När Cykliskt AMP ökar, fosforylerar proteinkinaser cellproteinerna. D1 påverkar också aktiviteten på kanalerna för Ca2+, K+ och ... Genom denna process påverkas koncentrationen av Cykliskt AMP inuti cellen. D1 får koncentrationen att öka, och D2 får den att ...
Exempel på allmän stimulantia är koffein, som hämmar ett enzym, som bryter ner cykliskt AMP. Ökningen av cykliska AMP:s leder ...
Detta kan ske på olika sätt, ofta genom att stimulera produktionen av sekundära budbärarmolekyler (till exempel cykliskt AMP, ... Intracellulärt fortplantas signalen ofta via så kallade sekundära budbärare (till exempel cykliskt AMP eller kalciumjoner, som ...
... är en grupp proteiner som bryter ner cykliskt AMP (cAMP). När fosfodistaterna minskar, ökar cAMP i cellen. Höga koncentrationer ...
Kalmodulin, ett intracellulärt kalciumbindande protein, påverkar vid kalciumbindning cykliskt AMP och cykliskt GMP, annexin A5 ...
Dopamin D2-receptorer binds vid G-proteinet Gi alfasubenhet (Gi-protein), varpå det hämmar bildningen av cykliskt AMP genom att ... varpå den intracellulära koncentrationen av cykliskt AMP ökar. Till denna grupp hör D1 och D5. ...
... vilket i nästa steg leder till lägre intracellulära halter av cykliskt AMP (cAMP). De låga halterna av cAMP stänger specifika ...
Cykliskt AMP-Bindande Protein). I de allra flesta fall handlar det dock om en nymutation, det vill säga syndromet kan inte ...
Cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3',5'-vätefosfat, Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad, cyklisk nukleotid som ...
... ökar tarmslemhinnecellernas utsöndring av vatten och kloridjoner genom att interferera med cellens bildning av cykliskt AMP, en ...
AMP kan också existera som en cyklisk struktur som kallas cykliskt AMP (eller cAMP). Inom vissa celler framställer enzymet ... AMP + Pi AMP kan också bildas genom hydrolys av ATP till AMP och pyrofosfat: ATP + H2O → AMP + PPi När RNA bryts ner av levande ... AMP kan produceras från ADP: 2 ADP → ATP + AMP Eller AMP kan produceras genom hydrolys av en högenergifosfatbindning av ADP: ... AMP är också en komponent i syntesen av RNA och finns i alla kända livsformer. AMP har inte den högenergifosfoanhydridbindning ...