... kallas den process varvid kromosomens DNA kopieras inför en celldelning. Läs mer under replikation. Replikering ...
Kopieringen av DNA kallas replikation och det byggande enzymet heter DNA-polymeras. DNA består av två strängar, vilka sitter ... Det genomsnittliga antalet nukleotider som DNA-polymeras hinner bygga på DNA-strängen innan den lossnar är definitionen av ... När DNA:t ska kopieras i replikationen öppnar inledningsvis enzymer kallade helikaser upp mellan de två strängarna. Den ena ... DNA-polymeraset kopplar runt strängen och löper längs med, kontinuerligt adderandes nya komplementerära nukleotider. ...
... är nödvändigt vid eukaryot DNA-replikation. Dess uppgift är att katalysera laddningen av PCNA till DNA-molekylen. Denna ...
... sekvensen kommer att förkortas vid varje DNA-replikation. Förlängning av telomersekvensen sker av ett telomeras, som ... Denna utstickande 3'-DNA-sekvens kommer att forma en t-loop, och särskiljer ändan på så sätt från en DNA-skada och skyddar den ... Då DNA replikeras sker detta från 5' till 3'. Detta innebär att den ena av de två DNA-strängarna kommer att replikeras ... I de flesta arter som studerats består telomerens DNA-sekvens av korta upprepningar. Det dubbelsträngade DNA:t har oftast en ...
Det visade att DNA-replikation var semikonservativt. Semikonservativ replikation innebär att när de två strängarna i DNA- ... medan dispersiv replikation skulle resultera i dubbel-strängat DNA där 15N och 14N ligger blandade. Både dessa två blir DNA med ... än cellerna odlade endast i 14N-mediets DNA, eftersom det första 15N-DNA:et skulle ha delats up jämnt mellan alla DNA-strängar ... Eftersom konservativ replikation skulle resultera i en lika stor mängd DNA med massa som 15N och 14N (men inget mittemellan) så ...
Vid varje replikation av DNA förkortas sekvensen. När sekvensen har kortats till en viss längd sker en programmerad celldöd. ... Detta skydd har visat sig bestå av proteiner som binds till änden antingen direkt via DNA:t eller via bindning till andra ... Länge trodde man att denna DNA-sekvens saknade betydelse. Men nu vet vi att telomerer har en central betydelse i bl a ... Man har undersökt denna jästart och hittat två proteiner, Cdc13 och Rap1 som binder till telomert DNA. Man hoppas kunna finna ...
Vid replikation selekteras därmed "petite"-mutationen (en:Petite mutation) för, men mot i konkurrensen mellan jästceller. ... "Petite"-kolonier av jäst (en:Petite yeast) kan bildas genom att en sekvens DNA i mitokondrien muteras. Mutationen leder till ... Exempelvis kan en genomkonflikt uppstå mellan cellkärnans och mitokondriens DNA, eller mellan olika delar av arvsmassan. ... snabbare replikation och den muterade mitokondrien konkurrerar ut övriga mitokondrier i jästcellen. De muterade mitokondrierna ...
DNA-replikation är en av de många reaktioner i kroppen som till stor del styrs av enzymer. ... Enzymer startar de flesta av reaktionerna involverade i exempelvis metabolism och även vad gäller DNA-processer som replikation ... Detta hänger samman med att proteinernas struktur bestäms av sekvenser av DNA som enligt den genetiska koden anger vilka ... Andra exempel är de proteiner som reglerar översättningen av DNA-sekvenser till RNA-sekvenser vid tillverkningen av proteiner i ...
... och därigenom hindra normal replikation av DNA och celldelning. Hur celler reparerar dessa skador är okänt. Vad som är känt är ... bli aktiverade och binda till DNA och skapa en monoaddukt. Om bindingen till DNA är på furan-sidan kan ytterligare aktivering ... av en UVA foton i pyran-ringen aktivera även denna som då kan reagera med den andra DNA strängen och på så sätt åstadkomma en ... att psoralener huvudsakligen binder till tymidin i DNA helixen. Psoralen har två ändra består av en pyran-ring respektive en ...
... är att man utgår ifrån frekvensen fel som uppstår under DNA-replikationen. De enzymer som genomför DNA-replikation i olika ... Sueoka, N. (1962). "On the genetic basis of variation and heterogeneity of DNA base composition". PNAS USA 48: sid. 582-592. ... ISBN 0-521-23109-4 Kimura, M. (1986). "DNA and the Neutral Theory". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. ...
... n är nödvändig för DNA-replikation eftersom enzymet DNA-polymeras, som katalyserar denna process, endast kan addera ... DNA-polymeras δ förlänger Okazaki fragmenten och DNA-ligas sammangogar fragmenten genom att skapa fosfordiesterbindningar. DNA- ... Primrar används in vivo för DNA-replikation av den så kallade lagging strand, den sträng som är orienterad i riktning 5'→3'. ... I de flestra fall av naturlig DNA-replikation utgörs primern av en kort RNA-sträng. Många laborativa tekniker inom ...
DNA-replikation ^ Sanger, F., Nicklen, S., and Coulson, A. R. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc Natl Acad ... kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte ... Huvudartikel: DNA-sekvensering Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, ... Om ett DNA-fragment tillåts undergå PCR, en metod för att kopiera upp fragment i stora mängder, i närvaro av alla fyra sorters ...
Modernare varianter av teorin om RNA-världen föreslår att en molekyl som är enklare än RNA var kapabel till replikation på egen ... RNA kan både lagra genetisk information, på samma sätt som DNA, och katalysera kemiska reaktioner på samma sätt som ... Spiegelman införde RNA från en enkel bakteriofag "Qβ" i en lösning som innehöll RNA-replikationsenzymet RNA-replikas (DNA- ... DNA), RNA och proteiner som dagens livsformer. Frågan hur den första cellen bildades från enkla organiska molekyler är ännu ...
Allteftersom reaktionen fortskrider kommer det DNA som genereras att användas som en mall (templat) för replikation, vilket ... Selektiv isolering av DNA[redigera , redigera wikitext]. PCR möjliggör isolering av DNA-fragment från genomiskt DNA genom ... Detta DNA-polymeras tillverkar en ny DNA-sträng enzymatiskt från de byggstenar som DNA normalt består av (nukleotider) genom ... som kräver större mängder DNA. PCR förser dessa tekniker med stora mängder rent DNA, vilket även möjliggör analys av DNA-prover ...
Ett enzym involverat i DNA-replikation, polymeras III, ser till att dessa felkopplingar tas bort vid replikationen. Nukleotider ... Dessa deoxinukleosidtrifosfater är byggstenarna för DNA (A är bundet till T i DNA och inte till U vilket finns i RNA) och två ... Dessa kan orsaka skador i DNA-replikationen i form av att rätt kvävebaser inte kopplas till varandra. Vanligtvis är adenin (A) ... Nukleotiderna som innehåller ribos är de monomerer som bygger upp RNA och de som innehåler deoxiribos bygger upp DNA. NTP, NDP ...
Tax stimulerar värdcellens cellcykel att inleda den s.k. S-fasen (DNA replikation) genom att inaktivera transkriptionsfaktorn ... Retroviral DNA som just syntetiserats går in i kromosomens DNA i värdcellen för att där fungera som ett provirus. RNA- ... polymerasII avläser detta provirus DNA-sekvens för att transkribera provirusets DNA till nya genomiska RNA och kortare ... Sker ingen DNA-reparation så kommer replikationen ske för tidigt och resultera i ökad mutationsfrekvens. I bästa fall blir ...
Huvudartikel: Replikation Den biologiska processen replikation har till uppgift att vid en celldelning dubblera DNA-molekylen ...
När DNA:t i cellen kopieras i en process kallad DNA-replikation kan det ibland bli fel, och två DNA-baser som inte är ... Base excision repair (BER) är en reparationsmekanism inom cellen som reparerar skadat DNA. DNA är normalt uppbyggt i en ... När byggandet är klart så lagas avslutningsvis brottet i DNA-strängen orsakat av AP-endonukleaset av enzymet DNA-ligas. ... och bortklippandet av sockerfosfat-delen har nu alla förutsättningar skapats för att det DNA-byggande enzymet DNA-polymeras β ...
Upptäckten av nanober eller nanobakterier (omkring tio gånger mindre än bakterier men innehåller DNA) i berg fick Thomas Gold ... Modernare varianter av teorin om RNA-världen föreslår att en molekyl som är enklare än RNA var kapabel till replikation på egen ... Denna ståndpunkt framfördes första gången, redan innan DNA upptäcktes, då Alexandr Oparin år 1924 lanserade idén om primitiva, ... och DNA-världen). Därmed kan stadierna ha skett delvis parallellt, och utbyte ske mellan alla olika utvecklingsstadium. Därmed ...
... exempelvis i Meselson-Stahl-experimentet för att fastställa naturen av DNA-replikation. An extension of this research resulted ... "DNA buoyant density shifts during 15N DNA stable isotope probing". Microbiological Research 162:328-334. ^ Marsh, K. L., G. K. ... Meselson, M.; Stahl, F. W. (1958). "The replication of DNA in E. coli". Proceedings of the National Academy of Sciences of the ... En förlängning av denna forskning resulterade i utvecklingen av DNA-baserad stabilisotopsondering, vilket möjliggör ...
Doktorsavhandlingen klargjorde bland annat sambandet mellan å ena sidan DNA-replikation/mitos och å andra sidan cellulär ... Han har utgivit böckerna Requirements for competence and commitment of quiescent 3T3-cells to initiate DNA synthesis and cell ...
... är en mekanism för reparation av felaktigheter i DNA-kedjor som nyligen kopierats genom replikation, processen då DNA-kedjan ... DNA-kedjor består bland annat av kvävebaser som två och två bildar "bryggor" mellan DNA:ts båda strängar. Dessa kvävebaser är ... DNA-polymeras 1 bygger sedan på med nya, förhoppningsvis korrekta, baser och DNA-ligas (en grupp enzymer som binder samman ... MutL fäster i sin tur vid strängen för att sedan - tillsammans med MutS, exonukleas (en grupp enzymer som klyver DNA baspar för ...
Enzymet DNA-primas skapar en primer som blir en utgångspunkt för DNA-polymeraset. Primern fungerar som riktmärke för att DNA- ... På "leading strand" bygger DNA-polymeras α en RNA-primer på 20 nukleotider varvid DNA-polymeras ε tar vid och börjar DNA- ... 1.De två DNA-strängar som utgör förlaga vid replikationen. 2. Replikationsgaffeln. 3. DNA-polymeras. 4. DNA-ligas. 5. ... Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan ...
Kinoloner påverkar bakteriers DNA-replikation genom att binda till det enzym (DNA-gyras) som hjälper till att packa ihop DNA- ... Bioteknik - från DNA till protein. sid. 32-34. ISBN 978-91-44-03209-2 ^ [a b c d e] Sköld, Ola. Antibiotika och ... Bioteknik - från DNA till protein. Studentlitteratur AB. sid. 27-32. ISBN 978-91-44-03209-2 ^ [a b] Ehinger, Magnus; ... Enzymets funktion hämmas så att DNA-molekylen inte kan packas ihop. Resistens mot kinoloner uppträder i tre former. Det kan ...
De ärftliga egenskaperna överförs mellan generationerna genom DNA, den molekyl som bär den genetiska informationen. DNA är en ... replikation, (2) ärftlighet, (3) katalys, och (4) energianvändning (metabolism). Detta även om det finns andra tänkbara ... Nukleotidsekvensen i DNA förändras slumpmässigt då och då. En sådan förändring kallas mutation. På detta sätt skapas nya ... I cellen bildar DNA tillsammans med vissa proteiner en sammanpackad struktur som kallas kromosom och som är tillräckligt stor ...
Under sin tid på MIT gjorde Levinthal betydande upptäckter inom molekylärgenetik beträffande mekanismerna för DNA-replikation, ...
... men räknas inte som DNA-virus eftersom deras replikation sker via RNA släkte Caudovirales Familjen Myoviridae Familjen ... Ett DNA-virus är ett virus vars arvsmassa bärs av DNA, som replikeras av DNA-polymeras. Enligt Baltimoresystemet för ... Virusen i grupp I har dubbelsträngat DNA (dsDNA) och grupp II av enkelsträngat DNA (ssDNA). Virus som har enkelsträngat DNA ... Grupp VII i Baltimoresystemet, såsom viruset för hepatit B, har sitt genom i form av DNA, ...
Under den aktiva infektionen kommer virusets linjära dsDNA-fragment att smälta samman och bilda cirkulärt DNA. Från detta DNA ... Sist följer produktion av gener för replikation av virusets dsDNA-fragment och produktion av det ikosahdrala proteinhölje som ... Både HHV-6A och HHV-6B är så kallade linjära dubbelsträngade DNA-virus. Under dess lytiska cykel produceras viruspartiklar som ...
... (delta) är ett DNA-polymeras, ett enzym som deltar vid replikation av DNA i celler. DNA-polymeras δ är en av de ... och tillsammans med DNA-polymeras α syntesen av lagging strand (diskontinuerlig replikation). DNA-polymeras δ deltar även i DNA ... De olika formerna av DNA-polymeras har lite olika roller vid DNA-replikationen, och förekommer parallellt. DNA-polymeras δ ... varianter av DNA-polymeras som förekommer i eukaryoter. ...
... men räknas inte som DNA-virus eftersom deras replikation sker via RNA ... Ett DNA-virus är ett virus vars arvsmassa bärs av DNA, som replikeras av DNA-polymeras. Enligt Baltimoresystemet för ... Virusen i grupp I har dubbelsträngat DNA (dsDNA) och grupp II av enkelsträngat DNA (ssDNA). Virus som har enkelsträngat DNA ... Grupp VII i Baltimoresystemet, såsom viruset för hepatit B, har sitt genom i form av DNA, ...
Enzymet DNA-primas skapar en primer som blir en utgångspunkt för DNA-polymeraset. Primern fungerar som riktmärke för att DNA- ... På "leading strand" bygger DNA-polymeras α en RNA-primer på 20 nukleotider varvid DNA-polymeras ε tar vid och börjar DNA- ... 1.De två DNA-strängar som utgör förlaga vid replikationen. 2. Replikationsgaffeln. 3. DNA-polymeras. 4. DNA-ligas. 5. ... Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan ...
Uppsala universitet var också tidiga med att forska i genteknik, framför allt studerades hur DNA:t kopieras i virus, hur ... viral replikation och bildandet av mRNA genom splicing". Priset delades ut av Kung Carl XVI Gustaf och Dr Elisabeth Edholm ... onödigt DNA sållas bort och näraliggande områden. Gentekniken var dock smått skrämmande för allmänheten, så när Philipson ville ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
DNA-virus bär på färdiga DNA-molekyler som tar sig in i cellkärnan och använder cellens mekanismer för att föröka sig. Undantag ... replikation). De kan också gå ut på att stimulera kroppens immunförsvar. Många medel mot HIV, så kallade proteashämmare, ... Den bildade DNA-strängen bildar mall för ytterligare en komplementär DNA-sträng. Det nybildade dsDNA:t kan därefter integreras ... "Poxviruses are unique among most DNA viruses in that DNA replication occurs in the cytoplasm, independent of the nucleus of the ...
Genom att hämma RNA- eller DNA-syntesen förhindras bildandet av nya virus. Detta kan göras med sk "falska byggstenar" NRTI ... Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar ... genom att blockera virusspecifika proteas eller genom att blockera replikation av virusets arvsmassa. Flera antivirala medel ...
De två nya DNA-molekylerna hamnar sedan i varsin dottercell.[1]. Oftast sker denna DNA-replikation utan problem och de båda nya ... DNA-tester utförs genom DNA-sekvensiering och innebär kartläggning av DNA-informationen. DNA-tester används idag närmast ... Huvudartikel: Replikation. Replikation är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av ... För andra betydelser, se DNA (olika betydelser).. Strukturen av DNA:s dubbelhelix. Atomerna i illustrationen är färgkodade ...
Dessa receptorer kan fager binda till och då injicera sitt DNA i bakterien och infektera denna.[12] När fagens DNA är inne i ... Det vanligaste är att fagens genom integreras i bakteriens kromosomer via lysogen replikation. Temperata fager används mycket ... I fallet med fagen T4 (illustrerad i bilden bredvid) tar det cirka 25 minuter från det att fagen injicerat sitt DNA till dess ... även det leda till lysering via lytisk replikation men detta händer inte alltid. Om fagens lytiska förmåga hämmas kommer ...
Undantag är hepatit B-virus och smittkoppsvirus som är de enda DNA-virus som replikerar sig i cytoplasman.[källa behövs] DNA- ... replikation). De kan också gå ut på att stimulera kroppens immunförsvar. Många medel mot HIV, så kallade proteashämmare, ... DNA-virus bär på färdiga DNA-molekyler som tar sig in i cellkärnan och använder cellens mekanismer för att föröka sig. ... Den bildade DNA-strängen bildar mall för ytterligare en komplementär DNA-sträng. Det nybildade dsDNA:t kan därefter integreras ...