Ekonomisk konkurrens[redigera , redigera wikitext]. Fransmännen i Ohiolandet började bli utkonkurrerade av köpmän från ... Brittisk ekonomisk stagnation[redigera , redigera wikitext]. Under sjuttonhundratalet stagnerade den brittiska ekonomin alltmer ... Kanada saknade i det närmaste ekonomisk betydelse för Frankrike, men var av stort politiskt och militärt värde. Landet ...
... drabbades under 1970-talet ekonomisk kris när bilindustrin fick problem, bland annat genom ökad utländsk konkurrens. ...
Detta drabbade Centralafrika på två sätt, dels genom en minskad efterfrågan men också genom en ökad konkurrens från Asien.[22] ... Under 1997 drabbades Asien av en ekonomisk kris vilket ledde till en minskad efterfrågan av afrikanskt timmer i Asien. ... http://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/branschstatistik/ekonomisk-betydelse/. Läst 16 oktober 2017.. ... "Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet ekonomisk betydelse". sid. 5. ...
För utrikestrafikens nyetableringar var det Skavsta, till en början i konkurrens med Västerås flygplats, som kom att etablera ... Sveriges befann sig då i djup ekonomisk kris och först mot slutet av 1990-talet började flygmarknaden i Stockholmsområdet ...
Staden kämpar idag med en vikande ekonomisk tillväxt, främst beroende på konkurrens från det kinesiska fastlandet. Detta har ...
1934 hade ledningen varnat för ekonomisk ruin och beskrev en mördande konkurrens från de utländska konkurrenterna. Bolaget gick ...
Sammaledes när en nation, liksom England, nått det högsta normala stadiet och inte längre behövde frukta utländsk konkurrens. ... åvägabragts mellan de tre grenarna av ekonomisk verksamhet: jordbruk, industri och handel. I det enbart jordbruksidkande ...
Perfekt konkurrens råder på marknaden. Konstant skalavkastning i ekonomin. Det finns bara två varor - en förbrukningsvara och ... De grundläggande antagandena i Meades modell för ekonomisk tillväxt är: Ekonomin är sluten utan relation med omvärlden. Det ... Meade belönades tillsammans med den svenske nationalekonomen Bertil Ohlin med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap ...
Produktionen av fordon lades ned 1966 efter ökad konkurrens från de amerikanska och europeiska bilföretagens dotterbolag i ... Efter militärkuppen 1976 infördes en ekonomisk liberalisering och en friare handelspolitik vilket påverkade företaget negativt ...
Jamaicas egen topplista var stängd under några år på 1970-talet på grund av våld och ekonomisk kriminalitet ). Burning Spear ... Burning Spear klassades av musikmagasinet Rolling Stone som den populäraste artisten på Jamaica i stenhård konkurrens år 1976 ...
Ekonomisk frihet-index 2017[27] 62,5 (Moderately Free; 0 är bäst och 100 är sämst) 79 av 180 ... vilket leder till hård konkurrens från bland annat Sydostasien och Östeuropa. ... Sedan sent 1990-tal har Italien haft en låg ekonomisk tillväxt. En betydande svårighet är att en stor del av landets industri ... Italiens filmindustri är den näst största i Europa, men den drabbades av en ekonomisk kris på 1980-talet, och Cinecittà ...
Bolaget leddes av Nordeman fram till 1919 då han avgick som en följd av en ekonomisk kris i bolaget. I det nya bolaget hamnade ... Men problemen fortsatte med bland annat strejker och ökad konkurrens från utländska märken och bolaget gick i slutlig konkurs ... Men efterfrågan på lastbilar var låg på grund av en ekonomisk kris efter kriget och bolaget gick med stora förluster. 1919 ... En viktig del i modulsystemet var att produktionen blev mer ekonomisk samtidigt som Scania bättre kunde möta olika kundernas ...
Näste ledaren Edward Gierek satte upp som mål att satsa på ekonomisk utveckling och välstånd för att möta oron bland ... Partiet utsattes för konkurrens av medborgarrättsrörelsen och kraven på fria fackföreningar (Solidaritet (fackförening)). Den ... Vid en uppgjord folkomröstning 30 juni 1946 antogs avskaffande av Senaten, godkännande av provisorisk ekonomisk plan och ...
Fisksätra varv åtog sig att tillverka den första serien på 200 båtar, men KSSS fick ställa ekonomisk garanti på 100.000 kr. I ... 2010 kostade en båt från 1970 15.000 kr . Mustang blev entypsbåt med eget förbund ett år senare, men fick hård konkurrens av ...
... på grund av konkurrens från billiga konventionella petroleumprodukter på 1980-talet.[20][9] 1982 avbröt Exxon ... oljeskifferprojekt i Colorado på grund av låga oljepriser, vilket orsakade en lokal ekonomisk kris i området.[31] 1986 ...
... och de möte mycket liten konkurrens av polacker. I hela landet utgjorde judarna 9,8 procent av befolkningen, men utgjorde 21,5 ... Spänningen mellan polacker och judar under mellankrigsåren var konsekvensen av ekonomisk situation i landet - depression, ...
SAS officiella linje är att flygbolaget Linjeflyg under dåvarande situation hade satt sig i en svår ekonomisk situation; man ... Att köpa tillbaka Linjeflyg var alltså enligt denna teori ett sätt för SAS att undvika konkurrens på dennes "huvuddestinationer ... dessa destinationer utgjorde för SAS en stor ekonomisk grund. En sammanslagning av Braathens, Linjeflyg och Maersk skulle ...
Det fanns även planer på att bygga ut Hamburgs tunnelbana och bygga ut en ny linje U4 men staden hamnade i en ekonomisk kris ... Man hade också fått ökat konkurrens från England och Nederländerna i den nya oceanhandeln. 1410-1416 följde en tid då Hamburg ... Till en början en fråga om politiskt styre kom den senare att bli även ekonomisk på grund av den svaga ekonomiska utvecklingen ... Även hertigen av Celle och kurfursten av Brandenburg försökte skapa konkurrens mot Hamburg genom Harburg. De danska anspråken ...
Att reglera ägandeförhållanden, tullar och utrikeshandel, ekonomisk makt, penningvärde, arbetsvillkor för anställda och ... konkurrens mellan företag är fundamentala uppgifter som stater har. Slutet av 1900-talet utmärktes av världsekonomisk ...
Med den industriella revolutionen fick stadens linneproduktion stark konkurrens och därför blev produktionen av papper, ost och ... Även turismen blev jämförelsevis tidigt en viktig ekonomisk faktor. Chris Karrer, krautrockmusiker ^ "Gemeinden ab 5 000 ...
19 december - USA:s centralbankschef Alan Greenspan varnar för ekonomisk recession i USA och låter styrräntan på 6,5 % ligga ... 21 april - Franska Renault köper sydkoreanska Samung Motors, och ger Hyundai tuffare konkurrens i Asien. 25 april - Volvo köper ... Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne - James J. Heckman och Daniel L. McFadden 3 juni - ...
Regimen försökte motverka nedgången i ekonomin genom införandet av en ny ekonomisk mekanism (NEM), som bland annat gav ett ... visst utrymme för marknadskrafter och konkurrens. Denna strategi fick dock liten effekt i praktiken. När Michail Gorbatjov kom ... Från 1830-talet gynnades Bulgarien av en ekonomisk högkonjunktur. En följd av konjunkturen blev att mängder av skolor byggdes. ... Regeringen försökte göra vad den kunde när Bulgarien drabbades av ekonomisk lågkonjunktur. Den makedonska rörelsen VMRO verkade ...
En fri marknad är ett ekonomiskt system eller en marknad där priser baseras på konkurrens mellan privata aktörer, och inte ... Medan skolans arbete till stor del rörde ekonomisk teori, var och är dess anhängare i politisk mening klassiska liberaler eller ... I likhet med exempelvis Piketty och den katolska kyrkan, är det sällan moderna marknadsskeptiker motsätter sig fri konkurrens ... Socialister och andra som förespråkar ekonomisk och social jämlikhet betraktar ofta den fria marknaden som otillräcklig för att ...
Ekonomisk konkurrens mellan de båda nationerna hade tilltagit sedan sir John Hawkins, med stöd från kronan, inlett det engelska ...
... är en gemensam klassificering för de rättsområden som reglerar ramarna för konkurrens och hur staten, företag ... eller personer som bedriver en ekonomisk verksamhet får agera. Rättsområdet innefattar bland annat hur företag kan samverka och ...
... ekonomisk geografi, globalisering, övergång till marknadsekonomi, utvecklingsmarknader, ekonomisk utveckling, global konkurrens ... Som aktiv ekonomisk rådgivare för Bolivias regering drog Sachs upp en plan som antogs under namnet decree 21060. Bolivias ... Jeffrey David Sachs, född 5 november 1954 i Detroit, Michigan, är en amerikansk nationalekonom främst känd som ekonomisk ...
Inom denna breda grupp finns både de som menar att ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling inte går att förena och sådana som ... Ekologisk ekonomi är även i konkurrens med den etablerade miljöekonomin, som finns representerad vid många nationalekonomiska ... inte minst på grund av att den neoklassiska ekonomins fokus på ekonomisk tillväxt som övergripande mål. ...
Korssubventioner har kritiserats för att skapa en avvikelse från en ur ekonomisk synvinkel effektiv prissättning. Om ... produktionen bedrivs i en miljö präglad av väl fungerande konkurrens kommer prissättningen teoretiskt sett, enligt vedertagna ...
Under 1800-talet fick staden en ekonomisk uppgång. I krigen mot Tyskland 1848 och 1864 var staden en viktig bastion i försvaret ... Staden förlorade sin rätt att bedriva utrikeshandel och utsattes för hård konkurrens av den nyanlagda staden Fredericia på ...
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (1974)[17]. Honorary doctorate of Salzburg University. ... Kunskap, konkurrens och rättvisa: Hayek om marknadsekonomins processer (i urval och med introduktion av Nils Karlson, ... Han erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1974 tillsammans med Gunnar Myrdal med ... Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (1974). "The Sveriges Riksbank Prize in Economic ...
Han erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1974 tillsammans med Gunnar Myrdal med ... konkurrens och rättvisa: Hayek om marknadsekonomins processer (i urval och med introduktion av Nils Karlson, översättning: ... Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (1974). "The Sveriges Riksbank Prize in Economic ...
Den senare utgår ifrån en enkel ekonomisk relation mellan en utsugande parasitär överhet i form av feodalherrar och en utsugen ... En centralmakt byggdes successivt upp, i viss konkurrens med regionala och lokala maktcentra som Nordens tingsplatser med ...
En social/ekonomisk grupp benämnd kväner, bosatta i ett geografiskt område benämnt Kvänland i den norra delen av den ... är konkurrens från järnproduktion som då uppstått i Gästrikland och sydvästra Hälsingland,[54] en annan är den hundraåriga ... Lasse Cornell, Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860-1890: arbete levnadsförhållanden rekrytering, Ekonomisk-historiska ... Genom handel levde samerna i ekonomisk symbios med bondebefolkningen. I takt med att den germanska jordbrukarbefolkningen ...
Ekonomisk betydelse[redigera , redigera wikitext]. Många arter av fåglar hålls i fångenskap av människor, som nyttodjur för ... Dessa består vanligen av många arter i små antal och ger säkerhet i större antal men ökar potentiell konkurrens om resurser.[ ... Många arter har ekonomisk betydelse, mestadels som källor till mat som utvinns genom jakt eller lantbruk. Vissa arter, särskilt ...
Gadaffis andra hustru som han var gift med till sin död, Safia Farkash, äger ett eget flygbolag Buraq Air i konkurrens med det ... FN lyfte då sina sanktioner och en viss ekonomisk liberalisering och närmande mot västvärlden, förkroppsligat av Gaddafis son ...
Detta är en tydlig polemik mot de som istället menar att vägen till ekonomisk utveckling i syd går genom öppna marknader och ... Detta leder enligt teorin till ökad konkurrens mellan olika kapitalistiska stater som ofta mynnar ut i krig. Det tydligaste ...
EHFF (svenska: Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning, benämndes Institutet för ekonomisk-historisk ... Tjänsten forskarassistent (engelska: assistant professor) tillsätts i konkurrens mellan forskare med doktorsexamen. Under ... Huvudartiklar: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin. ... Ekonomisk examen, DHS (1911-43) · Ekonomexamen, Civ.ek. (1943-2006) · Ekonomie kandidatexamen, BSc. (2006-) · Ekonomie ...
Att reglera ägandeförhållanden, tullar och utrikeshandel, ekonomisk makt, penningvärde, arbetsvillkor för anställda och ... konkurrens mellan företag är fundamentala uppgifter som stater har. Statsbegreppet i vetenskapenRedigera. Slutet av 1900-talet ...
Att år efter år arbeta i en mördande och till synes hopplös konkurrens och vara utsatt för långvarig stress knäckte mången ... SDS 3/1 1968 "Känt modeföretag i Malmö skakas av ekonomisk kris. Ett av landets ledande konfektionsbolag - Fougstedts i Malmö ...
Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel, Stockholm 2000, s 495 ... även en ledande roll vid universiteten och bildade skola som praktiskt taget saknade konkurrens. ... en ekonomisk politik i John Maynard Keynes anda (se vidare "Storbritannien"). Utfallet av New Deal har diskuteras. 1935 ... Då Tyskland i början på 1930-talet hamnade i ekonomisk kris ämnade den borgerliga ministären Brüning spara sig ur sig densamma[ ...
Den anglikanska kyrkan, som är statskyrka i England, fick konkurrens inte bara av den romersk-katolska kyrkan utan även av nya ... Under drottning Elisabet I:s tid (1558-1603) lades grunden till ekonomisk och politisk stabilitet. Vid Elisabets död inleddes ...
Den var en av anledningarna till att han 1980 belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels ... Utbud/efterfrågan · Nytta · Marknad · Konkurrens · Marginalnytteteorin · Konsumentteori. Makroekonomi. Penningteori · Valuta · ...
Utbud/efterfrågan · Nytta · Marknad · Konkurrens · Marginalnytteteorin · Konsumentteori. Makroekonomi. Penningteori · Valuta · ... Ekonomisk politik, eller ekonomipolitik, omfattar såväl den övergripande samhällsekonomiska situationen (makroekonomi) som ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomisk_politik&oldid=47076478" ...
Penningteori · Valuta · Konjunktur · Ekonomisk kris · Ekonomisk politik · Arbetslöshet · Inflation. Historik. Merkantilism · ... Utbud/efterfrågan · Nytta · Marknad · Konkurrens · Marginalnytteteorin · Konsumentteori. Makroekonomi. ...
Finanskrisen 2008 slog under hösten 2008 hårt mot GM, som redan tidigare hade en besvärlig ekonomisk situation. Under hösten ... Senare under 1970-talet intensifierades den amerikanska bilmarknaden med ökad konkurrens inte bara från europeiska tillverkare ...
För Skåne innebär Öresundsregionen att det blir en del av en stor europeisk region med större utsikter till ekonomisk tillväxt ... turism och allmän attraktionskraft gentemot företag och forskare i konkurrens med andra storstadsområden inom OECD. ...
Att år efter år arbeta i en mördande och till synes hopplös konkurrens och vara utsatt för långvarig stress knäckte mången ... "Känt modeföretag i Malmö skakas av ekonomisk kris. Ett av landets ledande konfektionsbolag - Fougstedts i Malmö - har inställt ...
Befolkningsexplosion och ekonomisk utvecklingRedigera. Under 1960-, 1970- och 1980-talet hade Syrien en exceptionellt stor ... Jordanien och Syrien till Turkiet som skulle ha inneburit en konkurrens för rysk olja på den europeiska marknaden. På grund av ... Under 1970- och 1980-talen hade Syrien en hög ekonomisk tillväxt, tack vare investeringar, finansierade delvis genom stöd från ...
Vanligtvis beskrivs socialism i marxistisk bemärkelse som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det ... Många socialistiska tänkare grundar sin människosyn på uppfattningen att människans väsen är samverkande, och att konkurrens ... Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, ... Marxismen menar därtill att det råder en grundläggande ekonomisk utsugning som styr hela det kapitalistiska samhället, vilket ...
Penningteori · Valuta · Konjunktur · Ekonomisk kris · Ekonomisk politik · Arbetslöshet · Inflation Monetarism · Keynesianism. ... Utbud/efterfrågan · Nytta · Marknad · Konkurrens · Marginalnytteteorin · Konsumentteori. Makroekonomi. ...
Vid de tillfällen då flera direktorat har varit inblandade i meddelandet kan det också förekomma inslag av konkurrens mellan ... som tog itu med den utvidgade gemenskapen under ekonomisk och internationell instabilitet. Gemenskapens internationella ...
... är en ekonomisk förening i Stockholm, Taxi Trafikförening upa , bildad 1899 som Stockholms Droskägareförening, ... Det gjorde att den gamla droskägareföreningen nu fick konkurrens. De båda växlarna slogs samman 1935 efter några jobbiga år med ... Företaget har tuffa miljömål och ett hållbarhetsarbete som fokuserar på miljömässig, social, etisk och ekonomisk hållbarhet. ...
Dessa två faktorer har lett till lägre ekonomisk tillväxt, samt fallande reallöner och ökad arbetslöshet inom vissa ... Där skapade de en ny statsadministration, som i konkurrens med folkrepublikens ledare i Peking gjorde anspråk på att företräda ... Taiwan har fortfarande en relativt hög ekonomisk tillväxt i internationell jämförelse, ca 5 % (2007). Denna tillväxt ... år med negativ ekonomisk tillväxt. Dessutom var arbetslösheten rekordhög detta år. Bland naturresurserna märks naturgas, ...
Ekonomisk historia · Kulturhistoria · Idéhistoria · Marinhistoria · Militärhistoria · Politisk historia · Kyrkohistoria · ... Under medeltiden uppstod en konkurrens mellan den nya romerska kejsaren i väst och den gamla romerska kejsaren i Bysans. Europa ... I västra Europa var det konkurrens mellan kejsare och påve om övermakten. ...
En ekonomisk-historisk återblick på marknadsförings- och reklamutvecklingen efter första världskriget. 1-2. 1967. ... Om avsändaren är utsatt för konkurrens kan övertygande reklam vara viktigare.[5] Det är reklam som har som mål att övertyga ...
Konkurrens och ekonomiska problem[redigera , redigera wikitext]. Den tredje John Walter tog 1847 över ägarskapet för tidningen ... samt bibringa konkurrenterna som följde efter ett ekonomisk tapp. Priskriget avblåstes i september 2005, då tidningen höjde ... På 1850-talet fick tidningen mer och mer konkurrens från den så kallade Penny-pressen, särskilt från The Daily Telegraph och ...
Ekonomisk frihet-index 2016 74,4 (Mostly free) 17 av 178 Reportrar utan gränser World Press Freedom Index 2016 14,80 (0 är bäst ... I Europa har Tyskland konkurrens om första platsen av Frankrike som också har ett motorvägsnät som är ungefär lika stort. Till ...