När Cykliskt AMP ökar, fosforylerar proteinkinaser cellproteinerna. D1 påverkar också aktiviteten på kanalerna för Ca2+, K+ och ... Genom denna process påverkas koncentrationen av Cykliskt AMP inuti cellen. D1 får koncentrationen att öka, och D2 får den att ...
Den hämmar enzym, som bryter ner cykliskt AMP. Ökningen av cykliska AMP:s leder till en ökning av glukosproduktionen.[1] ...
Dopamin D2-receptorer binds vid G-proteinet Gi alfasubenhet (Gi-protein), varpå det hämmar bildningen av cykliskt AMP genom att ... varpå den intracellulära koncentrationen av cykliskt AMP ökar. Till denna grupp hör D1 och D5. ...
Detta kan ske på olika sätt, ofta genom att stimulera produktionen av sekundära budbärarmolekyler (till exempel cykliskt AMP, ... Intracellulärt fortplantas signalen ofta via så kallade sekundära budbärare (till exempel cykliskt AMP eller kalciumjoner, som ...
Kalmodulin, ett intracellulärt kalciumbindande protein, påverkar vid kalciumbindning cykliskt AMP och cykliskt GMP, annexin A5 ...
Cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3',5'-vätefosfat, Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad, cyklisk nukleotid som ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Cykliskt_adenosinmonofosfat&oldid=20560234" ...
... vilket i nästa steg leder till lägre intracellulära halter av cykliskt AMP (cAMP). De låga halterna av cAMP stänger specifika ...
Cykliskt AMP-Bindande Protein). I de allra flesta fall handlar det dock om en nymutation, det vill säga syndromet kan inte ...
... ökar tarmslemhinnecellernas utsöndring av vatten och kloridjoner genom att interferera med cellens bildning av cykliskt AMP, en ...
amp%ltref>Dalessio, edited by Stephen D. Silberstein, Richard B. Lipton, Donald J. (2001). Wolff's headache and other head pain ... Andra syndrom som tros vara förstadier är: cykliskt kräkningssyndrom och benign paroxysmal yrsel i barndomen. Andra sjukdomar ...
Cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3',5'-vätefosfat, Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad, cyklisk nukleotid som ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Cykliskt_adenosinmonofosfat&oldid=20560234" ...