Ekonomi och demokrati[redigera , redigera wikitext]. Sedan mitten av 1900-talet har Arabvärlden fått ökad självständighet genom ... är antingen monarkier eller enpartistater med svagt utvecklad demokrati. Kopplingen till islam har inneburit att det juridiska ...
Direkt demokrati[redigera , redigera wikitext]. Rätten till revokation hör till direktdemokrati och har sitt ursprung i den ...
Direkt demokrati[redigera , redigera wikitext]. *Obligatoriska folkomröstningar krävs för författningsändringar, ...
Direkt demokrati i Österrike[redigera , redigera wikitext]. I Österrike finns det två direktdemokratiska institut på federal ...
Motsättningar finns ofta mellan förespråkare för direkt demokrati och representativ demokrati. Den franske filosofen Jean- ... Demokrati[redigera , redigera wikitext]. Demokratins innebörd, åtråvärdhet och önskad utformning har diskuteras flitigt inom ... En viktig faktor för att denna typ av demokrati skulle vara möjlig var enligt Rousseau att folket utbildades och därmed fick ... Utöver den kanske mest centrala frågan om det önskvärda med demokrati, råder det också delade meningar om vilken sorts ...
Övergång till demokrati[redigera , redigera wikitext]. Mellan 1978 och 1980 befann sig Bolivia i en konstant krissituation. ... Trots att Bolivia fortsatte under militärt styre blev valet 1978 början på landets traumatiska övergång till demokrati under de ...
Demokrati och Tredje ungerska republiken[redigera , redigera wikitext]. Gränsövergången mellan Ungern och Österrike vid staden ...
Demokrati[redigera , redigera wikitext]. Perioden efter demokratins återkomst präglades av hyperinflation med omfattande social ... Militärdiktaturen försvagades efter nederlaget i Falklandskriget 1982 och sedan 1983 års val har Argentina varit en demokrati. ...
Åter demokrati[redigera , redigera wikitext]. Chiles konstitution antogs i en folkomröstning 11 september 1980 med 67 procent ... Den nya grundlagen stadgade att övergång till demokrati skulle ske genom en ny folkomröstning som skulle hållas inom åtta år, ... Rättsprocessen är den mest omfattande sedan Chiles återgång till demokrati. De flesta av de aktuella brotten begicks i samband ... Detta blev startpunkten på en stolt demokrati-tradition, som endast avbröts under anarkin på 1830- och 1930-talen. ...
Enligt Democracy Index 2012, ett mått på graden av demokrati i olika länder, har samtliga länder i regionen bristande demokrati ... Demokrati[redigera , redigera wikitext]. Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga ... Demokrati i Mellanöstern[redigera , redigera wikitext]. Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från ... Gallupundersökningen i 39 muslimska länder visar att stödet för demokrati istället för en auktoritär ledare är störst i: *Ghana ...
Arbetarrörelsen · Fackförening · Internationalism · Utilitarism · Arbetarråd · Egalitarism · Demokrati · Klasskamp · ... Politisk organisering och deltagande demokrati[redigera , redigera wikitext]. Ett genomgående drag i socialistiska rörelser är ... De flesta håller demokrati, solidaritet, internationalism och folkstyre som centrala värden. Socialister menar att de ... Det är vanligt att socialister förespråkar deltagande demokrati. Man vill att individer och grupper med liten politisk makt ska ...
Direkt demokrati[redigera , redigera wikitext]. *Alla författningsändringar är underkastade obligatoriska folkomröstningar.. *7 ...
Systemet för Sveriges officiella statistik (SOS) [1] omfattar inte bara själva statistiken utan även annat som behövs för att ta fram och publicera statistik, till exempel metadata, produktionssystem för statistiska undersökningar, publikationer och databaser. Till systemet räknas även de 27 myndigheter [2] som har ansvar för olika delar av den officiella statistiken samt Rådet för den officiella statistiken (ROS). [3] Den officiella statistiken ska offentliggöras utan avgift och hållas allmänt tillgänglig i elektronisk form. [4] Den officiella statistiken regleras främst genom Lag 2001:99 [5] och Förordning 2001:100 [6] om den officiella statistiken. Officiell statistik ska enligt lagen finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Den överlägset största statistikansvariga myndigheten i Sverige är Statistiska centralbyrån, SCB. SCB är förutom statistikansvarig myndighet också ansvarig för ...
... byggande och bebyggelse Demokrati Energi Finansmarknad Handel med varor och tjänster Hushållens ekonomi Hälso- och sjukvård ... "Demokrati". http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/. ^ "Energi". Arkiverad från originalet den 22 ...
... "demokrati".[19] Även syndikalisterna, som huvudsakligen organiserar sig i Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), ... större effektivitet och demokrati inom näringslivet. Vid krigsslutet var man rädd att omställningen från krigs- till ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Albaniens styrelseskick är det politiska system som reglerar den offentliga styrningen av Albanien. Statsskicket bestäms och upprätthålls av den skrivna konstitutionen (Kushtetuta e Shqipërisë). Albanien är en representativ parlamentarisk republik, där landets president innehar ämbetet som statsöverhuvud och premiärministern är huvudet av regeringen. Landets verkställande makt utövas av regeringen. Den lagstiftande makten ligger både hos regeringen och det albanska parlamentet (Kuvendi i Republikës së Shqipërisë). Sedan implementeringen av ett pluralistiskt system 1994 har flerpartisystemet dominerats av det postkommunistiska Albaniens socialistiska parti samt det nyetablerade Albaniens demokratiska parti. Parlamentsval hålls vart fjärde år. Det senaste parlamentariska valet i Albanien ägde rum den 23 juni 2013. En ny konstitution godkändes genom ett referendum i november 1998. Den ersatte den tillfälliga lagen som gick igenom i april 1991 då den kommunistiska tidens ...
Demokrati utan ansvar (Demokratirådets rapport 2002, SNS-Förlag, Stockholm 2002, tillsammans med Olof Petersson m fl, 152 s) ... Demokrati utan partier? (Demokratirådets rapport 2000, SNS-Förlag, Stockholm 2000, tillsammans med Olof Petersson, Lena ... Han har forskat om valprocessen och dess roll i en representativ demokrati, och därvid arbetat med att kartlägga och analysera ... Empiriska studier i representativ demokrati (Diss., Studentlitteratur, Lund 1974, 452 s). *Väljarna och kärnkraften (Liber ...
Direkt demokrati. Folkomröstningar. Folkinitiativ. Politiska partier. CDU, CSU, FDP, GRÜNE, LINKE,. SPD, AfD. ...
Direkt demokrati. Folkomröstningar. Folkinitiativ. Politiska partier. CDU, CSU, FDP, GRÜNE, LINKE,. SPD, AfD. ...
Ny demokrati. mars 1992. Svenska Liberala Partiet Annika Åhnberg. Riksdagen. 1988. Vänsterpartiet (dåvarande Vänsterpartiet ...
Lagstiftande demokrati.. *Ett oberoende rättsväsende.. *Offentlig kontroll av tjänstemän.. *Garanti för mänskliga rättigheter. ...
Fullvärdig demokrati Placering Nation Poäng Valprocessen. och pluralism Fungerande. stat Politisk. medverkan Politisk. kultur ... Demokrati med anmärkningar Placering Nation Poäng Valprocessen. och pluralism Fungerande. stat Politisk. medverkan Politisk. ... Demokrati med anmärkningar Placering Nation Poäng Valprocessen. och pluralism Fungerande. stat Politisk. medverkan Politisk. ...
Österrike är en förbundsrepublik, och den federala strukturen gör att förbundsländerna har långtgående självstyre. Förbundsländerna förfogar över lagstiftande makt och har sina egna grundlagar (tyska: Landesverfassung), som dock måste vara förenliga med den federala grundlagen (tyska: Bundesverfassung). Den parlamentariska enheten som stiftar lagar kallas för lantdag (tyska: Landtag). Den verkställande makten ligger hos förbundslandsregeringen (tyska: Landesregierung) samt regeringschefen som kallas för Landeshauptmann/Landeshauptfrau. Rättsväsendet finns emellertid uteslutande på federala nivån. Förbundsländerna är dessutom federala administrativa enheter, som är i sin tur uppdelade i ett antal distrikt (tyska: Bezirk). Inom Europeiska unionen motsvarar förbundsländerna NUTS 2-regioner. ...
Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik,8(2) 20 s (s 23-42) ...
... ersattes av ett visst mått av demokrati (en s.k. demokrati med anmärkning 2014[5]). De tidigare auktoritära styrelseskicken ... Påverkade av utvecklingen i regionen krävdes mer demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna samt förbättring av ...
Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik,8(2) 20 s (s 23-42) Wickström, Mats (2013) "Conceptual Change in ...
I Österrike är distriktet (tyska: politischer Bezirk) statsförvaltningens och delstatsförvaltningens lägsta, d.v.s. lokala förvaltningsenhet och underställt delstatsregeringen. I Österrike finns det 80 landdistrikt och 15 städer med eget statut[förtydliga]. I dessa städer sköter stadsförvaltningen även distriktsuppgifterna. Distriktsstyrelsen (Bezirkshauptmannschaft) är inte vald, utan utsedd av delstatsregeringen. Distriktschefen kallas för Bezirkshauptmann/Bezirkshauptfrau. Till distriktsstyrelsens uppgifter hör områdena: ...
Arbetarrörelsen · Fackförening · Internationalism · Utilitarism · Arbetarråd · Egalitarism · Demokrati · Klasskamp · ... Socialdemokrati är en politisk ideologi som vill verka inom demokrati och är bejakande till viss del av samhälleligt ägande av ... Politisk organisering och deltagande demokrati[redigera , redigera wikitext]. Ett genomgående drag i socialdemokratiska ... Grundläggande begrepp för alla socialdemokrater är jämlikhet, demokrati, solidaritet, internationalism och folkstyre som ...
Socialism och demokrati. Prisma, 99-0330598-2. Stockholm: Prisma. 1970. Libris länk. - Urval av Alvar Alsterdal och Ove Sandell ...