Vid allvarlig sjukdom kan cellhämmare användas, som cyklofosfamid. ^ [a b] Eosinofil granulomatos med polyangit, ...
Detta innebär kombinationen Rituximab (CD20 antikropp), Cyklofosfamid, Hydroxydaunorubicin (=doxorubicin), Oncovin och ...
... cytostatikumet cyklofosfamid + steroiden dexametason som bland annat förstärker effekten av bortezomib (VCD)). Efter ...
Hjärnblödning Cancer Lungcancer Infektioner Hjärnabscesser Lunginflammation Lungabscesser Läkemedel Tioridazin Cyklofosfamid ...
... klonazepam eller nitrazepam Kloramfenikol Klorpromazin Cyklofosfamid Ciklosporin Digitoxin Doxorubicin Doxycyklin Kinin ...
... är en så kallad prodrug, vilket innebär att den måste aktiveras i kroppen. I människan aktiveras cyklofosfamid av ... Cyklofosfamid är en kemisk förening med formeln C7H15Cl2N2O2P. Ämnet är ett alkylerande cytostatika, det vill säga ämnet skapar ... Cyklofosfamid ska vara relativt skonsamt för att vara ett cytostatika. Förutom direkta överkänslighetsreaktioner är andra ... Då den är extra verksam mot celler som delar sig mycket kan cyklofosfamid användas för att bekämpa till exempel cancerceller. ...
... (vars systematiska namn är fosfan) är en mycket giftig och brandfarlig gasformig fosforförening med den kemiska formeln PH3. Ren fosfingas är luktlös, men oftast är den förorenad av difosfin (P2H4), ett ämne som har en obehaglig lukt av fisk och vitlök. Fosfin bildas först vid extrem anoxi och mycket låga pE-värden, då fosfat-fosfor kan reduceras till fosfin. Fosfin ska inte förväxlas med fosgen, som också är giftig. ...
... er är fosfororganiska föreningar med den generella strukturformeln OPR3, där R är en alkylgrupp eller en arylgrupp. Fosfinoxider anses vara de mest stabila fosfororganiska föreningarna; trifenylfosfinoxid och trimetylfosfinoxid sönderfaller endast över 450 °C.. ...
... er är kemiska föreningar med den generella strukturformeln PR5. Föreningen PH5 är instabil, medan derivatet pentafenylfosforan ((C6H5)5P) är stabilt. ...
Kvävesenapsgasanaloger: Cyklofosfamid · Klorambucil · Melfalan · Ifosfamid · Temozolomid Dakarbazin Alkylsulfonater: Busulfan ...