"Replikationen av DNA". Solunetti.fi. Läst 20 november 2013. (Enzymer, Genetik, Replikation). ... Primas bildar med hjälp av nukleotider en RNA-primer som sätter sig på den enkelsträngade DNA-molekylen. Primas tillhör en ... Primas är viktigt vid replikationen eftersom DNA-polymeras måste ha en redan existerande dubbelsträng för att kunna jobba. ...
Det visade att DNA-replikation var semikonservativt. Semikonservativ replikation innebär att när de två strängarna i DNA- ... medan dispersiv replikation skulle resultera i dubbel-strängat DNA där 15N och 14N ligger blandade. Både dessa två blir DNA med ... än cellerna odlade endast i 14N-mediets DNA, eftersom det första 15N-DNA:et skulle ha delats up jämnt mellan alla DNA-strängar ... Eftersom konservativ replikation skulle resultera i en lika stor mängd DNA med massa som 15N och 14N (men inget mittemellan) så ...
Vid varje replikation av DNA förkortas sekvensen. När sekvensen har kortats till en viss längd sker en programmerad celldöd. ... Detta skydd har visat sig bestå av proteiner som binds till änden antingen direkt via DNA:t eller via bindning till andra ... Länge trodde man att denna DNA-sekvens saknade betydelse. Men nu vet vi att telomerer har en central betydelse i bland annat ... Man har undersökt denna jästart och hittat två proteiner, Cdc13 och Rap1 som binder till telomert DNA. Man hoppas kunna finna ...
... (delta) är ett DNA-polymeras, ett enzym som deltar vid replikation av DNA i celler. DNA-polymeras δ är en av de ... och tillsammans med DNA-polymeras α syntesen av lagging strand (diskontinuerlig replikation). DNA-polymeras δ deltar även i DNA ... De olika formerna av DNA-polymeras har lite olika roller vid DNA-replikationen, och förekommer parallellt. DNA-polymeras δ ... varianter av DNA-polymeras som förekommer i eukaryoter. ...
Tillsammans med Meselson studerade han DNA-replikation i Escherichia coli. Den studien gav starkt stöd för den halvkonservativa ... Meselson, M., and F.W. Stahl, 1958 The replication of DNA in Escherichia coli. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 44: 671-682. ^ Stahl ... Tillsammans med M. Stahl och andra, det ömsesidiga beroendet av DNA-replikering och genetisk rekombination. Dessa studier ... Om bakterier: Tillsammans med M. Meselson, demonstrationen av semikonservativ DNA-replikering. Om fag T4: Tillsammans med H. ...
Kopieringen av DNA kallas replikation och det byggande enzymet heter DNA-polymeras. DNA består av två strängar, vilka sitter ... Det genomsnittliga antalet nukleotider som DNA-polymeras hinner bygga på DNA-strängen innan den lossnar är definitionen av ... När DNA:t ska kopieras i replikationen öppnar inledningsvis enzymer kallade helikaser upp mellan de två strängarna. Den ena ... DNA-polymeraset kopplar runt strängen och löper längs med, kontinuerligt adderandes nya komplementerära nukleotider. ...
De två nya DNA-molekylerna hamnar sedan i varsin dottercell. Oftast sker denna DNA-replikation utan problem och de båda nya DNA ... DNA-tester utförs genom DNA-sekvensiering och innebär kartläggning av DNA-informationen. DNA-tester används idag närmast ... Fördjupning: DNA-släktforskning § DNA-familjesökning och DNA-släktforskning i kriminalfall Kriminaltekniker kan använda DNA- ... Huvudartikel: Replikation Replikation är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen ...
... är nödvändigt vid eukaryot DNA-replikation. Dess uppgift är att katalysera laddningen av PCNA till DNA-molekylen. Denna ...
Petite yeast) kan bildas genom att en sekvens DNA i mitokondrien muteras. Mutationen leder till snabbare replikation och den ... Vid replikation selekteras därmed "petite"-mutationen (Petite mutation) för, men mot i konkurrensen mellan jästceller. ... Exempelvis kan en genomkonflikt uppstå mellan cellkärnans och mitokondriens DNA, eller mellan olika delar av arvsmassan. ...
Ett enzym involverat i DNA-replikation, polymeras III, ser till att dessa felkopplingar tas bort vid replikationen. Nukleotider ... Dessa deoxinukleosidtrifosfater är byggstenarna för DNA (A är bundet till T i DNA och inte till U vilket finns i RNA) och två ... Dessa kan orsaka skador i DNA-replikationen i form av att rätt kvävebaser inte kopplas till varandra. Vanligtvis är adenin (A) ... Nukleotiderna som innehåller ribos är de monomerer som bygger upp RNA och de som innehåller deoxiribos bygger upp DNA. NTP, NDP ...
Tax stimulerar värdcellens cellcykel att inleda den så kallade S-fasen (DNA-replikation) genom att inaktivera ... Retroviral DNA som just syntetiserats går in i kromosomens DNA i värdcellen för att där fungera som ett provirus. RNA- ... polymerasII avläser detta provirus DNA-sekvens för att transkribera provirusets DNA till nya genomiska RNA och kortare ... Om ingen DNA-reparation skerkommer replikationen ske för tidigt och resultera i ökad mutationsfrekvens. I bästa fall blir ...
... sekvensen kommer att förkortas vid varje DNA-replikation. Förlängning av telomersekvensen sker av ett telomeras, som ... Denna utstickande 3'-DNA-sekvens kommer att forma en t-loop, och särskiljer ändan på så sätt från en DNA-skada och skyddar den ... Då DNA replikeras sker detta från 5' till 3'. Detta innebär att den ena av de två DNA-strängarna kommer att replikeras ... I de flesta arter som studerats består telomerens DNA-sekvens av korta upprepningar. Det dubbelsträngade DNA:t har oftast en ...
Fragmenten byggs inte sammanhängande av DNA-polymeras utan sammanfogas i ett senare steg av ett DNA-ligas. Efter replikation ... På "leading strand" bygger DNA-polymeras α en RNA-primer på 20 nukleotider varvid DNA-polymeras ε tar vid och börjar DNA- ... DNA-polymeras 1 ersätter primern med DNA och ligas fogar ihop. I Escherichia coli och många andra bakterier sker replikation ... Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan ...
... hjälper till att öka antalet DNA-baser som DNA-polymerasen DNA-polymeras δ och DNA-polymeras ε klarar att kopiera från ... Replikation, Proteiner). ... PCNA är ett exempel på en DNA clamp, ett protein som i DNA- ... Proliferating cell nuclear antigen eller PCNA är ett protein som medverkar i replikationen, processen då DNA-kedjan kopieras ... Associeringen av PCNA till DNA-molekylen katalyseras av proteinkomplexet RFC. (Artiklar som behöver källor 2019-12, Alla ...
Genom replikation av DNA vid celldelning kopieras DNA-molekylen så att en identisk kopia av molekylen hamnar i varje dottercell ... Metylering av DNA upprätthålls under DNA-replikation och leder till att Histondeacetylas, eller HDAC som det också kallas, ... I cellkärnan finns DNA i form av kromatin, det vill säga DNA bundet till histoner och andra icke-histonproteiner. I de delar av ... DNA-metylering, en process i vilken en metylgrupp adderas till en eller flera nukleotider i DNA-molekylen, är ett exempel på ...
... exempelvis i Meselson-Stahl-experimentet för att fastställa naturen av DNA-replikation. En förlängning av denna forskning ... "DNA buoyant density shifts during 15N DNA stable isotope probing". Microbiological Research 162:328-334. ^ Marsh, K. L., G. K. ... Meselson, M.; Stahl, F. W. (1958). "The replication of DNA in E. coli". Proceedings of the National Academy of Sciences of the ... resulterade i utvecklingen av DNA-baserad stabilisotopsondering, vilket möjliggör undersökning av länkar mellan metabolisk ...
Doktorsavhandlingen klargjorde bland annat sambandet mellan å ena sidan DNA-replikation/mitos och å andra sidan cellulär ... Requirements for competence and commitment of quiescent 3T3-cells to initiate DNA synthesis and cell division ( ...
... och därigenom hindra normal replikation av DNA och celldelning. Hur celler reparerar dessa skador är okänt. Vad som är känt är ... bli aktiverade och binda till DNA och skapa en monoaddukt. Om bindingen till DNA är på furan-sidan kan ytterligare aktivering ... av en UVA foton i pyran-ringen aktivera även denna som då kan reagera med den andra DNA strängen och på så sätt åstadkomma en ... att psoralener huvudsakligen binder till tymidin i DNA helixen. Psoralen har två ändra består av en pyran-ring respektive en ...
Enzymer startar de flesta av reaktionerna involverade i exempelvis metabolism och även vad gäller DNA-processer som replikation ... Andra exempel är de proteiner som reglerar översättningen av DNA-sekvenser till RNA-sekvenser vid tillverkningen av proteiner i ... Detta hänger samman med att proteinernas struktur bestäms av sekvenser av DNA som enligt den genetiska koden anger vilka ...
... är att man utgår ifrån frekvensen fel som uppstår under DNA-replikationen. De enzymer som genomför DNA-replikation i olika ... Sueoka, N. (1962). "On the genetic basis of variation and heterogeneity of DNA base composition". PNAS USA 48: sid. 582-592. ... ISBN 0-521-23109-4 Kimura, M. (1986). "DNA and the Neutral Theory". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. ...
... är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas DNA, vilket är det första steget i ... med komplementära nukleotider på DNA-kedjans nukleotider (A-T, C-G). DNA-polymeras finns i alla levande organismer. Det finns ... DNA-polymeras δ (Artiklar som behöver källor 2019-12, Alla artiklar märkta med mallen källor, Alla artiklar som behöver källor ... Det finns ett antal olika varianter av DNA-polymeras som används i olika faser av replikationen. Hos prokaryoter betecknas ...
... är ett släkte inom familjen Parvoviridae med linjära, icke-segmenterade enkelsträngade DNA-virus med en ... är till för virionets replikation. Canine parvovirus (hundens parvovirus) Den här artikeln är helt eller delvis baserad på ... Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Enwp, Enkelsträngade DNA-virus). ... Inuti kapsiden finns ett enkelsträngat DNA-genom. Vid femte och tredje ändarna av detta genom finns palindromiska sekvenser av ...
Kinoloner påverkar bakteriers DNA-replikation genom att binda till det enzym (DNA-gyras) som hjälper till att packa ihop DNA- ... Bioteknik - från DNA till protein. sid. 32-34. ISBN 978-91-44-03209-2 ^ [a b c d e] Sköld, Ola. Antibiotika och ... Bioteknik - från DNA till protein. Studentlitteratur AB. sid. 27-32. ISBN 978-91-44-03209-2 ^ [a b] Ehinger, Magnus; ... Enzymets funktion hämmas så att DNA-molekylen inte kan packas ihop. Resistens mot kinoloner uppträder i tre former. Det kan ...
... n är nödvändig för DNA-replikation eftersom enzymet DNA-polymeras, som katalyserar denna process, endast kan addera ... DNA-polymeras δ förlänger Okazakifragmenten och DNA-ligas sammanfogar fragmenten genom att skapa fosfodiesterbindningar. DNA- ... Primrar används in vivo för DNA-replikation av den så kallade lagging strand, den sträng som är orienterad i riktning 5'→3'. ... I de flestra fall av naturlig DNA-replikation utgörs primern av en kort RNA-sträng. Många laborativa tekniker inom ...
Under 1950-talet gjorde Alfred Hershey och Martha Chase viktiga upptäckter om replikation av DNA under sina studier på en ... Under 1950-talet gjorde Alfred Hershey och Martha Chase viktiga upptäckter om replikation av DNA under sina studier på en ... De visade år 1952 att nukleinsyran ensam i ett bakterievirus (en bakteriofag) som innehöll DNA var det som gjorde att all ... De visade år 1952 att nukleinsyran ensam i ett bakterievirus (en bakteriofag) som innehöll DNA var det som gjorde att all ...
Allteftersom reaktionen fortskrider kommer det DNA som genereras att användas som en mall (templat) för replikation, vilket ... PCR möjliggör isolering av DNA-fragment från genomiskt DNA genom selektiv amplifiering av en specifik DNA-region. Den här ... Detta DNA-polymeras tillverkar en ny DNA-sträng enzymatiskt från de byggstenar som DNA normalt består av (nukleotider) genom ... som kräver större mängder DNA. PCR förser dessa tekniker med stora mängder rent DNA, vilket även möjliggör analys av DNA-prover ...
DNA-replikation ^ Sanger, F., Nicklen, S., and Coulson, A. R. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc Natl Acad ... kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte ... Huvudartikel: DNA-sekvensering Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, ... Om ett DNA-fragment tillåts undergå PCR, en metod för att kopiera upp fragment i stora mängder, i närvaro av alla fyra sorters ...
Viralt DNA-helikas är väsentligt för replikation och amplifiering av virus-DNA i cellkärnan hos infekterade celler. E2: Kodar ... E1 har även visats interagera med proteinkomplex såsom DNA-polymeras för initiering av replikation. Viruset genomgår tre ... initiering av DNA-replikation och uppdelning av virusets genom. E4: : E4 proteinet uttrycks vid sena stadier av virusets ... Hur L2 och virusets DNA tar sig ur vesikeln är debatterat, men från metafas och genom resten av den mitotiska cykeln tycks L2 ...
Under sin tid på MIT gjorde Levinthal betydande upptäckter inom molekylärgenetik beträffande mekanismerna för DNA-replikation, ...
Modernare varianter av teorin om RNA-världen föreslår att en molekyl som är enklare än RNA var kapabel till replikation på egen ... RNA kan både lagra genetisk information, på samma sätt som DNA, och katalysera kemiska reaktioner på samma sätt som ... Spiegelman införde RNA från en enkel bakteriofag "Qβ" i en lösning som innehöll RNA-replikationsenzymet RNA-replikas (DNA- ... DNA), RNA och proteiner som dagens livsformer. Frågan hur den första cellen bildades från enkla organiska molekyler är ännu ...
Ori kännetecknas av en särskild DNA-sekvens, som kan variera något mellan olika arter men ändå är lätt igenkännlig. Vid ... Replikation). ... flera proteiner dit vilket leder till att kromosomens två DNA- ... Ori, ORI eller replikationsstart är det ställe på en kromosom där replikationen - dupliceringen av DNA-strängar - startar. ...
Huvudartikel: Replikation Den biologiska processen replikation har till uppgift att vid en celldelning dubblera DNA-molekylen ...
Eftersom P. knowlesi har en snabb replikation med en inkubationstid på 9 - 12 dagar kan den orsaka allvarlig sjukdom som i ... Genomet hos P. knowlesi består av 23,5 megabasbar DNA fördelat på 14 kromosomer och där 80 % av parasitens ca 5200 ...
Under den aktiva infektionen kommer virusets linjära dsDNA-fragment att smälta samman och bilda cirkulärt DNA. Från detta DNA ... Sist följer produktion av gener för replikation av virusets dsDNA-fragment och produktion av det ikosahdrala proteinhölje som ... Både HHV-6A och HHV-6B är så kallade linjära dubbelsträngade DNA-virus. Under dess lytiska cykel produceras viruspartiklar som ...
Modernare varianter av teorin om RNA-världen föreslår att en molekyl som är enklare än RNA var kapabel till replikation på egen ... Upptäckten av nanober eller nanobakterier (omkring tio gånger mindre än bakterier men innehåller DNA) i berg fick Thomas Gold ... Denna ståndpunkt framfördes första gången, redan innan DNA upptäcktes, då Alexandr Oparin år 1924 lanserade idén om primitiva, ... och DNA-världen). Därmed kan stadierna ha skett delvis parallellt, och utbyte ske mellan alla olika utvecklingsstadium. Därmed ...
Uppsala universitet var också tidiga med att forska i genteknik, framför allt studerades hur DNA:t kopieras i virus, hur ... viral replikation och bildandet av mRNA genom splicing". Priset delades ut av Kung Carl XVI Gustaf och Dr Elisabeth Edholm ... onödigt DNA sållas bort och näraliggande områden. Gentekniken var dock smått skrämmande för allmänheten, så när Philipson ville ...
... är en mekanism för reparation av felaktigheter i DNA-kedjor som nyligen kopierats genom replikation, processen då DNA-kedjan ... DNA-kedjor består bland annat av kvävebaser som två och två bildar "bryggor" mellan DNA:ts båda strängar. Dessa kvävebaser är ... DNA-polymeras 1 bygger sedan på med nya, förhoppningsvis korrekta, baser och DNA-ligas (en grupp enzymer som binder samman ... MutL fäster i sin tur vid strängen för att sedan - tillsammans med MutS, exonukleas (en grupp enzymer som klyver DNA baspar för ...
... och följaktligen stannar DNA-avlindning och replikation. Mutanter resistenta mot antingen podofyllotoxin, eller till dess ... Etoposid, ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin, inducerar DNA-skador genom sin hämning av topoisomeras II. Drogen är ... som stör reparationen av avbrott vilken den dubbelsträngade DNA:t genomgår, ...
... och cellen gör sig redo för DNA-syntes S: DNA-replikation G2: Olika kontrollmekanismer kontrollerar att cellen är redo och i ... exempelvis DNA-replikation eller proteinsyntes. Olika cyklin-CDK-komplex aktiverar olika processer. När cyklinerna kommer och ... p53 är en viktig så kallad tumörsuppressor, som är avgörande för att celler ska kunna detektera och laga exempelvis DNA-skador ... Detta är en transkriptionsfaktor som ökar kraftigt i koncentration i en skadad cell då det stabiliseras av skadat DNA. p53 ...
Proteinet är en viktig regulator i DNA-replikationen och har en betydande roll i checkpointsmekanismer i cellcykeln som ... Replikation). ...
De ärftliga egenskaperna överförs mellan generationerna genom DNA, den molekyl som bär den genetiska informationen. DNA är en ... replikation, (2) ärftlighet, (3) katalys, och (4) energianvändning (metabolism). Detta även om det finns andra tänkbara ... I cellen bildar DNA tillsammans med vissa proteiner en sammanpackad struktur som kallas kromosom och som är tillräckligt stor ... Nukleotidsekvensen i DNA förändras slumpmässigt då och då. En sådan förändring kallas mutation. På detta sätt skapas nya ...
Ordbok Replikering kan syfta på: Replikering - duplicera något, se kopiering Replikering - den process varvid kromosomens DNA ... kopieras inför en celldelning, se replikation Replikering (datoranvändning ) - automatisk datakopiering mellan maskiner (av ...
Genom att hämma RNA- eller DNA-syntesen förhindras bildandet av nya virus. Detta kan göras med så kallade "falska byggstenar" ... Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar eller i gynnsamma fall hejdar virusets replikation. De ... genom att blockera virusspecifika proteas eller genom att blockera replikation av virusets arvsmassa. Flera antivirala medel ...