicerade senare arbeten på cellärans område, vilka ... blev professor 1881 i anatomi vid universitetet i Jena och 1888 i allmän anatomi och embryologi i Berlin. ...
Han är främst känd genom en rad arbeten över insekternas anatomi och embryologi. Bland Grabers mera populära skrifter märks det ...
Bra Böckers lexikon, 1975 Denna artikel om embryologi eller utvecklingsbiologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
Hans bidrag inom embryologi och insekters vanor, särskilt steklar och tvåvingar är mycket lärorika. Auktorsnamnet C.T.Brues kan ...