Dopamin D2-receptorer binds vid G-proteinet Gi alfasubenhet (Gi-protein), varpå det hämmar bildningen av cykliskt AMP genom att ... varpå den intracellulära koncentrationen av cykliskt AMP ökar. Till denna grupp hör D1 och D5. ... och dopamin D2-receptorer (D2) Dopamin D1-receptorer binds vid G-proteinet Gs alfasubenhet (Gs-protein) vid vilket ... Det finns receptorer av alla klasser i människans hjärta (epikardiet, myokardiet och endokradiet). Djurförsök har visat ...
... till exempel cykliskt AMP eller kalciumjoner, som i sin tur kan binda till ett kinas). Transmembrana receptorer kan indelas ... Detta kan ske på olika sätt, ofta genom att stimulera produktionen av sekundära budbärarmolekyler (till exempel cykliskt AMP, ... Mängden receptorer av en viss typ är delvis ärftligt, men påverkas också av yttre omständigheter. Tre stora grupper receptorer ... Receptorer är proteinmolekyler som kan binda en mindre molekyl (ligand) och som svar på det överföra någon form av signal till ...
Den hämmar enzym, som bryter ner cykliskt AMP. Ökningen av cykliska AMP:s leder till en ökning av glukosproduktionen. ... marijuana) verkar på CB1 och CB2 receptorer för anandamide neurotransmittorer. Serotonin psykedelia (t.ex. meskalin) producerar ...
... vilket i nästa steg leder till lägre intracellulära halter av cykliskt AMP (cAMP). De låga halterna av cAMP stänger specifika ... Morfin imiterar kroppens endorfiner genom att binda en grupp av receptorer vid namn opioidreceptorer, som är kopplade till ett ...
Cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3',5'-vätefosfat, Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad, cyklisk nukleotid som ... Några G-proteinkopplade receptorer fungerar stimulerande och några hämmande på adenylatcyklaset. Adenylatcyklaset bildar ... åt flera signalsubstanser och hormoner och dessas receptorer, inuti cellerna. cAMP har en avgörande roll i flera ...
När Cykliskt AMP ökar, fosforylerar proteinkinaser cellproteinerna. D1 påverkar också aktiviteten på kanalerna för Ca2+, K+ och ... Ökad aktivitet på dessa receptorer ökar utsöndringen av salt i urinen. Dopaminet spelar därmed roll vid högt blodtryck. Dopamin ... Genom denna process påverkas koncentrationen av Cykliskt AMP inuti cellen. D1 får koncentrationen att öka, och D2 får den att ... att personer med schizofreni har högre antal av D2 receptorer i striatum. Men forskning har hittills inte kunnat visa på något ...
amp%ltref>Dalessio, edited by Stephen D. Silberstein, Richard B. Lipton, Donald J. (2001). Wolff's headache and other head pain ... Det finns ett antal förklaringar till att detta förekommer, bland annat aktivering av NMDA-receptorer, vilket leder till att ... Andra syndrom som tros vara förstadier är: cykliskt kräkningssyndrom och benign paroxysmal yrsel i barndomen. Andra sjukdomar ...
Cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3',5'-vätefosfat, Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad, cyklisk nukleotid som ... Några G-proteinkopplade receptorer fungerar stimulerande och några hämmande på adenylatcyklaset. Adenylatcyklaset bildar ... åt flera signalsubstanser och hormoner och dessas receptorer, inuti cellerna. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Cykliskt_adenosinmonofosfat&oldid=20560234" ...